Bestyrelsesmøde den 21. marts  2017.

 

Dagsorden bestyrelsesmøde den 21. marts 2017

 

1.        Velkomst

2.        Konstituering af bestyrelse

3.        Økonomi/Medlemmer

4.        FMR ændringer

5.        Derbyprøve

6.        Giveprøve

7.        Vissenbjerg

8.        Årshjul

9.        Opdrætterseminar

10.    Træn din korthår – weekend

11.    Hjemmeside

12.    Indlæg fra DKK, DJU og FJD

13.    Allan Grundahls skrivelse til DJU

14.    Eventuelt

 

 

Referat:

Fraværende pga. en sprunget akillessene Flemming Djarn

 

1.        Velkomst

Formanden bød velkommen til første bestyrelsesmøde efter Generalforsamling. Særlig velkommen til Jørgen Christensen som blev valgt som suppleant på GF.

Referat fra bestyrelsesmøde den 1.02.17 blev underskrevet

Referent valgt: Ellen

 

2.        Konstituering af bestyrelsen

Ellen Jørgensen – kassererposten som hidtil

Flemming Djarn – sekretærposten som hidtil

Niels Erik Kromann – Prøveleder Bredsten udstilling og terrænansvarlig Giveprøven

John Okholm – Aktivgruppekoordinator og medhjælp Bredsten

Jørgen Christensen – Prøveleder FJD Udstilling Vissenbjerg. Benno Klitgaard er medlem af udstillingsudvalget under FJD.

Ellen fremsender diverse drejebøger for aktiviteter til de respektive ansvarlige.

 

3.        Økonomi/Medlemmer

Økonomi pr. 1. marts blev gennemgået og medlemsantal oplyst.

 

4.        FMR ændringer

Ændringer til FMR er udsendt til høring blandt specialklubberne og der skal afgives høringssvar senest 15. april 2017. Vi gennemgik ændringerne punkt for punkt og formanden laver svar til DJU ud fra beslutningerne.

 

5.        Derbyprøven

Det har været muligt at skaffe yderligere dommere fra Tyskland idet der er tilmeldinger til 2 hold. Formanden har overtaget rollen som prøveleder idet Hans Martin ikke er helt frisk efter en operation. Ellen har lavet programmer.

 

6.        Giveprøven

Dommerbesætning blev gennemgået. Indkvartering af bestyrelse og dommere gennemgået. Tilsagn fra jubilarer oplyst. Bestyrelsen håber på stor tilslutning.

 

7.        Vissenbjerg

Dommer og sekretær på plads. Indkøb af vin til dommer og sekretær – Jørgen Christensen. Morgenkaffe indkøbes af Ellen. Frokostpakker bestilles af Ellen. Jørgen Christensen overtager formandens opgaver bl.a. uddeling af pokaler, idet formanden er på ferie. Mødetidspunkt aftales nærmere når vi nærmer os udstillingen, men så mange som muligt deltager.

 

8.        Årshjul

Der er oprettet et Årshjul med alle opgaver for hele bestyrelsen. Alle bedes kigge den meget nøje igennem for at tjekke deres opgaver. Ændringer sendes til Per som ajourfører hjulet. Dette for at sikre at alle kan se hvem der gør hvad på hvilke tidspunkter. Også i tilfælde af, at nogle får forfald så andre har lettere ved at tage over.

 

9.        Opdrætterseminar

Der har været snakket en del om at afholde et opdrætterseminar, senest på mødet med aktivgrupperne og på generalforsamlingen. Vi vil påbegynde planlægningen af et sådant seminar. Formanden bliver tovholder. Der blev talt om tid og sted, evt. foredrag fra avlskyndige udenfor klubben evt. fra DKK. Når der er fastsat tid og sted vil dette komme på hjemmesiden.

 

10.    Træn din korthår – weekend

Vi vil forsøge at lave en weekend/dag hvor der kunne være forskellige aktiviteter. Evt. familiedag hvor der også er aktiviteter som alle kunne indgå i. Tovholder bliver John Okholm. Nærmere på hjemmesiden når dette er på plads. Frivillige hjælpere må meget gerne melde sig.

 

11.    Hjemmesiden

Der har flere gange været snak om modernisering af hjemmesiden. Vi er enige om at vi ikke vil give køb på de oplysninger og den historik der er pt. Vi vil heller ikke modernisere bare for at modernisere. Men evt. nogle billeder der vil gøre hjemmesiden lidt mere levende.

Formanden og kassereren aftaler møde med Birte Web.

 

12.    Indlæg fra DKK, DJU og FJD

DKK: Møde afholdt mellem DJ, FJD og DKK om ”Organisering af de stående jagthundes aktiviteter”. Lagt på hjemmesiden den 9.02.17

DJU: Høringssvar vedr. forretningsorden.

FJD: 5-klub har ansøgt om at afholde kvalitetsprøve om efteråret. Såfremt FJD støtter forslaget skal prøven være åben for alle racer. Vi mener ikke det er en god ide, stort pres på prøveterræner og dommere, de må deltage på de kvalitetsprøver der i forvejen arrangeres.

 

13.    Allan Grundahls skrivelse til DJU

Der har været noget skriveri mellem Allan og DJU, idet Allan mener der kan opstå tvivl når man læser FMR og det ansøgningsskema der ligger til udfyldelse vedr. DKBRCH. Allan afklarer selv det videre forløb. Dog mener vi at ansøgningsskemaet bør tilføjes krav til HD (efter 2012) for korthårs vedkommende. Per tilskriver DJU.

 

14.    Eventuelt

Jørgen Christensen vil forsøge at arrangere en schweissprøve på Fyn i 2018.

Per kommer med forslag til dommere til VK Efterår og kontakter Uge Camping for indkvartering af dommere og bestyrelse m.m. HMC har bestilt til afholdelse af prøven.

Forespørgsel om det er muligt at sætte HD status på avlsregisterkort for generationer bagud. Birte web spørges om det er muligt.

 

 

 

 

Siden opdateret: 02-04-2017 09:19