KORTHÅRKLUBBEN

 

Referat fra årsmødet den 13. juni 2004 afholdt i Årslev Hallen, Fyn.

 

Dagsorden:

 1: Velkomst ved Bent Hesthaven

 2: Valg af dirigent

 3: Valg af stemmetællere

 4: Fremlæggelse af beretning

 5: Fremlæggelse af regnskab

 6: Valg af formand

 7: Valg af to bestyrelsmedlemmer & supleant

 8: Behandling af indkomne forslag

 9. Eventuelt

 

Ad 1:

Mødet startet kl. 15.15 ved Bent Hesthaven som bød de ca. 120 deltagere velkommen. Forsamlingen mindede medlemmer som var afgået ved døden i det forgange år.

 

Ad 2:

Niels Jørgen Jørgensen blev foreslået og valgt.

Dirigenten takkede for valget og opfordrede til et sagligt og sobert møde. Han konstaterede at der var indvarslet til mødet efter Klubben’s love § 10.

 

Ad 3:

Som stemmetællere blev Per Svan, Kim Henriksen, Jørgen Christensen og Jørn Christiansen valgt.

 

Ad 4:

Bent Hesthaven(BH) roste i sin beretning Aktivgrupperne for deres store arbejde lokalt rundt i landet, der har været afholdt møde med repræsentanter fra Aktivgrupperne i februar, hvor der kom mange positive ting på bordet. Vores hjemmeside har en meget høj kvalitet, som kan tilskrives web master Birte, siden er altid opdateret med resultater og indlæg. Tak til Birte.

BH nævnte de økonomiske problemer med Jagthunden, det er nu besluttet at der kun udsendes 10 nr. årligt.

Asger Stein er valgt som formand for FJD.

De af Klubben indstillede kandidater til udvalg under DJU er alle blevet valgt.

Ved DM 2003 klarede korthåret hønsehund sig godt 1.vinder blev Toes Mozart,Kurt Grun, Tårs, 4. vinder Broengen Mira,John Christensen, Roskilde og 6. vinder Nordboen Buster,Jens Bak, Brønderslev.

Tak til Ellen og Sven Arent Jørgensen for deres store arbejde med Give prøven i mange år.

Der er i 2003 blevet registreret 414 hvalpe i DKK dette placere korthåret hønsehund på en 11. plads.

Hunde der skal med på rejse i EU skal fra 2010 være tatoveret eller chipmærket,det oplyses også fra DKK at hvalpe efter hunde der har HD i grad D&E ikke kan få stambogsført hvalpe.

 

Erik Peterman(EP) aflagde beretning om Give prøven og HD. Der deltog på Give prøven 147 hunde en lille nedgang, prøven blev afholdt under gode forhold. Ellen og Sven stod for prøven for sidste gang og en ny prøveleder skal tage over, Niels Erik Kroman er foreslået som ny prøveleder.

Der HD fotgraferet 33 korthår et meget lavt tal, det opfordres stadig til at vi får fotograferet vores hunde, det er ønskeligt som et minimum at status for hunde som skal indgå i avl er kendt.

 

Hans Martin Christensen(HMC) aflagde beretning om schweiss, Vingsted udstilling og årbog 2003.

Der har i 2003 været ført 63 hunde på Klubbens 400m/3t schweissprøver med en høj præmierings grad, 53 hunde blev præmieret, 31 med I. pr., 11 med II. pr. og 3 med III. pr. Det er især nye og unge hundefører der er interesseret i schweiss.

På 400m/20t kan der også ses fremgang, 7 hunde opnåede I. pr. og der er optaget ny korthår i registret.

En hund og føre der har vist gode resultater er Bredsgårds Isabella, Peter Christoffersen, Fredensborg.

HMC kunne på vegne af bestyrelsen beklage at den udsendte årbog 2003 var mangelfuld på tekst og billeder, for at undgå noget lignende fremover er der udarbejdet en huskeliste omhandlende stof til bogen der udsendes også svarkuverter til prøvelederne for herigennem at få resultater til bogen, der efterlyses personer som vil hjælpe med skrivning af resultater. Samtidig opfordres alle til at sende billeder til redaktør af bogen Verner Sander.

 

Ove Madsen(OM) aflagde beretning om FJD udstilling, pokaler, Assens prøven og avl.  

FJD udstillingen 2003 var der kun tilmeldt 37 korthår en meget lille tilslutning,men der svare nogenlunde til hvalpe tilgangen, det er blevet besluttet at flytte udstillingen fra travbanen i Odense til Årslev Hallen gældende fra 2004.

OM efterlyser pokal til VSA ved Give.

Der er indkøbt nye pokaler til brugsprøve og fuldbrugsprøve samt nye ærespokaler til udstilling og vinderklasse.

OM kunne med stolthed oplyse at der til Assens prøven i 2003 var 75 hunde tilmeldt, fordelt på 8 hold det er dog meget terræn krævende med to sideordnede vinderklasser.

2003 var sidste gang at Ove var prøveleder en STOR TAK til Ove for den store indsats.

Omkring avl oplystes at der er registeret 414 korthår hvalpe i 2003 en fremgang på 27.

Der er givet 20 forslag til parring skriftligt.

 

Allan Grundal(AG) aflagde beretning om klubredaktør og hvalpeanvisning.

Som redaktør af klubstof kunne AG konstatere at alt stof som tilsendes bliver bragt i Jagthunden, den bortfaldne porto støtte har dog været med til at ændre økonomien i bladet, dette kan medføre ændret spalte plads. Det er dog med beklagelse at det er konstateret at enkelte indlæg ikke er nået fra grundet PC vira, som er et stort problem og alle opfordres til at tjekket om deres stof er modtaget.

AG opfordrede til at overholde deadline som er den 1. i hver måned.

Hvalpeformidlingen modtager flest henvendelser fra nye hvalpekøbere der udfyldes skemaer med hvalpekøbernes ønsker for bedre at kunne ’finde’ den rigtige hvalp, der har været 36 henvendelser, der er mange der ser hvalpe listen på hjemmesiden.

Avlere opfordres til også at lave et kuld hunde om efteråret eller vinter da det er på disse tider der er mangel på hvalpe.

Klubben har to hvalpe anviser Erik Peterman og Allan Grundal.

 

Dirigenten udbad derefter kommentarer til de afgivne beretninger.

Roger Drue forstod ikke de bemærkninger der var i Jagthunden vedr. Give prøven, savnede nogle mere seriøse oplysninger fra prøven!

AG svarede at det var for at bringe lidt kolorit i bladet.

Henning Kroman takkede for beretningen savnede dog kommentarer vedr. kontingent opkrævningen og ment at PBS tilmeldingen burde have været udsat til næste år! Spurgte samtidig til medlemsfremgangen hvordan vides det at der er fremgang når der ikke er betalt kontingent?

EP svarede at udsendelsen af opkrævning havde været meget tidskrævende og besværet af at ajourføre medlemslister fra de gamle kort til et nyt system, det kan undre at denne overførelse ikke er sket for længe siden.  Næste år kontingent udsendes i februar. Medlemsfremgang kan ses på hvor mange numre af Jagthunden der udsendes.

 

Otto Brunhøj foreslog at udsende årbogen til Aktivgrupperne så kunne medlemmer hente den der, dette kunne spare porto. Hvad vil Klubben gøre ved HD problematikken?

Arne Mikkelsen kommenterede HD problematikken og glædede sig over at DKK nu strammer op om dette emne!. Gælder de nye regler også for Korthåret hønsehund?

BH svarede at de nye regler også gælder for Korthår og svarede samtidig Otto at det af bestyrelsen fremsatte forslag blev forkastet på sidste årsmøde.

Roger Drue fremsatte mere kritik til Klubredaktøren uden dog at komme ind på noget konkret.

AG svarede på det fremsatte og bad Roger om at forklare det nærmere hvad det var han mente.

Kim Henriksen forespurgte til Schweiss resultater i Jagthunden da han mente at de manglede!

HMC svarede at alle kendte resultater bringes.

Søren Andersen mente ikke der gøres nok for at offentliggøre resultater opnået på efterskuds prøver, Søren opfordrede meget kraftigt til at der er flere der stiller på 20t schweissprøver og fuldbrugsprøver vores hunde er af en meget høj kvalitet så de kan sagtens klare disse prøver.

Otto Brunhøj var enig med Søren.

Sven Arent Jørgensen mente at det er beklageligt at der er schweissprøve samme dag som der er Vingsted udstilling.

HMC ja det er uheldigt.

Jørn Christiansen spurgte til hvordan det går med de nye udstillinger som der blev snakket om sidste år?

BH svarede at det forventes at der kan afholdes en på Sjælland i 2005, mens at den Nordjyske er tvivlsom

 

Dirigenten konstaterede derefter at der ikke var flere kommentarer til beretningerne og disse blev derefter taget til efterretning.

 

Ad 5:

 

Erik Peterman(EP) fremlagde regnskab for perioden 1/1-31/12- 2003.

Det fremlagte viste indtægter på i alt 274.205,05 kr. og udgifter på 251.505,31 kr. med 22.700,62 kr. i overskud.

Klubbens formue 184.845,46 kr.

Likvide midler 161.645,45 kr.

Ellen Jørgensen konstaterede at tallene for 2002 visse steder ikke var korrekte.

EP tjekkede i gamle regnskaber og sagde at det var trykfejl, men at 2003 tallene var rigtige.

Hans Jørgen Krab kommenterede regnskabet, foreslog at nye medlemmer ’fik’ et gratis årsmedlemsskab.

Kim Henriksen vil gerne have regnskabet i årbog.

EP svarede at det kommer det.

 

Dirigenten konstaterede derefter at der ikke var flere der ønskede ordet og forsamlingen tog derefter regnskabet til efterretning.

 

Ad 6:

Bent Hesthaven bad om ordet og meddelte forsamlingen at han af personlige årsagen ikke modtog genvalg.

Kim Henriksen fremlagde en formand profil efter hans personlige menig.

Dirigenten forespurgte til kandidater, der fremkom ønske fra salen om skriftlig indgivelse af kandidater.

Der blev forslået følgende personer:

Niels Korsbæk Nielsen- modtager valg

Leif Anker Jensen- modtager valg

Otto Brunhøj- modtog ikke valg

Kim Henriksen- modtog ikke valg.

 

Der udspandt sig herefter en til tider hed debat fra forsamlingen, hvor dirigenten flere gange bad om at holde debatten i en god tone.

Efter flere tilkendegivelser for og imod de opstillede kandidater blev der afholdt skriftlig afstemning, der blev afgivet 116 stemmer.

Leif Anker Jensen 60 stemmer

Niels Korsbæk Nielsen 48 stemmer

Blanke 8 stemmer

 

Leif takkede forsamlingen for tilliden og opfordrede til samarbejde fremover til gavn for den korthårede hønsehund.

 

Ad 7:

Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er:

Hans Martin Christensen- modtager genvalg-    genvalgt

Ove Madsen- modtager ikke valg

Forslag fra forsamlingen

Flemming Gosvig- valgt

Karl Georg Kristensen- valgt som suppleant for 1 år.

 

Ad 8:

Der var modtaget et forslag vedr.:

Afstemning på årsmødet. Ved brev eller fuldmagt.

Forslaget indsendt af Aktivgruppen København.

 

Otto Brunhøj mente ikke at forslaget havde berettigelse i Korthårklubben

John Christensen og Flemming Konnerup enig med Otto.

Forslaget trækkes tilbage.

Det indstilles derefter til bestyrelsen om at revidere Klubbens love.

 

Ad 9:

Otto Brunhøj ønskede den nye bestyrelse held og lykke fremover.

Roger Drue opfordrede til at få flyttet årsmødet tilbage til lørdag aften før udstillingen.

Hans Jørgen Krab takkede den afgående formand for en god indsats.

Søren Andersen takkede de afgående fra bestyrelsen og bekedtgjorde samtidig datoen for schweissprøven i Nordjylland.

 

Bent Hesthaven uddelte guldhunden til Vagn Jensen, som en udmærkelse for Vagns indsats for klubben i en lang årrække.

Bent Hesthaven ovverakte Ove Madsen en Dyring platte som tak for en stor indsats i bestyrelsen.

 

Der var herefter uddeling af årspokaler.

Kylkas pokalen tildeles Broengen Mira, John Christensen som mest vindende på markprøve.

Korthår pokalen tildeles Nordboen Zuki, Søren Andersen som mest vindende på udstilling.

Lundergård pokalen og Klub Kurzhaar pokal til Toes Vivaldi, Kim Henriksen som bedste fuldbrugs resultat.

Schweiss pokalen til Bredsgårds Isabelle, Peter Kristoffersen for bedste schweiss resultat.

 

Ove Madsen takkede for mange gode år i bestyrelsen og takkede Bent og Ilse for en stor indsats samt et godt samarbejde.

 

Vagn Jensen takkede for tildelingen af guldhunden og opfordrede samtidig til samarbejde med den nyvalgte formand.

 

Bent Hesthaven takkede dirigenten for et godt møde og herefter var årsmødet afsluttet.

 

 

 

Referent

 

Leif Anker Jensen