Revisionsinstruks for folkevalgt revisor for Korthaarklubben.

 

§ 1. Revisionen udføres af en folkevalgt revisor.

 

§ 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

 

§ 3. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

 

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften af foreningen og forvaltningen af dennes midler.

 

Stk. 3. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet korrekt, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler.

 

Stk. 4. Foreningens kasserer skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af foreningens regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Foreningen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

 

§ 4. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med foreningens forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningens bestyrelse meddelelse herom.

 

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde.

 

§ 5. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

 

Stk. 2. Revisor skal føre en revisionsprotokol.

 

Stk. 3. I protokollen skal der indføres oplysninger om:

 

  1. hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, samt
  2. væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende foreningens bogholderi,

regnskabsvæsen eller interne kontrol.

 

Revisor skal endvidere redegøre for den udførte revision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

 

Der skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses:

 

I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

 

§ 6. Nærværende instruks er vedtaget på bestyrelsesmødet 27.11.2006 og fremlægges til generalforsamlingens godkendelse den 10. juni 2007.

 

Siden opdateret: 06-06-2007 17:16