Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 7.03.2006 hos Ellen i Billund

 

1.      Godkendelse af referat sidste møde

2.      Underskrivelse af referater fra bestyrelsesmøder 2004 og 2005

3.      Orientering DJU, FJD, DKK m.m.

4.      Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning m.m.

5.      Økonomi

6.      Giveprøven 2006 & 2007

7.      Årsmøde 2006

8.      FJD udstilling 2006

9.      Udkast til vedtægter

10.    Udkast til avlsmål

11.    Schweiss

12.    Assens 2006

13.    Årbog 2005

14:    Eventuelt herunder nyt møde

 

Referat:

1.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

Underskrevet.

 

2.      Underskrivelse af referater fra bestyrelsesmøder 2004 og 2005.

De enkelte referaterne er løbende godkendt af bestyrelsen via mail, men desværre ikke tidligere underskrevet. Underskrevet af de medlemmer der på dette tidspunkt sad i bestyrelsen.

 

3.      Orientering DJU, FJD, DKK m.m.

DJU ingen efterretninger

FJD ingen efterretninger

DKK – Indstilling af dommere til 2008, tages op på et senere bestyrelsesmøde.

 

4.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning m.m.

Invitation til aften om udsætning af agerhøns tirsdag d. 21. marts kl. 19.30 i Aulum Fritidscenter.

Vor eksteriørdommeremne vil på møde den 10. marts 2006 i DKK uddannelsesregi evt. blive godkendt til sin videre dommeruddannelse.

Vejledning fra DKK om korrekt udfyldelse af præmielister. Lægges på hjemmesiden.

 

Efter henvendelse talte vi lidt om VSA kontra Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve i relation til titlen DKCH. Leif undersøger hvilken fælles holdning man har til dette på FJD’s næste møde.

 

Der har været 4 hvalpeformidlinger, 2 voksne hunde formidlinger, ingen avlsanvisninger.

 

5.      Økonomi

Der var inden mødet udsendt foreløbig regnskab med kontospecifikationer. Forskellige ting blev drøftet. Registreringsudgifterne til DKK blev besluttet opført på separat konto. Bestyrelsen skal være bedre til at specificere de forskellige udgifter på deres udgiftsbilag for korrekt kontering. Årsregnskabet 2005 udviser et underskud som forventet på kr. 51.000 efter årets samlede indtægter på kr. 285.000. Bestyrelsen vedtog samtidig at fortsætte med tidligere års regnskabsopstilling med enkelte nye tilføjelser.

 

Bestyrelses weekend afholdes ikke i 2006.

Saldo pr. 02.03.06 kr. 168.000,-.

Bestyrelsen modtager korrigeret regnskab med budget 2006.

Regnskab sendes til revisor inden 01.04.06. og ønskes retur 01.05.06.

 

I forbindelse med budget 2006 blev følgende vedtaget:

Et registreringsgebyr på kr. 50,- ved indmeldelse. Dette vil give klubben en årlig indtægt på ca kr. 5.000. Ved indmeldelse efter 01.10. gives 50% rabat på kontingent mod nu 01.07. Priser på reklameartikler justeres. Der er indtil dato modtaget 36 udmeldinger, 33 indmeldinger, 95 medlemmer er i restance svarende til et beløb på kr. 28.000. Kassereren udsender rykkerbreve den 15. marts.

 

Vi mister mange medlemmer efter 1 – 2 års medlemskab, kort anciennitet!!  Dette i lighed med andre FJD klubber. Kassereren vil til næste bestyrelsesmøde medtage statistik på anciennitets periode for udmeldte medlemmer.

 

Medlemsliste udsendes til bestyrelse.

 

6.      Giveprøven 2006 & 2007

2006: Der blev aftalt overnatning og forplejning til dommere. Ellen udsender besked til dommerne. Ellen udsender invitation til æresmedlemmer.

Leif undersøger ligeledes på FJD’s næste møde den fælles holdning til uddeling af CACIT på forårsprøver.

2007: Giveprøve 14. + 15. april 2007.

 

7.      Årsmøde 2006

Annonce om årsmødet den 11. juni 2006 i maj nr. af Jagthunden i henhold til gældende love.

Uddeling af pokaler, pokalmodtagere inviteres nu af Leif.

Indlæg til Leif senest den 15.05. om de respektive arbejdsområder. Leifs formandsberetning rundsendes til bestyrelsen ca. 01.06.

På valg er: Hans Martin – villig til genvalg, Karl Georg – villig til genvalg som bestyrelsesmedlem.

Der skal findes en ny kandidat til posten som suppleant. Bestyrelsen vedtog at den nye suppleant ikke skal deltage i de løbende bestyrelsesmøder af hensyn til økonomien, men evt. deltage på et årligt møde for orientering.

Emner til ordstyrer blev drøftet, Leif spørger den pågældende.

 

8.      FJD udstilling 2006

Bestyrelsen vil gerne opfordre så mange som muligt til at deltage på FJD udstillingen ved Vissenbjerg. Aktivgruppen Fyn er arbejdsgruppe for vores del af udstillingen med Ellen som kontaktperson i bestyrelsen.

 

9.      Udkast til vedtægter.

Udkast til vedtægter, har været i høring hos Claus Bælum som er jurist og Allan Grundahl som tidligere har været i gang med arbejdet. Blev gennemgået og på visse punkter ændret. Sendes til DKK til forhåbentlig foreløbig godkendelse, således vi kan få dem i Jagthunden i juni og i hvert fald på hjemmesiden inden årsmødet. Indgår på årsmødet som selvstændig punkt på dagsordenen. Eksemplarer vil kunne rekvireres hos Ellen og Erik.

 

10.    Udkast til avlsmål.

Udkast til avlsmål blev gennemgået, renskrives, offentliggøres og fremlægges til debat på årsmødet som selvstændig punkt.

 

11.    Schweiss.

Diverse skrivelser vedr. nye schweissregler – dommere – prøveledere, blev gennemgået og debatteret. Vores kandidat til schweissdommeruddannelsen opfylder nu ikke længere kravene, hvilket vi kun kan beklage, og er selvfølgelig dybt frustreret. Leif tager kontakt til andre FJD klubber for at høre deres reaktion.

 

12.    Assens 2006.

Problematikken omkring udsætning og fugleinfluenza blev drøftet. Der er problemer med at avlerne er tilbageholdende med at sætte produktion i gang. HMC fortsætter planlægningen.

 

13.    Årbog 2005.

Enige om at det er et godt resultat, dog med enkelte fejl, hvilket nok ikke helt kan undgås. Flere tiltag til næste udgave, bl.a. ønskes Standarden indskrevet i bogen. Årsberetning fra aktivgrupperne er et ønske, måske flere annoncer. Er der nogle der har forslag er man velkommen til at kontakte Ellen.

 

14:    Eventuelt, herunder nyt møde.

Der skal bestilles flere caps – ny kvalitet undersøges.

Jubilæumsudvalg – blev drøftet

 

Nyt møde den 30. maj 2006 kl. 18.00 i Billund.

 

 

 

 

Siden opdateret: 15-04-2006 11:43