Nyt fra bestyrelsen 2013

Se link forneden for de tidligere års nyt fra bestyrelsen

Siden sidst opdateret: 12-01-2014 23:01


Indholdsfortegnelse:

Referater bestyrelsesmøder


27/8-2013 Meddelelse fra formanden
 

Tinglev den 27.august 2013.

Meddelelse fra formanden.

Da jeg på grund af sygdom ikke kan være tilstede ved klubbens arrangementer de næste 2-3 måneder, må jeg henvise til de øvrige medlemmer i bestyrelsen, som så selvfølgelig vil tage sig af de eventuelle problemer og opgaver der måtte være.

Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand


29/5-2013 DKCH trukket tilbage 

På grund af en registeringsfejl i DKK er DK10215/2010 Lystlunds Æ-Utaka blevet tildelt et DKCH uden endnu at opfylde kravet hertil. Idet en 1.pr på Solms ikke kan ligestilles med en 1. pr på anderkendt DKK prøve i åben klasse. Korthaarklubben har bedt DKK om at fjerne registeringen fra hundeweb, og fjerner den samtidig fra hjemmesiden.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Korthaarklubben


21/5-2013 HD A eller B ved DKCH DKJCH DKBRCH for hunde født efter 1.januar 2012

Til Korthaarklubben
v/formand Hans Martin Christensen

Kære Hans Martin Christensen

Vi henviser til nedenstående godkendelse af HD-krav for opnåelse af titlerne DKCH, DKJCH og DKBRCH og skal beklage, at det ved en fejl ikke fremgik af udstillingsreg-lementet, at HD-kravet kun gælder for hunde født fra og med 1. januar 2012.

Vi har nu rettet udstillingsreglementet, så der for Korthåret Hønsehund står føl-gende:

Krav til DKCH Korthåret hønsehund
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller bestået DJ's udvidede ap-porteringsprøve. Hunden skal tillige have HD-status A eller B. Kravet om HD-status A eller B gælder kun hunde født fra og med 1. januar 2012.

Krav til DKJCH Korthåret hønsehund
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk fuld-brugsprøve samt en anerkendt placering på vinderprøve samt have HD status A eller B. Kravet om HD-status A eller B gælder kun hunde født fra og med 1. januar 2012.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

Krav til DKBRCH Korthåret hønsehund
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter den er fyldt 24 måneder, samt 3 gange 1. vinder på anerkendt vinderprøve, hvoraf to skal være opnået på efterårsvinderprøver, hvor der fældes fugl. Den ene af sidstnævnte skal være på en dansk vinderprøve, som er fælles for alle engelske henholdsvis kontinen-tale racer. Den ene af de to øvrige kan opnås på en svensk, norsk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve. 1. vinder i Dansk Jagthunde Derby tæller som 1. vinder i vinderklasse på forårsvinderklasse hos engelske racer. Bedste hund med 1. præmie på fuldbrugsprøve tæller som 1. vinder i vinderklasse, forår eller efterår, hos kontinentale racer.
Hunden skal endvidere være fri for hofteledsdysplasi (status A eller B efter den internationale bedømmelsesskala). Kravet om HD-status A eller B gælder kun hunde født fra og med 1. januar 2012.
Ønskes ovenstående regler nærmere præciseret, henvises til DJU's Fælles Markprøve-regler for Stående Jagthunde.

Vi håber, at alt nu er i orden!

Med venlig hilsen
DANSK KENNEL KLUB
Jette Nielsen
Udstillingsafdelingen
 


18/5-2013 Foto af korthåret hønsehund 

Klubben er ved at få udarbejdet PR. materiale der kan benyttes i forbindelse med diverse messer, dyrskuer og lign. arrangementer. I den anledning har vi behov for rigtige gode billeder der afspejler Korthåren i forskellige hverdagssituationer, under træninger, på alle typer af jagt osv.
For at få så bredt og alsidigt et billedemateriale at arbejde med, har bestyrelsen besluttet at stille lidt god vin på højkant i forbindelse med dette projekt. De tre bedste billeder der bliver udtrukket og brugt vil blive belønnet med henholdsvis 3 flasker vin til bedste billede, 2 flasker vin til næstbedste billede og 1 flaske vin til 3. bedste billede.
Klubben forbeholder sig retten til at benytte de fremsendte billeder i anden sammenhæng.

Billederne skal leveres i digitalt format - gerne i JPEG eller RAW - skal være af god kvalitet, ubeskåret og i høj opløsning.
Billederne fremsendes, inkl. navn,adresse og telefonnr. til følgende mailadresse foto@korthaarklubben.dk
Deadline er 31.8.2013.

Mvh
Bestyrelsen


30/4-2013 Hvalpeformidlingen nedlægges

                                                                                                      Tinglev den 28.04.2013.

Hvalpeformidlere.

Senest på klubbens generalforsamling, var brugen af klubbens hvalpeformidlere til åben debat.
Og da dette emne har været genstand for megen misundelse og usaglig kritik, har vi på det
seneste bestyrelsesmøde besluttet, at indstille denne service for klubbens medlemmer.

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til de der har udført dette hverv, og vi vil gerne
give udtryk for, at vi aldrig har været i tvivl om loyaliteten i jeres rådgivning.

Det vil fremover være sådan, at hvis der er nogle medlemmer der har brug for rådgivning, kan
de trykt henvende sig til klubbens bestyrelse.

På bestyrelsens vegne

Hans Martin Christensen
Formand.


30/4-2013 Regler for afholdelse og tilskud til udstillinger / messer

Regler for afholdelse og tilskud til udstillinger / messer.

Aktivgrupper der vil repræsentere klubben på diverse udstillinger / messer skal ansøge bestyrelsen om godkendelse inden afholdelse af arrangementer. Ansøgningen skal fremsendes i god tid. Der skal være en person som tovholder og med hvem aftale indgås.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om tid og sted, antal dage, og hvor mange personer man mener der skal repræsentere klubben på standen. Tilmeldingsgebyr, standleje m.m.

Bestyrelsen godkender herefter arrangementer med tilmeldingsgebyr/standleje.

Klubben yder et tilskud pr. dag på kr. 1.000,- (hel dag/3 repræsentanter) og kr. 500,- (halv dag/3 repræsentanter)

F.eks. XX messen 2½ dag kr. 2.500,-. Dette beløb skal dække evt. leje af diverse udstyr, bespisning, kørsel og andet.

Er man kreativ og ikke anvender hele beløbet, tilfalder resten aktivgruppen.

Ekstraudgifter vil ikke blive godkendt.
De der repræsenterer klubben på arrangementer skal være medlemmer.

Når bestyrelsen godkender et arrangement og ved hvor lang tid arrangementer varer, ved bestyrelsen også hvad udgiften vil være.


 12/4-2013 Hvalpestatistik 2012

Der blev talt om på møde med aktivgrupperne og på generalforsamlingen, at det kunne være sjovt at se lidt statistik på, hvordan hundene i avlsregister var brugt til parringer. Følgende statistik er derfor lavet på hvalpekuld 2012. Se statistikken her
 


19/2-2013 Kontingentbetaling 2013

Alle skulle nu for længst have modtaget opkrævning på kontingent for 2013. Skulle dette ikke være tilfældet bedes du kontakte mig tlf. 75 33 17 60 eller mail kasserer@korthaarklubben.dk

Kontingentet skulle betales den 1. februar 2013. Har du ikke betalt endnu så skynd dig. Så sparer klubben porto til udsendelse af rykkerbreve. Disse vil blive udsendt i næste uge.

Klubbens konto i Ringkjøbing Landbobank kto. 7670-0001417950 kan benyttes hvis indbetalingskortet er bortkommet, angiv tydelig navn.

Venligst
Ellen, kasserer

PS. Husk man ikke har stemmeret på generalforsamlingen før kontingentet er betalt.


10/2-2013 HD A eller B ved DKCH DKJCH DKBRCH

Dansk-Kennel-Klub.

Efter vedtagelse på klubbens generalforsamling ønsker bestyrelsen følgende tilføjelse til regler gældende
for opnåelse af Championater DKCH, DKJCH, DKBRCH,
HD-fri (A-B) skal være opfyldt.

Reglen bør træde i kraft straks, og skal gælde for hunde født i 2012 og fremover, således at hunden så tidlig
som mulig efter den er fyldt 12 mdr. kan bliver HD fotograferet.

Begrundelse:

Korthaarklubben har sat betingelser for at vore hunde kan optages i avlsregisteret, bl.a. ved at HD status
skal være kendt.

Denne betingelse bør også være gældende for vore tophunde, specielt fordi disse hunde må antages at
blive brugt hyppigere i avlen.

Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for Korthaarklubben

 

Kære Hans Martin Christensen

Tak for din e-mail, som Helle Friis Prochowsky har videresendt til mig, angående HD-krav til
Korthåret Hønsehund for at opnå titlerne DKCH, DKJCH og DKBRCH.

Jeg kan oplyse, at din e-mail er blevet forelagt DKK’s bestyrelse, som har imødekommet jeres
ønske.
Kravet om, at en Korthåret Hønsehund skal have HD status A eller B for at opnå de førnævnte
titler, vil blive indføjet i udstillingsreglementet pr. 1. januar 2013.

Med venlig hilsen
DANSK KENNEL KLUB

Jette Nielsen
Udstillingsafdelingen


Nyt fra bestyrelsen 2012 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2011 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2010 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2009 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2006-2008 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2002-2005 - klik her