10/1-2005

 

Dagsorden den 28.11.2005 hos Ellen i Billund

 

1.     Underskrivelse af referat sidste møde

2.     Referater tidligere møder

3.     Orientering fra DJU, FJD, DKK

4.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

5.     Økonomi

6.     Oplæg til avlsmål

7.     Klubbens love

8.     Årbog 2005

9.     Evaluering Assens 2005

10.   Assens 2006

11.   Giveprøven 2006

12.   Jubilarer Give 2006

13.   Procedure vedr. invitation, forplejning og overnatning af dommere m.m.

14.   Kalender 2006 – 2007

15.   Eventuelt + næste møde

 

Referat:

1.     Underskrivelse af referat sidste møde

Referat godkendt af alle og underskrevet.

 

2.     Referater tidligere møder

Tidligere fuldstændige referater fremskaffes fra Flemming Gosvig, idet der i offentliggjorte referater kan være udelukket personrelaterede ting. Fremlægges på næste møde til underskrift.

 

3.     Orientering fra DJU, FJD, DKK

DJU. 8 Dommerelever er indstillet fra de kontinentale klubber, 3 fra Korthårklubben.

5 dommeraspiranter heraf 2 fra Korthårklubben.

1 er indstillet som schweissdommer.

 

Opmærksomheden henledes på nye anmeldelsesgebyrer (se nedenfor) samt kørselsgodtgørelse pr. 01.01.2006 og som også fremgår af vores hjemmeside.

Markprøve: Ungdoms-, åben og forårsvinderklasse: 300 kr.

Markprøve: Brugsklasse og efterårsvinderklasse: 450 kr.

DJU’s apporteringsprøve: 175 kr.

Slæb- og apporteringsprøve: 220 kr.

Ræveslæbsprøve: 115 kr.

Fuldbrugsprøve: 850 kr.

Kørselsgodtgørelse til dommere: 1,68 kr. + 0,50 kr. = 2,18 kr. pr. km + 200 kr. + evt. Færgebillet eller broafgift.

 

Gældende gebyrer for prøver uden for DJU’s regi:

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve: 260 kr.

Schweissprøver:

400 meter / 3 timers prøver: 400 kr.

400 meter / 20 timers prøver: 500 kr.

Tillæg for rapportering: 100 kr.

 

FJD. Kandidater til DJU udvalg blev gennemgået. Leif kunne oplyse at der på FJD mødet havde været lidt problematik vedr. afstemning set i forhold til 5-klub regi (5 klubber – 5 stemmer). Dette blev løst i FJD.

Flemming Thune-Stephensen har været konstitueret næstformand og blev valgt.

Flemming Thune forespørger om andre landes deltagere på vinderprøver. Disse skal være kvalificerede på vores præmisser. Der kommer udspil fra FJD til DJU.

FJD’s Udstilling 2006 bliver 11.06.06 ved Vissenbjerghallen. Lokaler bookes af Ellen til årsmøde i forbindelse med udstilling.

Omdelt foreløbig regnskab for Jagthunden viser et overskud på ca. kr. 20.000,-. Fortsat 10 numre uden stigning for klubberne.

Ny redaktør for det kontinentale stof til Jagthunden skal findes. Emner efterlyses.

 

DKK. Ved næste valg er der mulighed for at få 2 medl. indvalgt mod hidtil 1. Kirstein Henriksen indstilles sammen med Finn Møller Jørgensen.

Formandsmøde den 18.03.2006 i DKK, Leif deltager.

 

4.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

Der har siden sidst været 1 avlsanvisning. 2 hvalpehenvisninger henholdsvis Sjælland og Nordjylland. Forespørgsel på en brugshund.

 

Der er i Den Blå Avis under ”Hunde” lavet en henvisning til DKK og hundeklubber, herunder også Korthårklubben. Efter en prøvetid på 3 mdr. havde der været ca. 300 besøgende. Vi har derfor valgt at være med i første omgang 1 år, for kr. 1000,-. Herefter evalueres.

 

Etiske ”regler” for avl. DKK har holdt møde med DJ og i et offentlig referat herfra præciseret at der alene er tale om  anbefalinger og ikke regler. DKK beklager de formuleringer der er anvendt i de breve der var sendt ud i den forbindelse. Alle på dette møde var enige om, at intentionen med disse anbefalinger var gode, og der er også forståelse for at mange jagthundefolk først begynder at avle på deres tæver når disse er oppe i årene, med det resultat at kuld 3 og 4 først trækkes når tæven har overskredet den anbefalede max. alder.

 

På samme møde er det oplyst at DKK indfører nyt elektronisk registreringssystem pr. 1. januar 2006. I det nye system kan prøvelederne selv gå ind og taste resultaterne. Leif har endnu ikke fået nogen besked om dette system og vi afventer derfor at høre nærmere, inden vi evt. tager stilling til hvordan vi ønsker Korthårklubbens resultater indtastet.

 

Specialklubberne er inviteret til at deltage på Roskilde Dyrskue den 26. til 28. maj 2006, hvor man kan fremvise racen. Aktivgrupperne på Sjælland spørges af Leif inden 15. december 2005.

 

5.     Økonomi

Medlemstal. Der er siden sidst indmeldt 5 nye og 16 har bedt om at blive medlemmer. Disse registreres efterfølgende som medlem når kontingentbetaling modtages. Ingen udmeldinger. Kassebeholdning p.t. kr. 81.000,-, jf. forevist kontoudtog.

 

Som opfølgning fra tidligere bestyrelsesmøder havde kassereren inden mødet fremsendt regnskabsopfølgning pr. 30.09.05 på udvalgte poster. På baggrund af disse tal var samtidig  fremsendt udkast til budget 2006.  Materialet blev drøftet og belyst. Driftsregnskab 2005 vil som tidligere fremhævet igen udvise underskud p.g.a. stigende omkostninger, samt det forhold, at kontingentstigningen først er vedtaget pr. 01.01.2006.

Formand og kasserer m.fl. fremhævede at regnskabet for klubben har haft samme udseende i mange år og så ingen grund til at ændre dette, men vi var enige om at i offentliggørelse af regnskab 2005 på årsmødet, skal der være flere poster der er specificerede i noter og med evt. uddybende forklaringer.

 

Udkast til budget for perioden 1.1. – 31.12. 2006.

 

Indtægter

Kontingent                                                                     245.000               

Salg af årbøger                                                              60.000                 

Salg af logoer, emblemer og  jakkemærker                 2.000                 

Salg af sølvhunde                                                                    0                     

Salg af videofilm                                                                     0                

Hvalpeliste                                                                      10.000

FJD-udstilling                                                                   1.000               

Vingsted udstilling                                                          10.000               

Vinderklasse Assens                                                             0                

Schweiss-prøver                                                              6.000               

Salg af Caps                                                                  10.000               

Porto indtægter                                                                   500               

Renter                                                                                   500                 

Indtægter i alt                                                             345.000               

 

 

Udgifter

Tilskud til Jagthunden og FJD                                    110.000                 

Præmier og pokaler                                                       30.000                 

Bestyrelsesmøder                                                           25.000                  

Årsmøde                                                                          10.000                 

Porto og kuverter                                                            22.000                 

Telefon                                                                               4.000                 

Kontorartikler og fotografering                                        2.000                 

Annoncer                                                                            3.000                 

Gaver og repræsentation                                                 4.000                 

Aktivitets og nyanskaffelser (note 1)                               4.000                  

Tilskud til fuldbrugsprøver og racedyst                           2.000                 

Kontorassistance formand og kasserer                         1.200                 

Trykning af årbog                                                            62.000                 

Give-prøven                                                                     13.000                 

Bank/girogebyr                                                                  1.000                 

Internet og hjemmeside                                                    4.000                 

Møder FJD, DKK og DM                                                 5.000                 

Møder med aktivgrupper                                                  2.000                 

Køb af reklameartikler (note 1)                                        4.000                 

Køb af caps                                                                     10.000                  

Dommeraspirantkursus og studiekreds                         5.000                  

PBS-opkrævning                                                              6.000                 

Køb af sølv og guldhunde (note 1)                                         0                   

Diverse                                                                               2.800

Udgifter i alt                                                                332.000           

 

Forventet overskud                                                     13.000

 

Budgettet for 2006 blev gennemgået. Herunder kunne Leif fortælle at gebyret til FJD på det netop afholdte møde var hævet til: fast gebyr pr. klub kr. 1000,- (tidl. 500,-) samt kr. 12,- pr. medlem (tidl. 8,-). Dette giver en merudgift for os på ca. kr. 3.700,- som vi ingen indflydelse har på, men som vi måtte justere budgettet efter.

Årbog 2006 stiger til kr. 250,-.

 

Inden bestyrelsesmødet havde vi alle fra vores folkevalgte revisor modtaget en mail med forskellige forslag og kommentarer til det kommende regnskab. Det blev vedtaget at Leif tager kontakt til revisor og evt. efterfølgende sørger for kontakt mellem revisor og kasserer.

 

Der var en snak om ejer og fører forhold på diverse prøver rent medlemsmæssigt. Vi blev enige om at håndhæve FMR kap. 3 § 8, som siger at både ejer og fører skal være medlem af arrangerende klub/organisation. Husstandsmedlemskab accepteres for ejer/fører, men voksne børn som måske står som ejer/fører og ikke længere bor hjemme skal opfylde betingelserne for medlemskab.

 

6.     Oplæg til avlsmål.

Oplæg til avlsmål var inden mødet udsendt af Erik. Vi debatterede oplægget men var enige om at det var en sag der skulle mere tid til, derfor nærlæser alle forslaget og punktet kommer med på næste møde. Oplægget forventes præsenteret inden årsmøde for behandling der.

 

7.     Klubbens love

På årsmødet 2004 var der et forslag om afstemning ved fuldmagt oppe til behandling. Forslaget blev forkastet, men det blev ved den lejlighed henstillet at klubbens love blev reviderede så de var mere nutidige. Arbejdet har ligget stille af forskellige årsager, men vi var enige om at vi nu skal have dette behandlet.  Ellen og Erik vil i løbet af vinteren lave nyt oplæg som vi vil behandle og så fremlægge på Årsmødet 2006.

 

8.     Årbog 2005

Vi gennemgik hvilken oplysninger vi manglede til årbogen og fik fordelt opgaverne. Leif: Forord og HD registreringer, VSA resultater og statistik. Erik: Regnskab. Karl Georg: Pokalvindere. Herunder havde Ellen et forslag til at pokalerne nævnes i årbogen i den rækkefølge de uddeles fra forår til efterår, sluttende med årsmødet, hvilket blev godkendt. Ellen: Rykker for kritikker hos de forskellige organisationer, fuldbrugsprøveresultaterne aftales med Jørn Christiansen. Annoncering tager redaktøren sig af i lighed med tidligere år. Igen opfordring om at indsende billeder.

 

9.     Evaluering Assens 2005.

Enige om at det var en god prøve, gode fugle, fin tilslutning af publikum, dog med enkelte skønhedspletter bl.a. hjemkørsel fra marken for et enkelt hold. Regnskab blev omdelt, pænt overskud på ca. kr. 3.000,-.

 

10.   Assens 2006

HMC har holdt møde med Ove og Anker Madsen, Fyn. Anker ønsker ikke at være prøveleder hvorfor HMC har indvilget i at fortsætte, men Ove og Anker finder folk til at hjælpe med de forskellige opgaver bl.a. parkeringsvagter, opstilling til afslutning o.s.v. Derudover hjælper bestyrelsen i den udstrækning der er brug for det. Der er lagt et budget for fugleudsætning og pasning (nye udsætningsregler). HMC laver udsætningsvolierer. Udsætningen og pasningen aftales med Ove og Anker. Dommere til Assens 2006 er inviterede og 2 har meldt tilbage.

 

Med hensyn til udstilling Vingsted 2006 kunne HMC oplyse at han inviterer dommere nu, Flemming Konnerup, John Christensen og Sven-Otto Hansen, Læsø. SOH blev der ikke brug for til FJD Aarslev 2005 derfor geninviteres han.

 

11.   Giveprøven 2006

Dommere er på plads på nær en som ønskede at være reserve. Leif havde tidligere sendt liste rundt som var taget til efterretning.

 

12.   Jubilarer Give 2006

Erik medbragte liste, Leif inviterer nu. Der er 15 personer der har 25 års jubilæum, 2 personer der har 50 års jubilæum. Det blev fordelt hvem der fremskaffer oplysninger om hvem.

 

13.   Procedure vedr. invitation, forplejning og overnatning af dommere m.m.

Dette punkt var oppe at vende under behandling af de forskellige poster i økonomi.

 

14.   Kalender 2006 – 2007

Ellen har lavet kalendere for 2006 og 2007 i regneark som rundsendes sammen med referat. Herpå er indført hvornår de forskellige prøver finder sted og hvornår vi så i KHK har arrangementer og evt. kan også påføres bestyrelsesmøder.

 

15.   Eventuelt + næste møde

Der tjekkes op på schweiss prøver der skal afholdes i 2006. HMC sender skrivelse ud til prøveledere nu, samlet annonce skal med i februar nummer af Jagthunden og indsendes til redaktør senest 1. januar 2006. Alle prøver skal annonceres samlet.

 

Dommeruddannelse: Torben Hjardemål er skuffet over ikke at have fået nogen tilbagemelding vedr. uddannelse. DKK påstår ikke at have modtaget nogen indstilling fra klubben. Vi regnede med at sagen kørte i uddannelsesregi og kan derfor godt forstå Torben. Sagen synes nu desværre tabt på gulvet, hvilket vi kun kan beklage dybt. Benny Christensen har nu været igennem opdrætter og basiskursus og sammen med CV er dette sendt videre til DKK. Skal nu igennem det videre forløb.

 

Jagt og Fiskeri Udstilling på Fyn den 3.-5. marts 2006. Aktivgruppen på Fyn spørges om medvirken.

 

Henstilling til Leif om at invitere de personer vi har sat på til et Jubilæumsudvalg nu.

 

Aktivgrupperne opfordres til løbende at ajourføre deres link fra hjemmesiden eller evt. at få fjernet datoen for hvornår der er opdateret.

 

Næste møde i forbindelse med Giveprøven 2006.

 

Siden opdateret: 10-01-2006 17:16