Bestyrelsesmøde den 29. april 2014.

 

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat

Referat mødet fra 16. februar 2014 + referat fra generalforsamling 22. februar 2014 blev underskrevet.

 

2. Konstituering

Velkomst til Niels Erik Kromann (NEK) og Karl Georg Kristensen (KGK).

Konstitueringen blev gennemgået og kan ses på klubbens hjemmeside. Det blev drøftet hvorvidt suppleanten skal deltage hver gang. Under konstituering var en drøftelse af PR. Input fra nogle unge mennesker om hvad der kan fange dem, digitale medier tages i anvendelse, filmsekvenser af kort varighed virker godt og meget mere. NEK og KGK arbejder sammen om PR.

 

3. Økonomi

Kassebeholdning pr. 31.03.2014 blev oplyst. Medlemstal blev ligeledes oplyst. Ansøgning fra en aktivgruppe om tilskud. Bevilget.

 

4. Orientering DJU-FJD-DKK

DJU: Der er indkommet forslag til 4 markdommerelever fra Ruhårklubben. Behandles på FJD mødet i maj. Udsætningsregler skal genforhandles i 2017. Vores forslag om dispensation for specialklubbernes dommere til at deltage på 2 efterårsvinderklasser er godkendt. Det betyder at de dommere der dømmer vores Efterårsvinderklasse kan stille på 2 andre VK det efterår. Opfordring til mindre klubber om at få uddannet egne dommere. På mødet i juni tages der stilling til om apporteringsdommere også skal kunne dømme ræveslæb.

FJD: På majmødet vil formanden for FJD’s udstillingsudvalg være til stede og svare på spørgsmål vedr. udstillingsprocedurer i Vissenbjerg. Bl.a. reklamering og teltopsætning ved diverse klubbers stande iht. de retningslinier udstillingsudvalget har vedtaget uden høring i de enkelte specialklubber. Vi vil ligeledes gerne opfordre til at FJD’s totale regnskab bliver offentliggjort på hjemmesiden.

DKK: Aspirant Conni Jacobsen skal have sidste udstilling i Bredsten 2014, godkendes hun af DKK kan hun fremover dømme korthår. Vi har forespurgt DKK om det er muligt fortsat at få beregnet HD indeks på vores race selv om vi ikke har 50 fotograferinger om året. Dette er ikke muligt iht. skrivelse fra DKK, beregningen sluttede pr. 1.7.2013. Forespørgsel fra en schweissdommer om at lave særskilt prøve for de schweissdommere som har problemer med selv at deltage. Vi mener ikke det kan være et problem og det vil ikke være muligt at arrangere en sådan prøve. Villy tager kontakt. Fra medio 2014 kommer schweissprøver også på Hundeweb, som alle øvrige prøver. Der er fra schweissudvalget udsendt invitation til organisationer og specialklubber, som så skal invitere deres schweissprøveledere til kurser, som afholdes 3 steder i landet hen over forsommeren. Villy tager kontakt til vore prøveledere. Evt. vil vi tage et internt kursus i Korthaarklubben.

Der har tidligere verseret snak om, at de schweisshundeførere der ønskede optagelse i schweissregisteret skulle skrive under på, at deres hunde ikke blev brugt til praktisk jagt og hundeprøver. Det er nu bekræftet fra officiel side og schweissudvalget under DKK vil tage et møde med personerne bag schweissregisteret om dette. HMC har besluttet at stoppe som schweissdommer med udgangen af 2014 og derfor har han også besluttet at udtræde af DKK’s Schweissudvalg. Vi har en kandidat som vi gerne vil foreslå, FJD indstiller på majmødet kandidat.

 

5. Evaluering Generalforsamling

Dejligt at så mange vil deltage på klubbens generalforsamling. Der var en god stemning og alt forløb godt. Samme sted næste år og igen sidste lørdag i februar 2015 (28.02.2015). Husk i aktivgrupperne ikke at planlægge aktiviteter denne dag.

 

6. Evaluering Giveprøven og Derbyprøven

Giveprøven: Det var et godt nyt sted og alt gik planmæssigt. Enkelte ændringer til næste år. Ligeledes godt sted til overnatning af dommere, bestyrelse m.m. Stor tak til Tove og Kristian Møberg for deres 5 år ved roret. Ny prøveleder er Heine T. Jørgensen fra 2015 og forhåbentlig mange år fremover.

Der er for dårlig eller slet ingen info fra DKK omkring udtagelse til DKK’s Mesterskabsprøve. Prøvelederen skal forud have besked på hvor mange vi ca. kan få med fra Giveprøven. HMC kontakter Erik Petersen i DKK omkring dette problem.

Derby: NEK syntes det var en meget positiv oplevelse at deltage. Der blev kun set på det positive. Håber at folk der ikke bruger det etablerede prøvesystem kan komme med her. Vi mener den brede medlemsskare kan bruge denne prøve. Vi skal gøre op hvad vi fremover vil bruge den til, vurdere det efter bedste overbevisning. Er det noget vi har medlemmernes opbakning til i den brede skare. Tror vi på det efter 3 års prøvetid – evalueres den og der kan måske på sigt arbejdes videre med Solms osv. Vore danske dommere skal uddannes til at dømme denne prøve. De 3 første års prøvetid er det en tysk prøve afholdt i samarbejde med Korthår i Slesvig-Holsten. Resultaterne registreres i Tyskland, vil man som hundefører have resultatet registreret i Danmark er det samme fremgangsmåde som for øvrige udenlandske opnåede resultater.

 

7. Pokaler

Ved generalforsamlingen og Giveprøven er der medlemmer som har udsat pokaler, uden bestyrelsens forudgående viden. Ligeledes er der kommet en forespørgsel fra et medlem om at udsætte endnu 1 pokal til Giveprøven.

Bestyrelsen besluttede derfor, at fremover skal bestyrelsen anmodes om tilladelse til udsætning af pokaler i alle sammenhænge. Således at propositionerne svarer til de enkelte prøver.

Pokalen vi har modtaget ved Generalforsamlingen er udsat af Per Svan, Fløng. Pokalen er en Sølvfløjte vundet af Per Svan i 1979. Uddeles til dagens bedste ekvipage, for bedste samarbejde mellem hund og fører på Korthaarklubbens efterårs vinderklasse og er evigt vandrende. Accepteret af bestyrelsen.

Pokalen vi har modtaget på Giveprøven er udsat af Kennel Lystlund/Otto Brunhøj. Trofæet uddeles til bedste korthår på FUME-prøven med udsagn om, at såfremt der ikke er en korthår mellem de placerede, skal point svarende til 1. eller 2. præmie giver ret til trofæet. Pokalen er evigt vandrende.

Disse propositioner kan bestyrelsen ikke godkende, idet FUME afvikles som en VK med kun placerede vindere. Det ville være det samme som at prøveleder og dommere skulle finde 7., 8. eller måske 9. vinder på en VK. Vi kan ikke anmode prøveleder og dommere om yderligere at finde frem til bedste korthår på de præmisser. Bestyrelsen har derfor besluttet at pokalen kan uddeles på Generalforsamlingen hvor disse kriterier kan opfyldes. Pokalgiveren tilskrives denne beslutning.

Vi har desuden fra et medlem fået en henvendelse om udsætning af endnu en pokal på Giveprøven. Vi mener for det første at der er tilstrækkelig med pokaler på Giveprøven, desuden er der på denne pokal, som er fremstillet, et firmanavn på et foderfirma. Bestyrelsen besluttede at takke nej til omtalte pokal, idet vi ikke under nogen former vil tillade firmanavne på klubbens pokaler. Kennel navne er og vil blive accepteret på pokaler. Beslutningen tilskrives pokalgiveren.

 

8. Pilotprojekt

Der er iværksat en pilotprojekt omkring udvalgte terræner som bruges til Giveprøven mht. fugleudsætning. Dette var der en længere drøftelse af. Der har været afholdt møde med lodsejere/terrænledere ved Giveprøven, Heine Jørgensen og Kristian Møberg som prøveledere og Fl. Østergaard fra markvildtudvalget. Der er pt. 3 terræner der har givet tilsagn om at deltage. Markvildtudvalget vil sponsere frø til de 3 områder. HMC og NEK har kontakten til lodsejere/terrænledere omkring dette. Der skal være et stort engagement hos de 3 personer og de skal selv være indstillet på at bidrage til projektet både med midler og arbejde. HMC fremstiller volierer. Der indkøbes familieflokke / kyllinger til de 3 områder.

Det vil indebære noget økonomi, hvor meget kan vi endnu ikke sige noget om, idet vi ikke ved hvor mange terræner initiativet vil brede sig til. Det bliver spændende at følge hvordan forløbet vil blive. Projektet startes op og efterfølgende evalueres der på det.

 

9. FJD udstilling og Bredstenudstilling

FJD: Sekretær bestilles. Mødetid for bestyrelse m.m. kl. 7.30. Der medbringes morgenkaffe iht. fordeling. Ellen bestiller ekstra madpakker hos Marrit Stærkær

Bredsten: Morgenkaffe bestilles hos Bredstenhallen. Frokostmenu undersøges. Hotel Bredehus er genåbnet måske er der mulighed for frokost derfra. Evt. grillmad som tidligere. Der er sat 2 dommere på og vi håber meget på så stor tilslutning, at vi får brug for dem begge. Sekretærer er bestilt. Opstilling fredag eftermiddag, dette aftales nærmere. Mødetid bestyrelse m.m. lørdag kl. 8.00 Morgenkaffe fælles kl. 9.00. HMC laver annonce til Jagthunden og Ellen opretter på Hundeweb.

 

10. Efterårsvinderklasse

Dommere er inviterede. Aftale med Vandrehjem om aftenarrangement og overnatning på plads. Prøveleder René Jørgensen, terrænansvarlig Allan Grundahl.

 

11. Eventuelt og næste møde.

 

 

 

Siden opdateret: 06-06-2014 18:28