Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. februar 2011 i Billund.

 

1. Underskrivelse af sidste referat.

2. Økonomi

3. Orientering FJD-DJU-DKK. Og medlemmer.

4. Møde med aktivgrupperne

5. Generalforsamling (herunder indkomne forslag) og valg til bestyrelse.

6. Giveprøven (Herunder dommere)

7. Dommere til KHK efterårsvinderklasse samt forslag til FJD vinderklasse + DM

8. FJD udstilling og Vingstedudstilling + forslag af dommere i 2012

9. Planlægning af deltagelse på messer og udstillinger 2011.

10. Pokaler

11. Hvalpeformidling

12. Evt. og næste møde

 

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat.

Referat fra den 16. november 2010 blev underskrevet.

 

2. Økonomi

Det færdige regnskab for 2010 blev gennemgået, viser et overskud på kr. 46.130.13 efter henlæggelser. Revisorprotokol blev underskrevet. Budget 2011 blev gennemgået for små ændringer. Der er afsat beløb til medlemspleje i 2011. Lægges på hjemmesiden ca. 1 uge før generalforsamlingen.

 

3. Orientering FJD-DJU-DKK. Og medlemmer.

FJD: Kontingentet nedsættes idet økonomien er god.

På sidste møde blev der drøftet muligheden for at uddanne instruktører i FJD regi, kobles evt. med DJ’s uddannelse. Uddannelsen skal være brugerbetalt evt. via klubberne.

Der var ligeledes stor debat omkring indstilling af dommerelever. Enighed i den kontinentale lejr om, at man her godkender eleverne. Bliver behandlet på DJU’s møde i februar.

Der er sendt brev til DKK med indsigelser mod de nye udstillingsregler.

DJU: Røster fremme om flere Vinderklasser der evt. skal afholdes efter DM. De engelske racer ønsker dette. Der afholdes forsøgsprøver i 2011. Nogen debat om dette i bestyrelsen.

DKK: Schweiss – endelige prøveregler på plads fra 1.01.2011. Nye takster for schweissprøver.

Vi har modtaget brev fra DKK om eksteriørdommeruddannelsen af Torben Hjardemål. Taget til efterretning.

Et medlem har meldt sig på banen, med ønske om at blive uddannet som eksteriørdommer. Vi stiller bøgerne vedr. uddannelsen til rådighed for ham og tager en snak med ham om hvad dette indebærer.

 

4. Møde med aktivgrupperne

Oplæg til mødet drøftet, et nyt punkt er tilføjet.

 

5. Generalforsamling (herunder indkomne forslag) og valg til bestyrelse.

Der er indkommet 1 forslag, stillet af Roger Drue, Fyn. Forslaget vendes endnu en gang med Roger, idet vi fra bestyrelsens side må gøre opmærksom på, at dette er en vedtægtsændring. Flere indstillinger til Årets Ildsjæl.

Flemming Konnerup giver en kort orientering om de nye udstillingsregler.

 

6. Giveprøven (Herunder dommere)

En enkelt dommer har sagt nej tak, anden dommer udpeget.. Jubilarer er ved at tilmelde sig. Listen lægges på hjemmesiden op til prøven.

 

7. Dommere til KHK efterårsvinderklasse samt forslag til FJD vinderklasse + DM

Indstilling af dommere til ovenstående prøver.

 

8. FJD udstilling og Vingstedudstilling + forslag af dommere i 2012

FJD – Sekretær Lise Bundgaard er lejet. En meget kompetent sekretær der bruges meget af både DKK og andre klubber. Ellen er også sekretær. Morgenkaffe arrangeres som sidste år. Frokostbilletter bestilles som vanligt.

Vingsted: Vi har sammen med de 2 andre klubber valgt at skifte Vingsted ud med Bredsten, som ligger meget tæt på Vingsted. Her er vi lidt mere frit stillet mht. evt. bespisning. Arealerne er fine, der skal dog undersøges mht. kørsel at materialer på arealerne. Lejeprisen er yderst rimelig. Vi drøftede forskellige forslag til bespisning, som der skal tages endelig stilling til ret hurtigt. Nu prøver vi det i år og ser om dette sted dækker vores behov, skulle det ikke være tilfældet har vi muligheden for igen at booke os ind i Vingsted.

 

9. Planlægning af deltagelse på messer og udstillinger 2011.

Vi har fået henvendelse fra Studiekredsen og Aktivgruppen Storstrømmen om en udstilling/messe i Hillerød 28/4 – 1/5 – 2011, som de gerne vil deltage i. Rigtig dejligt initiativ, de skal have reklamematerialer med hjem fra Give.

 

10. Pokaler

Vi er i klubben så heldige at have rigtig mange fine pokaler. Af disse er der nogle der pt. har været uddelt i rigtig mange år. Vi ønsker at alle pokaler fortsat skal være i klubbens eje. Vi besluttede derfor at alle klubbens pokaler fra 2011 får prædikatet ”evigt vandrende”. Dette indføres i alle bøgerne der følger pokalerne efterhånden som de kommer pokalansvarlig i hænde. Det vil ligeledes blive tilføjet på pokallisten på hjemmesiden. Enighed om at pokaler som udgangspunkt kun uddeles til medlemmer af klubben, men erkender også at det kan være svært for nogle prøveledere at håndtere dette, for hvem er medlem! Det er dog altid muligt at fremsende program til kassereren, som så kan tjekke hvem der er medlemmer og give tilbagemelding.

 

11. Hvalpeformidling

Det er lykkedes os at få en person mere til at være hvalpeformidler på Sjælland, nemlig Leif A. Jensen. Vi havde en drøftelse af, at det ville være ønskværdigt om vi kunne få hvalpeformidlere der ikke selv var opdrættere. Det er svært at få nogle til at påtage sig et stykke frivilligt arbejde, og det skal jo alt andet lige også være nogle personer der interesserer sig for avl og kan formidle de rigtige hvalpe til de rigtige købere.

 

12. Evt. og næste møde

Vi har modtaget en henvendelse om at en DKCH var kommet i Jagthunden uden at denne titel endnu var godkendt og registreret af DKK. Dette er lidt uheldigt da vores holdning er, at de står på hjemmesiden som titler på vej. Når så titlen er officiel godkendt og registreret kommer den på som opnåede titler og dermed i Jagthunden.

Vi havde en drøftelse omkring fremtiden for vores årbog. Endnu har ingen meldt sig på banen som ny årbogsredaktør. Vi har i budgettet afsat midler til honorering af dette arbejde, idet vi må erkende at det ikke er et arbejde vi længere kan få folk til uden betaling. Men måske er tiden ved at være den, at kritikkerne skal lægges på hjemmesiden, resultaterne er der jo i forvejen! Det må vi have en drøftelse om på Generalforsamlingen.

Karl Georg har sammen med Jakob deltaget i et redaktørmøde for Jagthunden. Et rimelig godt møde, nye tiltag drøftet. Der er tidligere vedtaget retningslinier for hvad der må og kan komme med i bladet.

Næste møde efter generalforsamlingen, konstituerende møde.

 

Siden opdateret: 14-03-2011 19:00