Dagsorden til bestyrelsesmøde den 5. maj kl.18.00 i Billund.

 

1. Underskrivelse af sidste referat.

2. Orientering fra DJU-FJD-DKK.

3. Meddelelser hvalpeformidling/avlsvejledning

4. Økonomi

5. Jubilæumsfest og familiedag

6. FJD Udstilling.

7. Vingsted Udstilling

8. PR

9. Unghunde & anlægsprøve

10. Schweissprøver + messer

11. Eksteriørdommer emner + medlemskab af Klub Kurzhaar

12. Evt. + næste møde.

 

Referat:

HMC startede med at byde Allis Kiholm velkommen som suppleant. Præciserede at hvad der tales om internt i bestyrelsen det bliver der. Og at vi selvfølgelig kan være uenige i bestyrelsen, men når en beslutning er truffet, så er det den der er gældende udadtil, medmindre man har bedt om at få sine særstandpunkter ført til protokols.

 

1. Underskrivelse af sidste referat.

Referater fra bestyrelsesmøde den 29.01.08, minibestyrelsesmøde den 09.02.08, aktivgruppemøde den 09.02.08 samt referat fra generalforsamling den 09.02.08 blev underskrevet.

 

2. Orientering fra DJU-FJD-DKK.

DJU – Ingen efterretninger. Vi har haft nogle personer på prøvelederseminar.

 

FJD – Bestyrelsesmøde den 21. maj 2008 med bl.a. valg af nye redaktører for Jagthunden både for det engelske og det kontinentale stof. Jørn Christiansen stopper og Jagthunden juni nr. bliver hans sidste blad. Formandskabet skal forsøge at komme ud af nuværende aftale på bedst tænkelige måde.

Vi syntes Jørn Christiansen har gjort et godt stykke arbejde.

 

DKK – Modtaget liste over fordeling af elever og aspiranter til schweissprøver.

DKK har imødekommet ansøgning om tilføjelse til regler for opnåelse af DKCH for racerne Korthåret Hønsehund, Ruhåret Hønsehund, Kleiner og Grosser Münsterländer.

For korthåret hønsehund betyder det at følgende tekst indsættes efter eksisterende tekst ”eller bestået DJ’s Udvidede Apporteringsprøve” i reglerne for opnåelse af DKCH. Reglen træder i kraft med omgående virkning fra den 16. april 2008. Indføres i DKK’s udstillingsregler fra 01.01.2009.

 

3. Meddelelser hvalpeformidling/avlsvejledning

Der har været 4 avlsvejledninger siden sidst. Vi skal fortsat være meget opmærksomme på størrelsen på vore hunde, så vi ikke får avlet for stort, også opmærksom på evt. HD.

Hvalpeformidling – 4 stk. siden sidst og ca. 7 stk. forespørgsler på hunde indenfor det næste ½ år, heraf fra 3 helt nye hundeførere.

Der har været en e-mail henvendelse fra et medlem vedr. hvalpelisten og optagelse herpå til webmaster. Webmaster har svaret helt i overensstemmelse med bestyrelsens holdning. E-mail korrespondancen forelagt bestyrelsen.

Vi er blevet gjort opmærksomme på at der ligger et gammelt avls skema på vores hjemmeside. Dette er efter nutiden for omfattende og skal revideres.

 

4. Økonomi

Regnskabet for de første 4 mdr. blev gennemgået. Der blev talt om forskellige konti hvor vi skal være opmærksomme på udgifterne. Der er pt. en kassebeholdning på kr. 446.326,59. Vi har d.d. 764 medlemmer, idet der pga. manglende kontingentbetaling er slettet 94 stk., men vi har også allerede i indeværende år fået 34 nye. Det er et rigtig pænt tal.

 

5. Jubilæumsfest og familiedag

Studiekredsen på Sjælland holder den 31. maj 2008 40 års jubilæum. Hans Martin er inviteret til festen. Gave blev drøftet.

 

100 års Jubilæumsfesten er stort set på skinner, de sidste ting skal aftales med hotellet i indeværende uge. Der er stadig mulighed for tilmelding. Bordplan drøftet. Jubilæumsudvalget laver drejebog for aftenens forløb.

 

Familiedag planlægges i detaljer idet jubilæumsudvalget i aften har møde i terrænet, hvor dagen skal forløbe. Der er modtaget fine sponsorpræmier.

 

6. FJD Udstilling.

Ekstra telt til udstilling af salgsmateriale + pokaler. Dommere og sekretærer på plads. John & Allis, Flemming & Aase.

 

7. Vingsted udstilling.

Dommere og sekretærer på plads. Flemmimg & Aase. Erik & Birte. Ivar & Ellen. Heine undersøger sponsor som sidste år. HMC undersøges om der er mulighed for at få fremvist vore nuværende champions.

 

8. PR

KGK overdrager ansvaret for pokalerne til Allis og skal så helhjertet bruge sin tid på PR. På sidste bestyrelsesmøde i 2008 skal KGK komme med et oplæg for de kommende år.

DK4 har indvilget i at lave et kort indslag om Korthaarklubben i anledning af jubilæet. HMC tager kontakt til Steen Andersen og aftaler tidspunkt for optagelse, formentlig sidst på sommeren.

 

9. Unghunde & anlægsprøve

Det var lidt blandede meldinger der kom fra februar møderne. Der ligger et kæmpearbejde – papir mæssigt – at få en sådan prøve op at stå og få godkendt i de forskellige instanser. Det foreslås derfor at vi starter op med et par ”prøve” prøver, og så får hundene godt gennemprøvet evt. lidt efter de tyske derby prøver regler. Der laves bedømmelsesskemaer til opstart. Når de første prøver er overstået, evalueres der inden næste prøver. HMC laver oplæg til hjemmesiden, om hvem der har lyst til at afholde en sådan prøve på hold med ca. 6 hunde med 1 dommer. Der fældes ikke fugl, men der skydes over hunden. Det kan laves sådan at nogle jagtkammerater kan gå sammen om at afholde en prøve når de har tid. Klubben er behjælpelig med at skaffe dommere. Hundene må max. være 18 mdr. gamle.

 

10. Schweissprøver + messer

Schweiss afregning fra en prøve forelagt, niveau for betaling for medhjælp drøftet. Nye schweiss nåle drøftet idet vi ikke har flere. Heine indhenter forslag og pris til nye nåle 3 T, 20 T evt. kombineret med hattenåle.

Vi har modtaget en stor regning på udstillingsudgifter vedr. Jagtmesse i Odense. Da bestyrelsen ikke har godkendt denne udgift tilskrives Aktivgruppen Fyn om en forklaring. Ligeledes er der heller ikke afregnet for alle tilsendte salgsartikler.

 

11. Eksteriørdommer emner + medlemskab af Klub Kurzhaar

Eksteriørdommer emner blev drøftet. En der muligvis vil begynde om 1 år og en der ikke kunne opnås enighed om. Vi er meget sårbare her, der skal flere i gang.

 

Det blev besluttet at klubben skal melde sig ind i Klub Kurzhar, Tyskland for derigennem at få så mange informationer som muligt. HMC tager kontakt.

 

12. Evt. + næste møde.

Agerhønseprojekt: Status – der laves en film (en fransk film – laves om til dansk). Filmen kopieres i mange tusinde eksemplarer. Udsendes til landmænd. Lægges på landbrugets hjemmeside. Uddeles på dyrskuer hvor DJ er repræsenteret. Sponsorer modtager et antal eksemplarer. Såfremt vort sponsorbidrag ikke opkræves i 2008, afsættes beløbet i regnskabet.

 

Klubben har modtaget 5 meget flotte glasgaver. De 3 af disse anvendes til gaver, de sidste 2 anvendes til indeværende års bedste schweiss resultat og bedste fuldbrugsprøve resultat.

 

Sølvtøj modtaget fra Ejvind Hansen bruges på jubilæumsbrugsprøven i Hjallerup.

 

Efterårsvinderklassen: Skytten har styr på prøven. Aktivgruppen Storstrømmen medvirker ved bespisning. Prøveleder finder overnatningsmuligheder. Afslutning ved slottet.

 

Næste møde: Minimøde i Vingsted

 

 

Siden opdateret: 27-05-2008 18:59