Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 18. februar 2017 kl. 11.30 på Hotel Hedegaarden, Vejle

 

Generalforsamlingen afholdes i 2016 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr. 60 på motorvej E45

 

Klubben er vært ved lidt mad og 1 øl eller vand og kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 18. februar 2017 kl. 11.30.

 

1.     Velkomst ved formand Per Kaa Kristophersen

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmetællere

4.     Godkendelse af formandens beretning

5.     Forelæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse

6.     Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Ellen Jørgensen              - modtager genvalg

                Flemming Djarn               - modtager genvalg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant på valg er.

                Revisor Jørn Abildgaard - modtager ikke genvalg

                Revisorsuppleant Uffe Jacobsen - modtager genvalg

9.   Behandling af indkomne forslag                                                                

                Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

10.   Eventuelt

 

Det reviderede regnskab 2016, budget 2017 vil være fremlagt på generalforsamlingen, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før generalforsamlingen. Kan ligeledes rekvireres hos kassereren.

 

 

 

Siden opdateret: 16/11-2015