Dagsorden bestyrelsesmøde den 11. februar 2013

1. Underskrivelse af sidste referat
2. Økonomi (herunder revisorpåtegning)
3. Orientering FJD- DJU-DKK.
4. Møde med aktivgrupperne.
5. Generalforsamling (Herunder indkomne forslag og valg til bestyrelse + årets ildsjæl)
6. Giveprøven og Efterårsvinderklassen
7. FJD- og Bredstenudstillingen (Herunder bemanding)
8. Hundeweb
9. Lodtrækning Jagt for nye medlemmer
10. Evt. og næste møde.

Referat:
1. Underskrivelse af sidste referat
Referat fra mødet den 19. november 2012 blev underskrevet.

2. Økonomi (herunder revisorpåtegning)
Regnskab for 2012 blev gennemgået. Revisor og kasserers mailkorrespondance omkring spørgsmål
og svar til regnskabet blev drøftet. Var forinden rundsendt til bestyrelsen. Revisionspåtegning blev
forevist og underskrevet.
Kassebeholdning og medlemstal pr. 31.01.2013 blev oplyst.
Drøftelse af tilskud til DJU’s Jubilæumsfond.

3. Orientering FJD-DJU-DKK.
FJD: Der har været indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. uoverensstemmelserne mellem
DJ og FJD.
DJU: Erling Pedersen valgt til SAU udvalget. Allan Bredsgaard er indtrådt i DJU’s bestyrelse idet
et andet medlem har trukket sig pga. sygdom. Valgt af DJ. Liste med rangering af dommere blev
drøftet.
DKK: Repræsentantskabsmøde den 16.03.2013. Der har været ca. 800 ekvipager til afprøvning i
schweiss under DKK. Reglerne skal igen laves om, idet flere forskellige klubber skal med ind under
DKK vedr. schweissprøver. Der er nedsat et udvalg der skal tage sig af dette. Her vil man se på
problematikken vedr. hjælpere der ikke pt. kan stille op på den prøve, hvorpå de er hjælper.
Vores aspirant Dan Westergaard bliver færdig som schweissdommer i foråret 2013. Han er den
første spordommer der har taget overbygningen til schweissdommer.
Klubbens Derby regler skal behandles på DKK’s bestyrelsesmøde den 12.02.2013.

4. Møde med aktivgrupperne.
Anders og Hans Martin fastlægger fordelingen for afvikling af mødet med aktivgrupperne.

5. Generalforsamling (Herunder indkomne forslag og valg til bestyrelse + årets ildsjæl)
Dagsorden gennemgået. Som dirigent foreslår vi Leif Jensen, som har sagt ja til at udføre dette
hverv såfremt han kan blive valgt.
Bestyrelsen har et forslag vedr. nye medlemmer i bestyrelsen – ikke dobbeltmedlem af bestyrelser i
2 forskellige klubber.
Der er indkommet et forslag fra Otto Brunhøj. Der er lavet en konsekvens beregning som
fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår, såfremt der er stemning for forslaget, at
det tidsbegrænses til 3 år. Vi kan ikke pålægge fremtidige bestyrelser denne beslutning for altid.
Årets Ildsjæl. Der var fremsendt 1 forslag. Vedkommende blev med rette valgt, idet det var et
genforslag fra første år prisen var indstiftet.
Vi havde herefter en drøftelse af det beklagelige i at Karl Georg trækker sig fra bestyrelsen. Vi
syntes det er meget skuffende med den ondsindede og anonyme sladder. Det tjener ikke vores klub.

6. Giveprøven og Efterårsvinderklassen
Giveprøven: Filskov Kro er blevet solgt og er under ombygning, hvorfor vi ikke i 2013 kan leje
værelser der. HMC har været ude og undersøge forskellige muligheder, og der er blevet lavet aftale
med Grindsted Camping, som både har værelser og hytter.
Der vil i lighed med sidste år også i år være tilbud til nye hundeførere, der har lyst til at få en
indføring i hvordan en markprøve foregår. Villy er tovholder.
Jubilarer er inviterede, men endnu har ikke mange givet svar tilbage.
Vi skal til at finde en ny prøveleder for Giveprøven idet Kristian & Tove Møberg har meddelt at de
gerne vil slutte med 2013 prøven.
Efterårsvinderklasse Falster: Det oplæg vi havde oppe på sidste møde er vendt med Allan Grundahl,
som syntes det var rigtig fint. Nykøbing Falster Vandrehjem bliver samlingssted. Allan finder evt.
et forsamlingshus hvor der kan spises frokost og ligeledes et afslutningssted til prøvedagen.

7. FJD- og Bredstenudstillingen (Herunder bemanding)
FJD udstilling Vissenbjerg: Conny Jacobsen skal være sekretær for Flemming Konnerup og Ellen
for Kresten Scheel.
Bredsten Udstilling: Vi drøftede dato for afvikling af udstillingen, idet det sidste år blev besluttet at
tage en snak med de øvrige klubber. Udstilling har tidligere været afviklet den sidste weekend i juli.
HMC tager kontakt. Vil igen i år gerne leje det store telt. Der arrangeres medhjælp til teltrejsning
og nedtagning m.m. Ellen undersøger muligheder. Der ydes kørselsgodtgørelse. Vi besluttede at
opkræve et beløb for morgenkaffe og grillmad nemlig kr. 50,-. Der udleveres billetter ved betaling
om morgenen.

8. Hundeweb
Ellen orienterede om anvendelse af Hundeweb til alle prøver i DJU regi fra 2013. Endnu er den
endelige programmering ikke helt på plads fra DKK, men der kommer nærmere besked. Vi
besluttede at afholde interne kurser for brugere af Hundeweb i aktivgrupperne, idet de jo afholder
diverse prøver ræveslæb, DJU’s apporteringsprøve, Jægerforbundets Udvidede Apporteringsprøve.
Dette drøftes på møde med aktivgrupperne. Der skal holdes kursus i Nordjylland som dækker
Aalborg og Vendsyssel, kursus for Syd- og Sønderjylland, Midt- og Vestjylland og Fyn, samt de
kontaktpersoner i Århus området der er interesserede, og et kursus på Sjælland.
Schweissprøverne afholdes i DKK regi og er endnu ikke omfattet af brugen af Hundeweb.

9. Lodtrækning Jagt for nye medlemmer
Der blev foretaget lodtrækning blandt nye medlemmer fra 1.10.2011 til og med 31.12.2012, til en
jagtdag for nye medlemmer i lighed med den der blev afholdt hos Karl Georg i september. Denne
dag har fået stor ros fra deltagerne og er blevet positiv omtalt i flere medier. Der skal inviteres 5
personer, men vi udtrak 10 idet vi sidste år kunne konstatere at der var nogle som måtte melde
afbud. Disse inviteres når det er faldet på plads hvor og hvornår det skal foregå i 2013.

10. Evt. og næste møde.
Her drøftede vi flere ting.
Årbog 2012 udleveres på Generalforsamlingen
Næste møde planlægges efter generalforsamlingen.

 

Siden opdateret: 27-02-2013 18:07