Referat bestyrelsesmødet 2/12-2014 - rettelse

Referat fra 2.12.2014 Punkt 3:
Valg at kandidat til DKK blev drøftet meget. 2 kandidater er opstillet. Drøftet meget om man var for eller imod fællesskabet. Bestyrelsen i KHK er heller ikke enige, men af hensyn til fællesskabet, stemte vi med flertallet.
Tilføjelse: I en tidsmæssig presset situation traf formanden et valg.
 

Opdateret 10/1-2015

 


Bestyrelsesmøde den 2. december 2014.

 

Afbud fra Rene.

Referat:

 

1. Underskrivelse af sidste referat

Referat mødet fra 5. september 2014 blev underskrevet.

 

2. Økonomi

Kassebeholdning pr. 30.11.2014 blev oplyst. Medlemstal blev ligeledes oplyst.

Forinden mødet var der udsendt udkast til budget 2015. Dette blev gennemgået, justeret. Finjusteres til februar mødet inden generalforsamlingen

 

3. Orientering FJD, DJU og DKK (Herunder valg til DKK og orientering vedr. online registrering af resultater)

FJD: KGK og Villy deltog på mødet den 12.11.14 idet HMC var forhindret. Blev godt modtaget.

Fra dommerudvalget opfordring til at drøfte, om det var tid at indføre pointsystem i stedet for kritikker. Dette kunne måske være med til at får flere dommere i gang. Bl.a. ordblinde som ikke har så let ved de skriftlige kritikker. Der arbejdes videre, dog vil der som minimum skulle følge en kort skriftlig kritik.. Udsætningsproblematikken blev drøftet. Der har været et godt 2. møde på Kalø hvori Ellen og NEK deltog.

Valg at kandidat til DKK blev drøftet meget. 2 kandidater er opstillet. Drøftet meget om man var for eller imod fællesskabet. Bestyrelsen i KHK er heller ikke enige, men af hensyn til fællesskabet, stemte vi med flertallet.

Mht. markvildtprisen ønskede man at en repræsentant for formandskabet i FJD deltog..

Jagthunden blev også drøftet, men man fastholder samme antal som nu. Der vil komme en artikelserie i 2015 om Drømmehunden. Forskellige mennesker/hundefolk vil blive bedt om at skrive om netop deres drømmehund. Der har været afholdt redaktørmøde hvori Anette Holm deltog.

Der skal indsamles målsætninger for de forskellige racer. Dette tages for vores vedkommende fra vores egen undersøgelse.

Der afholdes møde 25. februar 2015 om fremtiden og formandsvalget i maj. Her vil vi igen have 2 personer med.

DKK: Vore regler for Derbyprøven er nu endelig godkendte. HMC har afholdt møde med DKK, hvor alt kom på plads.

DKK har besluttet at indføre Hundeweb online på udstillinger, med direkte skrivning af kritikker og indførelse af præmieringer på udstillinger. Det betyder at hundeføreren ikke mere vil modtage en skriftlig kritik, men kan læse denne på Hundeweb, ligesom med markprøvekritikker. Kritikken vil være tilgængelig lige så snart den der skrevet. Ønsker man at modtage en SMS kritik kan det også lade sig gøre. Men mere herom senere. Det giver en udfordring for både FJD og KHK og andre klubber, når der skal afholdes udstillinger. Adgang til Internet og PC er et krav. Der afholdes kursus den 3.01.2015 på Fyn hvortil Ellen og Birte er tilmeldt.

Der afholdes Formandsmøde på Fyn ligeledes den 3.01.2015 hvor HMC deltager.

DJU: Alle organisationers formænd er indkaldt til møde den 7.02.2015.

 

4. Generalforsamling (Herunder valg til bestyrelse)

Indkaldelsen blev gennemgået. Bestyrelsen har et forslag til bestyrelsesmedlem i stedet for Villy, som pga. sin arbejdssituation har valgt ikke at genopstille. Ordstyrer blev drøftet. OBS på at der er nye vedtægter. Der indkaldes kandidater til årets Ildsjæl. Mest vindende på årets prøver blev gennemgået. Disse inviteres til at modtage pokaler.

 

5. Evaluering Efterårsvinderklasse

Prøven blev godt overstået, god prøve, godt planlagt som sædvanlig, flotte rammer, dejligt kammeratskab fredag aften.

Efter mange henvendelser fra medlemmerne har vi valgt i 2015, at flytte til nye terræner i det Sønderjyske. Der er givet tilsagt om op til 8 terræner. Uge Campingplads vil være samlingspunkt og standkvarter både fredag aften og lørdag morgen. HMC laver budget.

 

6. Derbyprøve 2015, Giveprøven 2015 og Udstillinger 2015

Derby: HMC er ved at planlægge en Derbyprøve forår 2015 ved Ribe. Max 8 deltagere. Dansk prøve i KHK regi med tyske dommere. Registreres som normale prøver på Hundeweb. Nærmere herom følger. Reglerne lægges på hjemmesiden.

Give: Annoncen skal indsendes til klubredaktøren inden 31.12.2014. Dette sørger Heine for. Ellen aftaler priser med Grønbjerg Hotel og booker overnatning til dommere og bestyrelse. HMC rundsender dommerliste. Prøven ændres ikke, selv om vi godt er klar over at det igen kolliderer med DKK’s Mesterskabsprøver. Vi prioriterer de mange af vore medlemmer der deltager på søndagens Vinderklasse. Men vi håber selvfølgelig, at der er nogle korthårsfolk som kvalificerer sig på andre prøver til at deltage på Mesterskabsprøven. Nek og Ellen assisterer Heine som prøveleder.

Også her havde vi en snak om udsætning af fugle. Skulle det værst tænkelige ske, at der efter 2017 ikke mere må laves udsætning om foråret, skal vi finde et andet sted at holde Giveprøven. Et medlem på Sjælland har ved flere lejligheder sagt, at han mente det var muligt ovre hos dem. Dette skal undersøges nærmere.

Udstillinger: Dommer FJD og sekretær blev besluttet.

Bredsten blev aftalt til 8. august 2015. Dommer og sekretær blev besluttet.

 

7. Henvendelse fra medlemmer

Der har i den forgangne periode været forskellige henvendelser fra medlemmerne om forskellige problematikker i forbindelse med hunde. Der er taget kontakt og problemerne er forhåbentlig afhjulpet.

Opfordring til at KGK indstilles som markprøvedommer. Bestyrelsen tilsluttede sig. Dette har han accepteret og kommer i gang til foråret 2015.

 

8. PR

Kim Henriksen arbejder og forhåbentligt kan oplægget fremlægges på generalforsamlingen 2015.

KGK tager kontakt til et nyt medlem som laver hjemmesider ang. fornyelse af vores.

 

9. Evt. og næste møde.

Vi har modtaget invitation til at deltage i en klubudstilling i Års. Da det er samme weekend som DM har vi takket nej.

KGK har som aktivgruppekoordinator haft fat i aktivgrupperne for at høre hvad der sker. Aktivitetsniveau, promovering. Nogle steder skrues der ned for aktiviteterne. En ting de ville arbejde mere med er Schweiss. Måske kontakter de schweisshundeførere der har korthår, for at få dem til at komme og fortælle.

Mere reklame omkring dette – Hvad er en stående jagthund. Samarbejde med de øvrige kontinentale klubber. Evt. et korps af mentorer – ældre medlemmer som vil hjælpe folk der har problemer, eller som ikke ved hvordan de skal gribe tingene an.

Tanker omkring et ungdomsudvalg: Hvordan kunne de tænke sig tingene. Nytænkning. Hvordan ser fremtiden ud fra deres side. Personer nævnt og godkendt. KGK arbejder videre med ideen.

Aktivgruppen Aalborg repræsenterer på Aalborg Outdoor Messe i februar 2015.

Vi talte også om at vi skulle til at holde nogle Skype møder. Der har i den forløbne periode været ting vi kunne have holdt et kort møde om, som ikke er lette at drøfte på mail. Birte har tidligere tilbudt at hjælpe os i den forbindelse. Dette skal vi arbejde med.

 

Næste møde forud for generalforsamlingen aftalt til 10. februar 2015 kl. 17.00 i Billund.

 

 

Siden opdateret: 02-03-2015 22:45