Dagsorden til bestyrelsesmøde fredag den 26. september 2008 i Dannemare.

 

1. Underskrivelse af sidste referat.

2. Økonomi.

3. Orientering DKK- DJU-FJD (herunder valg til udvalgsposter)

4. Skrivelser fra medlemmer.

5. Dommere til udstillinger 2009.

6. Generalforsamling 2009

7. Aktivgrupper herunder (Fyn og Århus)

8. Evt. og næste bestyrelsesmøde.

 

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat.

Referat fra minimødet i Vingsted den 26.07.08 blev underskrevet.

 

2. Økonomi.

Kassebeholdning pr. 26.09.08 er på kr. 424.078,37. Vi har pt. 785 medlemmer. Jubilæumsbudgettet balancerer stort set pr. dags dato med jubilæumskontoen. Der mangler kun afregning fra jubilæumsbrugsprøven nu. Denne forventer vi underskud på idet der ikke deltog det antal hunde vi havde regnet med. Det er dog også budgetteret med underskud, og vi forventer det holdes inden for dette beløb.

 

3. Orientering DKK-DJU-FJD (herunder valg til udvalgsposter)

Ingen orientering fra DKK

 

Fra DJU har vi modtaget plan over markprøvedatoer for årene 2009-2010-2011. Ellen giver Niels Erik Kromann besked om disse datoer for Giveprøvens vedkommende. DKK har til disse datoer tilbudt i 2009 at afholde ca. 25 brugsprøver, fortrinsvis små prøver.

Der var indkaldt emner til diverse udvalg under DJU.

Som suppleanter til DUV, har vi 2 kandidater, HMC spørger disse om de er interesserede. Efterfølgende har 1 takket ja.

Til MUV har vi ligeledes en kandidat som har sagt ja.

Til SAU foreslår vi genvalg til Allan Bredsgaard. Til FUV foreslår vi genvalg til Uffe Jacobsen.

Så må vi håbe det bliver til valg for vores kandidater.

Vi har til DJU indberettet en kontinental dommer for ikke at aflevere kritikker. Behandles i DUV og DJU.

Der er fra sekretærerne fra de forskellige organisationer indsendt forslag til DJU til ny forretningsgang for aflevering af dommerkritikker. Til dette skal der nedsættes et udvalg. Hertil har vi foreslået Birte Johansen og Eline Noiesen, som er villige til at indgå i dette udvalg. Vi er helt sikre på at disse to dygtige web-mastere vil yde en god indsats.

 

FJD – Jagthunden blev debatteret. Vi syntes det er et redaktionelt læsevenligt blad. Anders har været til redaktionsmøde og sender referat rundt til bestyrelsen herfra. Vi ønsker fra Korthaarklubbens side at alle resultater kommer med. Vi skal stadig huske alle de medlemmer der ikke har adgang til internettet og dermed diverse hjemmesider med oplysninger. Vi er ikke helt tilfredse med at bladet sidste gang blev leveret i ”indpakningen” til reklamer. Herved kan mange medlemmer overse at der er et blad de gerne vil læse.

Jagthunden foreslås i 2009 at udkomme – 15/2 – 15/4 – 15/6 – 15/8 – 15/10 – 15/12.

Der skal findes ny kasserer og sekretær til FJD pr. 01.01.2009 idet Minna Clausen har ønsket at stoppe. Vi indstiller Tyge Overby fra Weimaranerklubben til posten som kasserer (han er pt. revisor for FJD). Han ønsker ikke posten som sekretær, men jobbet kan jo igen opdeles som det har været før. Vi håber andre har et godt bud til posten som sekretær. Vi har ligeledes indstillet til FJD at de ovennævnte to web-mastere overtager jobbet med opdatering af FJD’s hjemmeside idet denne ikke er optimal opdateret.

 

4. Skrivelser fra medlemmer.

Vi har fra et medlem modtaget forslag om at ændre pointtildeling for pokalen som årets mest vindende hund på udstilling. Udenlandske dommeres bedømmelse på DKK’s udstillinger ønskes udeladt ved pointtildeling. Dette forslag kan bestyrelsen ikke gå ind for.

Vi skal dog i årbogen have tilrettet pointsystemet efter gældende regler.

 

5. Dommere til udstillinger 2009.

FJD’s udstilling 2009 er den 7. juni. Vi besluttede hvilke dommere der skal spørges om at dømme.

Roger Drue som pt. er vores kontaktperson i udstillingsudvalget ønsker efter udstilling i 2009 at trække sig fra denne post. Ny person skal vælges. Forslag er velkomne.

Vingsted udstillingen er den 25. juli. Her blev ligeledes besluttet hvilke dommere der skal spørges.

 

Der fremkom forslag til eksteriørdommerelev. HMC tager en snak med denne person og efterfølgende vil vi så indstille ham som elev.

 

Vi talte også om evt. at afholde et dommerseminar på et tidspunkt og til dette invitere evt. personer der kunne være interesserede i at blive uddannet som dommer.

 

6. Generalforsamling 2009

Generalforsamlingen 2009 foreslår bestyrelsen afholdt den 28. februar 2009 kl. 11.00 på Hotel Hedegården i Vejle. Vi syntes generalforsamlingen 2008 var rigtig godt besøgt og vil prøve denne tidlige afholdelse endnu engang. Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen være vært ved et par stykker smørrebrød og kaffe. Annonce skal med i december nummeret af Jagthunden og en reminder i februar nummeret. Ellen laver til næste bestyrelsesmøde udkast til budget for 2009.

 

7. Aktivgrupper (herunder Fyn og Århus)

Der skal afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde i aktivgruppen Vendsyssel, idet der ved første møde ikke blev fundet nye medlemmer til bestyrelsen, herunder formand. Det er bestyrelsens håb at der findes nogle der har lyst og energi til at gå ind i arbejdet.

Bestyrelsen ønsker afholdt et medlemsmøde på Fyn hvor evt. misforståelser kan blive ryddet af vejen. HMC skriver til aktivgruppens bestyrelse.

Der skal ligeledes i efteråret indkaldes til medlemsmøde i aktivgruppen Århus. Måske skal denne gruppe opdeles i flere mindre grupper, idet gruppen geografisk er meget stor. Den spænder fra Randers i nord til Fredericia i syd, det er for meget. Medlemmerne indkaldes pr. brev. HMC aftaler dato med Flemming Gosvig fra Århus.

 

8. Evt. og næste bestyrelsesmøde.

Herunder blev drøftet uddeling af glas til forskellige prøver. Det blev besluttet at få fremstillet specielle glas til brug ved Fuldbrugsprøverne. Fremstilling af pokalkasser blev ligeledes drøftet.

Næste møde den 25. november kl. 18.00 i Billund.

 

 

Siden opdateret: 28-10-2008 23:00