Referat fra møde med aktivgrupperne den 09.02.2008 kl.10.00

på Vissenbjerg Storkro.

 

Velkomst og præsentation:

 

1. Økonomi samt årsberetning til årbogen.

2. Oplæg fra Heine, Anders og Karl Georg til ny jagtprøve, herunder krav til avl.

3. Uddannelse af Mark-Schweiss-og Eksteriørdommere.

4. Er kommunikationen bestyrelse-aktivgrupper god nok.

5. Målsætning 2008 i aktivgrupperne, herunder formandens målsætning.

6. Eventuelt, herunder bl.a. PR i klubben.

7. Status fra Jubilæumsudvalget. (Svend Arent)

8. Aktivgruppernes brug af hjemmesiden – selvbetjening (Birte)

9. Spørgeskemaundersøgelse om fuldbrugsprøvemesterskabet (Birte)

 

 

Hans Martin bød velkommen, og glædede sig over at der var så stor tilslutning denne gang. Herefter præsenterede alle deltagerne sig og fortalte hvor de kom fra.

 

Referat:

1. Økonomi samt årsberetning til årbogen.

Da vi i bestyrelsen fra vores revisor har fået en opfordring til at oplyse aktivgruppernes aktiver i klubbens regnskab bragte vi dette emne på banen. Det er ikke et spørgsmål om, at vi i klubbens bestyrelse vil til at blande os i, hvad pengene bliver brugt til og hvor mange man har til rådighed, men alene en oplysning i regnskabets aktiver og passiver, at beholdningen hos aktivgrupperne pr. 31.12. var af den og den størrelse. Der udspandt sig en længere snak om dette emne. Opfordring til kun at medtage disse beholdninger i noteform. De fleste aktivgrupper har brugerbetaling, mens andre tager et medlemsgebyr. Da der ikke kunne opnås enighed om dette punkt, vil det blive taget med som et punkt på næste års generalforsamling.

Vi opfordrede fra bestyrelsens side til at vi igen i årbøgerne får et kort referat af årets gang i aktivgrupperne samt nogle billeder fra deres arrangementer. Dette blev modtaget positivt.

 

2. Oplæg fra Heine, Anders og Karl Georg til ny jagtprøve, herunder krav til avl.

Det offentliggjorte oplæg blev kort refereret. Opfordring til at bedømme positivt, skal det være anlæg eller unghundeprøve. Prøve at få flere i gang som ikke er eliteudøvere, samt gøre noget mere for brugshunde. Tag stilling til om der skal arbejdes videre.

Der blev herefter udleveret oplæg til drøftelse af unghunde anlæg med nogle spørgsmål som ønskedes besvaret. Der blev herefter dannet nogle grupper til diskussion.

Gruppe 1: Syntes der er stort spring i alder, prægning sker tidlig. Man kan teste psyken. Holdes i aktivgrupperne? Skal kunne bruges til noget. Hvorfor eksteriørbedømmelse?

Gruppe 2: Vi tror ikke det vil give nye medlemmer. Vandpassion skal med. Interesse for forskellige vildt arter. Hvis den skal være anerkendt skal mængden af hunde være stor for at det giver noget. Prøves i aktivgrupperne. De der har gavn af den er avlerne. Kunne evt. laves af avlsvejlederne. Det skal ikke være konkurrencebedømmelse. Aktivgrupperne kunne være behjælpelig med afviklingen.

Gruppe 3: Tilslutter sig gruppe 2. Avlere har gode af prøven – giver måske nye medlemmer den vej. Hundene skal have en positiv bedømmelse.

Gruppe 4: Glad for oplægget, minder om den tyske derbyprøve. Viser anlæg. Skydes over hunden. Eksteriør bedømmelse vil kun vise kønspræg. Vandpassion med. Kunne evt. arrangeres ved fælles familiedag.

Gruppe 5: Vi tager udgangspunkt i en rå hund. Vi ser på det med positive øjne.

  1. Skal det have værdi skal det ligge hos opdrætterne. Kunne gå nogle stykker sammen, for evt. at fange nye medlemmer.
  2. Psyken testes.
  3. Anerkendt? Intern klubtest er bedst for nye medlemmer.
  4. I samarbejde med opdrættere – skal evt. arrangeres flere gange om året. Det kræver meget terræn.

Anders: Det er gode oplæg der er kommet på bordet – det skal helt klar være en positiv oplevelse for nybegyndere.

Heine: Vi ved godt at mange hunde er prægede, men man kan ikke præge anlæg ind i dem. Man får en talværdi som måske kan bruges i avl. Eksteriør bedømmelse for at se om de har kønspræg – tænder – testikler.

Karl Georg: Vigtig for den almindelige jæger at en hund vil tage spor op – vandpassion – avlspartner – ledetråd.

Kunne samle hvalpe efter ca. 7 mdr. da det er forskellige mennesker der har købt disse. Over en årrække kan man se resultatet.

Ruhaarklubben bruger ikke deres prøve til noget. Stadig kun avlerne der kan bruge det. Antallet af deltagere er afgørende. Vi skal ikke kun lave sportshunde, men en alsidig brugshund til den almindelige jæger. Avlsmæssig har vi talværdier fra fuldbrugsprøverne.

Vi skal også tænke på den Udvidede Apporteringsprøve. Det er en god prøve, hvor man kan se en masse for den almindelige jæger.

Hundetræning er meget vigtig for nye hundeejere, her skal vi have fat.

Nyjæger kontakt – evt. inviteres med på marken for at se jagt for stående hund.

 

Nogle klubber arbejder med at opdrætterne kan melde nye hundekøbere til for halv pris resten af året.

 

HMC – tak for positiv tilbagemelding. Der er noget at arbejde videre med.

 

3. Uddannelse af Mark – Schweiss - og Eksteriørdommere.

Opfordring til aktivgrupperne om virkelig at finde emner til nye dommere til alle kategorier. Inden for de næste 10 år falder der ca. 15 personer for aldersgrænsen.

 

4. Er kommunikationen bestyrelse - aktivgrupper god nok.

Vi skal alle være hurtige til at melde ud om aktiviteter. Der er store områder der dækkes af aktivgrupper f.eks. Århus. Synlighed er vigtig. Syd – og Sønderjylland sender breve ud til alle medlemmer, ca. 1/3 (50) deltog i vintermøde. Rigtig fint. Aktivitetsplaner kan ses på hjemmesiden. Tilbagemelding at pt. er det OK.

Vintermøder holdes gerne 1 gang om året aktivgrupper og bestyrelse imellem, hvis der er noget relevant at fortælle.

 

5. Målsætning 2008 i aktivgrupperne, herunder formandens målsætning.

Udelades – kommer på generalforsamling.

 

6. Eventuelt, herunder bl.a. PR i klubben.

Jagt og Fiskeriudstilling på Fyn sidste weekend i marts har Aktivgruppen Fyn tilbudt at stå for. Der vil være medlemmer af bestyrelsen til stede hver dag. Ove Madsen har kontakt til en der kan lave fotostater i stor størrelse til rimelige penge. Henrik har kontakt til en professionel ang. opbygning af stand, der er synlig, sponsering. Hunde fremvises, evt. hvalpe i en løbegård.

HMC har kontaktet Jagthunden, Jæger, Hunden og Netnatur angående billeder og tekst i forbindelse med jubilæum. Positiv tilbagemelding.

Anders har haft kontakt til Steen Andersen fra DK4 om indslag i udsendelse – positiv tilbagemelding.

Vi har fået tilsagn om sponsering af udstillingstelte med reklame og med eget logo. Vi mener ikke i bestyrelsen vi har råd til at sige nej til et sådant sponsorat.

 

Opfordring fra Aalborg gruppen om at arbejde på at der indføres prøvekrav for at kunne stille på brugsklasseprøverne pga. mange tilmeldinger.

 

7. Status fra Jubilæumsudvalget.

Jubilæumsfest den 14. juni 2008 kl. 18.00 på Vissenbjerg Storkro

Se annonce i Jagthunden om pris og tilmelding, men det koster kr. 300,- pr. kuvert inkl. drikkevarer hele aftenen. Differencen betales af Jubilæumskontoen / klubbens kasse. Vi håber rigtig mange tilmelder sig.

Familiedag den 23. august i Torsted nær Ringkøbing.

Program er udsendt til aktivgrupperne, som vi håber I har taget godt imod. Vi håber på deltagelse fra alle aktivgrupper. Vi vil gerne have en tilkendegivelse fra jer her i dag, om alle aktivgrupperne regner med at deltage. Annonceres i Jagthunden juni og august.

Ræveslæb og udvidet apporteringsprøve bliver anerkendte prøver. Apporteringsshow for både nybegyndere og øvede.

Børneprogram med bagning af snobrød over bål, hvalpefremvisning op til 6 mdr. gammel med kommentarer fra erfaren opdrætter.

Fælles spisning omkring grill. Maden bliver gratis, man skal selv medbringe drikkevarer, stole og bord. Telt opsat. Husk tilmelding, som gælder alle på grund af bespisning.

Økonomi. Jubilæumskontoen viser i øjeblikket på ca. kr. 70.000. Det er ganske pænt, men vi har satset på minimum kr. 100.000, hvilket jeg også tror vi når op på. Jeg har en fornemmelse af, at aktivgrupperne ikke rigtig endnu er kommet i gang på dette felt.

Vi håber meget, at aktivgrupperne vil opfordre klubbens medlemmer til at deltage talrig ved vores arrangementer.

Der er pt. ca. 15. værelser tilbage på Vissenbjerg Storkro.

 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved at tidligere bestyrelsesmedlemmer er inviterede. Budget for jubilæum bør justeres. Enighed om vi ikke skal gå i for små sko. Vi skal holde et jubilæum der er en 100årig værdig.

 

8. Aktivgruppernes brug af hjemmesiden – selvbetjening

Birte web fortalte at hun har lavet en mulighed for, at aktivgrupperne selv kan lægge ting på hjemmesiden. Vil gerne have en kontaktperson som kunne være interesseret i at få et lille kursus.

Positiv tilbagemelding. Fedder Brunhøj fra Sønderjylland meldte sig på stedet som forsøgsperson. Når tingene er prøvet af og børnesygdommene siet fra, åbnes der for andre grupper også.

Husk at melde ind fra prøver og arrangementer. Opfordring til samtidig med indberetning at fortælle hvor mange der deltog i de forskellige grupper, og hvordan præmiefordelingen var for de forskellige grupper, ung, åben osv.

 

9. Spørgeskemaundersøgelse om fuldbrugsprøvemesterskabet

Fuldbrugsprøveudvalget har henvendt sig til Birte og Eline fra Ruhaarklubben om undersøgelse vedrørende Fuldbrugsprøvemesterskabet. Skema ligger på alle kontinentale klubbers hjemmeside. Spørgsmål der skal besvares, men samtidig med mulighed for kommentarer. Besvarelsen er anonym men der skal oplyses medlemsnr. for at sikre at andre ikke kan svare, som ikke er relevante. Pt. har ca. 100 svaret.

 

Siden opdateret: 28-02-2008 15:49