Dagsorden til bestyrelsesmøde den 20. marts 2012.

 

1. Underskrivelse af sidste referat.

2. Økonomi

3. Gennemgang af tilsendte skrivelser fra DJU-FJD-DKK

4. Giveprøven

5. Generalforsamling

6. Spørgeskema fra hjemmesiden

7. PR På messer og udstillinger

8. Retningslinier for webmaster og klubredaktør

9. Henvendelser fra medlemmer

10. Eventuelt og næste møde

 

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat.

Referat fra 31.10.2011 blev underskrevet.

 

2. Økonomi

Regnskab 2011 samt budget 2012 blev gennemgået. Revisionsberetning blev underskrevet. Det var en ren påtegning. Medlemsstatus gennemgået.

 

3. Gennemgang af tilsendte skrivelser fra DJU-FJD-DKK

DJU – Derbyregler godkendt og sendes til DKK til endelig godkendelse. Der har været valg til diverse udvalg. FJD’s kandidat til FUV blev ikke valgt. Dommere til DM udpeget. Der laves dommerlister hvori disse kategoriseres mht. kompetencer.

FJD – Den kontinentale gruppe vil også forsøge at arrangere Vinderklasser efter DM som forsøg. DJ ønsker indflydelse på dommere til DM.

DKK – Det er svært at finde nogle der vil arrangere Eliteschweissprøve evt. bliver det i Gribskov. Nu bliver der jo også på almindelige schweissprøver arrangeret 40 timers spor, så måske har den overlevet sig selv. Der er igen sket ændringer i Udstillingsreglementet for 2012. Nu skal Very Good hunde går med om placering. Det er det FJD har anket over som er taget til efterretning. Men det er ærgerligt at der sker så mange ændringer folk bliver noget forvirrede. Endvidere var det ikke udsendt til dommerne. Vi vil efterlyse raceportræt for Korthår, materialerne er sendt til DKK i oktober. Der er endnu ikke lavet ret mange i gruppe 7.

 

4. Giveprøven

Giveprøven i år forventer vi ikke bliver så stor som den plejer, idet der kommer til at mangle en del vinderklassetæver der ligger med hvalpe eller er drægtige. Hvilket selvfølgelig er glædeligt. Ligeledes vil der forhåbentlig være nogle som kvalificerer sig til at deltage på DKK’s Mesterskabsprøve. Det er selvfølgelig uheldigt at disse datoer falder sammen, men vi måtte planlægge Giveprøven for 2 år siden og da var DKK’s dato ikke fastsat. Vi har forsøgt at få lov til at udpege nogle til at deltage, men forgæves. Der forventes heller ikke så stort et antal unghunde pga. det lave registreringstal sidste år. Dommerlisten blev gennemgået og korrigeret. Det blev besluttet at dommere på vore egne prøver og udstillinger honoreres med DJU’s sats, både honorar og kørepenge, og ikke den interne sats der er anvendt i mange, mange år. Såfremt der kun bliver en vinderklasse uddeles alle pokaler til denne. Dette gælder også pokaler for efterårsvinderprøven. Overnatning er bestilt. Jubilarer er inviteret og alle på nær en deltager.

I efteråret var det fremme at DJ ville give tilskud til indkøb af fodertønder. Dette har vi søgt om til Giveprøven, men fordelingen ligger pt. hos hundekoordinatorerne. Hvorvidt vi bliver tilgodeset ved vi endnu ikke. Men vi besluttede, at såfremt terrænlederne er interesserede vil der blive indkøbt fodertønder / foderrør. Vi vil ligeledes, hvis der er interesse for det, yde tilskud til foder pr. terræn fra 2013 på ca. kr. 300,-. Prøvelederen skal forhøre sig om interessen på terrænledermødet.

 

5. Generalforsamling

Hotel Hedegården er bestilt. Mest vindende 2011 er inviteret. Mht. pokal 69 ”Mest vindende på mark” præciseret at FUME tæller med point som Vinderklasse. Der et pt. fremkommet 1 forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være modtaget hos Hans Martin lørdag den 14.04. Vi konfererer i bestyrelsen på Giveprøven. Regnskab, budget og indkomne forslag på hjemmesiden ca. 1 uge før.

 

6. Spørgeskema fra hjemmesiden

Spørgeskemaundersøgelsen er færdig. Nu forstår et redigeringsarbejde. Det skal oversættes fra engelsk, der skal korrigeres med diagrammer og så skal det konverteres så det kan lægges på hjemmesiden uden at fylde for meget. Birte og Ellen arbejder sammen om dette. Sendes rundt til bestyrelsen inden offentliggørelse.

Der blev foretaget lodtrækning blandt de 114 besvarelser hvor navn var oplyst. Vindere blev Jørgen Christensen og Vivian Kliver. Vi ønsker såfremt der bliver tid at give en kort redegørelse på generalforsamlingen.

 

7. PR På messer og udstillinger

Fra aktivgrupperne på Sjælland forelå en ansøgning om PR trailer til brug ved promovering af Klubben. De deltager i forskellige ting igen i år bl.a. Roskilde Dyrskue. Det blev besluttet at indkøbe en trailer a la den vi har. Der skal være plancher, flag, telt, bord og stole. Vi er indstillet på at bruge ca. kr. 30.000 af vore henlæggelser til dette formål. Hvornår den kan være klar ved vi ikke endnu.

Til de forskellige arrangementer, hvor nogle personer repræsenterer klubben i PR sammenhæng, vil der blive leveret op til 6 stk. veste i de ønskede størrelser. Disse veste er trykt med logo og skal efter arrangementer leveres tilbage til klubben, medmindre de personer der har deltaget ønsker at købe disse til en favorabel pris på kr. 200,-. Der vil blive udleveret caps til de deltagende som efterfølgende kan beholdes.

Vi har besluttet at det skal være muligt igennem klubben at indkøbe forskellig slags beklædning, bl.a. skjorte, veste og jakker med påsyet logo. Disse beklædningsgenstande vil være tilgængelige på Giveprøven i forskellige størrelser. Så kan det prøves og man kan bestille til senere levering. Der påsyes logo efterhånden som ordre tilgår. Det er beklædning fra Deerhunter til meget favorable priser. Vi skal ikke tjene på disse ting, men sælger til indkøbspris. Oplysning om priser på Giveprøven og derefter på hjemmesiden.

Vi talte ligeledes om den planlagte jagt for nye medlemmer der skal løbe af stablen til efteråret.

 

8. Retningslinier for webmaster og klubredaktør

På opfordring fra vores klubredaktør er der udarbejdet retningslinier for hvad der kan/skal med under klubbens sider i Jagthunden. Disse retningslinier blev gennemgået og enkelte ting blev tilføjet. Opfordring til at der i bladet oplyses om i hvilken form materiale skal leveres, og det blev besluttet at deadline kan rykkes en lille uge frem, så redaktøren har bedre tid til at bearbejde det indkomne materiale.

Ved et evt. skift at web-redaktør (gid det må vare mange år) skal der ligeledes udarbejdes retningslinier herfor.

 

9. Henvendelser fra medlemmer

Henvendelse vedr. schweiss i Aarhusgruppen - Område 3. Der er mulighed for at få opstartsbeløb til aktiviteter, idet kassebeholdningen er sat til side i regnskabet til netop sådanne formål. Der kan under gruppens side annonceres med sådanne tiltag.

Fra et medlem er der rettet henvendelse vedr. eksporterede hundes opnåede resultater på hjemmeside og i årbog. Udenlandske hundes opnåede resultater i udlandet kan optages på hjemmesiden og i årbogen såfremt den udenlandske ejer er medlem af klubben. Resultaterne sendes til web-master, men skal være læselige dvs. f. eks. kopier der er meget utydelige kan ikke bruges. Det er ejernes ansvar at oplysningerne er rigtige, disse kan ikke tjekkes nogen steder.

Brev fra et medlem som ønskedes optaget i Jagthunden blev drøftet. Dette offentliggøres ikke, men medlemmet tilskrives hvorfor det ikke er bragt og såfremt der er noget han ønsker drøftet, må han fremsende forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

10. Eventuelt og næste møde

Vi har ikke mange DVD’er tilbage – der laves nogle flere

Vi besluttede at indkøbe ”armbind” som holdere til numre på udstilling henholdsvis FJD og Bredsten.

Næste møde besluttes efter Generalforsamling

 

Siden opdateret 21/04/2010