Dagsorden til bestyrelsesmøde den 4. maj. 2010 i Billund

 

1. Underskrivelse af sidste referat –

2. Økonomi –

3. Orientering DKK-FJD-DJU.

4. Henvendelse fra medlemmer

5. Evaluering Give prøven og Giveprøven 2012

6. Evaluering Generalforsamling

7. FJD udstilling og Vingstedudstilling

8. FJD bestyrelsesmøde m.m.

9. Dommere til efterårsvinderklasse

10. Derby prøve

11. Evt. og næste møde.

 

Fraværende pga. sygdom: Karl Georg

 

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat –

Referat fra møde den 4.2.2010, revisionsprotokol og referat fra Generalforsamlingen blev underskrevet.

 

2. Økonomi –

Budgetopfølgning pr. 30.4.2010 var udsendt og blev gennemgået. Kassebeholdning pr. 30.04. kr. 673.580,95. Antal medlemmer 717, en nedgang på 44 pt. Aftale om at materiale ældre end 5 år destrueres.

 

3. Orientering DKK-FJD-DJU.

DJU – Vinderklasse forår skal annonceres som International VK for at der kan uddeles Cacit.

DKK – Der har været afholdt Schweissdommerseminar. Ca. halvdelen af dommerstanden var repræsenteret. Reglerne blev tildannet, skemaer gennemgået. Fra 2011 skal der bruges bedømmelsesskemaer. Klubbens schweisskoordinator bestiller og fremsender til prøveledere. De nye regler der træder i kraft 1.01.2011 udsendes ligeledes til prøvelederne.

FJD – Der er i Syd og Sønderjylland indstillet 10 nye dommerelever. Alle kan indstille alle, man kan også indstille sig selv jf. DJU referat. Emnet bringes op på møde i FJD, vi mener det er et uoverskueligt forløb.

Vi har modtaget invitation til racedyst. KGK er tovholder.

 

4. Henvendelse fra medlemmer

Henvendelse vedr. præcisering af krav til avlsregister. Helt klart skal der tilføjes: Fra 2010 – ”eller har bestået Udvidet apporteringsprøve”.

En henvendelse vedr. pokal nr. 68 om propositionerne skulle ændres. Bestyrelsen fastholder de nugældende.

En henvendelse om at noderne til Korthårfanfaren på hjemmesiden ikke passer til den afspillede fanfare. Dette er der ikke nogle i bestyrelsen der er i stand til at afklare, men vi vil prøve at finde ud af hvem der kan hjælpe. Evt. vedkommende der har kontaktet bestyrelsen.

Henvendelse om kørselsgodtgørelse. Vi havde en lang drøftelse herom. Vi vil forsøge at lave udkast til regler for kørselsgodtgørelse fra klubkassen i forskellige sammenhænge/uddannelse.

Sag vedr. Fuldbrugsprøve jf. DJU’s referat i Jagthunden. Sagen er endelig afgjort.

 

5. Evaluering Give prøven og Giveprøven 2012

Præcisering af at Langhårspokalen til bedste førstegangshundefører, kun uddeles i unghundeklassen. Datoen i 2012 bliver den 14-15. april. Der aftales 2 år frem i tiden med Sognegården.

Der skal jf. prøvelederen strammes meget op på tilmelding til tiden. Det er ikke nemt at være prøveleder og folk tror de kan ”melde til om morgenen”. Det kan ikke lade sig gøre at melde til for sent til DKK og FJD prøver, så må vi også kunne gøre det til vore egne prøver. Vi vil fra bestyrelsen på vore kommende prøver Vingsted udstilling og Efterårsvinderklasse, tage hårdere fat i denne problematik.

Prøveleder ønsker præcisering af:

Tilbagebetaling ved framelding ”hunden er ikke klar” – Bestyrelsen beslutter: ingen tilbagebetaling af indskud

Tilbagebetaling ved framelding pga. 2 x 1. pr. i åben klasse – Bestyrelsen beslutter: ingen tilbagebetaling, idet man stadig har mulighed for at stille på Klubbernes forårsprøve.

 

6. Evaluering Generalforsamling

Det lykkedes bestyrelsen at konstituere sig med de sammen poster som hidtil gældende. Havde lidt snak om at fremtidssikre bestyrelsen. Håber at kunne få folk valgt ind som kunne være ”føl” både til formandsposten og kassererposten på sigt.

Angående den nye prøve som generalforsamlingen vedtog skulle forsøges etableret, mener vi Leif A. Jensen som forslagsstiller skal være tovholder på. Han må (evt. sammen med nogle andre der har erfaring med disse) komme med regler og forslag til, hvor og hvordan en sådan kan stables på benene.

 

7. FJD udstilling og Vingstedudstilling

FJD udstilling: Bestyrelsen har mødetid kl. 7.30 for opstilling på pladsen. Herved spares kørsel frem og tilbage med trailer. Ellen bestiller spisebilletter til bestyrelse m.m. Alle medbringer en kande kaffe, HMC medtager desuden rundstykker, Allis medtager bestik m.m.

Vingsted: Drøftelse af annonce, sponsor, sekretærer m.m.

 

8. FJD bestyrelsesmøde m.m.

Der var fremsendt papirer vedr. ny struktur i FJD. Disse blev gennemgået og HMC fik forskellige rettelser med til mødet den 19. maj 2010.

 

9. Dommere til efterårsvinderklasse.

Forslag til invitation til dommere blev gennemgået. HMC inviterer.

 

10. Derbyprøve.

Jakob Bislev har haft fat i dommere og deltagere og får dem til at beskrive deres deltagelse. Anders og HMC har skrevet lidt til hjemmesiden og Jagthunden. Mange positive tilbagemeldinger.

Reglerne gennemgås og sendes til DKK for godkendelse. Evt. afholdelse af dommermøde.

 

11. Evt. og næste møde.

Vi talte om propositioner for nogle schweisspokaler bl.a. nr. 41B. Da 1000 m/20 timers spor er ved at være populære, gælder det selvfølgelig at hvor teksten er ” Pokalen tildeles den bedste 1. præmie i remarbejde”, at her tæller 1000 m før 400 m.

Vi talte om annoncering vedr. schweissprøver. Kun de prøver der afholdes i klubbens regi medtages under Klubbens Schweissprøver. Aktivgruppernes prøver annonceres under aktivgrupperne. Da der ikke fra alle prøver udsendes program til deltagerne, skal der næste år annonceres med mødested og tid for hundeførerne. Evt. indbetaling af indskud via bankkonto osv. Dette vil forhåbentlig spare prøvelederne for mange ekstra telefonopkald.

Vi har fået henvendelse fra et par medlemmer i Nord og Vest Sjælland om mulighed for aktiviteter i dette område. Vi er glædelig vis ved at have mange medlemmer i disse områder. Vi vil prøve at planlægge et møde for disse medlemmer i løbet af efteråret. Hvis nogle har en god ide til mødested, må man meget gerne henvende sig til bestyrelsen.

 

Næste møde er pt. ikke fastsat.

 

Siden opdateret: 18-06-2010 21:18