Aktivgruppemøde lørdag den 7. februar 2004

                    Klik på fotoene for at se dem større

Referat fra møde med Aktivgrupperne.

Mødet blev afholdt lørdag den 7. februar 2004. i Nr. Lyndelse Selskabslokaler. Alle Aktivgrupper var inviteret til at deltage med 2 medlemmer fra deres bestyrelser, der manglede deltagelse fra Århus og Nordsjælland samt Bornholm.

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen derefter præsenterede Aktivgrupperne sig og gennemgik aktiviteterne som typisk omhandlede dressur, apportering, ræveslæb, marktræning, schweisstræning samt prøver i ovennævnte, et meget højt aktivitetsniveau som kommer vores racer til gode.

Bestyrelsen roste Aktivgrupperne’s store arbejdsindsats.

Web master Birte Johansen præsenterede Klubbens hjemmeside og fremkom med nye tiltag for at gøre siden endnu bedre.

Der var stor enighed i forsamlingen om at på Aktivgruppernes egne sider, skal det klart fremgå at det er Korthårklubben, bestyrelsen arbejder videre med at ensrette disse sider.

Hvalpelisten gøres bedre med mere nøjagtige oplysninger til forældre dyrenes opnåede resultater.

Når hvalpe er over 6 måneder gamle overføres de til ’hunde til salg’.

Der kom forslag om oprettelse af en avlsside!

Der fremkom forslag om at lægge medlemslister på hjemmesiden, her skal der tages hensyn til register loven, sagen undersøges.

Klubben køber navne med å og ø.

Meget ros til Birte for en STOR indsats med at holde hjemmesiden opdateret, samt fremkomme med nye tiltag.

Formanden orienterede omkring afholdelse af et ekstriørdommer seminar, det er vigtigt at vi får uddannet nye dommere på dette område, der blev også orienteret om udsætningsreglerne og alle opfordres til at følge reglerne. Der afholdes hvert år rundt i landet racedyst hvor alle jagthunde racer kan deltage med et hold i apportering det er vigtigt for vores race at der deltages på disse prøver, der var enighed i forsamlingen om dette og at Fyn/Sønderjylland slår sig sammen og stiler hold i 2004, på den Fynske prøve, og at Den midt- og vestjyske Aktivgruppe stiller i Jylland og de andre grupper i Jylland skiftes herefter, Aktivgruppernes bestyrelser aftaler selv rækkefølgen. Der stilles også hold på Sjælland.

Efter dette var der lagt op til gruppearbejde, deltagerne blev inddelt i 5 grupper med følgende emner:

Gruppe 1: Træningsmetoder

Gruppe 2: PR- nye medlemmer

Gruppe 3: Fuldbrugsprøver

Gruppe 4: Nyt logo?

Gruppe 5: Aktiviteter i Aktivgrupperne

 Efter en meget saglig drøftelse i grupperne omkring emnerne, blev dette fremlagt for forsamlingen til yderligere debat.

Gr. 1:
Gruppen havde diskuteret forskellige metoder i træningen og fandt at den gammeldags ’tvang’ nok snare burde afløses af en mere hundevenlig måde og ville hellere bruge ordet konsekvent da det bedre henvender sig til alle, der var i den forbindelse enighed om at det er vigtigt at avle dresser bare hunde så vi af den vej kan få fremgang for vores race.

Der var spørgsmål til uddannelse af instruktører kan vi selv afholde et kursus? i lighed med det der afholdes af DJ!

Gr. 2:
Gruppen fremkom med mange forslag til hvordan vi får nye medlemmer samt fastholder ’de gamle’, der ligger her et meget stort ansvar på opdrætter af hvalpe, for at få nye hvalpe købere til at melde sig ind i Klubben, for at dette skal kunne lykkedes skal Klubbens folder, der uddeles sammen med DKK stamtavle, være af en god kvalitet samt være opdateret, her kunne oplysninger med Aktivgruppernes placering rundt i landet være nævnt, samt kontakt person. Der kunne evt. være en ’tilbuds pakke’ fra Klubben til nye medlemmer eksempelvis et halvt års gratis medlemskab, en anden mulighed kunne også være, at omdele materiale til nye jagttegns elever. Lige så vigtigt er det at ’vi gamle’ tager godt imod nye medlemmer.

Gr. 3:
Gruppen havde flere forslag til hvordan vi får flere til at interessere sig for at deltage på fuldbrugsprøve, der skal bl.a. en holdnings ændring til omkring denne prøve, det kræver en stor trænings indsats, som skal startes tidligt i hundens alder, træningen kunne startes som almindelig apporteringstræning i Aktivgrupperne, for så senere at koncentrere sig specifikt om denne prøve. En anden mulighed kunne være at lave træning sammen med andre racer. Der var enighed om at denne prøve har stor vigtighed også for vores race.

Gr. 4:
Gruppen havde diskuteret hvorvidt Klubbens logo skulle beholdes i den nuværende form eller det var tid til et nyt, gruppen foreslog at få lavet et nyt logo evt. hvor årstallet 1908 blev skrevet på, begrundelse for et nyt logo var at bl.a. stofmærket var meget ’dårligt’, der fremkom mange kommentarer fra forsamlingen til gruppens forslag, men der var stor enighed til at beholde logoet i den nuværende form, dog med en modernisering i form af en bedre farvelægning, bestyrelsen arbejder videre med dette.

Gruppen havde også kigget på Klubbens folder, som udsendes sammen med DKK stambogen, og havde et par kommentar til denne bl.a. porto betalt, telefon nr. til formanden samt at slippen forneden gøres lidt bredere, bestyrelsen arbejder videre med dette.

Gr. 5:
Gruppen havde til opgave at drøfte Aktivgrupperne og deres aktiviteter, gruppen fandt at aktiviteter i grupperne kunne være bl.a. – lydighed, apporteringstræning, markarbejde, schweissarbejde.

Der var i forsamlingen opbagning til at få udarbejdet ens vedtægter for Aktivgrupperne, da der er stor spredning i grupperne omkring f.eks. kontingent samt hvordan grupperne vælger kontakt personer, det foresloges også at der ’kun’ indbetales et kontingent til Klubben, hvorefter at Klubbens kasser sender en sum penge ud til Aktivgrupperne, der skal dog fortsat være mulighed for små ’særheder’ rundt i landet.

 Eventuelt:

Der arbejdes på at få tilladelse til at afholde udstillinger i Nordjylland og på Sjælland i lighed med Vingsted.

Der var spørgsmål til Jagthunden - Hvorfor er der til tider indsendt stof som ikke bringes?, der blev svaret af formanden samt klubredaktør- vi får den spalte plads som vi betaler for, Jagthunden udkommer nu i et nyt format med en bedre økonomi samtidig er der sket en betalings forhøjelse til alle klubber på 20.- kr. svarende til 100.- kr. pr. medlem.

I den forbindelse orienterede klubredaktøren (Allan) om ’slagets’ gang for indsendelse af stof til bladet og rundsendte en vejledning med en opfordring til at sende stoffet i god tid, klubredaktøren skal have modtaget stoffet senest den 1. i måneden, for at det kan komme med i det efterfølgende blad. Der kom også en opfordring til alle om at sende evt. resultater og billeder fra prøver, så de kommer med.

Kunne det være en god ide med en hvalpeformidler i vest?  Formanden svarede. Ja, der arbejdes på dette.

Skal Klubben have en der tager sig af PR?. Der blev svaret ja til dette og der arbejdes på at finde en egnet person eller to.

Der blev spurgt til hvornår vi får årbog samt hvorfor at girokort til betaling af medlemskab ikke er udsendt endnu? Kassereren svarende at grundet overgang til PBS betaling er vi lidt forsinkede, årbogen udkommer omkring første marts, der har været et stort redigering arbejde med bogen men årbogs redaktøren arbejder meget hårdt med opgaven.

Kassereren kunne samtidig oplyse at der pt. er ca. 800 medlemmer.

Avlere opfordres til også at lave hvalpe om efteråret, da der altid mangler hvalpe på denne årstid, en ide kunne være at markeds føre os bedre med bl.a. annoncer i jagtbladene med en henvisning til Klubbens hjemmeside, Allan laver et forslag.

Hvordan syntes I selv det går, er I personer nok i bestyrelsen? Lød et spørgsmål fra salen til bestyrelsen.  Bestyrelsen svarede at vi syntes at vi er ved at få styr på det men der er stadig mange ting der mangler, vi finder at vi arbejder godt sammen, så ad den vej skal vi nok få styr på det, men giv os lidt tid. Om bestyrelsen skal udvides må vi hen ad vejen tage stilling til.

Bestyrelsen spurgte forsamlingen til et lignende møde i fremtiden, og hvor tit et sådant evt. skulle holdes? Svaret var entydigt ja, hvert andet år.

Der fremkom på dagen mange positive forslag og meninger, bestyrelsen takker for et godt mødet i en god ånd, og ønsker alle knæk og bræk fremover, ses vi ikke før så ses vi i Give den 3. og 4. april.

Mødet slut kl. 17.00

Referent
Leif anker Jensen