Nyt fra bestyrelsen 2002-2005

Siden sidst opdateret: 29-01-2012 06:27


Indholdsfortegnelse:


10/1-2006
Bestyrelsesmøde 28/11-2005


7/12-2005

Priser 2006

Årbog 2005 stiger til kr 250.

Kontingent uden årbog kr 300. B-medlem kr 75 og dobbelt medlemmer af FJD (uden FJD-blad Jagthunden) kr 200.

Erik Petermann

 


20/11-2005

Årbog 2005

Vi har i bestyrelsen konstateret at der i vores årbog for de sidste 3 år har manglet oplysninger om opnåede championattitler. Vi vil derfor rekvirere lister hos DKK så vi kan få denne mangel afhjulpet. Jeg beder derfor alle der med deres hunde har opnået championtitler de sidste 3 år om at kontakte mig så vi er sikre på at få alle med, meget gerne må de også sende et billede. Jeg vil gerne opfordre til at man tjekker på hjemmesiden om man er med på listen der og ellers give besked. Tak.

Ellen


10/10-2005
Bestyrelsesmøde 12/9-2005


20/9-2005
Flemming Gosvig stopper i bestyrelsen


5/9-2005
Bestyrelsesmøde 15/6-2005


7/7-2005
Regnskab 2004


19/6-2005
Formandens beretning på årsmødet 2005


5/6-2005  
Årsmøde 2005


16/5-2005
 

Bestyrelsesmøde på Fjeldsted Kro den 10. maj 2005

Tilstede var: Leif Anker (LA), Erik Petermann (EP) Hans Martin Christensen (HMC), Karl Georg Kristensen (KGK) og Flemming Gosvig (FG) Afbud fra Allan Grundahl (AG)

 Dagsorden: 

 1. Meddelelser
 2. Økonomi
 3. Årsmøde 2005
 4. FJD udstilling Årslev
 5. Vingsted Udstilling
 6. Årbog 2004 – fremtiden
 7. Assens prøve 2005 fremtiden
 8. Give prøven 2006 fremtiden
 9. Dommere – mark og eksteriør
 10. Eventuelt + næste møde.

Add 1. LA informerede om diverse møder han har deltaget i. Der er et par sager som LA skal tage aktion på!

Add 2. EP udleverede endeligt regnskab som blev gennemgået. Vores kontantbeholdning er  kr. 93.000,00  Der blev stillet spørgsmål, som blev besvaret. Endvidere er der pt 90 restancere.

Add 3. LA bad alle områdeansvarlige skal lave et skriv til ham som han skal bruge til årsberetningen. Dette skal være på plads inden den 20. maj 2005

Add 4. LA meddelte at der den anden dag fik han at vide at der kun var tilmeldt 14 hunde til udstillingen i Årslev (Odense) og derfor er der kun behov for en dommer Flemming Konnerup. Der blev gennemgået hvem der er jubilar.

Add 5. HMC fortalte at dommer er Flemming Konnerup, Henning Kromann, John Christensen.

Sekr. bliver inviteret af HMC. Endvidere skulle alt være på plads med hensyn til annoncer og programmer.

Add 6. Vi gennemgik årbogen og var enige om at det selvfølgelig er beklageligt at bogen kom så sent, men ellers er rimelig tilfredse med resultatet. Endvidere talte vi om fremtiden.

Add 7. HMC fortalte at der er styr på prøven og det tilhørende! LA og HMC aftaler nærmer omkring dommerne!

Vedr. fremtiden af afholdelse af Assens prøven i 2006 om den skal afholdes den 30. september

Vedr. Assens prøven i 2007 skal afholdes den 27. september

Add 8.  Vedr. Giveprøven i 2006 skal afholdes den 9. og 10. april. Med hensyn til 2007 afholdes denne 7. og 8. april.(påske)

Add 9 LA fortalte at 1 emne er indstillet som elev til markprøvedommer. Allan Grundahl og Bjarne Axelsen har nu gennemført dommeruddannelsen. Bestyrelsen ønsker dem begge tillykke.

Add 10.  LA fortalte at aktivgruppen Nordsjælland er nedlagt da der ikke var nogen der ville melde sig for at fortsætte denne. Aktivgruppen Nordsjællands aktiver deponeres i klubben.

EP fortalte at der stadigvæk arbejdes med  ajourføring af klubbens vedtægterne.

EP fortalte at der ikke er kommet med tilbagemeldinger vedr. vedtægterne for aktivgrupperne; derfor er disse fremover gældende.

KGK fortalte at der nu er kommet regler vedr. udtagelsen til VM prøven.

HMC fortalte at han kommer med en pokal til elite schweissprøven.

FG kan vi ikke bestille nye kasketter da der er flere der forespørger på dette?

EP sagde at det undersøges om.

HMC vi skal huskes at sikre os at dem der skal have pokal til årsmødet skal være til stede. 

 Næste møde bliver aftalt efter årsmødet .

 

 


6/5-2005
Årsmøde 2005 - indbydelse


29/4-2005
Bestyrelsesmøde Filskov kro den 1. april 2005

 

Dagsorden

 

 1. Meddelelser
 2. Årbog
 3. Årsmøde 2005
 4. FJD udstilling Årslev
 5. Vingsted
 6. Assens prøve
 7. Eventuelt

Tilstede var: Leif Anker (LA), Erik Petermann (EP), Allan Grundahl (AG), Karl Georg Kristensen (KGK) og Flemming Gosvig (FGO)

 Add.1 Diverse meddelelser blev givet af Leif Anker vedr. DJU m.m.

LA kom med et forslag fra DJU som lyder som følger:

Vedr. forslag til ændring af championatregler

 Dansk Jagthunde Udvalg har på bestyrelsesmødet den 27. januar 2005 vedtaget, at der indføres et Fuldbrugsprøvemesterskab fra og med 2005. I 2005 afvikles denne mesterskabsprøve i weekenden 1.-2. oktober 2005.

Samtidig med fremsættelse af forslaget om denne mesterskabsprøve er det foreslået, at placeringer på denne mesterskabsprøve kan tælle med ved erhvervelse af et brugschampionat og et jagtchampionat for kontinentale racer.

 Forslag fra EP at vi gør ref. Færdig på dagen, således at vi kan sende det hurtigere ud.

EP informerede vedr. fremstilling af schweissnål.(3 og 20 timers nål) Her talte vi om diverse løsningsmuligheder. Det blev besluttet at EP sætter det i gang.

EP kom med et forslag om kontigent stigning. EP kom med budget hvor en stigning fra kr. 240,00-kr.300,00 ; som blev tiltrådt af bestyrelsen , endvidere vil B-medlemmer stiger fra kr. 50,00 – kr. 75,00 Bestyrelsen kommer et overordnet forslag til. EP fortalte om regnskabet. Kassebeholdningen var på kr.187.000 Der er indbetalt kontingent pr.18.03.05 på kr.193.000 ud af en samlet kontigentmasse på kr. 240.000.

EP fortalte at den udstilling som var i Herning blev der solgt både godt af reklameartikler. Vi siger tak til Aktivgruppen Vestjylland for deres indsats.

KGK  har ikke fået tilbagemeldinger vedr. pokaler. Diverse folk har lovet at sende men overholder ikke aftaler. Hvad gør vi.

FGO spurgte hvad de 2 pc’er koster?

LA fortalte at de kostede Kr. 10.000 pr stk.og det var incl. Program og skærm.

FGO fortalte at nu er bogen klar til tryk.

FGO fremlagde spørgsmål fra Kurt Grün om hvad en hvalp koster? Der blev sagt at vi må forholde til FJD’s prisfastsættelse. Vi som bestyrelsen vil/kan ikke bestemme hvad prisen skal være. Udbud og efterspørgsel.

FGO hvad med årbogen sidste år fik vi pengene hjem?

EP ja det forløb tilfredsstillende. Der var 3 som returnerede bogen og 5 der endnu ikke har betalt.

Add.2 Vi alle i bestyrelsen er enig om at denne opgave skal klares således, at vi kommer ud med årbogen først på året 2006.

Add.3 Vedr. årsmødet bliver afholdt på Blommenslyst Kro kl. 14.00 Klubben er vært ved kaffe og kringle i forbindelse med mødet. Bindende tilmelding til middagen er nødvendig til EP på tlf. 75 39 33 38 efter kl. 19.00  LA gennemgik dagsorden.

Add.4 Vedr. FJD udstillingen i Årslev Flemming Konnerup dømmer hanner og BIR og Sven Otto Hansen dømmer tæver. Der er kommet ny kontaktperson fra Korthår klubben afdeling på Fyn, navn tilgår senere.

Add.5 Vedr. Vingsted kommer senere!

Add.6 Vedr. Assens prøven sætter LA dommer på.

Add.7 Eventuelt AG fortalte der på Sjælland afholdes familiedag den 19.06.05

EP informerede om at det ville være godt at resultaterne fra Giveprøven fra om lørdagen var på sedler så dem der kommer om søndagen kan se resultaterne fra lørdagen.

FGO fremlagde et koncept vedr. årbog og hjemmeside. Det er så og sige en samkøring med mange muligheder. Dette blev bestyrelsen enig om at FGO arbejder videre på.

Næste møde er tirsdag den 10. maj kl. 18.00  

 


29/4-2005
Aktivgruppe møde den 05.02.05 på Fangel Kro.
 
Leif Anker bød velkommen og fortalte om dagens program. 
Birte J. fortalte om hjemmesiden og opfordrede alle aktivgrupper om at komme med en mail adresse til de respektive aktivgrupper.
aarhus@korthaarklubben.dk som eks. vil være navnet på mailen. Herefter svarede BJ på mange tekniske spørgsmål. 
Jens Bak ønskede at få ref. Ud på hjemmesiden, dette sker jo allerede nu!! 
BJ ønskede at Championater bliver opdateret, således at de hunde der er på listen får foto og alle deres resultater på. 
Leif Anker tog sagen op vedr. sidste ref. Hvor bestyrelsen havde drøftet udvidet app.. Endvidere fortalte LA hvad der var sket og hvad der vil ske. 
Udvidet app-prøve:  Jeg mener, at Leif beklagede bestyrelsens håndtering og undskyldning vil blive bragt i jagthunden. 
Karl Georg ønskede at de resultater der er i forbindelse med anerkendte prøver bliver tilgængelige på resultatsiden således at vi også kan bruge disse når årbogen skal laves! 
Karl Georg opfordrede til hjælp fra lokal side vedr. FJD prøverne, således at der kommer resultater og billeder af præmieret og pokalvinder på resultatsiden. 
Roger D. spurgte om hvor vi får HD-resultaterne fra? 
LA svarede at dem får vi fra DKK og nej vi tjekker dem ikke. 
Jens B spurgte om der er restriktioner vedr. at komme på hvalpelisten. 
Allan G. svarede at det er der ikke. 
LA sagde at vi ikke som bestyrelse kan bestemme hvem der skal være på hvalpeliste! 
Erik P fortalte hvordan henvisninger køre/foregår. 
Hvalpe anvisning: Hvalpeformidlerne udfylder formular efter hver anvisning og der henvises altid til minimum 2 kuld.  
Vi må sige at ovenstående medførte en god og konstruktiv debat. 
LA takkede BJ for hendes indsats vedr. hjemmesiden. Endvidere fortalte LA at det PT er meget vigtigt at aktivgrupperne og bestyrelsen mødes hvert år. Møde med Aktivgrupperne er vigtigt, men jeg mener ikke vi/LAJ har lovet af afholde mødet hvert år. Økonomi. 
LA fortalte at jagthunden er blevet billigere at lave og at KGK er blevet medredaktør. Endvidere er deadline til AG hver den 1. 
Desuden fortalte LA at der satses på at der kommer 10 nummer pr. år. 
JB spurgte om det ikke er muligt at få jagthunden online? 
KGK svarede at det er der talt om. 
 
Tilstedeværende medlemmer: 
Benny B. Christensen Jacob Poulsen Syd og sønderjyske 
Gorm Henriksen Steen Jensen Vestjyske 
Stig Elkær og Roger Drue Fyn 
Arne Joel Jensen Århus 
Steen Jensen 
Bjarne Jacobsen  Niels Sørensen Ålborg   
Kaj Henriksen, Jens Bak Vendsyssel 
John Christensen, Kim Stål Studiekredsen 
Rene Jørgensen Jesper Hansen Storstrøm 
Leif Anker Formand 
Bestyrelsen
Hans Martin Christensen, Karl Georg Kristensen Erik Petermann, Allan Grundahl, Flemming Gosvig 

 

LA fortalte at der var kommet en henvendelse fra Kristein vedr. en messe i Herning fra den 11.-13 marts og om der var nogen af de nærmeste aktivgrupper der ville tage denne opgave? Midtvest sagde ja til at varetage denne opgave.
KGK informerede om pokal bøgerne. Alle accepterede denne løsning. 
Bestyrelsen har vedtaget at der fremover ikke bliver udbetalt porto godtgørelse. 
Endvidere kunne LA fortælle at vi prøve at leje Fangel Kro til årsmødet. 
Herefter startede vi med følgende punkter:
 
1.                          Klubbens 100 års jubilæum 2008
2.                          Avlsmålsætning for korthår hønsehund i fremtiden
3.                          Vedtægter i aktivgrupperne.
4.                          Flere aktigrupper? 
 
1.a Hvad skal vi gøre i år 2008?
 
     Hvem skal være tovholder?
     Skal det være en skydeprøve?
     Skal det være i forbindelse med hovedprøven i efteråret? 
 
AG sagde at det kunne være rart at der blev nedsat et udvalg, som varetager denne opgave. 
JB sagde at det ville være godt at lave noget i forbindelse med Give-prøven. 
RD sagde at man skal huske bredden og ikke kun prøvefolket! 
JB forventer bestyrelsen at aktivgrupperne skal stå for noget? 
LA nej det er ikke tilfældet. 
KS forslog at der er en fra hver aktivgruppe. 
RD spurgte hvad må/vil det koste? 
RD spurgte endvidere om vi ikke kunne oprette en jubilæumsfond til generalforsamlingen og at hvert medlem betaler kr.50,00 frem til jubilæet? 
Det blev endvidere sagt at det vil være godt at få fat i pressen. 
BBC spurgte om hvor informationer og input skal sendes hen? 
LA sagde at det hele skal sendes til formanden. 
KGK opfordrede til at vi får et udvalg. 
Det blev besluttet at hver aktivgruppe skal komme med et eller to navne til LA inden den 1. marts. Vi blev endvidere enig om at den styrrende gruppe ikke skal være større end 3-4 mand, som så skal udnytte deres netværk når der skal bruges hjælp! 
 
Avlsmålsætningen blev lavet som gruppearbejde og resultatet blev som følger: 
Gruppe 1: Format stort nok. 
               Forbedre psykken
               HD status SKAL kendes på avlshunde. 
Gruppe 2: Hundens psykke forbedres. 
               Hundens extiør skal være iforhold til FCI standard.
               Forbedrer rejseevnen.
               Bibeholde dresurbarhed.
               Skarphed over for vildt. 
Ovenstående gav anledning til en meget konstruktiv debat. 
LA det var dejligt at høre disse ønsker, da de også passer sammen med de ønsker bestyrelsen har.
 
LA informerede om vedtægter til aktivgrupperne. Disse blev delt ud således at de kan læsses igennem og der blev bedt om en tilbagemelding til EP midt i april 2005.03.09 
Vedtægter for aktivgrupperne: Der er tale om udkast til vedtægter. 
 
EP informerede om udkastet på regnskabet hvor der var et underskud på kr.79.000,00 
Regnskab: Underskuddet kan henføres til investeringer på ca. tkr 50 som er valgt udgiftsført. Ved aktivering af beløbet vil underskuddet tilsvarende kunne blive formindsket.
Ønske om kontingent stigning vil blive fremsat til behandling på årsmødet. En stigning på f. eks kr. 60 til kr. 300 vil give tkr 48 mere i klubkassen.
Endvidere varslede EP om en kontigentstigning.
Kontingentstigning vurderes nødvendigt p.g.a. klubbens bestående faste årlige udgifter og hensynet til kommende udgifter i forbindelse med 100 års jubilæet i 2008.
 
Vedr. punktet om vi skal have flere aktivgrupper gav igen en god dialog.
 
LA takkede for et dejligt møde som foregik i god ro og orden og han syntes at der var kommet mange gode ting frem.
Referent Flemming Gosvig

 


15/4-2005
Årbogen 2004


2/3-2005
Bestyrelsesmøde 22+23/1-2005


19/12-2004
Bestyrelsesmøde 24/9-2004


3/8-2004
Årsmøde 2004 - referat


31/7-2004

Bestyrelsesmøde den 21.06.04 i Vejle på Hotel Hedegården
Dagsorden:
Konstituering af bestyrelsen.
Vingsted udstillingen.
Assens Prøven.
Løst og fast – meddelelser fra alle.
Eventuelt.
Nyt møde.
Fremmødte: Leif Anker (LA), Allan Grundal (AG), Erik Petermann (EP), Hans Martin Christensen (HMC), Karl Georg Kristensen (KGK), Ove Madsen (OM), Bent Hestehave (BH) og Flemming Gosvig (FG)
LA bød velkommen til nye bestyrelse medlemmer og til afgående. LA fortalte om planen for dette møde.
Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Leif Anker
Kassere: Erik Petermann
Sekretær + årbog: Flemming Gosvig
Redaktør: Allan Grundal
Koordinator: Hans Martin Christensen
Hvalpeformidlingen: Allan Grundal, Erik Petermann og Karl Georg Kristensen
Avlsvejledning: Leif Anker som er koordinator og vejledningen ligger ude for bestyrelsen. Leif Anker + Ove Madsen står for det. Der vil på sigt komme flere.
I forbindelse med avisvejledningen fortalte LA, at der var kommet et forslag til dette fra Søren Andersen, som vi kiggede på og diskuterede. Det blev besluttet, at LA tager kontakt til Søren Andersen for yderligere kommentar.
Det blev vedtaget at referatet fremover skal komme ud på nettet så hurtigt som muligt og herefter i jagthunden.
Det blev vedtaget at der til pokalerne fremover skal være en bog til at sætte et billede samt en beskrivelse af hunden.
LA sørger for at FJD, DKK m.m. får ændret til de nye navne, adresser og tlf.nr.
Vingsted udstillingen: HMC fortalte at der er stillet krav om at hver klub stiller med en p- vagt. Hvis vi ikke klare dette, så lejer de personale som så er på timeløn.
Endvidere fortalte HMC at vi skal møde kl.07.00 i Vingsted for at stille op.
AG forslog at vi fik uddelegeret opstilling af diverse baner og telte m.m. I år bliver det ikke til noget.
HMC fortalte at alt er på plads og de første tilmeldinger er kommet.
Vedr.: Assens prøven der er 7 dommer der har sagt ja til at dømme ud af 14 indbudte. LA sørger for at der bliver indbudt 1 mand mere da der skal bruges 8 dommer.
Der mangles endnu en prøveleder til Assens. LA ringer til et par stykker for at høre dem ad om en af disse vil stå som prøveledere!

 

Diverse: Jørn Christiansen bliver 60 år den 28.07.04 LA og KGC møder op.
Niels Korsbæk Nielsen har fremsendt materiale fra justitsministeriet som vi skal tage stilling til og give tilbagemelding til LA inden 02.07.04.
Der er kommet en forespørgelse fra Harris Jensen som skal lave et indlæg omkring forskelligheden mellem den kontinentale og engelske. Der blev foreslået at John Christensen/Kim Henriksen som vores emne til at give sit besyv med. Vi kom frem til at LA ringer til Kim for at få ham til dette.
Der kom et ønske om at klubben køber 2 stk. pc’er. En til formanden og kasseren.
EP foreslog at vi hæver beløbet på hjemmesiden for annonceringen fra kr.75,00 til kr.100,00
Der blev efterlyst resultater fra schweissprøver. Disse bliver lagt ind nu!!
FJD udstillingen til næste år Flemming Konnerup skal dømme hanner SOH dømmer tæver.
Vingsted bliver klaret senere!
BH kom med diverse input.
KGK informerede omkring FCI prøver. Der skal prøves at lave en sådan prøve her i landet.
BH informerede om diverse prøver bl.a. i 2006 skal vi have kigget på datoerne 01.04.06 og 02.04.06 eller 08.04.06 og 09.04.06 her skal vi tænke på det med udsætning af høns!!!!!
Vedr. jagthunden er der en dårlig økonomi. Der vil her komme en hævelse af diverse.
KGK fortalte om landskamp de nordiske lande imellem. Der er 50 års jubilæum i vores svenske søsterklub. KGK fik opgaven at skaffe pokal samt krav for uddeling af denne.
Endvidere spurgte KGK om hvorfor at der ikke uddeles et cacit om foråret ligesom andre klubber. Der bliver undersøgt hvordan og hvorledes muligheder er for at uddele dette flotte certifikat.
To do liste:
AG undersøger priser på PC til EP og LA.
AG undersøger priser på kasse til præmiebånd.
EP og OM er tovholder i forbindelse med eksteriørdommermødet med deltagelse af aspirenter og bestyrelsen. De finder en ny dato.
LA tager kontakt til Søren Andersen vedr. avl.
LA sørger for information til FJD, DKK m.m. vedr. adresseændring osv.
LA invitere en sidste dommer til Assens prøven.
KGK skaffer en pokal/krus til den unge mand der mangler!!
FG undersøger priser på præmiebånd og kasse hertil.
FG undersøger sammen med pr-udvalg muligheden for materiale til nye jagttegn tager og til diverse udstillinger samt messer.
FG får lavet et regneark til KGK for styring af pokaler.
FG undersøger om gavekort til pibesmeden og gravering.
 
Galten den 26.07.04
Flemming Gosvig

 


23/6-2004
KORTKÅRKLUBBEN
 
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 25. maj 2004 hos Ove Madsen, Assens, kl. 18.00
 
Dagsorden:
 1: Referat fra sidste møde
 2: Økonomi
 3: Årsmøde
 4: FJD udstilling i Årslev 2004
 5: Assens prøven
 6: Bestyrelsesmøde i FJD
 7: Schweissprøver 2004
 8: Eksteriørdommer seminar
 9: Jagthunden
10: Racedyster 2004
11: Eventuelt
 
Mødet blev afholdt som et aftenmøde da bestyrelsen på sidste møde mente at der var behov for et møde før afholdelse af årsmødet.
 
Deltagere: Bent Hesthaven(BH), Ove Madsen(OM), Hans Martin Christensen(HMC), Erik Peterman(EP), Allan Grundal(AG) og Leif Anker Jensen(LAJ).
 
Ad 1:
Referatet fra sidste møde i Filskov blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen, der var dog en rettelse til ad 5 bestyrelsen vil ikke lægge medlemslisten ud på hjemmesiden grundet registerloven.
 
Ad 2:
EP havde tilsendt regnskab for året 2003, som viste positive tal med en formue fremgang på 12.000.- kr., et overskud på 22.00.- kr. formuen udgør pr. 31.12.2003 184.845,46 kr.
Kontingent opkrævning for 2004 er nu udsendt med betaling pr. 1. juni, udsendt til 810 medlemmer.
Medlemslisten er nu indkørt i et program så det nu er til at overskue.
Web master (Birte) bevilges 100.- kr. pr. md. Til dækning af udgifter med hjemmesiden.
 
Ad 3:
Efter afholdelse af sidste bestyrelsesmøde har Bent besluttet ikke at genopstille til formandsposten grundet personlige forhold.
Beretningerne som skal aflægges på årsmødet er tilsendt Bent.
Bestyrelsen foreslår Niels Jørgen Jørgensen som dirigent.
 
Ad 4:
Der er tilmeldt 300 hunde til FJD udstillingen i Årslev, hvoraf de 42 er korthår en lille fremgang i forhold til sidste år.
Ove og hjælpere stiller telte op lørdag.
 
Ad 5:
BH har inviteret dommere, der er afbud fra et par stykker, der sendes derfor invitation ud igen.
Det er ikke helt afklaret hvem der skal være prøveleder.
Ad 6:
BH havde tilsendt materiale vedr. møde i FJD’s bestyrelse den 27.05.2004 ,
Der er stadig økonomiske problemer med Jagthunden, redaktør af Jagthunden har udarbejdet flere forslag til løsning af forholdene, dette emne er tidligere diskuteret i Korthårklubbens bestyrelse som stadig er af den opfattelse at løsningen må være ’brugerbetaling’.
Der er fremsat et forslag fra FUV til afholdelse af et fuldbrugsprøve mesterskab,bestyrelsen bakker op om forslaget.
Omkring DJ’s udvidede apporteringsprøve gøres der opmærksom på at for at den skal kunne erstatte VSA prøve til vinderklasse, skal den dømmes af DJU/DKK anerkendte dommere.
 
Ad 7:
HMC orienterede omkring schweissprøver og kunne oplyse at der pt. har været afholdt 2 prøver men en god deltagelse, der er ’styr’ på de kommende prøver rundt i landet, dog mangler der dato fastsættelse af den Nordjyske.
Alle der deltager på prøve som ikke afholdes af Klubben, opfordres til at meddele resultat til HMC.
 
Ad 8:
Eksteriør dommer seminaret er indtil videre udsat da det ikke har været muligt at finde en dato hvor de implicerede kunne, EP og OM udfærdiger en skrivelse som forklarer problemmet.
 
Ad 9:
Intet til dette punkt.
 
Ad 10:
Der er modtaget invitation disse sendes videre til Jens Chr. Stræde ( Fyn/Jylland) og Rene Jørgensen (Sjælland).
 
Ad 11:
 
 
Referent
  
Leif Anker Jensen
3. juni 2004

 


17/4-2004

Ny formand i Korthårklubben

 

Det er med beklagelse, at jeg med så kort varsel må meddelelse, at jeg ikke genopstiller til valg som klubbens formand på årsmødet den 13. juni i Årslevhallen.

Begrundelsen kan henføres til mange negative sager, hvor man bl.a. retter beskyldninger mod bestyrelsen for bevidst at lave fejl, herunder kan nævnes at undlade fotos i Jagthunden og Årbogen, samt den måde jeg har valgt at lede bestyrelsesarbejdet og fordele arbejdsopgaverne på. Mit valg har været at skabe et godt samarbejde i bestyrelsen, at uenigheder skulle bringes på plads under bestyrelsesmøderne og beslutninger herefter skulle forsvares af alle. Det føler jeg også, at vi har praktiseret, men det kan ikke undgås, at personer, der skal bruge en stor del af deres fritid til ulønnet arbejde, begår fejl og glemmer ting, som efterfølgende må bringes på plads på bedste måde.

For at opnå et godt samarbejde samt drøfte ting ud over de faste punkter på dagsordenen, har bestyrelsen aftalt at holde et årligt weekend møde, hvoraf det første blev afholdt på Læsø i januar 2004, hvorunder der blev planlagt og drøftet mange ting, som medførte, at vi på efterfølgende møde med Akrivgrupperne orienterede om, at arbejdet i bestyrelsen forløb godt og med baggrund i disse positive udsigter, gav jeg så sent som på bestyrelsesmødet om fredagen før Give prøven tilsagn til den øvrige bestyrelse om at ville genopstille. Under Give prøven, modtag jeg mange negative tilbagemeldinger på bestyrelsesarbejdet og som formand, er dette mit ansvar. Desuden har jeg efterfølgende modtaget et brev med beskyldning mod bestyrelsen for bevidst at lave fejl, for at chikanere og påvirke den pågældendes avl.

Beslutninger i bestyrelsen kan ikke hos alle opfattes positivt, det er og var jeg indforstået med, da jeg sagde ja til at opstille som formand, men beskyldninger om bevist at lave fejl, det hører ikke med til det jeg ønsker at modtage.

 

Bent Hesthaven.


16/4-2004
KORTHÅRKLUBBEN
 
 
 
Referat fra bestyrelses møde afholdt den 2. april 2004 på Filskov Kro, kl. 18.30
 
Dagsorden:
 1: Referat fra sidste møde
 2: Økonomi/ regnskab
 3: Årsmøde 2004
 4: Vinder klasseprøve ved Assens 2004
 5: Mødet med Aktivgrupperne
 6: Give 2005
 7: Vingsted udstilling 2004
 8: Møde med eksteriørdommere
 9: Årbogen 2003
10: FJD- Jagthunden
11: Eventuelt
12: Næste møde
 
Mødet blev afholdt i forbindelse med afholdelse af forårs markprøven ved Give, der var udsendt dagsorden, samt diverse skrivelser fra FJD og Jagthunden.
 
Deltagere: Bent Hesthaven (BH), Ove Madsen (OM), Hans Martin Christensen (HMC), Erik
Peterman (EP) og Leif Anker Jensen (LAJ).
 
Ad 1:
Referat fra sidste møde på Læsø blev godkendt uden ændringer og underskrevet af bestyrelsen.
Referenten undskyldte at referatet havde været forsinket en del.
 
Ad 2:
EP orienterede om Klubbens økonomi, der er dags dato en lav kassebeholdning dette skyldes bl.a. at der er indbetalt til FJD vedr. Jagthunden (70.000.- kr.), samt at der ikke er indbetalt medlemskontingent endnu. EP arbejder hårdt med at få Klubben overført til PBS betaling, det er et meget stort arbejde at få ’kørt’ medlems kartoteket over fra de gamle kartoteks kort til edb, da der også skal tages hensyn til A og B medlemskab samt om medlemmet modtager årbog eller ej. Årbogen 2003 er udsendt.
Der er p.t. en god medlemsfremgang.
 
Ad 3:
Årsmødet afholdes den 13. juni i Årslev Hallen umiddelbart efter FJD udstillingen.
Bestyrelsens forslag til dirigent posten blev aftalt.
Der aflægges beretning efter følgende skabelon:
BH- Aktivgrupperne, hjemmesiden, årsmøde 2003, FJD, DKK.
HMC- Årbog, schweiss, Vingsted udstilling.
EP- Give prøven, regnskab, HD.
AG- Hvalpeliste, Jagthunden.
OM- FJD udstilling, avl, Assens prøven.
 
Valg til bestyrelsen på valg er:
 
Formand:
Bent Hesthaven- foreslås til genvalg.
Bestyrelses medlemmer:
Hans Martin Christensen- foreslås til genvalg.
Ove Madsen- ønsker ikke genvalg - ny kandidat til bestyrelsen meget gerne fra Fyn.
 
Ad 4:
Assens prøven afholdes lørdag den 25. sept. 2004.
Formanden har kontakt til Alex og Knud som har lovet at ’tage’ sig af prøven, Ove har givet tilsagn til at være behjælpelig med terræn samt at afslutning fortsat kan være i hans og Birthes have
Prøveleder: Knud Hansen
Dommer forslag blev aftalt, formanden inviterer.
Ellen Jørgensen skriver program.
 
Ad 5:
Bestyrelsen evaluerede mødet og fandt at mødet havde været godt med en god og positiv stemning, vil fremover blive afholdt hvert 2. år.
På mødet fremkom der mange forslag bl.a.
Medlemsliste på hjemmesiden: Bestyrelsen finder at det er en god ide, der tages kontakt til web- master.
Instuktørkursus: Formanden kontakter Harris Jensen.
Tilbud til nye medlemmer: Bestyrelsen finder ikke grundlag til et sådant tiltag.
Vedtægter i Aktivgrupperne: EP tager sig af sagen og vender tilbage til bestyrelsen med et forslag til vedtægter.
Nyt Logo: Der var på mødet ikke tilslutning til at Klubben skal have et nyt logo, dog vil bilmærkerne blive forsøgt trykt med farvet kant. EP havde modtaget 2 kasketter med logo påsyet, bestyrelsen besluttede at bestille et antal eksemplarer som vil kunne sælges til 50.- kr. stykket. Kasketterne vil ligge fremme og kan bestilles på Give prøven.
 
Ad 6:
Give prøven 2005:
Prøveleder Niels Erik Kromann.
Udsætning af agerhøns til prøven fortsættes efter gældende regler.
 
Ad 7:
Vingsted udstilling den 24. juli 2004.
MHC orienterede
Som dommere er inviteret:
Flemming Konnerup,  John Christensen og ?
Som sekretærer inviteres:
Birte Konnerup, Torben Hjardemål, Benny B. Christensen.
 
Der er aldrig udsat en pokal til brugshundeklasse hanner, Ove Madsen ønskede selv at  udsætter en sådan til udstillingen 2004.
 
HMC inviterer dommere til 2005 som offentliggøres når accept er modtaget
BH invitere dommere til FJD udstillingen 2005 som ligeledes offentliggøres når der er accept.
 
Ad 8:
Ove har arbejdet hårdt med arrangementet, men har haft vanskeligheder med dato fastsættelsen, bestyrelsen vedtog i samråd at seminaret bliver: lørdag den 5. juni 2004, og håber at så mange som mulig kan denne dag.
Ove tager sig videre af sagen.
 
Ad 9:
Bestyrelsen har modtaget en del berettiget kritik af årbog 2003, da der er en del mangler i bogen, hvilket ikke er redaktørens skyld. HMC omdelte en udarbejdet indholdsfortegnelse til årbog 2004, for af denne vej at kunne sikre sig at de relevante oplysninger bringes i bogen, bestyrelsen opfordre alle medlemmer til at være behjælpelig med resultater til bogen.
Der skal fra bestyrelsen lyde en undskyldning til Kurt Grun, for manglende billede af danmarksmesteren 2003.
 
Ad 10:
Jagthunden:
Der var til bestyrelsen tilsendt skrivelse fra redaktøren af Jagthunden, som viste at der er økonomiske problemer som bl.a. skyldes porto stigning. Bestyrelsen gennemgik det tilsendte og finder at afregning til klubberne bør udregnes efter brugt spalte plads (brugerbetaling), dette kan afhjælpe den megen kritik omkring at der er stof som ikke bringes i bladet grundet manglende plads. Bestyrelsen finder det vigtigt at der stadig udkommer 10 blade om året.
EP gjorde opmærksom på at det er blevet meget dyrt i porto og sende Jagthunden til Klubbens udenlandske medlemmer, bestyrelsen vedtog derfor at hvis disse medlemmer fremover gerne vil modtage bladet må de selv betale porto, EP orienterer.
FJD:
Formanden gennemgik dagsorden til FJD bestyrelses møde 25. maj. 04, ingen yderligere kommentarer, dog kritisere BH, FJD’s sekretær for en meget sen udsendelse af referat fra sidste møde, samt at der er mangler i referatet.
 
Ad 11:
 
Ad 12:
Næste møde afholdes hos Ove den 25. maj 2004 kl. 18.00.
 
Referent
 
Leif Anker Jensen
6. april 2004.
 


29/3-2004
Aktivgruppemøde 7. februar 2004


29/3-2004

Referat fra bestyrelses møde afholdt den 17. & 18. jan. 2004 på Læsø.

 Dagsorden:
 1: Referat fra sidste møde
 2: Økonomi/regnskab
 3: Give prøven 2004
 4: Møde med Aktivgrupperne
 5: Årbog 2003
 6: Udstillinger 2004
 7: Schweissprøver 2004
 8: Jagthunden
 9: Avlsarbejde
10: Assens prøven 2004
11: Årsmøde 2004
12: Eksteriør seminar 2004
13: Eventuelt
14: Næste møde

Mødet blev afholdt som et weekend arrangement på Læsø, vi mødtes fredag aften og blev derefter indlogeret sammen med vores ægtefæller i to sommerhuse. Lørdag formiddag var vi på rundtur på Læsø hvor Bent og Ilse viste os øen, efter frokost blev der afholdt bestyrelses møde som blev fortsat søndag formiddag, der var afgang fra Læsø søndag eftermiddag.

Deltagere: Bent Hesthaven (BH), Ove Madsen (OM), Hans Martin Christensen (HMC), Erik Peterman (EP), Allan Grundal (AG) og Leif Anker Jensen (LAJ).

Ad 1:
Referat fra sidste møde i Assens blev godkendt uden kommentarer og underskrevet af bestyrelsen.

Ad 2:
Kassereren (EP) oplyste om klubbens økonomi og meddelte at der p.t. er en kassebeholdning på ca. 196.000.- kr. der var modtaget regnskab fra Assens prøven som viste et overskud på 7.000.- kr.
Foreningen har pr. 31.12.2003 et medlemstal på 788.
Medlems kontingent udsendelsen bliver lidt forsinket da EP har fået lavet det sådan at betalingen kan foregå via PBS, bestyrelsen opfordre medlemmerne til at benytte dette da det letter kassererens arbejde.
Der blev på sidste møde efterlyst komplette sæt af årbøger, Klubben har fra medlemmer modtaget flere sæt og takker for dette.

Ad 3:
Bestyrelsen diskuterede Give prøven og var enige om at forsætte i Give, og prøve med udsætning af agerhøns om efteråret, det er derfor op til den fremtidige prøveleder og varetage udsætningen efter gældende regler.
2004 er sidste år hvor Sven Arent Jørgensen er prøveleder, bestyrelsen takker Sven for et meget stort og veludført prøveleder hverv. Bestyrelsen var enig om at spørge Niels Erik Kromann vedrørende prøveleder fremover.
Dommerbesætningen er på plads til årets prøve. Formanden inviterer 25. års jubilarer, æresmedlemmer, årbogs redaktør Werner Sander samt web master Birte Johansen. 

Ad 4:
Der er udsendt invitation til alle Aktivgrupper til mødet den 7. feb. 2004, i Nr. Lyndelse på Fyn, der kan deltage 2 fra hver af Aktivgrupperne.
Bestyrelsen gennemgik det udsendte program hvor der er lagt op til gruppe arbejde med forskellige emner.

Ad 5:
HMC orienterede omkring årbogen det forventes at bogen er klar til trykning sidst i februar, der har været et større arbejde med at gennemgå stoffet til bogen, bestyrelsen gennemgik nogle af problemerne og opfordre medlemmerne til at sende resultater til årbog i god tid.

Ad 6:
Årets FJD udstilling afholdes den 13. juni ved Årslev Hallen.
Som dommere er inviteret: John Christensen (hanner) og Flemming Konnerup (tæver).
Udstillingen i Vingsted er den 24. juli.
Som dommere er inviteret: Flemming Konnerup (hanner), John Christensen (tæver) og Henning Kromann (unghunde).
Der arbejdes på at få lignende udstillinger i andre landsdele- Nordjylland og Sjælland.

Ad 7:
HMC gennemgik planen for afholdelse af schweiss prøver og kunne oplyse at alle prøver rundt i landet er på plads med undtagelse af Nordjylland og Sjælland. Alle prøver afholdes som 400m/3t. der vil dog være mulighed for også at afholde 400m/20t på dagen.

Ad 8:
Klub redaktøren (AG) orienterede omkring stof til Jagthunden og omkring problemet med at der til tider ikke er plads nok i bladet. Der udspandt sig en længere diskussion om dette og alle var enige om at alt tilsendt stof skal så vidt det er muligt bringes, BH har i FJD’s bestyrelse argumenteret for at der er brug for flere sider i Jagthunden der er dog ikke enighed om dette i FJD’s bestyrelse, Korthårklubben’s bestyrelse er dog af den opfattelse at bladet er med til at styrke medlemmernes kontakt til Klubben.
AG opfordre alle til at indsende stof til bladet rettidig og vil samtidig prøve at ’modernisere’ vores spalte plads, der tages kontakt til Web master for evt. at oprettelse af plads på hjemmesiden til alment stof.

Ad 9:
Avlsvejleder (OM) orienterede omkring parringsanvisninger og kunne konstatere at der p.t. ikke har været ret mange men forventer at det kommer i løbet af kort tid.
Bestyrelsen opfordre til at avle bredt og ikke kun brug en evt. danmarksmester, dette bliver da også praktiseret hvilket kan ses på bredden at Korthåren i Danmark pt. Der er stor enighed i bestyrelsen omkring at det er vigtigt at avle på hunde med er stærk psyke og på hunde der er dressurbare.
Bestyrelsen er blevet spurgt til hvor de udfyldte unghunde skemaer(udfyldes på hunde der deltager på markprøve af dommeren), Klubben har modtaget disse men ikke brugt dem til noget, bestyrelsen vedtog at disse ikke skal videre føres i Klubben men der er stadig 2 år tilbage af de 5 år som DJU har valgt som prøvetid for så at tage det op til ny overvejelse.
AG orienterede om hvalpe status og kunne berette at der dags dato ikke er for mange hvalpe til anvisning men samtidig er efterspørgslen heller ikke er stor

Ad 10:
BH holder kontakt til Aktivgruppen Fyn vedr. Assens prøven 2004.

Ad 11:
Årsmødet 2004 afholdes i forbindelse med FJD udstillingen den 13. juni 2004 i Årslev.
OM undersøger lokale til dette. 
Punktet tages op på næste møde.

Ad 12:
EP og OM arbejder videre med emnet og vender tilbage.

Ad 13:
Klubben skænker pokal til jubilæums prøve i Sverige
BH ajour fører medlemskaber af internationale forbund herunder også verdensforbundet og medbringer tidsskrifter til møderne.
Der er modtaget invitation til deltagelse i EM for korthår i Spanien, Karl-Georg Kristensen vil gerne deltage og vil samtidig sammensætte et hold og forespørger i den forbindelse om Klubben vil sponsorere et beløb til anmeldelses gebyr, bestyrelsen bevilger et beløb på 1000.- kr. og vil have en tilbagemelding om arrangementet.
Bestyrelsen var blevet forespurgt om dens holdning til DM rotationen rundt i landet kontra et fast afholdelses sted. Enighed i bestyrelsen til rotationen.
Jens Chr. Stræde indstillet til schweissprøve dommer.
Et forslag til sendt FJD’s bestyrelse fra Søren Stenhøj omhandlende bedømmelse af markprøve dommere under udførelses af hvervet ’marken’, forslaget blev gennemgået og bestyrelsen kan ikke gå ind for at hundefører skal gå og bedømme dommerne på prøve dagen men finder at det må være dommerudvalget der udfører noget sådan.
Der arbejdes videre med at indføre en brugsprøve på Sjælland i klub regi, formanden bringer sagen videre hvis det er muligt.
Der skal indkøbes nye præmier, OM arbejder videre med sagen
Medlemmerne opfordres til at indsende resultater til Klubben, det kan være svært for bestyrelsen at overskue alle prøver.
For at dygtig gøre instruktører ude i Aktivgrupperne vil bestyrelsen bevilge 1000.-kr. pr. Aktivgruppe om året til deltagelse på hundeinstruktørkursus på Kalø.
Der er optrykt nye indmeldelses kort.

Ad 14:
Næste møde afholdes i Give fredag den 2. april kl. ca. 18.30 

Referent
Leif Anker Jensen


23/10-2003

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. september 2003 i Assens.

Kassereren gennemgik klubbens økonomi. De schweissprøver han havde modtaget afregning fra havde givet overskud, ligeledes havde Vingsted udstillingen givet et pænt overskud.

Til brug i arbejdet med hjemmesiden havde webmaster anmodet om et sæt årbøger, det blev bevilget af dem vi har, men klubben har ikke et komplet sæt af årbøger. Hvis der blandt medlemmerne forefindes et komplet sæt af årbøger, som man vil sælge/forære klubben, vil bestyrelsen meget gerne vide det.

Til møde med Aktivgrupperne den 7. februar 2004 er der reserveret lokaler i Nr. Lyndelse. Af hensyn til lokalets størrelse kan der kun deltage 2 personer fra hver Aktivgruppe. Korthårklubben betaler forplejning m.m., rejseudgifter afholdes af Aktivgrupperne. Arbejdsgruppe blev nedsat.

Listen over udvalg under DJU blev gennemgået og emner til diverse udvalg blev foreslået:

Dommerudvalg – Poul Erik Jakobsen, Slæb- og apporteringsudvalg – Leif Anker Jensen, John H. Hansen, Jørgen Larsen, Fuldbrugsprøveudvalget – Kim Henriksen.

Korthårklubben har søgt om afholdelse af 20 t/400 m Schweisprøver. Det blev aftalt at indstille emne til schweiss prøve dommer.

På sidste møde blev det fremført, at der på sigt er behov for nye eksteriørdommere og at det kunne være en god ide med et seminar for nye emner sammen med nuværende dommere. Der blev nedsat et udvalg til at arbejde med sagen.

Klubben er blevet kontaktet af DKK vedrørende bog om Korthåret hønsehund, da en sådan bog skal indgå i en bog serie om alle hunde racer. Emner til en sådan opgave blev drøftet og vil blive kontaktet.

Det blev besluttet at Allan Grundal overtager jobbet som klubredaktør for Jagthunden.

Efter forespørgsel fra markprøvedommere blev de grønne unghundeskemaer drøftet, det blev besluttet at drøfte emnet igen på næste møde, da der så foreligger materiale fra FJD møde, hvor det også er et punkt.

Allan Grundal arbejder med et emne til at hjælpe med klubbens PR arbejde.

Klubben deltager i fælles stand under FJD i Jagtudstilling i Odense Kongres Center i april 2004.

Der er indkøbt pokal til Fuldbrugsprøve i Ringkøbing oktober 2003.

Der har i efteråret været mange Korthår på DJs udvidet apporterings prøve og med gode resultater, heraf havde 8 hunde kvalificeret sig til deltagelse i mesterskabet på Fyn, hvoraf de 6 bestod og den bedste som nr. 6.

 

Leif A Jensen / Bent Hesthaven


14/9-2003

Orientering fra bestyrelsen: 

På bestyrelsesmøde den 26. juli 2003 i Vingsted gennemgik bestyrelsen referat fra årsmøde 2003 og der skal knyttes følgende kommentar:

Der blev stillet spørgsmål til om der var udarbejdet noget statistisk materiale for resultatet af tysklandsparringerne, bestyrelsen føler ikke der er grundlag for udarbejdelse af statistisk materiale.

Der var kritik af at der til Giveprøven kun var inviteret en sjællandsk dommer – det er aftalt, at inden der inviteres dommere til klubbens prøver, diskuteres dommerbesættelsen på et bestyrelsesmøde.

Der var forslag om at klubben selv afholder flere udstillinger – det arbejdes der positivt med, i første omgang forsøges der etableret en udstilling på Sjælland og i Nordjylland, gerne i samarbejde med andre klubber, herefter vil man med udstillinger i Odense og Vingsted være godt dækket.

Der var spørgsmål/forslag til forbedring af oplysninger på avlsdyrene i forbindelse med hvalpelisterne, noget er rettet og der arbejdes fortsat med forbedringer.

Forslag om HD fotografering blev forkastet, men bestyrelsen vil fortsat opfordre til at status er kendt for hunde der bruges i avlen.

 Bent Hesthaven


14/9-2003

Referat bestyrelsesmøde 26.7.2003 

 1. Konstituering af bestyrelse – kasserer Erik Pettermann, sekretær Leif A. Jensen, hvalpeformidling Allan Grundal og Niels Korsbæk.
 2. Regnskab er overdraget til ny kasserer. Der har været medlemsfremgang på ca. 30 i 2003, det blev besluttet at udlevere restlager af årbøger fra 1999 til nye medlemmer resten af 2003. Der genoptrykkes logoer til bil.
 3. Aflægning af beretning på årsmøde blev drøftet og der var stor enighed om at fortsætte med den nuværende form, hvor formanden aflægger en generel beretning og medlemmer af bestyrelsen aflægger beretning for ansvarsområder. Der vil blive arbejdet på at få anerkendte udstillinger på Sjælland og i Nordjylland.
 4. Der var igen store roser til klubbens hjemmeside, som hele tiden bliver opdateret. Der blev foreslået at oprette en speciel side med billeder, så alle opfordres til at sende korthårsbilleder til web-master.
 5. Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at det fortrinsvis skal være aktive hundefører som inviteres til at dømme klubbens egne vinderklasser. Bestyrelsen havde modtaget brev fra et medlem vedrørende dette emne og spørgsmålet blev også berørt på årsmødet, emnet var derfor igen med på mødet. Det er bestyrelsens holdning, at det er af stor betydning, at det er aktive hundeførere, der dømmer, men der kan selvfølgelig være perioder, hvor man som dommer ikke har mulighed for at være aktiv hundefører, hvilket man vil tage hensyn til ved invitationer. Invitation af dommer til klubbens prøver drøftes altid på bestyrelsesmøde.
 6. Emner samt dato til møde med aktivgrupper i lighed med det møde, der blev afholdt i februar 2002, blev drøftet og foreløbige emner blev – fuldbrugsprøver, nye medlemmer, træningsmetoder, PR, dyrskuer, nyt logo og racedyst. Mødet forventes afholdt første lørdag i februar 2004.
 7. Da der mangler dommere til markprøver og til eksteriør havde bestyrelsen en lang og seriøs debat omkring dette, det er af meget stor betydning, at der indstilles emner, som opfylder kravene og som bestyrelsen kan sende videre i uddannelsessystemet. Mulighed for afholdelse af eksteriørseminar blev drøftet. Korthårklubben har i øjeblikket to i gang med uddannelsen som markprøvedommer.
 8. Liste fra DJU over udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer der er på valg pr. 1. januar 2004 blev gennemgået, emner skal være indstillet inden 1. oktober 2003. Anmodning fra DKK om indstilling af dommere til udstillinger i 2006 blev gennemgået. Deltagelse i racedysterne vurderes meget højt af bestyrelsen og det er derfor beklageligt, at der ikke stilles hold til den Jyske racedyst i år. Vigtigheden af at vores race bliver præsenteret på sådanne prøver vil blive drøftet med Aktivgrupperne på møde i februar 2004.
 9. Næste møde er efter Assens prøven.

Ref.: Leif A. Jensen/Bent Hesthaven.


9/7-2003
Referat fra årsmødet 2003 - klik her


30/5-2003


Bestyrelsesmøde 27.11.02 på Hotel Hedegården i Vejle. 

Kasserer Uffe Jacobsen oplyste, at regnskabet for 2002 ville vise et lille plus og man besluttede derfor at forhøje prisen på årbogen med 10 kroner, ligeledes lade kontingentet stige med 10 kroner, at forhøje tilmeldingen på hvalpelisten med kr. 25.

De af ny webmaster Birthe Johansen og Kim Henriksen foreslåede ændringer/forbedringer på hjemmesiden blev drøftet og vedtaget – her kan nævnes kommende hvalpe, avlsvejledning samt orientering fra bestyrelsen, er nye sider på hjemmesiden..

Aktivgruppernes hjemmesider blev også drøftet, da mange af disse slet ikke er ajour, selv om det ikke er bestyrelsens ansvar blev det dog vedtaget, at anmode de ansvarlige om en opstramning.

Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) har set positivt på anmodningen om spredning af Fuldbrugprøverne, således at det også vil være muligt for hjælpere, dommere samt fører med løbske tæver, at komme til prøve.

Et telefonisk tilsagn fra Dansk Kennel Klub om den søgte avlsrestriktion vedrørende HD blev omtalt og er også tidligere bragt i Jagthunden, men efterfølgende har vi modtaget et skriftligt tilsagn, men gældende for alle hunde fra 1.1.2003, hvilket vi ikke kan acceptere og derfor har tilbagekaldt avlsrestriktionen. Der er ikke nogen avlsrestriktion vedrørende HD.

Korthårklubbens kandidater til DJUs udvalg, der efterfølgende skal behandles på  FJDs bestyrelsesmøde blev drøftet – til Fuldbrugsprøve udvalget er indstillet Uffe Jacobsen (Flemming Konnerup kan iflg. vedtægterne ikke genvælges), til markprøveudvalget er Svend Arent Jørgensen indstillet og til Dommerudvalget er Kai Tørnqvist indstillet. De er efterfølgende alle blevet valgt – vi ønsker tillykke.

De sidste rettelser vedrørende årbogen er nu på plads og bogen vil blive tilstillet ca. 1.3.2003 til de, der har bestilt denne.

Dommerbesættelsen til Give prøven blev aftalt, herunder var der en drøftelse af, om det skulle være et bredt udsnit af dommere fra alle landsdele, eller man med baggrund i økonomiske hensyn kunne fordele invitationerne til Give og Assens prøverne.

Arbejdsopgaver vedrørende en ny folder i løsbladssystem til nye medlemmer samt til brug som PR og til erstatning for den gamle, blev aftalt.

Arne inviterer dommere til Odense og Vingsted udstillingerne.

Forslag om at koordinere specialklubbernes forårsmarkprøver blev drøftet , herunder muligheden for at koordinere i samarbejde med FJD.

Næste møde blev aftalt til 4.4.2003 (Giveprøven).

 Bent Hesthaven


Orientering fra bestyrelsen december 2002

Regnskabet for 2002 forventes at udvise et "lille" overskud og med baggrund i dette, har bestyrelsen vedtaget nogle prisstigninger for 2003. Priserne på de berørte områder er som følger: Kontingent kr. 240,00 - Hvalpeannonce på hjemmeside kr. 75,00 - Årbogen kr. 200,00.

På hjemmesiden er der oprettet ny liste "Kommende hvalpe" hvor det fra 1.1.2003 er muligt at indrykke annonce om kommende hvalpe efter foretaget parring, med oplysninger i lighed med dem på den nuværende hvalpeliste, pris kr. 75,-, herved får tæveejere bedre mulighed for at bedømme, om der er mange hvalpe på vej eller  til salg og på baggrund af dette overveje, om parring skal vente.

Det er ligeledes besluttet, hvis tæveejer har accepteret, at indrykke foretagne avlsvejledninger på klubbens hjemmeside.

Der vil også blive en side med information fra bestyrelsen, dog således at det samme fortsat bringes i Jagthunden, da det er vigtigt fortsat at få orientering/oplysninger ud til alle medlemmer.

Jeg nævnte i sidste nummer, at for hunde der bruges i avlen og som er født efter 1.1.02 skal HD status være kendt. Vi har nu fået skriftlig accept af denne avlsrestriktion fra Dansk Kennel Klub, dog med den ændring, at det først er gældende for hunde født efter 1.1.2003.

Bent Hesthaven