VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

 Printvenlig version

    

Navn og hjemsted.

§ 1. Klubbens navn er ”Korthaarklubben” og er stiftet 22.05.1908.

 

Stk. 2.   Klubbens hjemsted er formandens adresse.

 

Stk. 3.   Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub.

 

Organisation.

§ 2. Klubben er opbygget med:

a)           Generalforsamling        § 11-14

b)           Bestyrelse                       § 7-9

c)           Medlemmer                     § 5

 

Klubbens formål:

§ 3. Korthaarklubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til den korthårede hønsehund og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

 

Avlsarbejde.

§ 4. Korthaarklubben er DKK’s sagkundskab vedrørende avlsarbejdet for den korthårede hønsehund.

 

Stk. 2.   Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race.

 

Stk. 3.   Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK’s sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

 

 

Medlemskab.

§ 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.

 

Stk. 2.   DKK’s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKK’s bestyrelse.

 

Stk. 3.   Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

 

Ophør.

Stk. 4.   Udmeldelse af klubben kan kun ske til udgangen af et kalenderår og skal foregå til kassereren senest  31. december. Ophør af medlemskab – uanset af hvilken årsag - medfører ikke krav på andel af Korthaarklubbens formue eller tilbagebetaling af kontingent.

Stk. 5.   Er kontingent ikke indbetalt den 30. april, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

 

Kontingent.

§ 6. Generalforsamlingen fastsætter den årlige kontingent efter indstilling fra bestyrelsen.

 

Stk. 2.   Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af marts måned hvert år pr. post/PBS.

 

Stk. 3.   For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl kan tegnes B-medlemskab, hvis der findes personer i husstanden der har et fuldt A-medlemskab, eller hvis der findes medlemskab i anden specialklub.

Ved indmeldelse efter 1. oktober betales alene halvt kontingent for indmeldelsesåret.

 

Bestyrelsens sammensætning.

§ 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

 

Stk. 2.   Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3 der er fyldt 18 år.

 

Valg til bestyrelsen

§ 8. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, valget gælder for 3 år. Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes på generalforsamlingen på skift 2 ad gangen for en periode på 2 år. Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen.

 

Stk. 2.   Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.  De/den til bestyrelsen foreslåede kandidat, der ikke opnår valg, kan indtræde som suppleant.

 

Stk. 3    Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

 

Stk. 4.   I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig ved at der ikke findes en suppleant, der kan indtræde i fratrædende bestyrelsesmedlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsens arbejde.

§ 9. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

Stk. 2.   Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

 

Stk. 3.   Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Beslutning i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 5.   Klubben forpligtes ved underskrift af formanden eller ved to bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Stk. 6.   Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

 

Stk. 7.   Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af Jagthunden og på klubbens hjemmeside. Dele af referatet, som omhandler enkeltpersoner kan efter bestyrelsens skøn udelades af de offentliggjorte referater.

 

Stk. 8.   Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende inden for arbejdsområdet, samt til i tilfælde af kassererens forfald at hente kassererbistand udenfor bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.

 

Stk. 9.   Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.

 

Stk. 10. Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

 

Stk. 11. FJD’s blad ”Jagthunden” er tillige blad for Korthaarklubben. I bladet findes rubrik under klubmærket, og enhver meddelelse under dette mærke anses for på lovlig måde at være bragt til medlemmernes kendskab.

 

Regnskab.

§ 10. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

Stk. 2.   Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisoren senest den 15. april i det umiddelbart efterfølgende år.

Det godkendte regnskab offentliggøres hvert år i Korthaarklubbens Årbog.

 

Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling.

§ 11. Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år senest 1. august.

 

Stk. 2.   Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Indvarsling skal ske i ”Jagthunden” der udkommer i måneden før mødet.

 

Stk. 3.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 4.   Det reviderede årsregnskab samt evt. indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

§ 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1.       Velkomst ved formanden

2.       Valg af dirigent

3.       Valg af stemmetællere (minimum 2 stk.)

4.       Godkendelse af formandens beretning

5.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6.       Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent

7.       Valg af formand (for så vidt han er på valg)

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.       Valg af suppleant (for så vidt han er på valg)

10.     Valg af revisor og revisorsuppleant (for så vidt de er på valg)

11.     Behandling af indkomne forslag

12.     Eventuelt

 

Afstemning på ordinær generalforsamling.

§ 13. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel, relativt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

 

Stk. 2.   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 

Stk. 3.   Eventuelle vedtægtsændringer til behandling kan dog alene vedtages ved kvalificeret flertal 2/3 blandt de fremmødte. Vedtægtsændringerne træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

 

Ekstraordinær generalforsamling.

§14. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10 % af medlemmerne til formanden indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

 

Stk. 2.   Ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes hurtigst muligt og senest 4 uger efter at anmodning herom er modtaget af bestyrelsen med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i ”Jagthunden” som udkommer i måneden før mødet. Såfremt deadline for indsendelse af materiale til Jagthunden umuliggør overholdelse af tidsfristen for indkaldelse kan bestyrelsen beslutte at indkalde via brev til samtlige medlemmer. Såfremt indkaldelsen sker på baggrund af begæring fra medlemmerne kan disse kræve indkaldelse via brev mod afholdelse af udgiften hertil.

 

Stk. 3.   Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

 

Stk. 4.   Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

 

Disciplinærsager.

§ 15. Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

 

Disciplinære foranstaltninger.

§ 16. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a)           Tildelelse af misbilligelse eller advarsel.

b)           Frakendelse af kennelmærke.

c)           Frakendelse af tillidshverv i DKK og/eller samarbejdende specialklub.

d)           Udelukkelse fra deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter.

e)           Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.

f)            Eksklusion af DKK og/eller samarbejdende specialklub.

g)           Nedlæggelse af avlsforbud.

 

Stk. 2.   Punkt a kan bringes i anvendelse af Korthaarklubbens bestyrelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

 

Midlertidige disciplinære foranstaltninger.

§ 17. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 28.

 

Stk. 2.   En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.

 

Opløsning af klubben.

§ 18. Korthaarklubben kan kun ophæves på en ekstraordinær generalforsamling, efter at selve ophævelsen er vedtaget på generalforsamlingen med kvalificeret flertal 2/3 af de fremmødte.

 

Stk. 2.   Ophæves klubben tilfalder dens ejendom, hvis andet ikke er bestemt, anden beslægtet forening eller Dansk Kennel Klub.

 

Ikrafttræden.

§ 19. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 11. juni 2006.

 

Stk. 2.   Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft pr. 01.01.2007.

 

 

Siden opdateret: 19-12-2006 19:59