Dagsorden bestyrelsesmøde 18. april 2013

1. Underskrivelse af sidste referat
2. Konstituering
3. Økonomi
4. Orientering FJD-DKK-DJU.
5. Evaluering af og planlægning af fremtidige Giveprøver
6. Evaluering Generalforsamling
7. FJD udstilling og Bredstenudstilling
8. Efterårsvinderklasse herunder dommere
9. Et eventuelt klubarrangement på Fyn
10. Eventuelt

Referat:
1. Underskrivelse af sidste referat
Referat fra mødet 11.02.13, referat fra aktivgruppemødet og Generalforsamlingen blev underskrevet.

2. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Hans Martin valgt formand, Ellen Kasserer, sekretær og årbogsredaktør. Anders aktivgruppekoordinator. Villy Schweisskoordinator. Allis pokalansvarlig og René prøveleder for Efterårsvinderklassen (Allan Grundahl terrænansvarlig), tovholder for PR projekt.
Bestyrelsen drøftede et PR projekt som skal kunne bruges på de forskellige messer og af aktivgrupperne. Et par personer udover René er involverede i projektet.
Hvalpeformidling/anvisning nedlægges. Denne post har været genstand for megen misundelse og usaglig kritik gennem mange år. Nye hvalpekøbere - Medlemmer opfordres til at kontakte bestyrelsen for hjælp og vejledning.

3. Økonomi
Kassebeholdning pr. 31.03.2013 blev oplyst. Den er selvsagt pt. stor idet kontingenterne er indgået og udgifterne først efterfølgende skal afholdes. Medlemstal blev ligeledes oplyst.

4. Orientering FJD-DKK-DJU.
FJD: Mht. Udstilling i Vissenbjerg kunne vi konstatere da annoncen blev offentliggjort, at der kun var sat 1 dommer på til samtlige racer. Vi havde inviteret 2 dommere, men har nødtvungent måttet acceptere kun at have 1. Klubberne havde intet fået oplyst om denne procedure. HMC tager det med til mødet i FJD den 8.05.2013.
DKK: DKK har indført 2 slags stambøger. Korthaarklubben får den der kaldes Basis stambog, idet vi ikke har nogle avlsrestriktioner. Vi har konstateret at Raceportrættet for Korthår endnu ikke er lagt på DKK's hjemmeside. HMC følger op.
DKK kontaktes (HMC) for præcisering af HD kravene til championater, dette skal iht. beslutningen på generalforsamlingen 2012 være gældende for hunde født i 2012 og fremefter.
Schweiss: Schweissudvalget har efter nogen kritik af at hjælpere m.m. ikke kunne stille på egen prøve, besluttet at ændre dette i 2013. Reglerne er under harmonisering idet der skal mange andre specialklubber med ind under DKK reglerne. I de nye schweissregler vil dette punkt blive behandlet og hjælpere m.m. tilgodeset. Vores schweissdommerelev Dan Vestergaard er nu færdig som schweissdommer. Det er den første spordommer der har taget overbygningen til schweissdommer.
DJU: Der er indført nye regler for tilbagebetaling at tilmeldingsgebyrer, se DJU's hjemmeside. DJU har aftalt med DKK, at DKK opkræver gebyr til DJU kr. 35,- samtidig med registrering af resultater fra de forskellige prøver. Det er en næste umulig opgave for DJU's sekretær at finde ud af hvor og hvornår der afholdes prøver rundt omkring.

5. Evaluering af og planlægning af fremtidige Giveprøver
Giveprøven 2013 forløb som sædvanlig som en veltilrettelagt prøve. Tak til Tove og Kristian Møberg og alle deres hjælpere. Kristian fortsætter også i 2014 som prøveleder. Fra 2015 skal der ny prøveleder til og her har Heine T. Jørgensen sagt ja til at tage over. Tusind tak for det. Vi kunne godt ønske lidt større tilslutning af antal hunde.
Det var så sidste år vi var på Filskov Sognegård, vi har været der i 24 år. Stedet er sat til salg og indtil dette sker, vil det skulle fungere som forsamlingshus. Vi har derfor været ude at finde et andet sted. Det bliver Grønbjerg Hotel som også ligger midt i de terræner vi anvender til Giveprøven. Vi har fået nogle fine priser forhandlet på plads og lokaliteterne er i orden. Vi er i gang med at finde overnatningsstedet til dommere, bestyrelse m.m.
Vi havde herefter en drøftelse af de hidtidige regler for overnatning af dommere, bestyrelse m.m. Dette tages op på næste møde og reglerne gennemgås.
Datoen i 2014 er på plads, men datoen i 2015 er igen problematisk i forhold til påsken. Bestyrelsen besluttede at prioritere Giveprøven i forhold til prøveleder, terrænledere m.m. Velvidende at det igen kolliderer med DKK's Mesterskabsprøve. Markprøveudvalget tilskrives. Giveprøvens vinderklasser vil blive annonceret som 2 VK i lighed med andre organisationer.

6. Evaluering Generalforsamling
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. Dejligt med den store opbakning. Dog er det ærgerligt at skulle bruge tid på generalforsamlingen til at drøfte kontingentbetaling med gamle medlemmer.
Punkter til vedtægtsændringer udfærdiges og behandles på næste bestyrelsesmøde for forhåndsudtalelse fra DKK's juridiske afdeling. Således at de er klar til næste generalforsamling. Der var noget snak om hvor mange hunde som er i avlsregisteret der egentlig bliver brugt i avl. Derfor har Ellen udarbejdet en hvalpestatistik for kuldene i 2012. Heraf kan man se hvem og hvor mange der er brugt. Denne er lagt på hjemmesiden.
Mht. til beslutningen om at forære nye medlemmer Flemming Konnerup's bog, Korthåret Hønsehund viste det sig at der ikke var flere på lager. Vi har nu fået trykkeriet til at optrykke 300 stk. Disse er selvsagt lidt dyrere end det første oplag, men det er dog begrænset. Så fremover vil nye medlemmer der svarer nej til spørgsmålet om de har bogen, få denne tilsendt med velkomstbrev efter betaling af kontingent.

7. FJD udstilling og Bredstenudstilling
Vissenbjerg: Ref. Til punkt 4 antal ringe og dommer. Bestyrelsen møder og sætter telt og diverse op. HMC medbringer morgenbrød og 1 kande kaffe. Allis og Ellen kaffe.
Ellen bestiller spisebilletter til bestyrelse m.m.
Bredsten: Ellen & Svend sørger for hjælp til teltrejsning og nedtagning. Annoncen tilrettes. Spisebilletter sælges for kr. 50,- for morgenkaffe og grillmad til middag. Anders og HMC står for grilning. Ellen & Alice hjælper med mad. På grund af sygdom er der afbud fra den ene dommer, vi har derfor også i Bredsten kun 1 ring og 1 dommer.

8. Efterårsvinderklasse herunder dommere
Iht. punkt 2 er René prøveleder. Allan har styr på terræn. Aftale med Vandrehjem til fredags arrangement på plads. Kun antal af deltagere mangler. Antal værelse skal ligeledes aftales. Dommere besluttet. HMC inviterer disse. Annoncen tilrettes, der annonceres også her med 2 VK. Annoncen skal indsendes til klubredaktør senest 1. juli (René og Ellen)

9. Et eventuelt klubarrangement på Fyn
Efter opfordring fra nogle medlemmer fra Fyn besluttede bestyrelsen at afholde et medlemsmøde på Fyn. Det er vort håb at mange vil møde frem og at der er nogle personer der vil melde sig til at være med til at arrangere aktiviteter til gavn og glæde for hundefolket. Vi håber at alle vil møde op i positiv ånd, så vi kan få en god snak. Mødet vil blive afholdt den 13.06. Peter Storm har lovet at finde et sted for afholdelse.

10. Eventuelt
Jagtdag for nye medlemmer bliver afholdt hos Karl Georg Kristensen i september i lighed med sidste år. De nye medlemmer der blev udtrukket som vindere på februarmødet inviteres. Vi håber det igen bliver en god oplevelse for deltagerne.


Siden opdateret: 30-05-2013 19:59