Dagsorden til bestyrelsesmøde den 15. juli 2011 i Billund.

1. Underskrivelse af sidste referat.
2. Økonomi
3. Gennemgang af tilsendte referater FJD. DJU. DKK.
4. Bredsten Udstillingen
5. Efterårsvinderklasse
6. Evaluering af afholdte messer og udstillinger
7. Opfølgning på kommunikation med aktivgrupperne.
8. Aktivgruppernes brug af hjemmeside og Foto i forbindelse med hvalpelisten. Birte Web
9. Evt. og næste møde.

Referat:
Fraværende: Karl Georg - syg
1. Underskrivelse af sidste referat.
Referat fra 12. april 2011 underskrevet

2. Økonomi
Budgetrapport for første halvår var fremsendt og blev gennemgået. Taget til efterretning.
Der var fremsendt ansøgning om tilskud til aktivgruppen Storstrømmen til udsætning af fugle, indkøb af bure og fodertønder til brug ved marktræning i området. Ansøgning imødekommet. Vi vil gerne støtte det gode initiativ.

3. Gennemgang af tilsendte referater FJD. DJU. DKK.
DJU - Kirstein Henriksen fra DJ har oplyst at DJ har bevilget kr. 40.000 til indkøb af fodertønder. Disse midler kan søges af alle klubber indenfor DJU. Korthaarklubben ansøger om midler.
FJD – I referat fra maj mødet har der indsneget sig en fejl, nemlig at de kurser der er planlagt sammen med DKK først er i 2012 og ikke 2011 som står i referatet.
Enighed om i FJD at man skal godkende elever inden disse går videre til aspiranter. Afventer beslutning fra DUV.
DKK – Ingen almindelige efterretninger.
Da der fortsat pågår nogle forhandlinger om udstillingsreglementet i FJD regi, vil vi på næste bestyrelsesmøde tage stilling til hvorvidt vi stadig vil fastholde Very Good som adgangsgivende til championater og avlsregister. Herom senere.
Vi har nu 4 bedømmelser at forholde os til. Disse må ikke sammenlignes med de "gamle 1., 2. og 3. præmier".
Vi har derfor i bestyrelsen valgt at uddele Stort rødvinsglas til Excellent og Very Good, almindelig rødvinsglas til Good, og hvidvinsglas til Sufficient.

4. Bredsten Udstillingen
Arbejdsopgaverne i forbindelse med udstillingen blev fordelt. Når vi ser hvordan området og faciliteterne er, skal vi evt. træffe beslutning om indkøb af borde m.m.

5. Efterårsvinderklasse
Det praktiske med hensyn til prøven er lagt i hænderne på Allan Grundahl, som sikkert laver en ligeså god prøve som sidste år. Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage.
HMC har booket hytter på en campingplads ca. 20 km fra mødestedet til overkommelige priser. Disse muligheder lægges på hjemmesiden hurtigst muligt. Der er også mulighed for fælles spisning med grill. AW har kontakt til et par på Sjælland som skal stå for det praktiske. Der skal tilmeldes til fælles spisning i forbindelse med tilmelding til prøven.
Dommere er på plads og Cacit er på plads.

6. Evaluering af afholdte messer og udstillinger
Sjællænderne med Leif A. Jensen i spidsen har gjort det rigtig godt ved flere forskellige arrangementer. Stor tak til alle der har deltaget i disse ting.
Vi deltog også på Tirsbæk Green Games, Vejle, men vi syntes ikke det er det helt rigtige sted for os. Nu var vejret heller ikke gunstig i år, men der kommer for få mennesker som har interesse i jagthunde.
Forskellige dyrskuer og jagtmesser er nok mere et forum for os. Vi vil forsøge at fremskaffe kalender over disse arrangementer og så snakke sammen med aktivgrupperne om deltagelse og bemanding.
Vi drøftede ligeledes beklædning til deltagere på diverse messer og udstillinger. Vi ønsker noget der er synligt i al slags vejr, muligvis en vest. Den kan tages udenpå skjorte, trøje eller jakke. Anders havde et eksempel med. Dette arbejdes der videre med.

7. Opfølgning på kommunikation med aktivgrupperne.
HMC havde lavet udkast til et spørgeskema til nye medlemmer. Dette arbejder Ellen videre med og udsender det til nye medlemmer der er kommet til i 2010 og 2011. Der vedlægges frankeret svarkuvert. Det vil selvfølgelig koste nogle portokroner, men vi håber de er givet godt ud, og at vi får nogle svar vi kan arbejde videre med. For eftertiden sendes det med sammen med velkomstbrev m.m. når kontingent er betalt.
Anders laver en ringerunde til aktivgrupperne efter ferien.
Spørgeskema som Kurt Grün havde med på generalforsamlingen arbejdes der nu på at få gjort tilgængelig på hjemmesiden. Spørgsmål: Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund. Det er et stort arbejde som primært webmaster arbejder med, HMC og Ellen er tovholder. Nærmere herom på hjemmesiden, når det er klar til at ”gå i luften”. Vi håber rigtig mange vil svare på spørgsmålene. Ligeledes spørges der også om Årbogen, skal den fortsat udgives eller hvordan.

8. Aktivgruppernes brug af hjemmeside og Foto i forbindelse med hvalpelisten. Birte Web
Problematikken opstår hvor en aktivgruppe mere eller mindre ligger i dvale. Her mener vi det er OK at annoncere, hvis man samarbejder om nogle aktiviteter, forskellige hundeklubber, jagtforeninger eller andre imellem. Det er ligeledes OK at henvise til andre aktiviteter i området såfremt det er noget kontaktpersonerne kan stå inde for.
Uddrag af Birtes Oplæg: ”En anden ting der har været snakket om rundt omkring, er foto i forbindelse med hvalpelisten. I dag er der foto på hver af forældrene som er optaget i avls- champion registeret (A-C registeret), hvor man kan klikke på deres navn, og få et stamkort frem med foto - stamtavle 3 led tilbage og ajourført resultater på det tidspunkt hvor annoncen sættes på. Hvis der efterfølgende indløber resultater kommer de på også, hvis opdrætteren / ejeren af hanhunden gør opmærksom på det. På de hunde der ikke er i A-C registeret kan der ses stamtavle 3 led tilbage ved at klikke på teksten far eller mor i annoncen.
Noget nyt for dem der ikke er i A-C registeret kunne være, at annoncører kunne sende foto af hanhunden og tæven, som så kunne sættes på sammen med stamtavlen, det er ikke så meget arbejde, nu hvor stamtavlen er der.
En anden ting omkring foto der har været snakket om, er foto af hvalpene, det er straks værre, for det er jo ikke noget statisk, så her kunne hurtig komme en efterspørgsel om nye foto hele tiden (1 uge gamle, 2 uger gamle osv.)”
I bestyrelsen syntes vi det er rigtig fint at man kan indsende billede af de forældre der ikke er billede af i forvejen. Vi ved også at Birte vil arbejde på at få billeder på af hvalpene, muligvis som noget opdrætterne selv ville kunne Uploade (som det så fint hedder). Oplysning herom på hjemmesiden når der er noget nyt. Vi er rigtig glade for det store arbejde som Birte udfører.

9. Evt. og næste møde.
Vi havde en snak om, at når vi dækker deltagergebyr til FUME og DM, at vi så også skulle dække gebyr for deltagelse ved DKK’s Forårsmesterskab og DJ’s udvidede apporteringsprøve. Dette tager vi op i forbindelse med budgetlægning for 2012.
Ellen har modtaget mail om at videresende mails med dommerkritikker til FJD, idet FJD har ønsket at få samlet disse på FJD’s hjemmeside. Dette er nu bakket om af DJU. Dommerkritikkerne laves om til PDF-filer som lægges på FJD’s hjemmeside. Starter op i dette efterår.

 

Siden opdateret: 01-09-2011 22:14