Korthaarklubbens generalforsamling 28.02.2015

 

Følgende forespørgsel sendt til DKK fra Bestyrelsen:

Da dirigenten overtog hvervet og erklærede generalforsamlingen lovlig indvarslet, var der 2 medlemmer der stillede spørgsmålstegn ved, hvem der havde stemmeret.

 

Forklaring på optakten:

På sidste års generalforsamling 2014 havde vi vore vedtægter op til revision. I den forbindelse ønskede forsamlingen at opkrævning på årskontingentet først blev udsendt efter generalforsamlingen, således at de der f.eks. havde betalt kontingent for 2014 kunne deltage med stemmeret på generalforsamlingen i 2015 som jo netop omhandler 2014. Hidtidig praksis har været at opkræve kontingentet pr. 1. februar.

 

Konstateringen fra de 2 personer var, at de medlemmer der havde betalt kontingent for 2014 godt kunne deltage med stemmeret om det der omhandlede 2014, nemlig formandsberetning og regnskab, men ikke kunne stemme om budget for 2015 og ikke kunne deltage i valg til bestyrelsen, som jo skal sidde fremover. Og evt. efterfølgende punkter på dagsorden f.eks. forslag.

Da debatten ikke førte til nogen afklaring, bad dirigenten generalforsamlingens deltagere tage stilling til, hvorvidt generalforsamlingen kunne fortsætte med stemmeret til de fremmødte. Hvilket blev vedtaget med håndsoprækning og kun enkelte (4) stemte imod. Det er IKKE bestyrelsen der har vedtaget dette.

 

Da vore vedtægter i april 2014 var godkendt af DKK lagde vi følgende tekst på hjemmesiden

Nye vedtægter pr. 4. april 2014

DKK har den 4. april 2014 godkendt vore vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 22. februar 2014.

Som det fremgår af § 6 stk. 2 har vi bibeholdt at kontingentopkrævning først udsendes i begyndelsen af marts. Dette for at imødekomme et ønske fra generalforsamlingen om, at de medlemmer der har betalt kontingent for det år generalforsamlingen vedgår også kan deltage på denne, inden det nye kontingent skal betales. Således kan en evt. vedtaget kontingentstigning også træde i kraft ved førstkommende opkrævning.

§ 5 stk. 3 gælder for evt. nye medlemmer. Således at kassereren har haft mulighed for at registrere disse inden generalforsamlingen.

 

Så vores spørgsmål er:

Er vore vedtægter uklart formuleret så der kan sås tvivl om ordlyden?

 

Kan generalforsamlingen kendes ugyldig?

 

Mvh

Korthaarklubbens bestyrelse

 

Svaret fra DKK som følger:

Klubbens henvendelse har været forelagt for Lovudvalgets formand, Freddie Klindrup. Der kan herefter udtales følgende:

Der er sendt nedenstående svar på forespørgsel fra et af klubbens medlemmer, hvortil henvises. Dette svar fastholdes. Det kan endvidere tilføjes, at da klubbens love ikke er fulgt, må generalforsamlingen som udgangspunkt være ugyldig. Man kan dog også være pragmatisk og se på, om det havde ændret noget på resultatet af generalforsamlingen, hvis der havde været betalt kontingent i tide.

 

Såfremt klubben ønsker den praksis, som klubben har fulgt, skal der fremsættes lovforslag herom, og/eller ændres tidspunkter for udsendelse af kontingentopkrævning og afholdelse af generalforsamling.

 

Vi har nu yderligere kontaktet en anerkendt jurist for at få svaret uddybet/forklaret. Hans svar var, at da der ikke er sket nogen skade og at udfaldet af generalforsamlingen ikke ville være blevet anderledes, hvis der havde været betalt kontingent, mente han ikke at vi havde nogen grund til at afholde en ny generalforsamling. Vi skal selvfølgelig tage svaret til efterretning og evt. få tilrettet vedtægterne.

 

Vi beklager at vi har mistolket vedtægterne og tager dette til efterretning. Vi har i bestyrelsen besluttet ikke at afholde ny generalforsamling, for som DKK skriver: Man kan dog også være pragmatisk og se på, om det havde ændret noget på resultatet af generalforsamlingen, hvis der havde været betalt kontingent i tide. Vi mener ikke at resultatet ville være blevet anderledes. Der er ikke sket nogen skade, ingen har lidt tab.

Vi beklager også at vi ikke kan imødekomme det ønske som var på generalforsamlingen i 2014.

Vi skal for god ordens skyld også sige, at ingen af de tilstedeværende på generalforsamling havde betalt kontingent rettidig.

 

Mvh

Bestyrelsen

 

 

Otto Brunhøj’s korrespondance med DKK fremsendt til bestyrelsen:

 

Efter Korthaarklubbens generalforsamling den 28.2.2015 har undertegnede et væsentligt spørgsmål som jeg gerne ønsker afklaret hurtigst muligt, idet jeg mener der er handlet i strid med gældende vedtægter. Jeg ønsker endnu ikke at indgive nogen klage, men søger belyst, om bestyrelsen kan beslutte noget, som sætter gældende vedtægter, ud af kraft?

Jeg protesterede imod at medlemmer der endnu ikke har betalt deres kontingent for 2015 – kan stemme på generalforsamlingen!

Håber på DKKs snarlige svar.

Venlig hilsen,

Otto Brunhøj Jensen.

 

Kære Otto

Jeg har nu talt med Lovudvalgets formand om din henvendelse. Han sender følgende svar:

Klubbens bestyrelse kan ikke beslutte at sætte vedtægterne ud af kraft, som det ser ud til at være tilfældet her vedr. rettidig indbetalt kontingent.

 

§ 6 Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af marts måned hvert år pr. post/PBS. Dette forpligter bestyrelsen til at opkræve kontingent i god tid før generalforsamlingen.

 

Der er derfor ingen tvivl om, at bestyrelsen har handlet imod vedtægterne ved evt. at lade medlemmer der er i kontingentrestance, stemme på generalforsamlingen.

 

Siden opdateret: 15-03-2015 14:00