Dagsorden til bestyrelsesmøde den 16. november 2010 i Billund

 

1. Underskrivelse af sidste referat

2. Økonomi

3. Orientering FJD-DJU-DKK

4. Evaluering efterårsvinderklasse

5. Generalforsamling og evt. møde med aktivgrupper

6. Giveprøven og dommerbesætning

7. Hvalpelisten

8. Deltagelse på messer 2011

9. Hvad vil vi med og hvad forventer vi os af Korthåren

10. Udstillinger 2011 samt invitation af dommere

11. Eventuelt og næste møde

 

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat

Referat fra 25. august 2010 blev underskrevet.            

 

2. Økonomi

Budgetforslag for 2011 var fremsendt, blev gennemgået og justeret til. Vi er nu en velkonsolideret klub og mener derfor tiden er kommet for at bruge nogle penge på medlemspleje m.m. Vi er i den situation at vi skal finde en ny årbogsredaktør, dette mener vi ikke længere vi kan tillade os at sige det skal være uden betaling, derfor er der i budgettet afsat beløb til dette. Vi besluttede ligeledes at der skal ske lodtrækning blandt nye medlemmer fra 1. oktober 2010 til 1. oktober 2011, om 5 pladser på efterårsjagt i 2011 med stående hund. HMC skriver indlæg til hjemmesiden om dette tiltag. Vi vil gerne styrke medlemsmiddagen ved Giveprøven, det er her vi skal pleje klubånden og hinanden, i den forbindelse vil der blive givet et tilskud til bespisning pr. person. Vi ønsker ligeledes at lave en eller anden form for fælles bespisning til Vingstedudstillingen a la det Ruhårklubben lavede i 2010. Vi ønsker fremover at der hvert 3 år afholdes en landsdækkende familiedag. Dette vil vi drøfte med aktivgrupperne til fællesmødet forud for generalforsamlingen. Disse formål er der også afsat penge til i budgettet for 2011.

Ligeledes blev en revidering af kørselsgodtgørelsen i Korthaarklubben vedtaget:

Intern kørsel i klubben afregnes med kr. 2,00 pr. km. + evt. broafgift. Denne sats gælder bestyrelse, prøveledere og andre der efter forudgående bevilling fra bestyrelsen deltager i forskellige arrangementer/møder.

Dommere til udstillinger afregnes med samme kørselsgodtgørelse som gælder for markprøvedommere.

 

3. Orientering DKK- FJD-DJU

DKK: Torben Hjardemål har valgt at stoppe sin uddannelse som eksteriørdommer, hvilket vi i allerhøjeste grad beklager. Torben har følt at der den ene gang efter den anden blev lagt hindringer i vejen for hans færdiggørelse som dommer. Dette kan vi kun give ham ret i. Klubben har skrevet til samtlige medlemmer af DKK’s uddannelseskomite, at vi er skuffede og frustrerede over den måde Torben er blevet behandlet på. Der er kommet henvendelse fra et enkelt medlem af komiteen som udbad sig kopi af alle de skrivelser vi havde i sagen. Det ændrer desværre ikke Torbens beslutning, men det kan måske have betydning for fremtiden.

Der er nu åbnet for registrering af udenlandske resultater i Hundeweb.

HMC deltager i DKK’s schweissmøde om tilretninger af de nye schweissregler der træder i kraft 1. januar 2011.

FJD: VJP og HZP regelsæt er kommet på dansk. Der er søgt om godkendelse af prøverne og tilladelse til registrering af resultater fra 2012. Der er nedsat et udvalg til uddannelse af dommere m.m. til disse prøver.

Vi ønsker endnu et år at gennemføre vores Derbyprøve på Sjælland og i Jylland. Derefter tilrettes reglerne og vi indsender ansøgning om at få vores Derbyprøve godkendt. Begrundelsen er at vi ønsker at harmonisere med de tyske regler, da vi nu er blevet medlem af Verdensforbundet, for dermed at gøre os direkte sammenlignelige.

FJD og DJ indkalder i lighed med tidligere til prøvelederseminar.

Orientering vedr. indberetning af personer der har dobbelt tilmeldt til vinderklasser m.m.

DJU: Skriftlige kritikker tænkes lagt ind i en database i lighed med Hundeweb.

Valg til FUV – Anders Wanstrup indstillet.

 

4. Evaluering efterårsvinderklasse

Der har os bekendt kun været positive tilkendegivelser om prøven. Den var perfekt tilrettelagt, der var passende med fugle. En rigtig flot standard som vi kan stå inde for, og som vi vil fortsætte med. Tak til Allan Grundahl og han dygtige hjælpere.

Prøven i 2011 bliver den 24. september.

 

5. Generalforsamling og evt. møde med aktivgrupper

Indkaldelsen til generalforsamlingen er lavet og sendt til Jakob til bladet i december måned. Reminder i februar 2011. Hotel Hedegården er booket.

Mest vindende hunde gennemgået. Kandidater til bestyrelsen drøftet, et par stykker bliver kontaktet, men kom endelig frem med nogle bud på personer der kunne være muligheder.

Vi har fået et spørgsmål fra et medlem, om det kun var aktivgrupperne der kunne indstille til Årets Ildsjæl. Alle kan lave indstilling, men aktivgrupperne bliver tilskrevet om emnet.

Forud for generalforsamlingen fra kl. 9.00 til 11.00, vil vi igen i år forsøge at få samlet aktivgrupperne til en general snak om forskellige ting der rører sig. Anders har lavet indlæg til Jagthunden og tilskriver aktivgrupperne. Når input er modtaget laver Anders Dagsorden senest 14 dage før mødet.

 

6. Giveprøven og dommerbesætning

HMC havde udsendt forslag til dommerbesætning, denne blev gennemgået. Annoncen til Giveprøven skal med i februar nummer af Jagthunden, annonceres som International Vinderprøve hvor der kan uddeles Cacit, deadline er sidst i december.

Jubilarer inviteres, der er i 2011 12x25 års og 2x50 års jubilarer. Navnene lægges på hjemmesiden op til prøven, så kom og vær med til at give disse personer en festlig aften.

 

7. Hvalpelisten

Vi havde en del snak om hvorledes vores hvalpeliste skal se ud. Vi var enige om ikke at klacificere kuldene. Vi vil gerne have et nyt tiltag på listen, nemlig planlagte parringer. Så kan de der ønsker at købe hvalpe se, hvad der er på listen pt. og hvad der kommer i nærmeste fremtid. Planlagte parringer kan optages på listen 3 måneder før forventet parring finder sted.

 

8. Deltagelse på messer 2011

HMC har modtaget indbydelse til diverse messer i 2011. De modtagne har en meget høj standpris, og vi mener ikke de vil have den store gavn for os. Vi håber derimod at nogle igen i 2011 vil vise flaget på forskellige lokale messer. Husk at trailer med indhold kan bruges til disse formål, afhentes ved henvendelse til materielforvalter.

 

9. Hvad vil vi med og hvad forventer vi os af Korthåren

Dette spørgsmål har et medlem stillet og er kommet med forskellige input. Vi havde en lang drøftelse af emnet. Enedes om at bede stilleren komme med et komplet oplæg som evt. kan udmøntes i et spørgeskema på hjemmesiden.

 

10. Udstillinger 2011 samt invitation af dommere

Dommere til udstillingerne FJD og Vingsted 2011 blev besluttet.

Da DKK’s har planlagt 4 dages udstilling i Vejen samme weekend som vores udstilling normalt plejer at ligge, er vi desværre nødsaget til at flytte denne til 6. august.

Der arbejdes ligeledes lidt på evt. at finde et andet sted at afholde ”Vingsted” udstillingen. Det vil dog stadig være i samme område. Vi vil så blive lidt mere fritstillet med hensyn til evt. bespisning m.m..

 

11. Eventuelt og næste møde

Henvendelse om et medlem der ikke har fået sin 25 års nål. Inviteres til Give.

Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at tjekke på medlemslisten, under medlemsservice, om deres data er rigtige og evt. få dem rettet til.

Henvendelse fra et medlem hvis hund har fået konstateret Cataract/gråstær. Vi mener ikke der pt. er brug for noget tiltag avlsmæssig i den anledning.

Præcisering af propositionerne på FUME pokal. Teksten vil komme til at lyde: Uddeles til bedste korthår med point svarende til en 1.præmie på Fuldbrugsprøvemesterskabet (FUME).

Birte har lavet nyt avlsregisterskema til hjemmesiden.

Næste møde skal være lige før generalforsamling evt. 21. eller 22. februar 2011.

 

 

 

Siden opdateret: 26-11-2010 20:29