KORTHAARKLUBBEN

 

Dagsorden til bestyrelses møde den 12. sept. 2005, hos Erik kl. 18.00

 

 

1.                  Sammensætning af bestyrelsen

2.                  Økonomi

3.                  Meddelelser fra øvrige bestyrelses medlemmer

4.                  Orientering fra DJU, FJD, DKK

5.                  Indstillinger til DJU udvalg

6.                  Indstilling af dommere

7.                  Vingsted (evaluering)

8.                  Assensprøven 2005

9.                  Pokaler til fuldbrugsprøvemesterskab og FJD jubilæumsprøve

10.              Årbog

11.              Schweissprøver 2005 (evaluering)

12.              Fjd udstilling 2006

13.              Give 2007

14.              Racedyst

15)              Eventuelt

 

Referat:

1. Sammensætning af bestyrelsen:

Bestyrelsen er enige om at det er meget uheldigt at Flemming har valgt at udtræde af bestyrelsen kun ca. en måned efter årsmødet, hvor årsmødet havde haft mulighed for at vælge et nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har taget Flemmings brev til efterretning. Brevet offentliggøres i Jagthunden i oktober måned sammen med bestyrelsens kommentar. Karl Georg indtræder som bestyrelsesmedlem for resten af Flemmings valgperiode dvs. KGK er på valg år 2006. Vi har pt. ingen suppleant. Med hensyn til Flemmings arbejdsområder i bestyrelsen overgår sekretærfunktionen til Ellen. For så vidt angår årbogen vil bestyrelsen i forening får denne til at køre, dog med hovedvægt hos Leif og Ellen.

 

Fast punkt på dagsorden – hvalpeformidling/avlssanvisning. Hvor mange har spurgt.

Det præciseres at der skal være avlsanvisning fra de 2 avlsanvisere.

 

2. Økonomi:

Kassebeholdning 01.09.05 kr. 75.950 mod kr. 105.854 den 01.09.04. Således et driftsunderskud på pt. kr. 30.000 som forventet, idet den vedtagne kontingentforhøjelse først får virkning fra 01.01.2006. Kontingentstigningen på kr. 60,- pr. medlem forventes at give en nødvendig forøgelse af den samlede kontingentindbetaling med kr. 48.000. Økonomien blev drøftet og specifikke poster følges løbende på de kommende bestyrelsesmøder. Budget 2006 præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

Medlemsstatus 2005: Udmeldt 69 medlemmer, heraf 46 p.g.a. restance mod 66 nye medlemmer.

Kontingentopkrævningen udsendes i januar til betaling i februar 2006.

Regnskabsmateriale gemmes 5 år efter regnskabsårets udløb.

Betaling til webmaster blev forhøjet med mdl. kr. 100,- til mdl. kr. 200,-. Med virkning fra 01.01.2006 forhøjes prisen for hvalpelisten med kr. 100,- til kr. 200,-. Disse ændringer forventes at give en samlet merindtægt til klubben på ca. kr. 5.000 pr. år.

 

 

3. Meddelelser fra øvrige bestyrelses medlemmer:

Hvordan og hvilken politik er der ved runde fødselsdage overfor bl.a. dommere, tidl. bestyrelsesmedlemmer m.m. Vi drøftede problematikken idet det er meget svært ikke at overse nogle. Vi kan jo ikke være sikre på altid at få oplysninger af denne art. Så kun i helt specielle situationer vil der blive sendt en hilsen fra klubben. Vi vil gerne opfordre aktivgrupperne til at være opmærksomme på disse runde dage og give bestyrelsen besked i god tid.

Flemming Konnerups nye bog om Korthåren er sendt til DKK til godkendelse for så vidt angår layoutet med bl.a. billeder. Den kommer forhåbentlig ud til julehandelen. Bestyrelsen glæder sig til at se resultatet og vil på forhånd sige tak til Flemming Konnerup for det store arbejde han har udført.

 

4. Orientering fra DJU, FJD, DKK:

Meddelelser af relevans videresendes til bestyrelsen fra formanden vedr. DJU, FJD og DKK.

Fejl i referat fra FJD vedr. Giveprøvens placering.

DKK har sendt et avlsforbud mod en tæve. Den har haft 8 kuld hvalpe, hvor tæven var 10 år med sidste kuld, hvilket strider mod etiske regler. Herudover 2 henstillinger om stop af avl. DKK tjekker kenneler for avl efter etiske regler. Besked sendes til ejeren samt til specialklubben.

 

5. Indstillinger til DJU udvalg:

DJU indkalder forslag til kandidater til valg. Forskellige emner blev drøftet. Leif tager kontakt for at høre om personerne er villige til at opstille.

 

6. Indstilling af dommere:

Forskellige emner har tidligere været bragt på bane. Nogle har sagt ja og er nu i gang med de indledende uddannelser. Bestyrelsen ser gerne at medlemmer der kunne ønske at blive dommere  - både mark og udstilling - selv henvender sig til bestyrelsen.

 

Leif tager kontakt til ovenstående og vil løbende have kontakten under uddannelserne.

 

7. Vingsted (evaluering):

Der var mange tilmeldelser og der var en rigtig god stemning trods det mindre gode vejr om formiddagen. Afslutningen foregik i dejligt solskinsvejr. Der var for lidt personale til at stille op om morgenen. Næste år ændres mødetidspunktet. Karl Georg bestiller selv glas og bowlere. Ellen får lavet laminerede nummerskilte, Erik fremskaffer reklamebånd til nummerskilte. Også til Vingsted udstillingen er der vigtigt at der udarbejdes en drejebog, specielt når andre skal tage over. Der blev drøftet forskellige ting der skal tjekkes ekstra op på næste år.

Hans Martin fremsender forslag til invitation at dommere til Vingsted 2006 indenfor den næste måned til bestyrelsen, der skal bruges 3 dommere.

Der ønskes udsat pokal til åben klasse samt avls- og opdrætsklasse til Vingsted udstillingen. Ligeledes pokal til avls- og opdrætsklasse til FJD-udstillingen. Evt. sponsorer må meget gerne melde sig. Karl Georg skriver et stykke til jagthunden.

 

8. Assensprøven 2005:

Dags dato tilmeldt 47, forhåbentlig når vi ca. 60 så vi kan få 2 vinderprøver a 3 hold.

Bestyrelsen møder kl. 7.00. Jagthornsblæsere indleder og afslutter. Afslutning ved Ebberuphallen.

Vi talte lidt om nummerskilte til ryg markering i matchningen, så det var lettere for publikum at følge med i hvem der var til afprøvning. Det må ikke være nogle der er til gene for hundeførerne. Forskellige muligheder undersøges.

 

Da det er absolut sidste år Skov og Naturstyrelsen giver dispensation til udsætning af fugle 24 timer før prøvernes afholdelse skal der findes andre løsningsmodeller. HMC skal spørge sine hjælpere på Fyn om terrænpleje mod betaling i stedet for fugle. Der skal findes en ny prøveleder idet HMC ønsker at stoppe. Anker Madsen spørges.

 

9. Pokaler til fuldbrugsprøvemesterskab og FJD jubilæumsprøve:

Fra fuldbrugsprøveudvalget er der spurgt om pokal til FUME. Vi enedes om at uddele ærespræmie (glas) i år og så afvente og se om FUME fortsætter. Til FJD 100 års jubilæumsprøve er der spurgt om ærespræmier til alle korthår der når matchningen. Dette imødekommes, der kan max. blive tale om 7 stk.

Pokalen til bedste korthår på DKK’s brugsprøve på Sjælland blev vundet til ejendom for 2 år siden. Klubben udsætter en ny.

 

10. Årbog:

Ellen taler med Werner Sander om diverse materiale til årbogen 2005 bl.a. billeder og hvordan han får dem der skal bruges. Ellen sender opdateret checkliste over prøver til Leif. Leif får al information og materiale fra diverse organisationer både vedr. markprøver og udstillinger. Der arbejdes hårdt på at udsende årbogen i februar måned 2006.

 

11. Schweissprøver 2005 (evaluering)

Der har generelt været for dårlig tilmelding til disse prøver fra vore medlemmer side. Resultatet for de deltagende har heller ikke været optimalt. Vi vil stadig gerne opfordre så mange som muligt om at deltage på disse prøver. Vi ser gerne at der afholdes flere små prøver, men alle datoer skal offentliggøres samlet i en annonce. HMC kontakter Allan Grundahl vedr. hans prøve. Flyttet fordi den kom til at kollidere med racedysten hvor Allan skulle deltage. Ikke optimalt for de tilmeldte. Vi skal være meget vågne overfor det at få sagt tak til vore prøveledere på dagen. Det er et stort arbejde de gør for sagen og for klubben.

 

12. Fjd udstilling 2006:

Ellen kontakter udstillingsledelsen for FJD’s udstilling 2006 idet den er fastsat til pinsesøndag. Dette er ikke optimalt hvis vi skal have flere udstillere. Kontakter Aktivgruppen Fyn for at udpege kontaktperson til udstillingskomiteen. Ellen yder støtte til kontaktpersonen.

 

13. Give 2007:

Giveprøven 2006 er fastsat til 8. – 9. april.

Datoen i 2007 var lidt af et problem idet den var sat til 31. marts og 1. april. Dette er ikke muligt da der ikke må sættes fugle ud før 1. april. Så falder påsken i weekenden efter, den kan heller ikke bruges. Derfor var vi nødsaget til at bruge den weekend der kom efter påske, velvidende at der er DKK Mesterskabsprøve planlagt. Men vi må se på klubbens store prøve frem for Mesterskabsprøven. Derfor er Giveprøven 2007 fastsat til 14. – 15. april. Det kunne jo også være at der er andre klubber der får samme problem og derfor kan vi håbe at DKK’s Mesterskabsprøve bliver rykket lidt så vore kvalificerede hunde alligevel kan deltage. Det må vi afvente og se.

 

14. Racedyst:

Racedysten kører ikke optimalt. Der skal stille 3 hunde + 1 reserve til et hold. Der er 2 kontaktpersoner på Sjælland. Aktivgruppen Fyn kontaktes. I Jylland fungerer det slet ikke. KGK er udpeget til tovholder for år 2006. Bestyrelsen ønsker, at vores race er repræsenteret ved racedysterne. Indskud betales derfor fortsat af klubben ved henvendelse til kassereren.

 

15. Eventuelt:

HMC sender indenfor en måned liste over dommere der skal inviteres til Assensprøven 2006. Leif sender ligeledes indenfor en måned liste over dommere der skal inviteres til Giveprøven 2006.

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland har forespurgt om de kunne købe bøger til deres pokaler. Dette er Ok, prisen er kr. 75,- pr stk. (kostpris).

KGK - VM kører på skinner, der er udtaget ca. 6-7 hunde. NM – klubberne spørges om en mindre betaling til de 12 deltagere af forskellige racer.

Ellen tager kontakt til Jagthunden for rettelser på side 2 ”Korthaarklubben”.

 

 

Næste møde den 28.11.05 kl. 18.00 hos Ellen i Billund.