Dagsorden til bestyrelsesmøde den 28. april 2009 kl. 18.00 i Billund.

 

1. Underskrivelse af sidste referat

2. Økonomi. Herunder PR i klubben.

3. Orientering fra DKK-FJD-DJU- Herunder indstilling af dommere til FJD vinderklasser 2010

3. FJD Udstilling.

4. Vingstedudstilling

5. Retningslinier vedr. Salg af klubbens matr. og tilskud til aktivgrupper, samt Jagthunden

6. Indkøb af matr. til klubben

7. Budget vedr. efterårsvinderklasse og invitation af dommere

8. Unghunde anlægsprøver

9. Aktivgrupper

10. Evaluering Giveprøven  

11. Evt.+ næste møde

 

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat

Referat fra bestyrelsesmøde den 25.11.08 og referat fra generalforsamling den 28.02.09 blev underskrevet.

 

2. Økonomi. Herunder PR i klubben.

Ellen fremlagde budgetopfølgning pr. 31.03.09, som jo tidspunktet taget i betragtning ikke indeholdt ret mange tal. Kassebeholdning pr. 27.04.09 kr. 565.271,34. Vi har udmeldt 92 medlemmer, men vi har også fået 28 nye i løbet af 3 måneder. Vi håber denne tendens holder.

Vi kan dog allerede nu se at Giveprøven i år vil give et større underskud end budgetteret. Dels var der færre hunde (ca. 25-30) og dels var fuglene i år dyrere. Og der var jo bestilt samme antal fugle som sidste år idet vi håbede på samme antal hunde. Da det var jubilæumsår for Giveprøven ville vi heller ikke spare på denne, så overskridelsen er accepteret af bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtog at yde telefontilskud kr. 500,- pr. år til pokalansvarlig.

 

PR: Karl Georg arbejder i fremstilling af bannere, plancher og flag med billeder. Plancher i ca. 3-4 m længde og 120 cm i højde. Har kontakt til et firma. Der blev talt om beløbsstørrelse ca. 30. til 35.000. Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten. Skal vi have lavet noget skal det være noget der er i orden. Det skal ligeledes være nemt at håndtere. Der skal bruges billeder fra den nye bog.

Der fremstilles nye bagrudemærkater/logo evt. aflange men større end de nuværende og med nyt billede. Har kontakt til et nyt blad ”Jagt-Vildt-Våben”. KGK afholder møde om promovering af korthår. Anders og KGK laver oplæg fælles.

Ønsker evt. vores Korthårs film lagt på nettet.

 

3. Orientering fra DKK-DJU-FJD- Herunder indstilling af dommere til FJD vinderklasser 2010

DKK: Der var fremsendt oplæg vedr. avlsværdi for HD.

Der har været deltagere på Sjælland vedr. klubsystem. Det er ikke noget vi pt. ønsker at gøre brug af.

Schweissdommeruddannelsen er planlægningsmæssig for dårlig arrangeret i år. HMC bringer dette med til mødet den 10.05.09.

DJU: Der er indført dispensation for hunde der allerede har opnået 3x1. pr. i åben klasse, disse kan igen deltage på klubbernes forårsprøver i åben klasse. Uddeling af Cacit på Giveprøven skal med i annoncen.

FJD: Der er indkaldt til et maratonmøde med 20 punkter. Heriblandt formandsvalg. Der er d.d. 2 kandidater, nemlig Henrik Raae Andersen og Anton Dahl. Vi vil gerne opfordre til at FJD’s hjemmeside enten nedlægges eller at andre kommer til at redigere den. Pt. har den ingen værdi.

Indstilling af dommere til vinderklasser 2010.

 

3. FJD Udstilling

Roger Drue har ønsket afløsning i FJD’s udstillingskomite. Tak for den tid du har varetaget denne opgave. Benno Klitgaard har sagt ja til at repræsentere Korthaarklubben der. Tak for det. Dommere og sekretærer på plads. Torben Hjardemål skal gå aspirant.

Vi har fået tilbud på højtaleranlæg til udstillingerne. Dette tilbud blev accepteret, dog skal vi have 2 mikrofoner i stedet for 1, og det vil nok fordre at vi også skal have en mixer. HMC har kontakten til leverandøren. Vi ser frem til at få dette i brug.

 

4. Vingstedudstilling

Sponsor på plads som sidste år Arion, Natural Brande.

Dommere: John Christensen dømmer hanner, Flemming Konnerup dømmer tæver, og forhåbentlig er Torben Hjardemål blevet færdig med sin uddannelse og skal så dømme unghunde. Sekretærer inviteres. HMC har fået en opfordring til, at det ikke altid er bestyrelsen der er sekretærer, således at de kan færdes mere mellem publikum. Bestyrelsen møder kl. 7.00 til opsætning at telte m.m.

 

5. Retningslinier vedr. Salg af klubbens matr. og tilskud til aktivgrupper, samt Jagthunden

HMC har udfærdiget retningslinier vedr. salg af Korthaarklubbens materialer. Disse blev uddelt og godkendt. Sendes til offentliggørelse på hjemmesiden.

Der var ligeledes udfærdiget retningslinier vedr. tilskud til særlige arrangementer i Aktivgrupperne. Disse blev ligeledes uddelt. Efter en drøftelse, hvor det blev præciseret, at det skal være særlige arrangementer der kan søges støtte til og ikke til den løbende drift, blev disse vedtaget. Det vil dog være mulighed for at få et tilskud/lån ”hvis kassen er tom”, indtil der igen er penge, så aktivgruppernes medlemmer ikke selv skal lægge penge ud. Beløb afsættes i budget 2010 til disse formål. Offentliggøres på hjemmesiden.

Jagthunden: Det er bestyrelsens holdning, at vi så længe som overhovedet muligt, vil kæmpe for at få både resultater, arrangementer fra aktivgrupperne og reportager med under klubmærket. Det er redaktøren af Jagthundens holdning, at de resultater der har været vist på klubbernes hjemmesider ikke skal i bladet. Vi argumenterer for, at det endnu ikke er alle der har mulighed for at gå på nettet og læse alle disse resultater. Disse medlemmer må vi ikke glemme. Aktivgruppernes arrangementer skal under alle omstændigheder med, ellers er vi bange for at aktivitetsniveauet nemt kan gå ned. Vi syntes også det er et godt initiativ der er taget med ”Rundt om korthåren”. Vi kan kun opfordre medlemmer og aktivgrupper til at bruge bladet noget mere.

 

6. Indkøb af matr. til klubben

På generalforsamlingen fortalte vi, at vi ønskede at købe en trailer til opbevaring af alt vort udstillingsmateriel m.m. Det vil også lette når det skal rundt forskellige steder. Så ved man hvor det er og hvad der skal være til rådighed. HMC og Svend Arent mødes og indhenter priser. Svend Arent har tilbudt at lave rum indretning til traileren.

Ønske om at få fremstillet metalskilte til brug ved de placerede på vinderklasser både i Give og til efterårsprøven.

 

7. Budget vedr. efterårsvinderklasse og invitation af dommere

Der var for vor kontaktperson fremsendt budgetoverslag for efterårsvinderklassen på Sydsjælland.

Dette blev gennemgået og godkendt.

Vi udvalgte dommere til prøven. HMC inviterer. Opfordring til at dommerne kører sammen.

 

8. Unghunde anlægsprøver

Anders fortalte om sine oplevelser på den tidligere i Jagthunden omtalte unghundeprøve der var afholdt på Sjælland. Det var en god dag, hvor man fik set tingene på en anden måde. Dommerne bedømte meget positivt og var gode til at forklare hvad der foregik. Det er en prøve vi skal bruge på det bredere plan og få indekstal lagt ind på vores avlslinier. Vi skal i FJD sige ja til at fortsætte dette arbejde. Måske er det dog bedre for os at køre en Derby prøve – lig den i Tyskland. Prøverne bliver dømt efter tyske regler, det er et 3 dommer system, hvis de skal være anerkendte, og max. 8 hunde.

Efter nogen drøftelse enedes vi om at prøve Derby modellen 1 – 2 år og derefter evaluere interessen. Der afsættes penge i budgettet 2010. HMC tager kontakt til de tyske korthårsfolk, der skal laves oversættelse af de tyske regler.

 

9. Aktivgrupper

Vi talte om en samling med aktivgrupperne i 2010, evt. sidst i januar og eventuel med et foredrag om et relevant emne. Heine mente der skulle være samling hvert år, men vi var enige om at der jo også skal være noget på dagsordenen for at det er relevant. Foreslog at Anders blev aktivgruppekoordinator, være den der på bestyrelsens vegne havde den direkte kontakt til aktivgrupperne. Dette blev vedtaget. Dermed er det ikke meningen, at det kun er ham der kan kontaktes, det kan hele bestyrelsen selvfølgelig, men han vil med mellemrum kontakte aktivgrupperne.

Opfordring til at opdrætterne ville sende navne på hvalpekøbere til de respektive aktivgrupper, der derefter skal tage kontakt til disse nye købere om de muligheder der foreligger. Opdrætterne kan rekvirere Info-foldere fra kassereren til hvalpekøberne.

Vi skal i bestyrelsen være Obs på at vi får os fordelt på de forskellige aktivgruppers vintermøder, så vi så vidt muligt er repræsenterede.

 

10. Evaluering Giveprøven

Enige om at det havde været en rigtig god prøve med rigtig mange fugle på terrænerne. Økonomien er behandlet under punkt 2. Opfordring til dommerne om at etablere samkørsel. Vigtigt at vildtskemaerne bliver brugt og indsendt. Opfordring til endnu flere om at deltage på denne prøve. Det er her vi mødes og klubånden skal plejes. Også opfordring til at man afsætter hele dagen og deltager i festmiddagen lørdag. Opfordring til de der skal modtage præmier så vidt muligt deltager i festaftenen.

 

11. Evt.+ næste møde

Her blev meget drøftet udenfor referat. Der blev ikke aftalt nyt møde, dette gøres i Vissenbjerg.

  

Siden opdateret: 28-05-2009 23:25