Bestyrelsesmøde den 5. september 2014.

 

Afbud fra Rene.

Referat:

 

1. Underskrivelse af sidste referat

Referat mødet fra 29. april 2014 blev underskrevet.

 

2. Økonomi

Kassebeholdning pr. 31.08.2014 blev oplyst. Medlemstal blev ligeledes oplyst. Mobil Paymentservice fra Nets/PBS til kontingentopkrævning. Ansøgning fra aktivgrupper om tilskud. Bevilget. Tilskud til messe på Gram Slot.

 

3. Orientering DJU, DKK og FJD. Herunder fremtidsudvalg til FJD.

DJU: Der er indkaldt emner til valg i diverse udvalg. Vi foreslår genvalg til de poster hvor det er muligt og en ny kandidat til MUV. Kommentarer til diverse referater bl.a. om regelsæt for vores Derby prøve. HMC har netop afholdt møde med DKK så dette skulle nu endelig være helt på plads. DJU indbyder til fælles møde på Fyn lørdag den 7. februar 2015 kl. 12.00.

DKK: Fra udstillingsafdelingen henledes opmærksomheden på, at der ikke må oplyses om deltagere på de forskellige udstillinger på hjemmesider m.m.. Hvad enkeltpersoner gør på diverse digitale medier kan vi ikke hæfte for. Der tjekkes op på uddannelse af udstillingsdommerelev, endnu en kandidat har meldt sig på banen og gerne vil i gang som udstillingsdommer hvilket er meget positivt. Personen indstilles. Under FJD nedsættes der et udvalg der skal finde en kandidat til DKK idet Søren Hecht ikke ønsker genvalg.

DJ: Indkalder til møde om natur- og vildtpleje på Kalø den 21. oktober. HMC – NEK og Ellen deltager

FJD: Der var meget til drøftelse under dette punkt. Referater - Strukturoplæg – Fremtidsudvalg – Promovering af de stående hunde under et m.m. Vi havde en lang drøftelse om disse punkter. Vi udfyldte sammen spørgeskemaet til En aften i fremtidens tegn. Således at bestyrelsen mening blev afstemt og konkretiseret. Vi vil opfordre 3 medlemmer udenfor bestyrelsen til at komme med i Fremtidsudvalget der skal promovere jagthundene i Danmark i et fælles forum. Der er i FJD hensat et større beløb til dette formål. Dog skal klubberne påregne ligeledes at skulle yde et bidrag. Fremtidsudvalget skal komme med budget.

Den nye struktur i FJD havde vi ligeledes en lang drøftelse af. Vi mener ikke med de tiltag der er sat i værk med Fremtidsudvalg og deres arbejde, at det er tiden til de store ændringer i strukturen. Vi vil derfor anbefale at man lægger omstruktureringen til side, og koncentrerer sig om at markedsføre vore hunde og dermed skaffe flere medlemmer. Samarbejdsrelationerne til de øvrige organisationer skal ligeledes afstemmes noget mere inden en evt. strukturændring. Det forventes at debatten om dette emne vil pågå over længere tid.

 

4. Evaluering Udstillinger FJD- Bredsten

Vissenbjerg: Vi skal selvfølgelig deltage på de udstillinger FJD arrangerer. Det er et bestyrelsesarbejde at promovere vores hunde. Vi kunne godt tænke os nogle flere deltagere. Udstillingen forløb fint. Af FJD’s referat fremgår at man evt. påtænker at flytte udstillingen, men det skal yderligere drøftes i FJD.

Bredsten: Rigtig fint med deltagende hunde og publikum. Det var en rigtig dejlig dag med kendte og mindre kendte ansigter. Det fungerede godt at vi havde bespisningen i eget telt. Der var tid til at pleje klubånden. Der skal noget mere hjælp på til opstilling fredag eftermiddag. Dejligt at så mange gav en hånd med ved oprydningen. Der snakkes med Ruhårklubben om evt. at flytte udstillingen en weekend længere ind i august. Det gule telt skal repareres i et hjørne, hvor syningen er gået op. Dette tager NEK sig af.

 

5. Efterårsvinderklasse

Rene har meddelt at han havde aftale med vandrehjemmet til både fredag og lørdag på plads. Mangler kun antal hundeføreres deltagelse. Der bookes værelser til bestyrelsen. Allan Grundahl stiller 3 terræner til rådighed. Dommere på plads. Terrænleder og skytter til program. KGK medbringer sponsorgaver.

 

6. Aktiviteter i 2015

Generalforsamling afholdes 28.02.2015 i Vejle som sædvanlig. Det henstilles at aktivgrupperne ikke afholder prøver eller andre arrangementer på denne dato. Der skal annonce i Jagthunden i december 2014. Giveprøven er den 11. og 12.04.2015. FJD Udstilling 14.06.2015. Bredsten udstillingen enten den 1.08. eller den 08.08.2015. Efterårsvinderklasse Falster 26.09.2015.

 

7. PR herunder hjemmeside

Kim Henriksen har fået noget materialer at arbejde med og er snart på banen med nyt. Et flertal af bestyrelsen ønsker en modernisering af hjemmesiden. Der skal nogle flere billeder og evt. filmsekvenser på. Layoutet friskes op. Der afholdes møde med Web-master Birte. HMC tager kontakt. Der skal evt. kontakt til professionelle der kan være behjælpelig med dette projekt. Det er ikke meningen at Birte skal lave alt arbejdet. Men det der bliver iværksat skal selvfølgelig være nemt at arbejde med for Birte. Vi vil ikke gå på kompromis med historikken.

 

8. Henvendelse fra medlemmer. Herunder prøvelederes beføjelser på schweissprøver.

Der har igen været forespørgsel på træningsmuligheder i det nord-vestlige Jylland. Opfordring til at vedkommende finder nogle ligestillede og evt. danner en aktivgruppe i det område.

Otto Brunhøj havde anmodet om at få propositionerne for han jubilæumspokal genovervejet, idet bestyrelsen på sidste møde ikke kunne godkende disse. Bestyrelsen fastholder den trufne beslutning. Otto Brunhøj tilskrives.

Schweissprøver: I 2014 havde bestyrelsen besluttet ikke at tilbyde 600m spor, idet schweissprøvereglerne først var officielle efter at alle klubbens prøver var planlagt. En enkelt prøveleder ønskede så alligevel at tilbyde 600 m spor. Det blev der fundet ud af at ændre. Fremover vil det være de enkelte prøveledere der afgør hvilke spor der skal tilbydes på de enkelte prøver. En annonceret prøve må ikke ved overtegning deles i 2 prøver, så nogle går op dagen efter. Men der kan arrangeres en ny prøve evt. 1 uge efter, denne oprettes på Hundeweb og er åben for alle tilmeldinger.

 

9. Eventuelt

Der har været en forespørgsel på Diplomer på hjemmesiden, så prøvelederne kan udfylde dem på PC.

Ellen har lavet en skabelon der kan bruges til dette. De vil dog så ikke være med farver og vandmærke.

 

 

Siden opdateret: 23-10-2014 18:26