Bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2008 kl. 18.00 i Billund.

 

Dagsorden:

1. Underskrivelse af sidste referat

2. Økonomi

3. Orientering DKK-FJD- DJU

4. Klub PR. (Ved Karl Georg)

5. Generalforsamling

6. Evaluering Efterårsvinderklasse

7. Giveprøven (Herunder dommerbesætning)

8. Klubredaktør

9. Nye pokaler

10. Indstilling af dommerelev

11. Evt. og næste møde

 

 

Fraværende: Karl Georg pga. sygdom.

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat

Referat fra 26.09.08 blev underskrevet.

 

2. Økonomi

Der var til mødet udsendt foreløbig regnskab pr. 31.10.08, oplæg til budget for 2009 samt posteringsoversigt for samtlige konti. Ellen gennemgik materialet, besvarede spørgsmål og budget blev tilrettet. Der var ligeledes udsendt regnskab for jubilæumsaktiviteterne. Igen i år forventer vi at komme ud med et pænt overskud.

 

3. Orientering DKK-FJD- DJU

DKK – Der var udsendt nye takster for ”Gør det selv” løsningen. Der forestår et valg til DKK, hvortil 2 hundefolk opstiller. Læs om det i Hunden. FJD støtter disse to personer. Vi vil gerne opfordre til at folk gør deres stemme gældende så vi får så stor indflydelse som muligt.

FJD – På det nyligt afholdte FJD bestyrelsesmøde blev der fremlagt regnskab for efterårsvinderprøven som gav et underskud, kvalitetsprøverne i efteråret har givet overskud. Der bliver 6 vinderklasseprøver i 2009 pga. mange tilmeldinger. Evt. skal der afholdes flere prøver i jagtsæsonen i lighed med DJ. Vedr. Jagthunden var der en del debat om indhold. Korthaarklubben fastholder at det materiale der bliver leveret fra klubredaktøren i rette tid skal med i bladet, uanset om det har været vist på hjemmesiden. Det er trods alt ikke alle der endnu har adgang til internettet. Dette fik vi lovning på. Jagthunden vil blive fremsendt til udenlandske medlemmer fra centralt hold. De 2 dommeraspiranter der er i gang blev godkendt. Vi har indstillet endnu en dommeraspirant til markprøvedommer.

Dispensation fra 70 års reglen for markprøvedommere blev nedstemt.

Bent Olsen valgt til ny sekretær for FJD, Tyge Overbye valgt til kasserer.

Det blev besluttet at de personer der opstiller til valg i FJD’s forskellige udvalg skal offentliggøres for de øvrige bestyrelsesmedlemmer senest 1 måned før valget.

Der er nedsat et udvalg som skal behandle nye regler for aflevering af dommerkritikker. Der er gået lidt politik i sagen – DKK har trukket sig.

Der vil blive arrangeret fremtidige anlægsprøver i FJD regi. Der vil være et seminar i Tyskland den 7. og 8. marts 2009 med 3 dansktalende tyske dommere. Alle kan deltage, der vil blive annonceret i Jagthunden. I efteråret (august – september) 2009 afholdes der prøver på Sjælland. Heine og Anders tager kontakt til Henrik Raae desangående, og vi kobler os på dette projekt. Der laves oplysning til hjemmesiden.

DJU – Der er fremsendt nyt oplæg til erstatningspriser på hunde i tilfælde af ulykker.

Der blev foreslået kandidater til diverse udvalg. Poul Bislev foreslået til markprøveudvalget. Genvalg til Allan Bredsgaard i Slæb & Apporteringsudvalget. Genvalg til Uffe Jacobsen i Fuldbrugsprøveudvalget. Som suppleant til dommerudvalget blev Claus Søgaard foreslået.

 

4. Klub PR. (Ved Karl Georg)

Da Karl Georg var syg blev dette emne kun ganske kort vendt idet Karl Georg telefonisk havde givet udtryk for nogle ideer.

KGK arbejder sammen med web-master på en fornyelse af vores hjemmeside. Den har nu haft samme udseende i mange år og vi er alle enige om at den skal have en ansigtsløftning. Vi ønsker at der komme nogle flere gode billeder af hunde på. Ligeledes arbejdes der på at skaffe sponsorer som skal have deres reklamer på. Sponsorer bibeholdes til vores forskellige prøver som nu. Der skal fremstilles informations collager og bannere til brug ved vore forskellige arrangementer.

KGK arbejder ligeledes på et oplæg om fornyelse i forbindelse med aktivgrupperne. Her kunne tænkes at der blev skrevet lidt orientering om aktivgruppernes arbejde evt. kvartalsvis, interview med nye og ældre medlemmer m.m. Dette kunne gå på skift mellem aktivgrupperne. Så kunne man rundt omkring i landet følge lidt med i hvad der sker andre steder.

 

5. Generalforsamling

Generalforsamling er fastlagt til den 28. februar 2009 på Hotel Hedegården i Vejle kl. 11.00. Bestyrelsen er vært et par stykker smørrebrød og kaffe. Annoncen er lavet og kommer i Jagthunden i december 2008. Reminder i Jagthunden februar 2009.

 

6. Evaluering Efterårsvinderklasse

Alle var enige om at det havde været en rigtig god prøve, alt fungerede perfekt. Godt samlingssted, Tak til Kim Staal og Kim Rasmussen. Vi håber vi kan overtale dem til at vi kan komme igen til næste år. HMC er tovholder for gennemførelse af efterårsprøven næste år.

 

7. Giveprøven (Herunder dommerbesætning)

Annonce skal med i februar nummer af Jagthunden. Prøven har i 2009 50 års jubilæum, hvilket skal markeres. Det blev bestemt hvilke dommere der skal inviteres. HMC udsender invitationer.

 

8. Klubredaktør

Anders har af forskellige grunde ønsket at stoppe som klubredaktør. Det er lykkedes at overtale Jakob Bislev til at overtage jobbet. Bestyrelsen byder velkommen på posten og håber på et godt samarbejde. Niels Korsbæk har lovet at være med på sidelinjen, hvilket vi også siger tak for. Anders og Jakob laver indlæg til februar nummer sammen.

 

9. Nye pokaler

Ved jubilæumsfesten modtog klubben en pengegave fra Ruhårklubben. For disse penge vil vi indkøbe 2 stk. pokaler som uddeles på de 2 Fuldbrugsprøver hvor vi pt. ingen pokaler har.

Pokalen som vi modtog fra Tyskland vil på generalforsamlingen blive uddelt til bedst placerede korthår på Jægerforbundets Forbundsmesterskab for udvidet apportering.

Vi modtog også en jubilæumsgave fra Langhårklubben, en vandrepræmie til bedste førstegangshundefører på Giveprøven med 1. præmie.

De penge der fulgte med Jubilæumstrofæet fra tidligere medlemmer af bestyrelsen ønsker bestyrelsen at bruge til indkøb af nogle glaspræmier. En sådan præmie skal uddeles hvert år på klubbens generalforsamling. Uddeles til en person som har gjort et stykke arbejde for klubben enten i en aktivgruppe eller ved en særlig lejlighed. Aktivgrupperne indstiller hver en kandidat, klubbens bestyrelse træffer så det endelige valg ud fra indstillingerne.

 

Der er udsat 2 pokaler til DKK’s forårsvinderklasser ved Ribe.

 

I forbindelse med gennemgang af pokaler skal der ske en tilføjelse til teksten for pokal nr. 72 Schweiss-pokalen som uddeles på generalforsamlingen. ”Ved ligestilling tildeles pokalen yngste hund”. Indsættes i teksten efter ”efter gældende regler”.

 

10. Indstilling af dommerelev

Vi har til DKK indstillet en person til eksteriørdommer uddannelsen.

 

11. Evt. og næste møde

Det er ikke lykkedes at få fastlagt et møde i Aktivgruppen Århus i løbet af efteråret. Vi har derfor fastsat en mødedato, nemlig den 2. marts 2009. Her indbydes der til møde for at få opdelt denne gruppe som er meget stor geografisk. Vi har nu mulighed for at få indkaldt gennem Jagthunden i februar og få det på hjemmesiden.

 

Vedr. schweissprøver 2009 – der vil blive det samme antal som i 2008.

 

Forslag fra et medlem om at man på hvalpesiden havde et barometer over hvor mange hvalpe der bliver født – løbende. At der står hvornår hvalpene er salgsklare. At højden på både tæve og hanhund står der. Bestyrelsen ser ingen grund til en ændring nu, men der vil blive set på det i forbindelse med ændring af hjemmesiden.

 

Der har været en henvendelse fra en køber i USA som i mange år har haft korthår. Han er ofte i Danmark og er interesseret i at få en hund med retur. Gerne en hund med fordressur. Han er også interesseret i markprøver og vil evt. senere bruge den i avl. Han ønsker gerne nogle af de gamle danske linjer. Anders har kontakten til ham og guider ham igennem vores hjemmeside med de udbud der findes der.

 

Næste møde inden generalforsamlingen.

 

 

Siden opdateret: 03-01-2009 22:15