Dagsorden til bestyrelsesmøde den 24. november 2009 i Billund.

 

1. Underskrivelse af sidste referat

2. Økonomi

3. Orientering FJD-DJU-DKK

4. Generalforsamling samt Årets Ildsjæl

5. Møde med aktivgrupperne

6. Stof til Jagthunden, samt årets Ildsjæl                     

7. Dommere til Give prøven, samt FJD og Vingstedudstilling

8. Giveprøven samt Efterårsvinderklasse 2010

9. Derby prøver 2010

10. Uddeling af glas og ærespræmier på prøver hvor?

11. Evt. + næste møde.

 

Referat:

Fraværende: Karl Georg Kristensen

1. Underskrivelse af sidste referat

Referat fra mødet den 14. september 2009 blev underskrevet.

 

2. Økonomi

Der var forud for mødet rundsendt regnskab pr. 31.10.2009 og oplæg til budget 2010. Tallene blev gennemgået og budgettet justeret. Når regnskabet er endeligt pr. 31.12.2009 vil budgettet evt. blive tilrettet. Kassebeholdning pr. 31.10.2009 kr. 482.642,63.

 

3. Orientering FJD-DJU-DKK

FJD: Der er nedsat et udvalg der skal behandle et oplæg til ny struktur. Oplægget ser fornuftig ud.

DJU: Der har været en del røre omkring FUV. Vi håber problemerne falder på plads således at udvalget kan fortsætte arbejdet. Der er aftalt møde den 2.12.2009 mellem formændene for DJU og FJD samt Fuldbrugsprøveudvalget for afklaring.

DKK: Der er møde i Schweissudvalget den 3.12.2009. Prøverne for 2010 er ved at falde på plads. Annoncen sendes som hidtil til Anette Jensen.

Vi afventer besked om Torben Hjardemål er godkendt som dommer. Endnu engang opfordring til medlemmerne om at melde sig på banen som dommere.

 

Der har været rundsendt annoncemateriale for forskellige ting med opfordring om at tage dette med på bl.a. vores hjemmeside. Dette er afvist i første omgang af webmaster, og nu også af bestyrelsen. Flere klubbers webmastere har været kontaktet. Enighed om blandt webmasterne, at skal der laves noget fælles annoncering skal der laves nogle retningslinier.

 

4. Generalforsamling samt Årets Ildsjæl

Generalforsamling 27.2.2010 blev gennemgået. Afholdes som sidste år i Vejle. Annonce i december nummer af Jagthunden. Reminder i februar 2010. Mest vindende hunde blev gennemgået. Der er pt. modtaget indstilling af 3 kandidater til Årets Ildsjæl. Beslutning træffes på næste møde.

 

5. Møde med aktivgrupperne

Mødet finder sted i Fredericia den 17.1.2010 kl. 10.00 – 15.00. Anders fremsender indbydelse til aktivgrupperne først i december og beder om punkter til dagsorden. Herefter rundsender han oplæg til dagsorden til bestyrelsen. Der vil bl.a. være et indlæg af en kendt hundemand.

 

6. Stof til Jagthunden

Som svar på opfordringen i sidste nummer af Jagthunden til medlemmer der ikke har adgang til internet og dermed bl.a. vores hjemmeside, var der fremkommet liste fra Studiekredsen over deres medlemmer. Derudover har nogle medlemmer henvendt sig. Vi kan derudfra skønne at ca. 10 % af vore medlemmer ikke har adgang til internettet. Vi vil derfor fortsat kæmpe alt hvad vi kan, for at få så meget stof med i bladet som overhovedet muligt.          

 

7. Dommere til Give prøven, samt FJD og Vingstedudstilling

Der blev vedtaget dommerbesætning på Giveprøven. Kristian Møberg, Give er ny prøveleder med hjælp fra Niels Erik & Rie Kromann. Værelser bestilles til overnatning når dommerne er inviterede. Der er i 2010 10 personer der har 25 års jubilæum.

 

FJD – dommere og sekretærer drøftet

Vingsted – dommere og sekretærer drøftet

 

8. Giveprøven samt Efterårsvinderklasse 2010

Strøtanker fremsendt af Ellen om lidt anderledes afvikling af Giveprøven. Disse blev drøftet. Der var opbakning til at prøve om det kan gøres. Drøftes med prøvelederne. Drøftes herefter i forskellige fora bl.a. på møde med aktivgrupperne, på generalforsamlingen og selvfølgelig på Giveprøven. Endelig beslutning træffes herefter så det kan prøves i 2011.

 

Vi havde herefter en lang drøftelse omkring afviklingen af Efterårsvinderklassen. Nu har man i mange år gået og sagt at vi skulle til Sjælland hvor fuglene var. Nu har vi prøvet det i 2 år, og det viser sig så at mange ikke deltager. Det er for langt og for dyrt. Vi enedes om endnu engang at tage til Sjælland, men mangler vi igen ca. 30 af vore vinderklassehunde, må vi flytte prøven igen.

Vi talte også om evt. at skifte mellem de forskellige landsdele. Det ville være optimalt, hvis vi kunne skifte mellem 3 steder. Så hvis der er nogle der gerne vil være arrangør hvert 3. år så lad os det vide, så vil det indgå i vore overvejelser.

 

9. Derby prøver 2010

Der afholdes en forsøgsprøve i Sydjylland hos Jonny Petersen 2. weekend i marts 2010. Der er pt. stor interesse. Vi ser gerne en tilsvarende afholdt på Sjælland. Reglerne lægges på hjemmesiden når de er oversat. Max 8 hunde pr. hold. Annonce i Jagthunden februar 2010. Evaluering efterfølgende.

 

10. Uddeling af glas og ærespræmier på prøver hvor?

Lidt usikkerhed om hvor der skulle uddeles hvad. Dette blev gennemgået og justeret, nedskrevet på lister hos pokalansvarlig.

Det blev besluttet at indkøbe BIM pokal til FJD udstillingen på Fyn af midler fra jubilæum.

 

11. Evt. + næste møde.

Næste møde bliver den 16.02.2010 således af vi kan gennemgå evt. fremkomne forslag til generalforsamling den 27.02.2010

 

 

Siden opdateret: 25-12-2009 16:31