Nyt fra bestyrelsen 2017

Se link forneden for de tidligere års nyt fra bestyrelsen

Siden sidst opdateret: 04-01-2018 21:26


Indholdsfortegnelse:

Referater bestyrelsesmøder


6/12-2017 Udsalg af tøj

UDSALG UDSALG UDSALG

Som man har kunnet læse i det netop offentliggjorte referat fra sidste bestyrelsesmøde, så har vi i bestyrelsen besluttet at ophøre med at sælge klubtøj. Priserne er steget betydelig og der er ikke mere den store efterspørgsel.

Der holdes derfor udsalg af den resterende lagerbeholdning.

Skjorter 6 stk. M og 3 stk. L - ½ pris kr. 150,-
Veste 2 stk. L - ½ pris kr. 200,-

Sælges efter først til mølle princippet.

Kontakt undertegnede for køb.

Ellen Jørgensen, kasserer
Tlf. 4092 4260
Mail: kasserer@korthaarklubben.dk
 


30/11-2017 Ny organisation for de stående hunde


28/11-2017 FJD opsiger aftalen med DJU


4/10-2017 Uddeling af Guldhunden til Hans Martin Christensen


13/9-2017 Forslag til revision af fuldbrugsprøvereglerne

”Fuldbrugsprøvereglerne er nu officielt kommet i høring. Såfremt nogle af medlemmerne har bemærkninger til disse skal de være formanden i hænde ikke senere end den 21 OKT 2017.
Resultatet af høringen bliver behandlet i FJD den 08 NOV 2017.”     

Forslag til revision af fuldbrugsprøvereglerne

Fuldbrugsprøveudvalgets motivering af forslagene til regelændringer


Med venlig hilsen
Per Kaa Kristophersen


13/9-2017 Arbejdet med at organisere de stående jagthunde

De tre organisation (DJ,DKK og FJD) har i dag den 12 SEP afholdt et møde.
Formålet med mødet var, at drøfte det videre arbejde med organiseringen af de stående jagthunde.

Deltagerne bekræftede, at de ønsker at gå videre med arbejdet i henhold til den foretagne analyse.

Der blev nedsat et økonomianalyseudvalg bestående af to repræsentanter fra hver organisation. Ole Dahl (FJD) blev valgt som tovholder på arbejdet. Udvalget forelægger analysen for organisationerne den 3/10 – 2017.

Med venlig hilsen
Formanden


20/8-2017 Evaluering af Derbyprøven

Evaluering af Derbyprøven.

Klubben har nu i 3 år gennemført Derbyprøven som et forsøg, med gennemførelse af prøven i de 2 af årene - et var der manglende tilmeldinger. Prøven er en del af det tyske prøvesystem og skal derfor efterfølges af en række andre prøver. Prøveperioden er nu afsluttet og bestyrelsen har derfor gjort status.

Såfremt Derbyprøven skal fortsættes skal de danske regler (stort set magen til de tyske) oversættes til engelsk og godkendes i FCI således der kan uddannes danske dommere til at dømme. Bestyrelsen vurderer at det er et stort arbejde for relativt få hunde, dette sammenholdt med at der efterhånden er få korthårs dommere og derfor vil betyde et endnu større træk på dommerstanden.

Bestyrelsen har derfor besluttet at nedlægge Derbyprøven og vil opfordre de danske hunde, der ønsker at deltage på denne prøve, at deltage lige syd for den dansk/tyske grænse. Her er der rigtig mange af disse prøver. En 1. præmie på en tysk Derbyprøve vil stadig være gældende for at kunne deltage på en udstilling i brugshundeklassen.

På bestyrelsens vegne

Formanden


20/8-2017 Opråb HD Fotografering

OPRÅB HD FOTOGRAFERING.

Som det er de fleste af medlemmerne bekendt, ser bestyrelsen gerne at racens HD-index bliver opdateret. En opdatering af indexet vil give os alle samt opdrætterne et fingerpeg hvor vi er på vej hen i forhold til HD.
For nærværende mangler der 19 hunde i at nå de magiske 50 hunde således vores HD-index bliver opdateret. Er din hund over 1 år og vil du HD fotografere vil det være en stor hjælp for klubben at gøre det nu.

På forhånd tak

På bestyrelsens vegne

Formanden


10/8-2017 Orientering fra FJD

 

Til bestyrelsen – til hjemmesiderne

Den 31.01 17 blev Frank Elmer og undertegnede inviteret til et møde i DKK. På mødet deltog repræsentanter for DJ – DKK og FJD.

På mødet blev det besluttet at nedsætte et ad-hoc-udvalg, der fik til opgave, at undersøge muligheden for, at udvikle – forenkle – smidiggøre – og billiggøre arbejdet omkring den stående jagthund.

Ad-hoc-udvalget fik Direktør Jens Glavind som formand. FJD indstillede Ole Dahl Madsen som medlem af udvalget.

 

Den 21.06.17 blev rapporten/analysen forelagt de tre organisationer. Det blev besluttet at forelægge DJU analysen for de tre organisationers bestyrelser.

 

DKK afholder møde den 14.08.17 og DJ den 29.08.17.

 

FJD afholdt bestyrelsesmøde den 9.08.17. På mødet blev det enstemmingt besluttet, at arbejdet med analysen skal fortsætte. Der vil blive nedsat  udvalg, der b.la. skal arbejde med en grundig analyse af økonomi – vedtægter og organisation.

 

Det er vigtigt at understrege, at det FJDs bestyrelse har taget stilling er : At fortsætte arbejdet med analysen.

 

Tidsrammen for igangsætning af en ny struktur løber til udgangen af 2018. Indtil en ny struktur er vedtaget fortsætter den nuværende struktur.

 

Formand for FJD

 

Christian Johansen.

 

 


30/6-2017 Manglende leverng af Jagthunden

Jeg har som kasserer de sidste 2 dage fået melding om, at der er ikke mindre end 3 medlemmer der ikke har modtaget Jagthunden. To har ikke fået nr. 2+3. En har ikke fået i år overhovedet.
Jeg har tidligere fået enkelte meldinger om udeblevet leverance af Jagthunden.
Jeg vil derfor gerne opfordre vore medlemmer til at give mig besked om der er problemer. Vi er nødt til at vide hvor omfattende problemet er, for at kunne reagere.
Jagthunden har skiftet distributør i år og der har været problemer. Jeg troede dog de var overstået. Men det viser sig åbenbart ikke at være tilfældet.
Send gerne en mail eller sms til mig.
På forhånd tak.

Mange hilsner
Ellen
Mob.nr. 4092 4260
kasserer@korthaarklubben.dk


18/3-2017 Nye vedtægter (Love)


9/3-2017 Procedure for indsendelse af svar på høringsnotat dateret 1. januar 2017

Klik her


Organisering af de stående jagthundes aktiviteter
 

Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) har i 79 år varetaget en række koordinerende opgaver omkring de stående jagthundes aktiviteter. DJU er stiftet af Danmarks Jægerforbund (DJ), Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark (FJD) og Dansk Kennel Klub (DKK) og har følgende formål:
DJU´s formål er at fremme de DJU tilknyttede organisationers interesser inden for jagthundesagen i Danmark samt at stimulere interessen og behovet for veldresserede jagthunde for derigennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.
DJ, FJD og DKK er helt enige i vigtigheden af ovenstående formålsparagraf. Alle 3 organisationer afvikler hver for sig yderligere aktiviteter for de stående jagthunde – ligesom yderligere en række af de enkelte specialklubber under DKK gør.
DJ, FJD og DKK har sammen besluttet at nedsætte et ad hoc udvalg, der skal give organiseringen og administrationen af de stående jagthundes aktiviteter et eftersyn.
Udvalget har fået til opgave inden 1. juni 2017 at fremlægge deres arbejde for de 3 organisationer. Udvalget skal udarbejde et forslag, der har til hensigt at udvikle, forenkle, smidiggøre og billiggøre arbejdet omkring de stående jagthunde.
Udvalget har fået direktør Jens Glavind (DKK) som tovholder. Han skal bl.a. inddrage de administrativt ansatte personer, der i dag varetager arbejdet på området, således at de kan bidrage med aktuelle oplysninger og rutiner samt arbejdsgange.
DJ, FJD og DKK forventer at have færdigbehandlet (og internt i de 3 organisationer godkendt) udvalgets arbejde senest 1. oktober 2017, hvorefter der vil blive meldt ud om eventuelle forandringer.
Det er organisationernes klare mål fortsat fremover i fællesskab at varetage arbejdet omkring aktiviteterne for de stående jagthunde.
 


6/2-2017 - Hundens dag i Tivoli Friheden Århus lørdag den 10. juli 2017  10.juni 2017

Hundens Dag er blevet en hyggelig tradition. Mange har fundet ud af, at det er en god lejlighed til at mødes med racefæller, hundevenner og til at vise sin race frem for havens andre gæster. De fleste mødes ved raceparadens start og følges ad med deres racefæller gennem haven. Jo flere af samme race, jo flottere ser det ud. Såfremt du kan kunne have interesse i at deltage, kontakt formanden inden 16. marts 2017 for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen Per Kaa Kristophersen, Engtoften 21, Læsten, 8920 Randers NV, MOB nr. 21496925, formand@korthaarklubben.dk


17/1-2017 Kontingent 2017

Kære medlemmer 

Så er kontingentopkrævningen for 2017 sendt igennem til PBS.
Betalingsdato 1. februar 2017.
Det betyder, at de der er tilmeldt PBS, kan se det på deres oversigt for februar og de der ikke er tilmeldt, vil modtage girokort fra PBS/Nets.
Jeg beder om, at man bruger det girokort man får tilsendt, idet registreringen så foregår automatisk i vores regnskabssystem.

---

Medlemskab
§ 5
.
Stk. 3.   Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Kontingentet skal være betalt senest 8 dage før generalforsamling.

---

Mange hilsner
Ellen, kasserer


16/1-2017 Hvalpestatistik 2016

Klik her


3/1-2017 Hilsen fra Karl Georg 

Hej alle korthårsfolk.

Godt nytår håber at, I alle kom godt ind i det nye år.

Det sidste år har jeg ikke deltaget i så meget i bestyrelsesarbejdet, resten af bestyrelsen har overtaget mine opgaver og tak for det.
Jeg har været igennem en sygdom af længere varighed og den vil ikke helt slippe mig. Jeg føler, da der snart er generalforsamling, at der hellere må komme en ny til, der kan afse den tid der er nødvendig for at hjælpe klubben. Samtidig vil det give mig tid til at komme på højkant og komme ud sammen med jer igen.
Dette har været en svær beslutning for mig, da jeg holder af at arbejde med klubbens funktioner og sammen med bestyrelsen. Jeg håber at I forstår min beslutning og der er en ildsjæl, der vil tage handsken op og komme i arbejdstøjet for og gøre en indsats for klubben.

Hilsen Karl Georg


2/1-2017 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Hermed bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Behandles på Generalforsamlingen den 18. februar 2017.

Det der er gennemstreget fjernes og det der er skrevet med rødt indsættes.

Se forslaget her

 


Nyt fra bestyrelsen 2016 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2015 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2014 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2013 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2012 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2011 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2010 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2009 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2006-2008 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2002-2005 - klik her