Bestyrelsesmøde den 16. februar 2014.

 

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat

Referat mødet fra 22. november 2013 Blev underskrevet.

 

2. Økonomi

Kassebeholdning pr. 31.01.2014 blev oplyst. Medlemstal blev ligeledes oplyst.

Fra Nets er der forlangt dokumentation af forskellig art for at undgå hvidvaskning af penge m.m. Dette er sendt via Digital signatur. Af hvalpeannoncen i Jæger februar 2014 fremgik desværre igen hvalpeformidlere. Jæger kontaktet som beklagede, og dette ændres igen til næste gang annoncen er i bladet.

 

3. Gennemgang af skrivelser fra DJU-FJD-DKK.

DJU: Der har været valg til DJU’s forskellige udvalg bl.a. FUV. Her har Anders Wanstrup valgt at trække sig. Nyvalgt blev Annette Laursen, Peter Jürgensen, Leif Jensen og genvalg til Jan Feigh. Til SAU var der genvalg til alle. DJU har afholdt prøvelederkurser forskellige steder i landet bl.a. i brugen af Hundeweb. Vores forslag om at dommere der dømmer på klubbernes prøver skal have dispensation til at deltage på 2 andre Vinderklasser er blevet positivt modtaget. Dette for at dommerne ikke fratages muligheden for selv at fremføre deres hunde.

FJD: Udstillingen i Vissenbjerg bringes op på næste FJD møde, hvor udstillingsudvalget deltager. Her vil der blive redegjort for økonomi og retningslinier for udstillere, altså klubbernes muligheder for at reklamere for egen race m.m. Ligeledes vil fordelingsnøgle til DM for kontinentale blive behandlet på næste møde.

DKK: Der har i samarbejde med FJD været arrangeret dommerseminar for gruppe 7 dommere på Bygholm Landbrugsskole. Et rigtig godt arrangement, men lidt langtrukket pga. gennemgang af de mange racer. Stort set alle racer havde problemer med bedømmelserne fra de udenlandske dommere. Det er måske muligt at påvirke DKK i positiv retning. Det overvejes om vi selv skal arrangere et dommerseminar for de dommere i gruppe 7 der må dømme korthår.

Schweiss: Da HMC stopper i Schweissudvalget med udgangen af 2014 indstilles der en anden person til at tage over. Klubbens indførelse af et Schweisschampionat er godkendt i DKK. Betegnelsen bliver KLBCHS. Kriterierne lægges på hjemmesiden, dette sørger Villy og HMC for. Det skal klarlægges hvorvidt forlydende om, at hunde der ønskes optaget i schweissregisteret ikke må bruges på prøver og jagt. Dette sørger Schweissudvalget for. Schweissprøver vil sandsynligvis fra 2015 også skulle anvende Hundeweb.

 

4. Generalforsamling, herunder indkomne forslag, kandidater til året ildsjæl.

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes der formøde med de aktivgrupper der afholder anerkendte prøver bl.a. apporteringsprøver, ræveslæb m.m. Dette står Birte Web og Ellen for.

Formandens beretning er modtaget til gennemlæsning. Regnskabet har været til godkendelse hos revisor, som havde nogle kommentarer som blev gennemgået. Revisionsprotokol blev fremlagt og underskrevet. Regnskab og Forslag til vedtægtsændringer er lagt på hjemmesiden. Et enkelt indkommet forslag lægges også på hjemmesiden. Indkomne forslag til Årets ildsjæl blev gennemgået og der var enighed om valget. Valg til bestyrelsen blev behandlet. Bestyrelsen er vidende om at 2 emner er på banen. Allis er villig til at fortsætte som pokalansvarlig, hvilket vi er meget glade for.

                     

5. Giveprøven. Herunder invitation af dommere til 2015. Invitation af dommere til efterårsvinderklasse 2014 og 2015. Samt pilotprojekt fra Flemming Østergaard.

Der er booket fælles overnatning til dommere og bestyrelse på Langelund-Apartments som kun ligger 2,5 km fra det nye samlingssted Grønbjerg Hotel. Det er ligeledes muligt for hundefolk at booke sig ind der. Oplysning er lagt på hjemmesiden. Som noget nyt i år er der i de nye Fælles Markprøve Regler indført uddeling af CAC. Et internationalt certifikat. Det er selvfølgelig dommerne der skal være obs på dette.

Da alle specialklubber stort set afholder deres prøver i samme weekends både forår og efterår, kan det være vanskelig at få dommere til vores egne prøver, idet andre klubber måske er forud med invitation. Dette vil vi forsøge at undgå ved allerede nu at invitere dommere til Giveprøven 2015 og til VK 2014 og 2015. Der vil ligeledes i FJD blive opfordret til at de mindre klubber får uddannet egne dommere så de ikke altid skal bruge af andre klubbers dommere.

Fra markvildtudvalget er der fremsendt tilbud om at medvirke til at gennemføre et pilotprojekt i Giveområdet omkring udsætning af familieflokke/agerhøns. Prøvelederen vil kontakte nogle terrænledere og høre om der kunne være interesse. Når disse tilbagemeldinger foreligger, skal der afholdes møde med både nuværende og kommende prøveleder for Giveprøven, terrænledere, evt. terrængivere, markvildtudvalget og bestyrelsen for nærmere drøftelse. Først herefter vil der blive truffet beslutning. Det økonomiske ansvar vil ligge hos Korthaarklubben.

 

6. Nye tiltag for medlemmer

Der har de sidste 2 år været gennemført en jagtdag for nye medlemmer. Det har været en rigtig stor oplevelse for de der har deltaget. Men vi må nok sige at interessen ikke har været overvældende, idet nogle ikke engang har ofret tid på at svare på invitationen, og andre som havde tilmeldt blev væk uden at sende afbud. Det er vi noget skuffede over. Denne form for Introduktion til jagt med stående hund droppes derfor. Vi vil på aprilmødet drøfte hvordan sådanne tiltag skal håndteres fremover. Måske skal der laves ”træningsdage” flere steder i landet, nord, syd, øst eller vest. Tilmelding efter først til mølle princippet og med en del egenbetaling.

                                           

7. Deltagelse i årets messer og udstillinger.

Deltagelsen i diverse messer i 2013 blev gennemgået. Det blev besluttet at støtte op om deltagelse på følgende i 2014: Roskilde Dyrskue, Hubertushuset, Gram Slot og Jagt og Fiskeri i Odense

 

8. Henvendelse fra medlemmer.

Der har været en enkelt henvendelse vedr. brug af billeder i forskellige fora. Dette blev drøftet og der tages kontakt til de involverede parter.

 

9. Eventuelt.

Ellen har lavet statistik på hvalpekuld 2013 som lægges på hjemmesiden.

Ellen har ligeledes haft en henvendelse om materiale vedr. Korthår til brug i nyt materiale til Jagttegnsløsere. Dette er fremsendt.

Vi drøftede herefter hvorvidt vi 2 gange om året skulle holde møder af en hel dags varighed som i dag. Så kunne vi få mange af de praktiske ting planlagt og tid til at drøfte mange andre ting. Dette tager vi også op på aprilmødet.

 

 

 

 

 

Siden opdateret: 27-02-2014 22:10