Nyt fra bestyrelsen 2009

Siden sidst opdateret: 29-01-2012 06:24


Indholdsfortegnelse:

 


25/12-2009

Bestyrelsesmøde 24/11-2009


17/12-2008

Generalforsamling 2010 - indbydelse


24/10-2009

Bestyrelsesmøde 14/9-2009


21/10-2009

Optagelse i Weltforbundet
Klub ”Kurzhaar”

 

I 2008 hvor Korthaarklubbens kunne fejre 100 års jubilæum, søgte jeg om Korthaarklubbens optagelse i Verdensforbundet, og i forbindelse med den Internationale Korthaarprøve der i år blev afholdt i den Nordtyske by Viøl, lidt syd for grænsen til Danmark, afholdt Verdensforbundet deres generalforsamling, hvor vores ansøgning skulle behandles.

I den forbindelse var Korthaarklubben inviteret, og bestyrelsen var repræsenteret ved Anders Wanstrup og undertegnede. Vi blev modtaget på en meget gæstfri og positiv måde, og flere indlæg kunne berette om deres egne gode erfaringer med Korthaarklubben i Danmark, det var derfor også et enigt Præcidium der kunne godtage vores ansøgning om medlemskab, der blev enstemmigt vedtaget, og Korthaarklubben er derfor nu medlem af Verdensforbundet Klub ”Kurzhaar”

Det er et medlemskab som jeg mener at vi med en positiv indstilling kan drage megen nytte af, og der er ingen tvivl om at vi kan lære noget af de andre lande, og deres måde at avle og afprøve deres hunde på.

Også i forbindelse med afholdelse af den Internationale Korthaarprøve, fik vi skabt nogle gode kontakter til de tyske værter, kontakter om samarbejde tværs over grænsen, og jeg er sikker på at det kun er op til os om disse kontakter skal udbygges, da tyskerne virkede meget opsat på samarbejde.

Mvh.

Hans Martin Christensen

Formand


6/10-2009

Tillykke.

 Nu da den værste skuffelse over de få hunde der deltog i Korthaarklubbens efterårsvinderklasse på Falster har lagt sig, kan jeg da ikke lade være med at glæde mig over de fornemme resultater korthårene har lavet på årets fuldbrugsprøver, der igen i år har udløst et stort antal Jagtchampionater, det er virkelig flot, og der skal lyde et stort tillykke til alle præmierede hunde, samt tak til alle der stillede op på årets fuldbrugsprøver, og derved viste at korthåren kan gøre arbejdet efter skudet færdig.

Og i veekenden blev der endnu mere at glæde sig over, da efterårets vinderklasseprøver, blev afviklet, med virkelig flotte resultater af korthåren rundt omkring i landet, og det gør at vi nok har 9 eller 10 hunde med til DM.

Så jeg vil ønske alle deltagere på årets Danmarksmesterskab ”Knæk&Bræk.

Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand.


5/9-2009

Medlemsbladet Jagthunden.

På grund af en eventuel reducering af den spalteplads Korthaarklubben har til rådighed i medlemsbladet Jagthunden, er det vigtig, at bestyrelsen ved, hvor mange af vore medlemmer, der ikke har adgang til internettet og dermed vores hjemmeside. Det er vigtig for os at vide, hvor højt du/I prioriterer at kunne læse resultater fra prøver, som måske er 2 måneder gamle, hvor vigtigt er det, at der kommer referater fra bestyrelsesmøder i bladet, og hvor vigtigt er det, at den samlede beretning fra generalforsamlingen kommer i bladet?

Det er bestyrelsen meget magtpåliggende, at vore medlemmer bliver orienteret, om det der sker i klubben. Det er vigtigt at kunne følge med i hvilke aktiviteter, der er i aktivgrupperne, og aktiviteterne skal naturligvis annonceres i Jagthunden. Det vil vi ikke gå på kompromis med. Men om de 2 måneder gamle resultater har den store læseværdige værdi, kan selvfølgelig diskuteres.

Det er derfor vigtigt, at de, der ikke har mulighed for at kunne følge med i klubbens aktiviteter på vores hjemmeside, henvender sig til mig. Jeg vil på denne baggrund gøre vores indflydelse gældende på det næste FJD bestyrelsesmøde i november.

Med hensyn til bestyrelsesmødereferater, og referat fra generalforsamlingen, har vi overvejet, at såfremt der er medlemmer, som ikke har adgang til hjemmesiden, kunne få dem tilsendt pr. post efter eget ønske.

I kan ringe til mig på telefon 74 64 47 21 eller 25 71 91 48 eller skrive til Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17, 6360 Tinglev.

Mvh.
Hans Martin Christensen
Formand for Korthaarklubben.

 


28/5-2009

Bestyrelsesmøde 28/4-2009


18/5-2009
 

Retningslinier vedr. tilskud til Aktivgrupper.
 
I formandens beretning på klubbens generalforsamling 2009. blev der givet udtryk for at klubbens økonomi i øjeblikket er sådan at vi økonomisk kan være en aktivgruppe behjælpelig med afholdelse af et påtænkt arrangement til gavn for den korthårede hønsehund, men som aktivgruppen ikke kan magte alene.
 
For at vi kan gå ind i et sådant arrangement, er det vigtigt at vi i god tid modtager et buget for arrangementet fra aktivgruppen, så vi har mulighed at vurdere om vi kan støtte dette økonomisk.
 
Ligeledes hvis en aktivgruppe på tidspunkt ikke har penge i kassen, kan man rette en henvendelse til klubbens kasserer om midler indtil der igen kommer penge i kassen og det til rådighed stillede beløb igen kan retuneres, så aktivgruppens bestyrelse ikke skal lægge ud af egen lomme.
 
Bestyrelsen for
Korthaarklubben.
 

 
8/5-2009
 
Retningslinier vedr. salg af Korthaarklubbens materialer.
 
Korthaarklubben råder over forskellige matr. såsom kaps-dvd-årbøger-jakkemærker-nåle-logoer, samt diverse ting som er til salg.
 
Ovenstående matr. kan rekvireres hos klubbens kasserer Ellen Jørgensen, som laver en liste over det udleverede, med antal og salgspriser.
 
Når arrangementet er overstået, laves der en optælling af det solgte matr. og der afregnes med Ellen senest 8. dage efter, og det resterende retuneres til kasserer.
 
Den der bestiller matr. det være sig enkelt person eller aktivgruppe er ansvarlig over for klubben, og sørger for korrekt afregning med bilag.
 
Bestyrelsen for
Korthaarklubben.

22/3-2009

Indkøb af højtaleranlæg til udstillinger. 

Som det fremgår af referat fra generalforsamling vil vi gerne ud og have fat i noget andet lyd udstyr til udstillinger end den megafon vi pt. har. Den er ikke tidssvarende og man kan ikke høre hvad der bliver sagt alligevel. Skulle der være nogle blandt vore medlemmer som har forstand på disse ting, eller har kendskab til nogle der har, vil vi meget gerne i bestyrelsen have lidt hjælp hertil. Så hvis du vil hjælpe os, så vær rar at kontakte Hans Martin hurtigst muligt tlf. 25 71 91 48.  


17/3-2009 

Referat fra bestyrelsens møde med Aktivgruppen Århus:
 
Tirsdag den 3. marts afholdt bestyrelsen et indkaldt møde med aktive hundefolk fra Aktivgruppen Århus i Lading Forsamlingshus. Tilstede var den samlede hovedbestyrelse pånær Karg Georg, der meldte afbud på grund af sygdom, samt 10 medlemmer under aktivgruppen Århus.
 
Et meget positivt møde, hvor man under en god og saglig diskussion, fik aktivgruppen delt op i 5 områder, og i disse områder var der folk som var villige til at være kontaktpersoner, mellem hovedbestyrelse og medlemmerne.
 
Da der i Aktivgruppen Århus’s område er 3 store og meget aktive hundeklubber, nemlig Jagthundeklubben af 1970, Højderyggen og Djurslands Jagthundeklub, gjorde vi det helt klart, at vi ikke fra hovedklubben vil gå ind og ødelægge et godt samarbejde her, men at det var vigtigt for os at få valgt nogle kontaktpersoner i områderne vi nu har opdelt den i.
 
Vedrørende de økonomiske midler der er i Aktivgruppen Århus, vil vi beslutte på næste bestyrelsesmøde hvordan de skal fordeles, så de kommer alle medlemmerne til gavn.
 
Det glæder mig, at der var en positiv indstilling til denne opdeling af Aktivgruppen, og med et godt samarbejde, både til de 3 store jagthundeklubber, samt til andre klubber i det store område aktivgruppen dækker, er jeg sikker på at nye medlemmer i klubben ikke behøver at gå forgæves for at få hjælp til træningen af sin hund.
 
Vi vil fra bestyrelsen sørge for at nye medlemmer bliver orienteret om, hvem der er kontaktpersoner i det område de kommer fra. Ligeledes vil jeg opfordre vores opdrættere til at orientere hvalpekøbere herom.
 
Der vil på klubbens hjemmeside kunne findes et kort med opdelingen og adresse på kontaktpersonerne - klik her.
 
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand.
 

6/3-2009

Referat generalforsamling 2009


5/3-2009 Udsendelse af årbøger.

I mandags afleverede jeg 115 forsendelser til vor lokale postbutik, som herefter frankerede forsendelserne.

I går aftes blev jeg kontaktet af en modtager som havde fået en opkrævning pga. for lidt frankering.

Jeg har netop været i postbutikken og de har erkendt fejlen. Ærgerligt. Men vi er trods alt kun mennesker alle sammen.

Det praktiske er så, at jeg gerne vil have oplyst det fakturanummer opkrævningen har, så vil jeg sørge for at beløbet bliver slettet. Jeg håber I vil være mig behjælpelig med dette. I skal som medlemmer ikke betale noget.

Jeg beklager meget det skete og den ulejlighed det skaber, og det gjorde de også i Postbutikken. Kontakt mig på telefon 4092 4260 eller på mail: kasserer@korthaarklubben.dk.


27/2-2009 Årbog 2008

Så er årbogen for jubilæumsåret 2008 på gaden. Jeg håber den vil blive vel modtaget. Den udsendes i uge 10.
 
Samtidig kan vi meddele at klubben skifter årbogsredaktør.
Lene Engholm fra Holbæk har velvilligt stillet sin arbejdskraft til rådighed. Tusind tak til dig Lene fordi du vil hjælpe klubben. Vi vil hjælpe dig alt det vi kan, for det er et stort job, vi ser frem til et godt samarbejde.
 
Fremtidig beder vi alle med indlæg og billeder til årbogen om at dette sendes til:
Lene Engholm, Lergravsvej 55, Ll. Grandløse, 4300 Holbæk, Tlf. 59 65 23 06.
E-mail: aarbog@korthaarklubben.dk
 
Jeg siger tak for godt samarbejde omkring årbogen. Tak for resultater og tak fordi jeg altid har fået positiv tilbagemelding, når jeg har bedt om billeder. Jeg håber den samme velvillighed må komme Lene til gode.
 
Ellen Jørgensen

15/2-2009 Erindring kontingentbetaling

Alle skulle nu have modtaget opkrævning på kontingent for 2009. Skulle dette ikke være tilfældet bedes du kontakte mig.

Kontingentet skulle betales den 2. februar 2009. Har du ikke betalt så skynd dig. Så sparer klubben porto til udsendelse af rykkerbreve

Ellen, kasserer.


3/1-2009

Bestyrelsesmøde 25/11-2008


2/1-2009

Aktivgruppen Århus.

 Korthaarklubbens bestyrelse har besluttet at indkalde alle medlemmer under aktivgruppen Århus til et møde tirsdag den 3. marts Kl. 19,00 i Lading Forsamlingshus, Viborgvej 882, 8471 Lading - bemærk nyt mødested

Eneste punkt på dagsordenen er en opdeling af denne aktivgruppe i 2 eller 3 arealmæssig mindre grupper, da det er hvort indtryk at med den nuværende størrelse, er det utroligt svært at samle deltagere til de arrangementer aktivgruppen har.

Det er bestyrelsens håb at rigtig mange vil møde op, og komme med gode forslag til hvordan denne store aktivgruppe igen kommer til at virke efter hensigten, og at mange vil give en hjælpende hånd i dette arbejde.

På bestyrelsens vegne

Hans Martin Christensen

Formand

 


Nyt fra bestyrelsen 2006-2008 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2002-2005 - klik her