Årsmøde 1/6-2003

Dagsorden
Pkt. 1: Velkomst ved formanden Bent Hesthaven
Pkt. 2: Valg af dirigent
Pkt. 3: Valg af stemmetællere
Pkt. 4: Fremlæggelse af beretning
Pkt. 5: Fremlæggelse af regnskab
Pkt. 6: Valg af to bestyrelsesmedlemmer og suppleant, efter tur er Uffe Jacobsen og Arne Mikkelsen og som suppleant John Christensen på valg
Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Pkt. 8: Behandling af tilsendte forslag. Forslag skal være formanden i hænde 10 dage forud for mødet.
Pkt. 9: Eventuelt


Forslag fra bestyrelsen til behandling på årsmødet 1. juni 2003:
Fra 1.1.2008 skal alle Korthår, der bruges i avlen være HD- fotograferet med status HD-fri, for at der kan udstedes stamtavler på hvalpe.
Begrundelse: Vi har nu i flere år forsøgt, ved frivillig fotografering, at få er overblik over problemet HD og Korthår. Antallet af fotograferinger har ikke været tilfredsstillende, men alligevel har 6-8% af de fotograferede været ikke HD-fri. På sidste måneds opgørelse fra DKK vedrørende HD-fotograferinger, var 10 korthår fotograferet, heraf var 3 stk. med resultat C (A og B = HD fri). Vi ønsker at Korthår fortsat skal være en sund hunderace og ved allerede nu at vedtage en avlsrestriktion indført fra 2008, kan de hunde, der skal bruges i avlen efter denne dato nå at blive fotograferet, og hvis der ønskes avlet på ældre hunde, kan man nå dette inden år 2008.
Bestyrelsen.


Referat fra årsmøde 01.06.2003

Add. 1

Velkomst ved Bent, herunder tak for den gode opbakning i Klubbens årsmøde – 90 medlemmer var mødt. Medlemmer der var afgået ved døden i det forgangne år blev mindet.

Add. 2.

Valg til dirigent blev Poul Erik Jacobsen

Add. 3

Valg af stemmetællere- valgt blev Gunner Andersen, Johan Sørensen og Jørgen Kristensen.

Add 4

Beretningen blev igen i år fremlagt i ansvarsområder:

Bent:

Aktivgrupperne:

Bestyrelsen har i sine ønsker til aktiviteter i aktivgrupperne været meget bevidste om en højre prioritering af træning til Fuldbrugsprøver og det er dejligt at ønskerne er blevet fulgt mange steder, der er fortsat områder hvor vi kunne ønske et højre aktivitetsniveau i aktivgrupperne, men det er et emne, som vi vil drøfte, når vi igen holder møde med repræsentanter for aktivgrupperne – generelt er der et meget højt aktivitetsniveau, hvilket vi vurderer som meget vigtigt, da det er her, vi har mulighed for at få kontakt til medlemmerne og få aktiveret nye korthårfolk.

Efter flere møder har det desværre været nødvendigt at nedlægge aktiviteterne i den Vestsjællandske aktivgruppe – kassebeholdningen er deponeret/indbetalt til hovedforeningen, indtil der igen er grundlag for aktiviteter i området.

Aktivgruppen Sydsjælland har også haft problemer med faldende medlemstal og ”Tordenskjolds soldater” var ved at løbe træt, men ved en aktiv indsats, herunder etablering af aktiviteter i samarbejde med Ruhårsklubben, er der udarbejdet en god aktivitetsplan for 2003.

Som et led i den tidligere nævnte prioritering af fuldbrugsprøverne har vi forsøgt at etablere flere schweissprøver og vi har tilsagn fra Fyn om, at der fra 2004 igen er Schweissprøve der, det er også dejligt at registrere, der er behov for flere prøver i nogle områder og 3 timers prøverne har vi ikke svært ved at få lov til at afholde.

Medlemsregistret er nu etableret så aktivgrupperne kan rekvirere oversigt over medlemmerne i deres område, der er fortsat lidt usikkerhed om, hvor grænserne går mellem de enkle aktivgrupper, men det bliver løbende tilrettet.

Hjemmesiden:

Her vil jeg starte med at takke Birte og Kim for det store arbejde, de har udført og som medfører, at vi i dag har en hjemmeside, der er meget populær og med meget aktuelle informationer – et udstillingsvindue der både er god reklame for den korthårede hønsehund og et område hvor resultater og informationer hurtigt kan komme ud til medlemmerne – her kan nævnes hjælpeværktøjer som regler, tilmeldingsblanketter, annoncer om hvalpe og kommende hvalpe og som det sidst tilkomne et register med foto og resultater over klubbens championatregister.

Birte og Kim har et ønske om, at siden har så mange oplysninger som muligt og det er derfor vigtigt, at de får resultater og fotos tilstillet fra hele landet.

Årbog:

Werner Sander har for første gang stået for trykning og udarbejdelse af årbogen 2002, hvorfor vi her gerne vil rose ham for et meget fint resultat og vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

Mangler eller fejl i årbogen kan ikke tillægges Werner men bestyrelsen, et område vi vil forbedre i fremtiden bl.a. ved en mere grundig korrekturlæsning.

Werner har et ønske om flere fotos i årbogen, og har man fotos, der berettiger til optagelse i årbogen eller som man vurderer, kan være af interesse, bedes disse sendt til Werner, der herefter vil skanne dem og fotoet vil herefter blive returneret.

Årsmøde:

Der var på sidste års møde flere der ønskede det ”gamle” møde retur bl.a. fordi man mente, der ville komme flere og man manglede de festlige timer under den efterfølgende middag. Bestyrelsen har selvfølgelig drøftet dette og som i har erfaret, har vi valgt at give den ændrede udgave endnu en chance og her skal nævnes nogle af grundene – det var meget dyrt at afholde møde med efterfølgende middag, det var vigtigt for fortsat at kunne holde Give prøven på Filskov Sognegård, at der var flere deltagere til spisningen her, samt at deltagerantallet til sidste årsmøde var tilfredsstillende i forhold til tidligere møder.

Give prøven:

Resultater m.m. vil Uffe komme ind på i hans del af beretningen, men jeg vil her gerne takke for den store opbakning, der er til klubbens hovedprøve, en prøve der er i gode hænder hos prøvelederen og hans hjælpere, endnu en gang tak til dem, men det var også dejligt at se over 100 deltagere til middagen, som dermed var med til at skabe hyggelige rammer ved præmieoverrækkelse samt udlevering af jubilæumsnåle, jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke Niels Korsbæk, der som ordførende dommer om søndagen forestod overrækkelse af pokaler og her orienterede om de enkelte pokalers historie.

HD fotografering:

På sidste årsmøde blev det ved en vejledende afstemning besluttet at stramme op om HD fotograferingerne, vi har nu i mange år forsøgt, ved frivillig fotografering, at få et overblik over dette problem.

Bestyrelsen besluttede efterfølgende, at for hunde født efter 1.1.2003 skulle HD status være kendt for, at der kunne udstedes stamtavler på hvalpe, hvilket vi efter telefonisk henvendelse tilstillede Sundhedsudvalget under DKK og efter flere telefoniske rykkere, fik vi oplyst, at ansøgningen var bevilget. Vi foranledigede dette indrykket i Jagthunden og på Hjemmesiden, men da vi noget forsinket modtog det skriftligt, var det ikke, det vi havde søgt om, men et krav om at status skulle være kendt for alle hunde, også dem der var født før 2003. Vi håbede på at dette var en fejl, men fik oplyst at Sundhedsudvalget havde vedtaget, at der kun kan indføres avlsrestriktioner for hele racen – vi så os derfor nødsaget til at tilbagekalde ansøgningen, da det ikke var det vi havde ønsket, men har derfor et forslag med til behandling på dette årsmøde.

F.J.D.:

Arbejdet inden for FJD blev i sommeren 2002 meget præget af fjerkræsygdommen Newcastle Desease. Der var mange telefonmøder inden beslutningen om aflysning af samtlige vand- slæb- og apporteringsprøver blev truffet, men det var jo ikke os, der ”kun” blev ramt på vores hobby, men fjerkræavlerne der blev ramt på deres erhverv og det var vigtigt, at vi tog hensyn til dette og ikke tog nogle chancer.

Uffe vil i sin beretning omtale markprøverne under FJD, men jeg vil her nævne, at FJD's bestyrelse er indstillet på at ophæve begrænsning om deltagelse på kun en af markprøverne, hvis det nuværende forsøg med mulighed for tilmelding til to prøver falder tilfredsstillende ud.

Newcastle Desease har også medført at de igangværende dommeraspiranter ikke har kunnet få afsluttet deres uddannelse, da de fortsat mangler at dømme en vand- slæb- og apporteringsprøve.

Som jeg nævnte sidste år fik Jørn Christiansen med nogle aktive og fornuftige dispositioner økonomien vedrørende Jagthunden på plads uden det medførte nedgang i antallet af blade og det økonomiske resultat for 2002 er også meget tilfredsstillende og jeg vil benytte lejligheden til at takke og rose Jørn for det store arbejde han udfører som redaktør af Jagthunden.

Der var i 2002 valg til diverse udvalg under DJU og vi fik fra korthårklubben valgt de indstillede medlemmer, selv om ikke alle de medlemmer, der var indstillet af FJD’s bestyrelse, blev valgt.

Udsætning af agerhøns har været drøftet og det er besluttet ikke at udsætte på FJD’s forårsprøver. Korthårklubben har meddelt, at der fortsat vil blive udsat agerhøns i forbindelse med klubbens hovedprøve, da der ikke kan skaffes arealer til så stor en prøve, som giver alle en rimelig mulighed. Vi har samtidig oplyst, at det er med baggrund i udsætningen, at vi ønsker at holde prøven i april og ikke som af andre klubber ønsket, vil være med til på skift at holde prøven sidst i marts og først i april.

Det blev på sidste FJD møde indstillet og på det efterfølgende møde i DJU vedtaget at også klubbernes efterårsvinderklasser kan opdeles i 2 sideordnede prøver og de to vindere går videre til DM.

Dansk Kennel Klub:

Det har fortsat ikke været muligt at påvirke DKK påsætning af dommere til udstillinger. Vi får hver andet år mulighed for at komme med forslag, som helst skal være dommere, der kan dømme hele gruppe 7 og der skal være udenlandske dommere imellem. Vi indstiller hver gang klubbens eksteriørdommere, som vi samtidig har opfordret til at søge autorisation til flere racer inden for gruppe 7.

På DKK's sidste delegeretmøde blev det besluttet fremtidigt kun at holde dette hver andet år, da der var meget lidt der kunne vedtages – ændres af delegeretforsamlingen og det er et meget dyrt møde, fremtidigt vil der være en bredere orientering på det årlige formandsmøde.

 

Den nye dyreværnslov blev tilstillet klubben til udtalelse og det var med glædeligt, at der ikke var forslag om ændring af dispensationen til halekupering, hvilket vi også pointerede i vores svar, så det var med nogen undring vi registrerede, at der efter krav fra bl.a. Dansk Folkeparti til anden behandling var ændret, så justitsministeren ikke havde adgang til at give dispensation til halekupering af de 5 jagthunderacer.  Der blev herefter arbejdet hårdt for at påvirke de politikere, som vi havde en god kontakt til, men de fleste mente at løbet var kørt, men bl.a. med god støtte fra Dansk Vizsla Klub lykkedes det at få regeringen og socialdemokratiet til at vedtage en forsat adgang til dispensation.

 

Hans Martin:

Korthaarklubbens Sweissprøver 400/ 3 timer

År 2002 blev åbenbart året hvor vi fik vendt den negative tendens hvad angår opbakning til klubbens egne sweissprøver, idet 70 % flere tilmeldinger end året før gør, at det igen er en fornøjelse både for prøveleder-dommer-hjælpere, at have med at gøre.

Også hvad præmieringen angå, kan vi være meget tilfredse, da hele 74 % af hundene opnåede præmiering, deraf 17 med 1 pr., 12 med 2 pr. og 6 med 3 pr.

Det er meget glædeligt at se den fremgang på vores sweissprøver, en fremgang, som jeg tror, skal findes i det store arbejde, der bliver gjort ude i aktivgrupperne, hvor man næsten alle steder har taget sweisstræningen med i deres trænings programmer.

Denne glædelige fremgang ser også ud til at fortsætte i år 2003, hvor både den Sjællandske og den Nordjyske har været rene korthaarprøver.

Også til Sweisshundeudvalgets 400/20 timers prøver har fremgangen, hvad tilmeldinger angår, været stor nemlig fra 15 til 28 hunde dog med nogle gengangere på flere prøver. Men her hørte fremgangen så desværre op, idet kun 7 hunde opnåede præmiering mod 8 ud af 15 hunde året før,

2 hunde opnåede 1 pr.,  4 med 2 pr. og 1 med 3 pr.

Den opnåede præmiering på 20 timers prøverne er bestemt ikke tilfredsstillende og jeg vil håbe, at man med et målrettet træningsarbejde kan få rettet op på dette, det er trods alt her, at fårene bliver skilt fra bukkene hvad sweissarbejdet angår.

Der har også i 2003 været ført en korthår på Elite Sweissprøve 1000m/20 timer dog uden at opnå præmiering.

Min bøn fra sidste år er stadig ikke blevet hørt, idet næsten ingen giver en melding om, at de har opnået en præmiering på andre klubbers prøver, vi har så desværre heller ikke mulighed for at få det med i årbogen.

Korthaarhlubbens Udstilling i Vingsted 2002

Også klubbens udstilling i Vingsted blev bakket godt op af medlemmerne, og fremgangen fra 2001 blev holdt, idet der var tilmeldt 59 hunde.

De var fordelt med 25 unghunde, 22 brugklasse hunde og 12 åbenklasse hunde. Der var 43 af hundene der opnåede en 1 pr. så kvaliteten af hundene var på det jævne uden den helt store top.

I år var der igen indført middagspause, så der blev rigtig hyggesnakket rundt omkring på pladsen.

Og alle nød tilsyneladende det gode vejr og samværet med andre korthaars folk.

Det bliver spændende om vi også i 2003 kan vise fremgang.

Arne:

Hvalpelisten har igen i det forgangne år været et af de store trækplastre på klubbens hjemmeside, og har dermed bevist sin store værdi, som opdrætternes vindue ud af til, og hvalpekøbernes foretrukne medie, når de skulle finde en hvalp som deres nye jagthund. Det er min overbevisning, at klubbens landsdækkende hvalpeliste med en kontaktperson, samt det informative afkrydsningssystem på forældredyrenes resultater bliver studeret nøje og ofte ender med et køb der, hvor de mange krydser er at finde.

Desværre har der i år været en katastrofal mangel på hvalpe i årets første måneder, og mange har ledt forgæves. Det kunne være en opfordring til at lægge hvalpe til om efteråret, hvor udbuddet næsten altid er meget begrænset.

Sundheden i vores race er meget i fokus hos kommende hvalpekøbere, og HD problematikken er et ofte stillet spørgsmål, det er derfor glædeligt, at netop det er på dagsordnen i dag.

Som en nyskabelse besluttede bestyrelsen i slutningen af november, at udvide servicen med en ny liste på hjemmesiden. Hvalpe på vej. Denne liste har været en stor succes, og har været flittigt benyttet af opdrætterne med det resultat, at flere har fået udsolgt inden hvalpene er født.

Det har været interessant at følge vores race på hvalpefronten, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til opdrætterne for mange hyggelige og positive telefonsamtaler og ønsker hermed held og lykke til den kommende hvalpeformidler.

Klubredaktør. Det er altid spændende at være klubredaktør, da man året igennem følger de begivenheder, der sker inden for vores race og de forskellige aktiviteter, der er forbundet her med. Jeg vil gerne sige en tak til aktivgrupperne rundt i landet, som har bidraget med billeder og indlæg til Jagthunden. Tak til prøveledere, og aktive korthårsfolk, der har hjulpet med at indsamle resultater og billeder. Sommetider kunne jeg ønske mig lidt mere læseværdigt stof, lad dette være en opfordring til medlemmerne.

Tak til Jagthundens redaktør Jørn Christiansen som altid har været i mødekommende selv om indlæggene er fremkommet i sidste øjeblik.

Jeg ønsker den nye redaktør velkommen til jobbet, det er ikke altid lige let.

Uffe:

Markprøver – forår:

FJD: 66 korthaar er fremført, hvoraf 31 er præmieret, hvilket svarer til en præmieringsgrad på ca. 47 %.

DJ: 258 korthår er fremført, hvoraf 98 er præmieret, hvilket svarer til at ca. 38 % er blevet præmieret

DKK-vinderklasse: På Lolland deltog 10 korthår, hvoraf tre blev placeret. 1. vinder Hejnerups Emma, Lars Andreasen, Vedbæk.

Ribe deltog 27 korthår på to sideordnede prøver, her blev i alt 6 korthår placere. Begge 1 vindere var korthår, nemlig Toes Mozart, Kurt Grün, Tårs og Bingos Diane, Hans Jørgen Krab, Maugstrup.

DKK – mesterskabsprøve ved Århus: 12 korthår deltog og 4 korthår blev placeret og 1. vinderen blev Ørstedmarks Aron, Jens Chr. Stræde, Ringkøbing.

Efterår:

FJD prøver: 47 korthår deltog, hvoraf 15 hunde blev præmieret, hvilket svarer til 32 %

DJ-prøver: 62 korthår deltog, hvoraf 30 hunde blev præmieret, hvilket giver en præmieringsgrad på 48 %.

DKK-brugprøver: 26 korthår deltager på prøverne afholdt på Sjælland og Fyn. Heraf bliver 11 hunde præmieret, endog de syv med 1. præmie. Prøven i Jylland blev aflyst på grund af Newcastle Disease.

Fuldbrugsprøver:

Nordjyske ved Tårs: 9 korthår deltager og seks hunde opnår præmiering. Bedste korthår bliver Roslins Faust, Kjeld Kløjgård Nielsen med 234 point og 1. præmie.

Midtjyske ved Fussingø: 1 korthår deltog og opnåede 3. præmie.

Fynske ved Nr. Åby: 3 korthår deltager og alle opnår præmiering. Bedste korthår bliver Nordboen Costa, Svend A. Jørgensen med 234 point og 1. præmie.

Sjællandske ved Næstved: 4 korthår deltager og to opnår præmiering.

De 17 korthår som i 2002 deltog i fuldbrugsprøverne har i gennemsnit scoret 208 point. I fjor deltog 15 korthår med et gennemsnit på 193 point.

Vindeklasser: 63 korthår deltog i 5 afholdte efterårsvinderklasser, hvor korthår på to af prøverne blev første vindere, nemlig på DJ i Grinsted og Hjallerup: Ørstedmarks Aron, Jens Chr. Stræde, Ringkøbing og Roslins Faust, Kjeld Kløjgård Nielsen, Ålborg. I alt blev 13 korthår placeret.

DM 2002 ved Vildbjerg: 10 korthår deltog, heraf er 4 hunde med om eftermiddagen og de 3 bliver placeret. 2. vinder Toes Vivaldi, Kim Henriksen, 5. vinder Hals Bondens Paw, Karl Georg Kristensen, 6. vinder Toes Brahms, Karl Georg Kristensen.

Giveprøven 2003 – prøven blev afholdt i weekenden 5. og 6. april i fint solskinsvejr. Der var rekord stor tilmelding med 178 hunde. Om lørdagen blev unghundene og åben klasse hundene afprøvet med følgende resultater: Bedste unge han: Sydvestjydens Cuno, Jakob Poulsen, Ribe. Bedste unge tæve: Nr. Sindbjergs Steffi, Poul Bislev, Gandrup. Bedste åben klasse Bredsgaards Elk, Klaus Standard, Græsted.

Om søndagen var der 60 deltagere fordelt på to sideordnede vindeklasseprøver, vindere blev: Grønbækgaards Dino, Bjarne Jakobsen, Vodskov og Toes Händel, Kaj Henriksen, Tårs der ligeledes blev klubmester.

Ove:

FJD udstilling 2002 – klubben havde kun 44 hunde, et skuffende antal. De var fordelt på 5 klasser, 11 unge hanner, bedste han Nordvestfyns Jess, Ove Madsen, 7 brugsklasse hanner 1. vinder med certifikat Tessans Æske, Kurt Nielsen. 12 unge tæver, bedste tæve Halsbondens Sasha, Karl G. Kristensen. 4 åbenklasse tæver 1. vinder Ronja, Malene Madsen. 9 brugsklasse tæver 1. vinder Tessans Æra, René. Quorp.

Pokaler – Klubben har udsat en ny pokal til DM – tildeles anden bedste placeret og den blev i år vundet af Halsbondens Paw, Karl G. Kristensen.

Klubbens efterårs vinderklasse – der var tilmeldt 72 hunde – igen rekord deltagelse – de var fordelt på 8 hold – ordførende dommer Niels Jørgen Jørgensen og hans meddommere kom frem til følgende resultat:

1.vinder med cacit Toes Vivaldi, Kim Henriksen, 2.vinder Hvidbjergs Chico, Gorm Henriksen, 3.vinder Toes Brahms, Karl G. Kristensen, 4.vinder Toes Mozart, Kurt Grün, 5.vinder Aja, Hans Martin Christensen, 6.vinder Kuno, René Jørgensen.

 

Avl og avlsvejledning – der er i 2002 registreret 387 hvalpe og 6 importer, klubben er fortsat nr. 10 hos DKK.

Der er lavet 25 parrings forslag og der har været henvendelse fra tre, som ikke var præmieret. Der er brugt 36 hanner i avlen med følgende antal parringer 1 med 6 parringer, 2 med 3 parringer, 3 med 2 parringer og 30 med 1 parring.

 

Bemærkninger til beretning:

Hans Jørgen Krab ønskede, at der fortsat blev mulighed for at sætte høns ud på prøverne, hvis der var behov derfor. Svar: Bestyrelsen har den samme holdning, men man skal overholde reglerne.

Gunnar Andersen ville høre, om bestyrelsen havde lavet noget statistisk materiale for resultatet af tysklandsparringerne. Svar: Det er der ikke.

Andreas Haugaard takkede for en god beretning, og var klar over at der skulle laves et stort arbejde i aktivgrupperne. Kurt Grühn ønskede mere med på hjemmesiden. Karl Georg Kristensen mente, at resultatbogen også skulle udfyldes for ikke placerede hunde på vinderklasseprøver. Johan Sørensen mente at afkrydsningen på resultatlisten ved hvalpelisten, skulle være bedre. Anders Wandstrup kom med ros til hjemmesiden. Roger Drue mente, at der var PR nok i bladet. Svar: Der arbejdes fortsat med forbedringer på hjemmesiden og de stillede forslag vil blive indarbejdet.

Svend Erik Olsen, kritiserede, at der kun var inviteret en sjællandsk dommer til Giveprøven. Svar: Dels på grund af økonomi.

 

Add. 5

Uffe fremlagde regnskabet, der i år fremviste et større overskud end året før, der til dels skyldes deponering af et beløb fra den nedlagte Vestsjællandske aktivgruppe. Der er en forholdsvis stor gennemstrømning af medlemmer.

Henrik Juul spurgte om, hvorfor kontingentet var hævet, når der var en stor kassebeholdning. Jørn Christiansen foreslog, at klubben selv afholder flere udstillinger. Klaus Bælum mente, at et deponeret beløb ikke skulle indføres som indtægt. Svar: Kontingentstigning på grund af at årets drift skal være positiv, det er godt med reserver og der skal også bruges penge til et kommende 100 års jubilæum. Det er rigtigt, at midler fra nedlagt aktivgruppe kunne aktiveres.

 

Add 6

Valg til bestyrelsen. Hans Jørgen Krab takkede for det arbejde, som de afgående bestyrelsesmedlemmer havde udført, og forslog Erik Pettermann som nyt bestyrelsesmedlem. Klaus Bælum forslog Allan Grundahl som nyt bestyrelsesmedlem. Begge kandidater blev valgt.

Allan Grundahl forslog Leif Anker Jensen som suppleant, og han blev valgt.

 

Add 7

Valg af revisorsuppleant – Uffe Jakobsen blev valgt.

 

Add 8

Forslag fra bestyrelsen om HD fotografering, med status HD-fri for at hvalpe kan stambogføres.

Niels Jørgen Jørgensen syntes ikke, at der skulle være en tvungen fotografering. Niels Korsbæk mente at problematikken om HD var opstået pga. parringer i Tyskland og mente, at det ikke var muligt at holde HD helt ude af racen og at der ikke var grund til tvungen fotografering. Johan Sørensen syntes, at forslaget skal tages af bordet. Jørn Christiansen mente, at hvis forslaget blev vedtaget, vil der blive lavet mange hvalpe uden stamtavle. Hans Jørgen Krab og Allan Grunddal var heller ikke tilhænger af tvungen fotografering. Arne Mikkelsen argumenterede for bestyrelsens forslag til HD fotografering. Henning Kroman forslog, at bestyrelsen trak forslaget. Leif Anker mente, at det var uansvarligt ikke at fotografere. Klaus Søegaard argumenterede kraftigt for HD fotografering. Flemming Konnerup syntes, at forslaget var for restriktivt. Johan Sørensen mente ikke, at det var prisen for HD fotografering, der skulle være det afskrækkende. Jørn Christiansen foreslog, at vi tog afstemning om emnet. Bestyrelsen ønskede også emnet bragt til afstemning, så de kendte medlemmernes holdning og det var ikke et kardinalpunkt for bestyrelsen.

Det blev herefter taget op til afstemning. Der blev afgivet 90 stemmer, 58 nej og 26 ja til forslaget, der var 6 blanke. Forslaget blev hermed forkastet, selv om der på sidste års generalforsamling vedtoges en opstramning vedrørende HD fotografering.

 

Add 9

Bent takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanten for arbejdet i bestyrelsen og overrakte dem en erkendelighed.

Bent uddelte klubbens pokaler til årets mest vindende hunde.

Ove takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, og bød de nye velkommen til klubbens arbejde og meddelte samtidig, at han afgår som bestyrelsesmedlem til næste år og heller ikke vil være prøveleder for Assens-prøven pga. tabet af hans søn.

Niels Korsbæk spurgte om hvem der havde ansvaret for, at en hunds udstillingsresultater kom i Jagthunden!, kriterier for invitation af dommere til klubbens vinderklasser, og om hvilke kriterier der var stillet, når man meddelte en hanhundeejer, at klubben ikke ville anbefale den i avlen, trods det at den stod i avlsregisteret, og hvilke ruhårsdommere der kunne dømme korthår, og om der var korthårsdommere, der ville i gang som aspirant for ruhår. Bent svarede, at der kunne være forskellige arvelige defekter, som man ikke ønskede bragt ind i avlen og at klubben fortrinsvis inviterer aktive hundefører som dommere til klubbens vinderklasser. Finn Petersen kritiserede noget useriøst vores udstillingsdommere. Flemming Konnerup forsvarede eksteriør dommerbedommelsen. Dirigenten takkede for et godt møde.

 

Reff. John Christensen.