Dagsorden til bestyrelsesmøde den 12. april 2011 i Billund.

 

1. Underskrivelse af sidste referat.

2. Konstituering

3. FJD-DJU-DKK

4. Økonomi.

5. Evaluering Generalforsamling, samt møde med aktivgrupper.

6. Evaluering Giveprøven, samt Derbyprøven

7. Pokaler

8. Rekvisitter og andet til messer og udstillinger.

9. Sekretærer til udstillinger.

10. Evt. og næste møde.

 

Referat:

Hans Martin startede med at byde Villy Andersen velkommen i bestyrelsen, ridsede kort op hvordan vi arbejder i bestyrelsen.

 

1. Underskrivelse af sidste referat

Referater fra møde i februar, møde med aktivgrupperne og fra generalforsamling blev underskrevet.

 

2. Konstituering

HMC – formand, koordinator for FJD udstilling, vores egen udstilling i Vingsted/Bredsten og for efterårsvinderklasse.

EJ – kasserer, sekretær og årbogsredaktør.

KGK – PR, sponsoransvarlig

AW – aktivgruppekoordinator

Villy Andersen (VA) – bliver ny schweisskoordinator

AK – suppleant og pokalansvarlig

Derudover er det lykkedes at få en ny til at overtage posten som klubredaktør på Jagthunden. Anette Holm, Præstø har velvilligt stillet sig til rådighed. Tusind tak for dette, bestyrelsen vil yde al den bistand der er brug for. Vi glæder og til det fremtidige samarbejde både med Villy og Anette. Stor tak skal lyde herfra til Jakob Bislev for en rigtig fin indsats som klubredaktør.

 

3. FJD-DJU-DKK

Ingen efterretningssager fra FJD.

DJU – arbejder fortsat med at få dommerkritikkerne lagt direkte i en database. Helt hvordan det kommer til at fungere ved vi endnu ikke. Ellen har overtaget arbejder med at distribuere dommerkritikker for den kontinentale lejr. Referat fra DJU’s sidste møde var sendt rundt til alle. Engelske racer laver Efterårsvinderklasser efter DM som en prøve i 2011.

DKK – Klubben har modtaget en skrivelse vedr. et avlsforbud på en 9 år gammel tæve. Det er ikke bestyrelsen bekendt at den pågældende ejer havde tænkt sig at avle på denne tæve igen. Den har haft 2 kuld hvalpe. Men det er proceduren indenfor DKK’s avlsudvalg at klubben tilskrives inden ejeren får besked.

Orientering om, at der fra den 1. juni 2011 vil der være krav om, at der - sammen med registreringsanmeldelsen af kuldet - fremsendes en dyrlægeattest, hvor den udførende dyrlæge attesterer, at kuldet er kuperet af dyrlægen, inden de er 8 dage gamle.

 

4. Økonomi.

Budgetrapport for 1. kvartal var fremsendt til bestyrelsen inden mødet. Kassebeholdning 31. marts kr. 809.013,86 efter indbetaling af kontingent for 2011. Antal medlemmer 685 efter udmeldelse af de der ikke havde betalt kontingent. I henhold til drøftelse ved mødet den 22. februar, vedtog bestyrelsen at hæve honoraret til webmaster fra 1. januar 2011. Det er et stort og uvurderligt arbejde der udføres med klubbens hjemmeside og honoraret skal løbende justeres.

 

5. Evaluering Generalforsamling, samt møde med aktivgrupper.

Aktivgruppemødet – Bestyrelsen syntes det var et godt møde (se referat fra mødet på hjemmesiden eller i Jagthunden), hvor mange gode ting blev drøftet. Dog var oplægget til mødet nok rigelig stort, tiden taget i betragtning. Møde gentages næste år ligeledes i forbindelse med Generalforsamlingen. Anders lodder stemningen forud for kommende møder. Vi forslår 2 – 3 emner pr. gang. Spørgeskema under udarbejdelse til hjemmesiden, Birte Web inddrages. Spørgsmål vedr. årbog kobles ligeledes på spørgeskemaet. Birtes forslag til aktivgruppernes brug af hjemmesiden, tages op på et senere møde som et særskilt punkt. Ligeledes syntes bestyrelsen at generalforsamlingen forløb godt. Der var en god stemning og et rigtig godt fremmøde, se særskilt referat herfra. Der var enkelte ting der blev berørt på generalforsamlingen for at få flere medlemmer bl.a. gratis medlemskab det første år. Efter bestyrelsens mening tror vi ikke på at dette vil give flere medlemmer.

 

6. Evaluering Giveprøven, samt Derbyprøven

Giveprøven – En rigtig veltilrettelagt prøve, stor tak til prøvelederparret Tove & Kristian Møberg. Der var en rigtig god stemning og mange deltagere. Der var 65 der ud over de indbudte m.m. bakkede op om festmiddagen. Det var rigtig dejligt at se så mange nye ansigter deltage. Tak for det. Vi er glade for at vort initiativ med tilskud til middagen blev modtaget positivt.

Bestyrelsen ønsker at der ved matchningen foretages en længere afprøvning. Der er rigtig mange mennesker samlet for at se de 2 hunde gå om Klubmesterskabet. Vi skal ligeledes gøre lidt mere ud af oplysning omkring invitation til DKK’s Forårsmesterskabsprøve.

Derbyprøve – Der var desværre kun 1 tilmelding på Sjælland. Den sønderjyske prøve blev afviklet.. Alle implicerede hundeførere, dommere m.m. var samlet til fælles morgenkaffe og briefing omkring prøven. Nogle ting skal rettes, hvis den skal fortsætte. Det er meget vigtigt med fuglevildt, dette manglede lidt i år. På holdet var bl.a. 4 hunde fra samme kuld. Her kan man virkelig se forskel, tendenser, plusser og minusser.

 

7. Pokaler

Som reaktion på bestyrelsens beslutning om at alle klubbens pokaler fra 2011 skal være evigt vandrende, var der kommet en enkelt henvendelse fra et medlem. Bestyrelsen fastholder sin beslutning, idet det altid er den siddende bestyrelse der beslutter og ændrer propositionerne for klubbens pokaler.

Vi ligger stadig inde med noget sølvtøj fra Ejvind Hansen’s bo. Dette vil vi bruge ved Vingsted/Bredsten udstillingen.

 

8. Rekvisitter og andet til messer og udstillinger

Bestyrelsen drøftede kommende messer og udstillinger og brug af klubbens trailer med indhold til disse formål. Enighed om at udarbejde retningslinier for brug af trailer til disse formål (retningslinierne offentliggøres på klubbens hjemmeside). Enighed om at traileren med dens reklameværdi selvfølgelig skal ud at køre, men at det også skal stå mål med initiativet.

På Sjælland er nogle medlemmer i gang med at arrangere deltagelse i forskellige tiltag. Dette er bestyrelsen utrolig glade for. Det drejer sig bl.a. om Jagt, vildt & våben i Hillerød, Roskilde Dyrskue, Børn & dyr på Bregentved og Mini Gamefair ved Hubertushuset i Ringsted. Inden deltagelse fremsendes overslag over udgiften til bestyrelsen til endelig godkendelse. Der var forslag om at få lavet et tøjsæt til de medlemmer der skulle repræsentere, men dette forslag besluttede bestyrelsen ikke at støtte, til gengæld kan der laves nogle T-shirts der kan bruges ved de forskellige arrangementer. Derudover dækkes udgifterne til forplejning. Efter endt deltagelse fremsendes udgiftsbilag til klubbens kasserer.

Jagtmesse i Odense igen i 2012.

Der skal ske en koordinering af kørsel med trailer således at den er på de rette steder til de rette tidspunkter. Materialer i traileren skal afleveres i samme stand som det er modtaget. Det er den der rekvirerer materialet der har ansvaret i udlånstiden. Her er det vigtigt at tingene pakkes ned i tør tilstand. Hvis det ikke er muligt, må det tages ud og tørres inden det igen pakkes sammen. Skulle der komme til at mangle noget, skal der gøres opmærksom på dette ved aflevering. Materielforvalteren vil herefter genanskaffe det manglende, men det er ikke materielforvalterens opgave at pakke traileren ud for at se om noget mangler.

 

9. Sekretærer til udstillinger.

FJD Vissenbjerg – Ellen og Lise Bundgaard er sekretærer. Bestyrelsen møder kl. 7.30. Vi medbringer selv morgenkaffe iht. aftale sidste år. Traileren skal medbringes, vi skal bl.a. bruge lille telt til pokaler, idet vi ikke må opsætte vores gule telt pga. sponsering på udstillingen, højtaleranlæg m.m.

Vingsted/Bredsten – Aftaler på plads omkring brug af udendørsarealer. Morgenkaffe købes i cafeteria til alle deltagere kl. 9.00. Dette annonceres i Jagthunden under udstillingsannoncen. Sekretærer er Allis og Lise Bundgaard. Frokost (smørrebrød) i hallen/cafeteriet til bestyrelse, dommere, sekretærer m.m. Vi skal selv medbringe borde og stole til brug i teltene. Allis medbringer stole, borde aftales i Vissenbjerg. Mødetid aftales nærmere.

 

10. Evt. og næste møde.

Herunder talte vi om muligheder for fælles overnatningssted, campinghytter, Kro ophold (Højmølle Kro er ideel) og evt. mulighed for fælles spisning fredag aften til Efterårsvinderklassen på Lolland. Dette arbejdes der videre med og meldes ud i forbindelse med annonceringen.

Der var et forslag om, at tiden måske var inde til at kontakte nye medlemmer via mails. Dette må være op til aktivgrupperne at foretage, når de ser opdateringen af nye medlemmer hver måned. Alle oplysninger findes da på medlemslisten.

Næste møde afholdes i Hals og aftales nærmere.