Dagsorden til bestyrelsesmøde den 31. oktober i Billund

1. Underskrivelse af sidste referat.

2. Økonomi, herunder budgetforslag 2012

3. Gennemgang af udsendte FJD-DJU-DKK skrivelser.

4. Evaluering af Bredstenudstilling og Efterårsvinderklasse.

5. Generalforsamling 2012 (Herunder valg til bestyrelse og indstilling af årets ildsjæl.)

6. Giveprøven og Dommerbesætning

7. Orientering vedr. spørgeskemaer

8. Familiedag i 2012

9. Jagt for nye medlemmer 2012

10. Eventuelt og næste møde

 

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat.

Referat fra mødet den 15.07.11 blev underskrevet

 

2. Økonomi, herunder budgetforslag 2012

Der var udsendt budgetopfølgning pr. 25.10.2011. Der var ligeledes udarbejdet et budgetforslag for 2012. Forslaget blev gennemgået og der blev ændret lidt. I forbindelse med færdiggørelse af regnskabet kan der evt. ske tilretning af budgettet. Det blev i forbindelse med budgetbehandlingen besluttet, at der også vil være betaling fra klubben for deltagelse på DKK’s Forårsmesterskabsprøve og på DJ’s Forbundsmesterskab i Apportering i lighed med DM og FUME.

Ansøgning fra Aktivgruppen Vendsyssel om tilskud til deltagelse i tur til reservatet Lille Vildmose i 2012. Bevilget.

 

3. Gennemgang af udsendte FJD-DJU-DKK skrivelser.

DJU: Udsendt liste over DJU’s udvalg og valg til samme. KHK foreslår genvalg. Markprøveplan for 2012 var fremsendt. Vi tilskriver udvalget at vi fastholder afholdelse af Giveprøven den 14. og 15. april 2012, pga. påsken, velvidende at det kolliderer med afholdelse af DKK’s Forårsmesterskabsprøve. Der er udsendt skrivelser vedrørende nye tiltag for dommeruddannelsen. Det er heri præciseret at det er organisationerne der godkender personer til uddannelsen. Taget til efterretning.

Der er fra KHK fremsendt ansøgning om midler til indkøb af fodertønder, der er endnu ingen svar.

FJD: Der afholdes bestyrelsesmøde den 22.11.2011. HMC forespørger om der er nyt vedr. udstillingsreglementet iht. drøftelser i foråret.

DKK: Der har været afholdt ekstra formandsmøde den 2.10.2011. Ekstra tiltag i forsøg på at ændre den nedadgående situation. Det er besluttet at der på DKK’s hjemmeside skal laves info sider om de enkelte racer. Hertil beder man hver klub komme med billeder og tekst. HMC sørger for teksten og KGK ser på billedsiden. KHK har indvilget i at indstille Jessie Madsen til også at dømme Korthår på udstillinger i lighed med andre racer indenfor gruppe 7. Der arbejdes med nyt system til indberetning af prøver, dommerkritikker m.m.

 

4. Evaluering af Bredstenudstilling og Efterårsvinderklasse.

Bredsten: Et rigtig dejligt sted med gode frie muligheder. Vi vil gerne fortsætte her. Udstillingen afholdes den 28.07.2012. Vi vil ændre tidspunktet for morgenkaffen til kl. 9.00. Vi tror det er et bedre tidspunkt for hundeførerne, så må vi være færdige med opstilling m.m. Evt. skal vi have kaffen i et telt med Tag selv bord, mange har jo hunden med ind og vil så ikke ind i cafeteriet.

Der indkøbes 3 stk. borde – Villy. Stole ”sponserer” Allis.

Da der nu er nye udstillingskriterier at forholde sig til, har vi i bestyrelsen besluttet at Very Good fastholdes som adgangsgivende til championater og avlsregister.

Med hensyn til pokaler er der også en ny situation. Hvis der i en klasse ikke er nogle hunde der har opnået Excellent og dermed er placeret, rangeres Very Good hundene (uden at det stambogsføres)og den bedste tildeles pokalen. Dette vil være gældende på både FJD og Bredsten udstillingen.

Da det på FJD Udstillingen var første gang med de nye udstillingsregler var vi ikke helt opmærksomme på dette, og derfor var der nogle pokaler der ikke blev uddelt der.

Dommerbesætning på plads til 2012.

Efterårsvinderklasse: Vi vil gerne forsætte med at afholde VK på Falster. Vi syntes det fungerer rigtig godt. Allan har fremsendt forslag til enkelte ændringer, han ikke syntes fungerede helt. Vi undersøger nyt samlingssted til spisning og overnatning, idet vi ikke syntes at hytterne på campingpladsen var helt optimale. Vi vil gerne opfordre endnu flere til at deltage på denne prøve. Der er jo ikke længere for os jyder til Sjælland end der er for sjællændere til Giveprøven.

 

5. Generalforsamling 2012 (Herunder valg til bestyrelse og indstilling af årets ildsjæl.)

Generalforsamling 2012 afholdes den 25. februar 2012 på Hotel Hedegården i Vejle kl. 11.00. Alle der er på valg er villig til genvalg. Dirigent inviteres. HMC laver indlæg om indkaldelse af emner til Årets ildsjæl, både til bladet i december, hjemmesiden og aktivgrupperne.

 

6. Giveprøven og Dommerbesætning

Forslag til dommerbesætning vedtaget. HMC inviterer. Lister over jubilarer udleveret til HMC.

 

7. Orientering vedr. spørgeskemaer

Ellen har den 12.09.11 udsendt spørgeskemaer til 89 nye medlemmer. Den 29.10.11 har vi modtaget 55 svar retur = 62 %. Det syntes vi er en rigtig fin svarprocent. Vi vil nu arbejde videre med svarene og drage nogle konklusioner. Tak til alle for deltagelse.

På mødet med aktivgrupperne/generalforsamlingen i 2011 var der et oplæg fra Kurt Grün om ” Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund”. Dette oplæg arbejdes der på at få lavet til et spørgeskema på hjemmesiden. Det er et stort arbejde. Vi håber at skemaet er færdig til at gå i luften i februar.

 

8. Familiedag i 2012

Fra bestyrelsens side ser vi gerne at der afholdes en familiedag i lighed med den dag der blev afholdt i forbindelse med 100 års jubilæet. Da vi sidste år havde møde med aktivgrupperne, syntes alle også det var en god ide, og man blev opfordret til at overveje hvem der kunne og ville afholde en sådan dag. Endnu har ingen meldt sig på banen. Indholdet af dagen bestemmer arrangørerne selv. Det primære er at pleje klubånden. Anders tager kontakt til aktivgrupperne for at høre deres mening og høre om der evt. er nogle der har overvejet sagen. Måske skal der holdes en både på Sjælland og i Jylland, måske Fyn.

 

9. Jagt for nye medlemmer 2012

Der er som det fremgår af hjemmesiden foretaget lodtrækning blandt 48 nye medlemmer om deltagelse på en jagt i 2012.

De heldige var: Jens Vindeby, 2920 Charlottenlund, Anders Ploug Aagaard, 4683 Rønnede, Jens Kristiansen, 8870 Langå, Viktor Ekholm Nielsen, 4683 Rønnede (Viktor er 12 år og har lige fået sin egen korthår), Ove F. Nielsen, 2650 Hvidovre. Stort tillykke til jer, vi håber I må få en uforglemmelig dag. Nærmere om tid og sted vil blive meddelt jer.

 

10. Eventuelt og næste møde

Villy kunne meddele at Schweissprøverne for 2012 er ved at være på plads.

Jagtmessen i Odense falder igen i 2012 i samme weekend som Giveprøven. Herluf Schmidt m.fl. vil tage denne opgave på sig. Stor tak for det.

Fra en opdrætter har der være spørgsmål til, om der kunne laves et dokument, som kunne downloades fra hjemmesiden, som fortalte lidt om klubben. Dette dokument kunne opdrætteren så udskrive og uddele til interesserede hvalpekøbere uanset om købet blev til noget eller ej. Så fik køberne på et tidligt tidspunkt kendskab til Korthaarklubben, aktivgrupperne og hjemmesiden. Et sådant dokument har Ellen lavet. Det rundsendes til bestyrelsen som syntes det var en god ide.

Næste møde afholdes i Hals i februar. Karl Georg vender tilbage med en dato.

 

Siden opdateret: 17-11-2011 17:28