Dagsorden bestyrelsesmøde den 4. august 2017.

 

1. Velkomst

2.  Økonomi og medlemmer

3. Hvem skal fremvises i Bredsten

4. Evaluering af derbyprøven

5. Ny organisation for de stående jagthunde

6. Evaluering af Giveprøven

7. Udsætning

8. Orientering fra organisationerne

9. Efterårsvinderklasse

10. Familie-/træningsweekend

11. Opdrætterseminar

12. Års hjul

13. Rettelser fuldbrugsprøveregler

Kan eventuelt udgå såfremt vi kommer i tidsnød

14. Eventuelt

 

Referat:

Fraværende pga. arbejde Flemming Djarn.

 

1. Velkomst

Underskrivelse af referat fra 21. marts 2017. Dagsorden gennemgået og godkendt. Referent valgt: Ellen. Der var ved sidste møde et spørgsmål fra et medlem om at få HD status på tidligere generationer med på avlsregisterkortene. Dette har været forelagt Birte Web. Dette er ikke muligt pt., idet der ikke ”bare” kopieres, men det kræver mange timers arbejde, hvilket vi har fravalgt for nuværende. Medlemmerne kan gå ind på DKK’s database og se det.

 

2. Økonomi/medlemmer

Økonomi pr. 1. august blev gennemgået og medlemstal oplyst.

Vi drøftede kort problemer med udsendelse af Jagthunden 2017, specielt Juni udgaven. Håber dette bliver løst fremover.

 

3. Hvem skal fremvises i Bredsten.

Kort gennemgang af hvilke hunde der deltager i fremvisningen af champions. Ud af 11 mulige champions kommer 8 til fremvisning, hvilket vi syntes er rigtig flot.

 

4. Evaluering af Derbyprøven

Da Derbyprøven blev indført vedtog bestyrelsen en 3 årig prøveperiode. Denne er nu afsluttet med prøver de 2 af årene. Såfremt Derbyprøven skal fortsætte skal den godkendes i FCI regi, reglerne skal oversættes til engelsk og der skal uddannes danske dommere til at dømme. Det mener bestyrelsen er for stor et arbejde for så relativt få hunde. Vi vil derfor opfordre de danske hunde, der ønsker at deltage på denne prøve, at deltage lige syd for den dansk/tyske grænse. Her er der rigtig mange af disse prøver. En 1. præmie på en tysk Derbyprøve vil stadig være gældende for at kunne deltage på en udstilling i brugshundeklassen.

 

5. Ny organisation for de stående jagthunde

De 3 organisationer bag DJU har ønsket at se på hvordan forretningsgangene er i dag og evt. få lavet en forenkling/om-organisation. Det er altid sundt engang imellem at få tingene kigget igennem. FJD’s klubber skal derfor se det udarbejdede oplæg igennem og ud fra denne foreløbige skitse komme med udsagn om evt. at fortsætte arbejdet. Vi tilslutter os at gå videre med oplægget. Alle opgaver over driften skal frem, hvorefter man så skal se på økonomien. FJD, DJ og DKK afholder senere på måneden ligeledes møder hvor oplægget er til debat. Derefter nedsættes udvalg til det evt. fortsatte arbejde.

 

6. Evaluering af Giveprøven

God tilbagemelding på Giveprøvens forløb. God stemning. Enkelte har haft bemærkninger til festaftenens forløb/længde. Der er mange ting der skal køres igennem, mange skal hædres både jubilarer og præmierede hundeførere.

Vi vil forsøge om det kan gøres anderledes – afkortes lidt. Per er prøveleder i 2018, Niels Erik terrænansvarlig og Flemming Djarn bliver toastmaster på festaftenens forløb.

 

7. Udsætning

Oplægget til udsætningsforliget blev drøftet, mest set i forhold til Giveprøven. Det vides ikke pt. hvordan dette oplæg udmøntes eller hvornår. Vi forventer ingen ændring til foråret 2018, men herefter må vi se på om Giveprøven fortsat kan afholdes på de nuværende terræner, eller den skal flyttes.

 

8. Orientering fra organisationerne

DJU: Ingen orientering

DJ: Ingen orientering

DKK: Der har været en forespørgsel på en farvekombination som ikke fremgik af standarden. FCI kontaktet og det viser sig at være en fejl at kombinationen ikke fremgår. Dette rettes i standarden.

 

9. Efterårsvinderklasse

Planlægning af vinderklassen blev kort drøftet. Hans Martin er prøveleder og har det overordnede ansvar for prøvens afvikling. Dommerbesætningen blev gennemgået. Indkvartering blev gennemgået. Der reserveres på campingpladsen til 2018. Mødetid for bestyrelsen kl. 17.00 fredag.

 

10. Familie-/træningsweekend

John gennemgik kort hvilke tanker der er pt. Han har fundet et par hjælpere til planlægningen. Det skal foregå som både teori og praktik mht. marktræning, apporteringstræning m.m., men også nogle konkurrencer for sjov. Der tales vandrehjem, spejderhytte eller lign. Evt. maj – juni. Der arbejdes videre med planerne.

 

11. Opdrætterseminar

Per gennemgik sine tanker. Evt. heldagsseminar med oplæg fra en professionel som lægger op til gruppearbejde, efterfulgt af fremlæggelse af gruppernes drøftelser.

Afholdes evt. på Fyn januar/februar.

 

12. Års hjul

Der er udarbejdet et Årshjul på opgaverne i Korthaarklubbens regi. Dette for at alle bestyrelsesmedlemmer er klar over, hvad der skal foretages og af hvem og hvornår.

Der blev tilføjet lidt mere. Per ajourfører og fremsender til bestyrelsen.

Herefter drøftede vi invitation at dommere m.m. til Giveprøven 2018 og dommer & sekretær FJD udstilling 2018

 

13. Rettelser fuldbrugsprøveregler

Udgår, behandles på næste møde.

 

14. Eventuelt

Dato for generalforsamling 2018 blev fastlagt, afholdes 17. februar 2018 Hotel Hedegaarden, Vejle.

Benno Klitgård har ønsket at blive afløst i FJD’s Udstillingskomite. Vi siger mange tak til Benno for dit store arbejde gennem mange år. Jørgen Peder Karlsen har sagt ja til at indtræde og afløse Benno, hvilket vi er glade for og siger tak til.

 

Siden opdateret 20-08-2017 13:23