Bestyrelsesmøde den 22. november 2013

 

Referat:

Fraværende med afbud Anders Wanstrup og René Jørgensen.

1. Underskrivelse af sidste referat

Referat fra mødet 5.09.13 blev underskrevet.

 

2. Økonomi (Herunder budget for 2014)

Kassebeholdning pr. 31.10.2013 blev oplyst. Medlemstal blev ligeledes oplyst.

Udkast til budget for 2014 var forud for mødet rundsendt og dette blev gennemgået og justeret. Justeres yderligere når regnskabet er helt færdigt. Regnskabet for 2013 vil vise et underskud, idet vi i bestyrelsen er enige om at udgiftsføre indkøbet af bogen om Den Korthårede Hønsehund til nye medlemmer fuldt ud i 2013. Dette for at undgå at skulle lave lagerstyring af bogen.

 

3. Generalforsamling (Herunder vedtægtsændringer og evt. møde med aktivgrupper)

På sidste møde gennemgik vi forslag til ændringer/justeringer af vedtægter. Disse har været til forhåndsudtalelse hos juridisk afdeling hos DKK, hvorfra svar forelå. Ændringerne er nu klar til at blive offentliggjort forud for generalforsamling i februar. Nye kandidater til bestyrelsen blev drøftet

Dirigent emner blev drøftet. Ligeledes besluttede vi at afholde formøde for aktivgruppernes prøveansvarlige i brugen af Hundeweb. Ellen & Birte laver oplæg. Evt. kun for de der ikke har deltaget på DJU’s Prøvelederseminar februar 2014.

Mest vindende hunde 2013 blev gennemgået og inviteres. Ligeledes indkaldes emner til Årets Ildsjæl 2013.

 

4. Orientering fra DJU – FJD - DKK.

Der har i ovenstående organisationer været afholdt diverse møder, hvorfor tilsendte referater blev gennemgået og kommenteret.

DJU: I forbindelse med revidering af Fuldbrugsprøvereglerne har vi spurgt 3 af vore medlemmer om deres kommentarer, disse er sendt til DJU. Indstilling af diverse personer til DJU’s udvalg.

FJD: De retningslinier der er udstukket fra FJD’s udstillingskomite blev drøftet, og Hans Martin bringer disse op på førstkommende møde i FJD, da vi mener de er meget restriktive. Ligeledes ønsker vi at FJD i den kontinentale gruppe drøfter reglerne for udtagelse af hunde til DM. Vi finder det ikke hensigtsmæssigt at der er forskellige kriterier for engelske og kontinentale hunde.

DKK: De nye Schweissprøveregler er næsten færdige, gælder fra 2014.

 

5. Evaluering af Vinderklassen, samt planlægning af ny i 2014.

Stor ros til René og Allan og deres hjælpere for deres planlægning af Vinderklassen på Falster både fredag og lørdag. Tak til hundeførerne for opbakning. Vi fastholder at vi gerne vil afholde vinderklassen i 2014 på samme tid og sted og forhåbentlig med samme personer ved roret. Der har været forskellige ytringer om at der er langt at køre til Falster, men vi er enige om at fastholde Giveprøven i Jylland og Vinderklassen på Falster. Det er et spørgsmål om prioritering som i så mange andre situationer. Det er lige dyrt at køre fra Falster til Give som at køre fra Jylland til Vinderklasse.

 

6. Evaluering af Jagtdag for nye medlemmer.

Der har igen i 2013 været afholdt en Jagtdag for nye medlemmer. De der mødte op fik en fantastisk oplevelse og ville gerne komme igen næste år. Stor tak til Karl Georg og Mariann for jeres velvillighed. Også tak til Mona Madsen for fotografering og udarbejdelse af CD til deltagerne og til hjemmesiden. Men vi er lidt skuffede over at kontakte 10 nye medlemmer og kun en lille del svarer positiv tilbage. Og på selve dagen udebliver en deltager endog uden at sende afbud. Det skal der meget vigtige grunde til mener vi, det er almindelig høflighed. Vi vil derfor gå lidt i tænkeboks og evaluere om det måske skal gøres på en anden måde, evt. med noget selvbetaling og først til mølle tilmelding.

 

7. Giveprøven 2014 (Herunder dommerbesætning)

Giveprøven 2014 bliver som før omtalt med udgangspunkt fra Grønbjerg Hotel. Dommerbesætning blev valgt, så indbydelser kan sendes ud. Ligeledes blev jubilarer gennemgået og disse inviteres også.

 

8. Indstillinger af dommerelever.

Vi har nogle personer der har sagt ja til at starte diverse uddannelser, det drejer sig om markprøvedommer, eksteriørdommer og schweissdommer. Det er jo glædeligt, men vi kunne sagtens bruge nogle flere, så igen en opfordring til at man evt. melder sig eller at andre kommer med en bemærkning til bestyrelsen om at der er nogle der måske gerne ville i gang.

Der er kommet nyt reglement for uddannelse af dommere i DKK regi. I den forbindelse er vi lidt i tvivl om hvorvidt vores kandidat opfylder betingelserne.

 

9. Schweissprøver 2014 samt drøftelse af Sporchampionat.

Schweissprøverne i klubregi for 2014 er næsten på plads og vil blive annonceret på hjemmesiden.

Ansøgning om Sporchampionat er sendt til DKK. Vi fastholder kravet om en markprøvepræmiering. Der har været nogle enkelte der har protesteret imod dette krav.

Brugen af bedømmelsesskemaer på schweissprøver er frivillig, dog skal de bruges når der er elev/aspirant.

 

10. Fotokonkurrencen, Spørgeskema, opdrættervelkomstbrev.

Der er glædeligvis kommet en del billeder ind til brug i vores nye PR materiale. Udvalget vil nu udvælge 3 som vil blive belønnet. Offentliggøres på hjemmesiden. Herefter forestår et stort arbejde med at få lavet det nye materiale, men vi glæder os til at høre og se nærmere.

Mht. rapporten om ”Hvad ønsker vi os af den Korthårede Hønsehund” har Birte kunnet fortælle os at der har været 878 besøgende af 475 forskellige brugere igennem tiden fra rapporten blev lagt på til nu. Det var jo et stort stykke arbejde der blev lavet, så det er glædeligt at konstatere at der til stadighed er besøgende på rapporten. Vi håber selvfølgelig at brugerne har glæde af den.

Mht. til Opdrætter velkomstbrev, så ved vi ikke hvor mange opdrættere der bruger denne. Men den blev lavet på en forespørgsel, så selvfølgelig håber vi den bruges. Den er tænkt til at opdrættere kan udskrive den, gemme den på egen PC, og ved første gangs henvendelse fra hvalpekøbere at kunne give dem den i hånden eller at sende den, maile den til dem m.m. Sådan at nye mennesker fra starten bliver gjort opmærksomme på Korthaarklubbens eksistens.

 

11. Henvendelse fra klubredaktør.

Vi har fået en henvendelse fra klubredaktøren, der er i den glædelige situation sommetider at have for meget stof til de enkelte blade. Forespørgslen gik på referater af bestyrelsesmøderne. Hvis der ikke var plads om redaktøren så kunne forkorte disse og henvise medlemmerne til, at enten hun eller sekretæren kunne sende et fuldt referat til de medlemmer der måtte ønske det. Bestyrelsen er af den mening, at disse referater i sin fulde ordlyd er en meget vigtig information til medlemmerne og derfor skal i Jagthunden, om ikke det første blad så i hvert fald det efterfølgende. Der har også været en kontakt mellem redaktøren og sekretæren omkring fotokvalitet til bladet, hvilket er afklaret.

 

12. Eventuelt

Da klubben har et CVR nummer skal vi også fra 1. november have en digital postkasse med digital signatur for at kunne modtage post fra det offentlige. Ellen har klaret dette.

Forespørgsel fra et medlem om Klubben ikke skal på Facebook. Vi mener ikke det pt. er aktuelt. Der findes allerede en gruppe som Kim Henriksen har oprettet ”Korthåret Hønsehund i ord og billeder”, som er rigtig fin. Her kan alle med interesse for Korthårede Hønsehunde i ind- og udland dele ord og billeder. Der er allerede rigtig mange med her, både medlemmer af klubben men også mange andre, som måske med tiden kunne være interesserede i at blive medlemmer. Siden har Kim velvilligt stillet til klubbens rådighed, hvis vi har brug for at den vej at komme ud med information om diverse arrangementer. Det er vi vældig glade for og mener det dækker for nuværende. Vi er godt klar over at det er disse medier der bruges, og her kommer vi jo i forbindelse med mange flere end på en lukket gruppe kun for medlemmer.

Næste møde afholdes forud for generalforsamlingen, når evt. forslag er modtaget.

 

 

Siden opdateret: 29-12-2013 23:01