Bestyrelsesmøde den 11. marts 2015.

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 11. marts 2015

1. Underskrivelse af sidste referat

2. Økonomi

3. Konstituering af bestyrelsen

4. Behandling af situationen omkring medlemskontingent

5. Behandling af situationen omkring forslag stillet på generalforsamling.

6. Giveprøven

7. Kandidat til næstformandsposten i FJD

8. Dommere til efterårsvinderklasse

9. Evt.

 

Afbud fra Rene
 

Referat:


1. Underskrivelse af sidste referat

Referat fra mødet den 7. januar blev underskrevet.

Efter henvendelse fra DUV’s formand skal vi præcisere et punkt i referatet fra bestyrelsesmødet den 2.12.2014. Under punktet FJD står: Fra dommerudvalget opfordring til at drøfte, om det var tid at indføre pointsystem i stedet for kritikker. Vi skal præcisere, at det ikke var en opfordring fra DUV, men alene en drøftelse i FJD.


2. Økonomi

Kassebeholdning pr. 28.02.2015 blev oplyst. Medlemstal blev ligeledes oplyst. Revisorprotokol for 2014 blev underskrevet.


3. Konstituering af bestyrelsen

HMC: Formand og Efterårsvinderklasse

Ellen: Kasserer og Årbogsredaktør

KGK: FJD møder 2015, Aktivgruppekoordinator, Racedyst og PR

NEK: PR og Materielforvalter

Per Kaa (PK): Sekretær, Udstilling FJD og Bredsten

Rene: Suppleant

Villy: Fortsætter som schweisskoordinator det næste år.

Ligeledes blev det besluttet at alle mails til formand@korthaarklubben.dk bliver dirigeret videre til bestyrelsen, således at vi får et indblik i hvilket flow der er i dette, idet vi jo står overfor formandsvalg i 2016.


4. Behandling af situationen omkring medlemskontingent

Medlemskontingentet er sendt igennem til betaling den 5. marts 2015. Der blev på generalforsamlingen stillet spørgsmålstegn ved dette. Se referat fra Generalforsamlingen. Vi har haft en forespørgsel sendt igennem til Jurist og Lovudvalg i DKK, og har netop sent i eftermiddag modtaget svar herpå. Et lidt tvetydigt svar som vi gerne vil have en professionel jurist til at uddybe/forklare. Der tages kontakt til en kendt jurist. Der vil blive lagt en skrivelse på hjemmesiden når dette foreligger.


5. Behandling af situationen omkring forslag stillet på generalforsamling.

Omkring dette punkt er der lagt en præcisering af forslaget på hjemmesiden.

Bestyrelsen vil arbejde med et forslag til en overgangsordning inden HD status evt. bliver et krav.


6. Giveprøven

Kort omkring dette punkt. NEK tager kontakt til Heine om hvilken hjælp han ønsker. Ellen laver papirarbejdet. Der udarbejdes madplan for dommere, jubilarer og bestyrelse m.m. Endnu ikke mange tilmeldinger.


7. Kandidat til næstformandsposten i FJD

KGK gav igen et kort referat fra mødet i FJD den 25.02.2015. Kontakter den nye næstformand og hører om hans planer vedr. nyvalg til majmødet

 

8. Dommere til efterårsvinderklasse

Dommere til VK i Sønderjylland blev drøftet. HMC inviterer. Terrænerne er på plads. Endnu mangler lidt priser på diverse. HMC fremsender budget når alle priser er på plads,


9. Evt.

KGK fortalte at han havde snakket med det sidste medlem til Fremtidsudvalget/Ungdomsudvalget. Han sagde også ja til at deltage.

 

 

Siden opdateret: 21-03-2015 22:00