Dagsorden bestyrelsesmøde 5. september 2013

 

1. Underskrivelse af sidste referat.

2. Økonomi

3. Orientering FJD- DJU-DKK.

4. Evaluering Udstillinger FJD og Bredsten.

5. Retningslinier og honorering m.m. i Korthaarklubben, samt tilretning af vedtægter

6. Efterårsvinderklassen og Jagt for nye medlemmer.

7. Indlæg fra Villy vedr. Fuldbrugsprøveregler, Schweissprøveregler, Schweisschampionat m.m.

8. Aktiviteter 2014 fastsættes

9. Fordeling af opgaver under formandens fravær.

10. Eventuelt og næste møde.

 

Referat:

Fraværende med afbud René Jørgensen, derfor udgik et punkt fra dagsorden om status vedr. PR foto

1. Underskrivelse af sidste referat.

Referat fra 18. april 2013 blev underskrevet.

2. Økonomi

Kassebeholdning pr. 31.08.2013 blev oplyst. Medlemstal blev ligeledes oplyst.

Kasserer blev bemyndiget til at godkende aktivgruppernes ansøgninger om tilskud under forudsætning af, at disse opfylder klubbens opstillede krav.

Budget for 2014 skal indeholde et engangs beløb til opstart af JGHV prøverne i FJD regi.

3. Orientering FJD- DJU-DKK.

FJD: Der er indkaldt til ekstraordinært møde i FJD den 23.09. hvor Anders deltager i stedet for Hans Martin.

I samarbejde med DKK indkalder FJD til Eksteriørdommer seminar for De stående jagthunderacer i Gruppe 7 på Bygholm Landbrugsskole den 25.01.2014. Hver klub kan stille med 3 hunde til bedømmelse. Det blev drøftet hvilke hunde der skulle inviteres til bedømmelse.

DJU: Der er udsendt rettelser til FMR. Her skal det endnu engang gøres opmærksom på hvornår HD kravene gælder for Korthåret Hønsehund. HMC tilskriver DJU’s sekretær. Der er i oplægget forskellig fordelingsnøgle for udtagelse til DM for henholdsvis engelske og kontinentale racer.

Bestyrelsen tilskriver DJU’s dommerudvalg og forespørger hvorvidt det er rimelig og forsvarligt at en prøveleder for en vinderklasse også er dommer på samme prøve. Begrundelsen er, at såfremt der opstår et problem på et andet hold hvor prøvelederens tilstedeværelse kræves, sættes hans eget hold i en meget dårlig situation. Vi er klar over at der i FMR ikke er noget til hinder herfor.

Der er valg til DJU’s forskellige udvalg i 2014. Vi drøftede de nuværende medlemmer af diverse udvalg, og kom med forslag til evt. nye kandidater.

DKK: Der har ved Schweissprøven i Rold været et problem med en deltager, som er frataget sin præmiering. Prøvelederen har tilskrevet både klubben og DKK’s Schweissudvalg iht. reglerne.

Det er nu muligt at indskrive kritikker fra udstillinger i Hundeweb, således er de allerede tilgængelige fra Bredsten udstillingen.

Der mangler stadig raceportræt for Korthår på DKK’s hjemmeside. HMC tilskriver DKK. Materialerne er for længst tilsendt DKK.

Alle prøver undtaget schweissprøver vil fra 2014 skulle anvende Hundeweb.

4. Evaluering Udstillinger FJD og Bredsten.

FJD: Udstillingskomiteen har udsendt retningslinier for hvad man må og ikke må ved de forskellige ringe. Vi syntes de er meget restriktive. Vi finder det ikke rimeligt at vi ikke må opstille pavillon til tilskuere. Det kunne være både som ly for regn, men også som skygge for sol. Dertil bruges som udstilling af diverse PR materialer. Det er jo ved disse udstillinger man i de forskellige racer skal gøre opmærksom på sig selv. Der kunne komme tilskuere som gerne ville vide lidt om de forskellige racer inden de bestemte sig.

Bredsten: Dejlig med stor tilslutning til morgenkaffe og grillmad. Men det er ikke optimalt med kun et udleveringssted. 2014 vil vi have mad udlevering til vores medlemmer i eget telt. Vi kunne ønske os lidt bedre tilslutning til udstillingen. Det er jo altid sjovere at se mange hunde.

Münsterlænderklubben har meddelt at de ikke ønsker at deltager i denne udstilling mere, men vil arbejde for flere FJD udstillinger.

5. Retningslinier og honorering m.m. i Korthaarklubben, samt tilretning af vedtægter

Ellen havde udarbejdet et skema for honorering m.m. i klubben for bestyrelse og dommere o.a. Skemaet blev gennemgået og tilrettet. Skemaet offentliggøres på klubbens hjemmeside, således at ingen kan være i tvivl om hvad retningslinierne er.

Ellen havde ligeledes tilrettet klubbens Vedtægter. Forslaget fra bestyrelsen om sammensætning af bestyrelsen på klubbens generalforsamling i 2013 fordrede en vedtægtsændring. I samme forbindelse kan vi ligeså godt få disse moderniseret og afstemt nutiden og til afstemning på generalforsamling i 2014. De forskellige ændringer blev gennemgået. Vi vil nu fremsende vedtægterne til DKK’s juridiske afdeling til udtalelse inden generalforsamlingen, således at vi er sikre på at de opfylder kravene. Vedtægter med ændringer vil som sædvanlig blive lagt på hjemmesiden forud for generalforsamlingen 2014.

6. Efterårsvinderklassen og Jagt for nye medlemmer.

VK: Ellen tager en snak med René om prøvens forløb. Ellen & Villy er repræsentanter fra bestyrelsen. Allan Grundahl er terrænansvarlig og René Jørgensen prøveleder.

Jagt for nye medlemmer: Denne dag løber af stablen hos Karl Georg den 22. 09. Desværre har der været en del af dem der var udtrukket, der ikke ønskede at deltage. Vi udvalgte derfor nogle at de der vandt ved Giveprøven m.m. for at udnytte pladserne. Villy er bestyrelsens repræsentant.

HMC sender mail til KGK med forslag til program, når dette er godkendt af KGK, sendes det til Villy og deltagerne.

7. Indlæg fra Villy vedr. Fuldbrugsprøveregler, Schweissprøveregler, Schweisschampionat m.m.

Der er udsendt forslag til nye Fuldbrugsprøveregler. Disse skal behandles på FJD’s møde i november. Vi havde en drøftelse af reglerne. Vi syntes det kunne være en god ide at få 3 af vore medlemmer som interesserer sig for Fuldbrugsprøver til at udtale sig om ændringerne. Ligeledes er der udsendt forslag til nye Schweissprøveregler. Disse drøftede vi også. Det er klubbens holdning at vi fortsat vil afholde prøver på 400m og 1000m af forskellig timetal. De klubber der så har lyst kan afholde 600m.

Personer der har lyst til at blive schweissdommere må meget gerne melde sig, idet der er del ældre dommere som stopper. Så vil klubben gerne indstille disse til dommergerningen.

Villy var iht. tidligere aftale kommet med forslag til Klubchampionat i schweiss.

Bestyrelsen besluttede herefter at et Klubchampionat (KLBSCH?) i schweiss skal indeholde:

1. præmie 400m/3t, 1. præmie 400m/20t, 1. præmie 1000m/20t, 1. præmie 1000m/40t på schweissprøver, mindst Very Good på udstilling efter hunden er fyldt 24 mdr. og 1. præmie åbenklasse/brugsklasse på markprøve. DKK ansøges om godkendelse

8. Aktiviteter 2014 fastsættes

Datoer for de forskellige arrangementer i 2014 blev fastsat som følger:

Generalforsamling 22. februar 2014 kl. 11.30 Hotel Hedegaarden, Vejle. Evt. formøde med de fra aktivgrupperne som skal stå for diverse prøver med anvendelse af Hundeweb.

Giveprøve 5. og 6. april 2014 Grønbjerg Hotel

FJD Udstilling 15. juni 2014 Vissenbjerg

Bredsten Udstilling 2. august 2014

Efterårsvinderklasse 27. september 2014

9. Fordeling af opgaver under formandens fravær.

HMC’s kone har været gennem en stor operation og det kræver at HMC er fast til stede i hjemmet i en periode. Dette har vi i bestyrelsen selvfølgelig stor forståelse for og bakker op om. HMC kan stadig kontaktes pr. telefon og mail.

Som tidligere nævnt i referatet deltager Anders i FJD møde, Villy repræsenterer bestyrelsen ved Jagt for nye medlemmer, Ellen & Villy deltager på Efterårsvinderklassen.

Vi havde herefter en drøftelse af valg til bestyrelse, siddende medlemmers valgperioder, formandsvalg m.m.

Vi skal på hjemmesiden have gjort bedre opmærksom på, at bestyrelsen kan kontaktes vedr. råd og vejledning mht. hvalpekøb m.m.

Vi skal ligeledes på hjemmesiden have præciseret reglerne mht. ræveslæb for at komme i avlsregister. Nemlig at teksten skal være: Bestået rævediplomprøve med karakteren 4 / Bestået ræveapportering på Fuldbrugsprøve med karakteren 4

10. Eventuelt og næste møde.

Der vil i vinter blive afholdt møder/kurser i brugen af Hundeweb. Her skal vi have repræsentanter fra aktivgrupperne med, idet alle prøver undtagen schweissprøver nu skal anvende Hundeweb til registrering af resultater m.m. Dette vil Birte Web og Ellen vende tilbage med.

Vi drøftede at det kunne være svært for dommere som samtidig er aktive hundeførere at få de 2 ting til at gå op. Vi har oplevet at dommere har sagt nej tak til at dømme klubbens hovedprøve for selv at være hundefører, idet de ellers kun havde 1 chance for at komme i vinderklasse og dermed evt.  udtagelse til DM, idet man jo kun må stille i 1 af organisationernes prøver. Vi vil derfor skrive til Dommerudvalget under DJU og spørge om der evt. kunne laves en dispensation for disse dommere til at deltage i 2 af organisationernes vinderklasseprøver. Vi vil jo nemlig gerne have at vores dommere også er hundeførere.

Næste møde vil efter al sandsynlighed være i november.

 

 

Siden opdateret: 04-10-2013 07:38