Dagsorden til Bestyrelsesmøde den 14. september 2009 i Billund kl. 18.00

 

1. Underskrivelse af sidste referat.   

2. Økonomi.

3. Orientering fra DKK-FJD-DJU.

4. Fordeling af opgaver vedr. efterårsvinderklasseprøven.  

5. Indstilling af årets Korthaar person ude i aktivgrupperne.

6. Dagsorden til møde med aktivgrupperne i januar 2010.

7. Derbyprøve forår 2010.  

8. Planlægning i markedsføring af korthåren i 2010 (Messer – Dyrskuer - Udstillinger)

9. Betaling af indskud for deltagere på DM og Fuldbrugsprøvemesterskab.

10. Skal bestyrelsen gå mere aktivt ind i avslarbejdet?

11. Fastsættelse af datoer i 2010-2011 samt generalforsamling.

12. Evt.+ næste møde.

 

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat.  

Referat fra mødet den 28.04.09 blev underskrevet. Fra minimødet i Vingsted med korte orienteringer, er der ikke udfærdiget referat.

 

2. Økonomi.

Udsendt budgetopfølgning pr. 31.08.09 blev gennemgået. Bankbeholdning pr. 12.09.09 kr. 503.786,98. Der forventes et pænt overskud for 2009. Der skal indkøbes stempler til brug i teltene ved udstillingerne (Ellen). Der skal indkøbes 3 nye elektriske skrivemaskiner til brug ved udstillinger (Ellen). Der indkøbes nummerskilte til brug ved Vinderklasser forår og efterår, samt evt. til udstillinger (HMC).

 

3. Orientering fra DKK-FJD-DJU.

DKK: En dommerelev er stoppet med sin uddannelse som schweissdommer pga. manglende tid.

En kandidat kom ikke igennem nåleøjet hos DKK som elev til eksteriørdommer uddannelsen.

Orientering omkring nye regler for tatovering, chip eller øretatovering. Avlerne skal gøres opmærksomme på dette. Opfordring til at der skrives en artikel i Jagthunden om dette. Anders skriver indlæg til hjemmesiden.

FJD: Der har som bekendt været afholdt formandsvalg, Henrik Raae Andersen blev valgt.. Der er nedsat et udvalg der skal behandle ny struktur i FJD.

Der har været afholdt HZP seminar – Herzug prøve – i weekenden. HMC kunne ikke deltage, der deltog 2 mand fra Aktivgruppen Storstrømmen nemlig Lars Rasmussen og Henrik Wolff-Sneedorff.

Der skal nedsættes et udvalg med 1 repræsentant fra hver kontinental klub. Anders deltager fra Korthaarklubben.

DJU: Her er der ligeledes afholdt formandsvalg, her blev Poul Vestervang valgt.

 

4. Fordeling af opgaver vedr. efterårsvinderklasseprøven.  

Allan Grundahl har fremsendt plan for afholdelse af vinderklasserne. Både arrangementsmæssig og økonomi. Det må påregnes at der skal afregnes for evt. ikke brugte terræner i tilfælde af 1 VK.

Hvis der bliver 2 vinderklasser skal der en fra bestyrelsen til Beldringe, idet der skal 2 hold dertil og starte. Anders starter i Beldringe og byder velkommen på klubbens vegne. Resten skal møde på Pandebjerg gods. Drøftelse af plan B hvis formanden ikke kommer. HMC står overfor en operation. Karl Georg tager over i henhold til plan B.

Hvis der kun bliver 1 vinderklasse sendes der afbud til 2 dommere, nemlig Erling Pedersen og Ingvardt Jensen. Ordførende bliver så Claus Søgaard.

UniQ er sponsor for VK.

 

5. Indstilling af årets Korthaar person ude i aktivgrupperne.

Indkaldelse af emner til ”Årets Ildsjæl” i aktivgrupperne. Denne pris uddeles på Generalforsamlingen.

HMC tilskriver aktivgrupperne for emner. Bestyrelsen træffer valget ud fra indstillingerne.

 

6. Dagsorden til møde med aktivgrupperne i januar 2010.

Der afholdes møde med medlemmerne af aktivgruppernes bestyrelser lørdag den 16. januar 2010 kl. 10.00 i Fredericia området. Heine og Anders rundsender oplæg til dagsorden til bestyrelsen. Dette oplæg udsendes herefter til aktivgrupperne, som så også har mulighed for at komme med punkter.

Bl.a. foreslås et indlæg med Anders Due.

 

7. Derbyprøve forår 2010.  

KHK afholder en uofficiel Derby-prøve i foråret 2010. Oversættelse af tyske regler er i gang. Prøven afholdes hos Jonny Petersen i Sønderjylland. Dommere Anders Wanstrup, Martin Bjørn Hemme og Otto Brunhøj. Der kan deltage 8 hunde. Tilmelding bliver efter ”først til mølle princippet” efter offentliggørelse i Jagthunden. Artikel skal i Jagthunden i februar 2010. Der afsættes kr. 5.000 – 10.000 i budgettet for 2010.

 

8. Planlægning i markedsføring af korthåren i 2010 (Messer – Dyrskuer - Udstillinger)

Vedr. markedsføring af Korthåren blev det besluttet at vi skal deltage bl.a. på Herning og Roskilde Dyrskuer, Hingstekåring i Herning, Jagt & Fiskerimessen i Odense april 2010 (HMC). Det er nødvendigt at nogle vil hjælpe bestyrelsen med denne opgave. Vi har nu forskellige PR-materialer der kan bruges til dette formål.

 

9. Betaling af indskud for deltagere på DM og Fuldbrugsprøvemesterskab.

Efter drøftelsen på indeværende års generalforsamling blev vi enige om at fremsætte forslag til generalforsamlingen 2010 om medlemmerne syntes det kunne være en god ide at klubben betalte indskud. I første omgang DM og Fuldbrugsprøve DM. Disse afholdes i DJU regi som vi er en del af. Evt. også indskud til DKK’s Forårsmesterskab og DJ’s Forbundsmesterskabet i udvidet apportering. Disse afholdes i DKK og DJ regi som vi ikke er en direkte del af. Der afsættes beløb i budget 2010 under forudsætning af godkendelse.

 

10. Skal bestyrelsen gå mere aktivt ind i avslarbejdet?

Bestyrelsen havde en lang drøftelse af dette emne. Herunder avlsvejledning, hvalpeformidling og meget andet.

Bestyrelsen vil prøve at konkretisere hvilke ønsker vi har for i hvilken retning udviklingen af korthår skal gå, bl.a. størrelsen på vore hunde, vægtning af efterskudsarbejdet, opelskning af spor og vandpassion og meget andet. Der laves et indlæg til februar nummer af Jagthunden. Anders, Heine og Karl Georg arbejder med dette.

 

11. Fastsættelse af datoer i 2010-2011 samt generalforsamling.
 

2010:

16/01-2010 Aktivgruppemøde kl. 10.00 i Fredericia området

27/02-2010 Generalforsamling kl. 11.00 i Vejle

10-11/04-2010 Giveprøve

13/06-2010 FJD udstilling

31/07-2010 Vingsted udstilling

25/09-2010 Efterårsvinderklasse

 

2011:

26/02-2011 Generalforsamling

2-3/04-2011 Giveprøve

12/06-2011 FJD udstilling? (Pinselørdag)

30/07-2011 Vingsted udstilling

24/09-2011 Efterårsvinderklasse.

 

12. Evt.+ næste møde.

Næste møde er planlagt til tirsdag den 24.11.2010 i Billund, hvor vi bl.a. skal fastlægge budget.

Vi talte om at udvælge en vin/etiket der kunne bruges i alle de forbindelser hvor klubben og dens prøveledere skal uddele vin til hjælpere, dommere m.m. Karl Georg arbejder med dette.

Pokal nr. 78 blev drøftet og propositionerne blev fastslået til at være bedste brugsklasse tæve på FJD udstillingen. Dette fordi der jo nu er indført BTK og BHK.

Allis undersøger om vi har en pokal der ikke bliver brugt, som evt. kunne bruges som BIM pokal til FJD, ellers indkøbes ny.

Drøftelse af reglerne for tildeling af Guldhunden. Det eneste der er nedfældet på papir er: ”Guldhunden er Korthaarklubbens højeste udmærkelse, som tildeles medlemmer der har ydet en særlig indsats for Korthaarklubben og den korthårede hønsehund i Danmark”.

Drøftelsen er opstået efter at 2 modtagere af Guldhunden ikke længere ønsker at være medlemmer i klubben. Andre modtagere af Guldhunden har i den forbindelse gjort opmærksom på, at de ved modtagelsen var blevet gjort opmærksomme på, at såfremt man ikke ønskede at være medlem eller at bære Guldhunden længere, skulle den leveres tilbage til klubben. Dette ønsker vi tilføjet propositionerne.

Fremover vil der i årbogen og på hjemmesiden stå:

Guldhunden er Korthaarklubbens højeste udmærkelse, som tildeles medlemmer der har ydet en særlig indsats for Korthaarklubben og den korthårede hønsehund i Danmark. Såfremt man som modtager på et tidspunkt ikke ønsker at være medlem af klubben mere eller ikke mere ønsker at bære Guldhunden, skal denne leveres tilbage til klubben.

 

 Siden opdateret: 24-10-2009 18:44