Nyt fra bestyrelsen

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 29.01.08

 

1.   Underskrivelse af sidste referat.

2.   Orientering fra DJU-FJD-DKK.

3.   Meddelelser herunder hvalpeformidling/avlsvejledning.

4.   Økonomi.

5.   Generalforsamling den 9.02.08 herunder indkomne forslag og valg.

6.   Fællesmøde med aktivgrupperne.

7.   Jubilæumsfesten herunder invitationer.

8.   Giveprøven herunder jubilarer+ evt. tiltag fra Niels Erik Kromann.

9.   Dommere til jubilæumsprøven den 20.september.

10. Fællesmøde med Eksteriør dommere og sekretærer omkring nye udstillingsregler.

11. Eventuelt+ næste møde.

 

Referat:

1.   Underskrivelse af sidste referat.

      Referat fra møde den 15.10.07 underskrevet.

 

2.   Orientering fra DJU-FJD-DKK.

      DJU – Vi har modtaget indbydelse til prøvelederseminar som afholdes 3 gange, 23.02.08 i Aars, 24.02.08 i Vejle og 01.03.08 på Sjælland. Prøvelederne for Give, Efterårsvinderklasse og jubilæumsbrugsprøven spørges. Samlet tilmelding. Ellen deltager i Vejle fra bestyrelsen, så vi ved hvad der rører sig.

      Ligeledes modtaget orientering ved vinderklasseinddelinger.

      FJD – HMC har deltaget i det første FJD møde. Der blev valgt ny formand – nemlig Flemming Thune Stephensen fra Ruhaarklubben, som vi støttede. Indstilling af kandidater til DJU udvalg. Indstilling af dommerelever.

      Regnskab for Jagthunden meget fint, derfor ingen stigning her.

      Lønstigning til FJD’s sekretær og kasserer, hvilket betyder en stigning i betaling hertil på kr. 5,- pr. medlem.

      Enighed om fælles stand på Jagt & Fiskeriudstillingen i Odense den 28-30/3-08. Men senere har det vist sig ikke at blive til noget, derfor forestår den Fynske Aktivgruppe Korthaarklubbens stand med assistance fra bestyrelsen.

      DKK – Udstillingsprogram for 2009 er modtaget.

 

3.   Meddelelser herunder hvalpeformidling/avlsvejledning.

      9 forespørgsler på hvalpe siden sidst, 1 konkret henvendelse om en trænet hund. En enkelt avlsvejledning.

 

4.   Økonomi.

      Gennemgang af regnskab og budget som er opstillet nøjagtig som sidste år, samt gennemgang af revisors forespørgsler til bilag samt kommentar til budget. Vi har modtaget en ren revisorpåtegning, samt udkast til revisionsprotokollat. Vi er glade for regnskabsresultatet og for påtegningen. Enighed om i 2008 at fokusere på afregning fra diverse prøver. Brug af vort fremstillede regnskabsbilag. Udsendes til prøveledere.

 

5.   Generalforsamling den 9.02.08 herunder indkomne forslag og valg.

      Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. Uffe Jacobsen har sagt ja til at være ordstyrer. Anders og Karl Georg er villig til genvalg, Mads ønsker ikke at genopstille.

      Forskellige mener til suppleantposten blev drøftet, men vi opfordrer alle til at komme med forslag. Pokalvindere inviteret.

 

6.   Fællesmøde med aktivgrupperne.

      Dagsorden blev gennemgået kommenteret og drøftet. Dejligt at der denne gang er stor opbakning til mødet.

 

7.   Jubilæumsfesten herunder invitationer.

      Arrangementer er lagt i hænderne på jubilæumsudvalget, men vi skulle tage stilling til hvem der skulle inviteres som gæster. Liste var udarbejdet og blev godkendt.

     

8.   Giveprøven herunder jubilarer + evt. tiltag fra Niels Erik Kromann.

      Bestyrelsen havde modtaget oplæg fra Niels Erik Kromann til evt. jubilæumstiltag. HMC taler med NEK for endelig fastlæggelse.

      Der er i 2008 15 medlemmer der har 25 års jubilæum. Alle er inviterede til at deltage i spisningen i Filskov.

      Proportionerne for pokal nr. 20 Carl Hedens Vandrepræmie (Sølvbakken) er ændret til at være evigt vandrende. Vi mener det er en af vore flotteste pokaler og syntes den skal forblive i klubbens eje.

 

9.   Dommere til jubilæumsprøven den 20.september 2008.

      Dommere blev udpeget til jubilæumsbrugsprøven. HMC udsender invitationer. Pokal til vinder af brugsprøven er udsat af Niels Jørgen Jørgensen, Grindsted. Sponsoraftale er indgået med Sportsman Pride.

                     

10. Fællesmøde med Eksteriør dommere og sekretærer omkring nye udstillingsregler.

      Med baggrund i de ændrede udstillingsregler og på opfordring fra vore egne 2 udstillingsdommere afholdes der sekretærmøde den 26.04.08 i Billund. Ellen udsender invitation på mail hurtigst muligt.

     

11. Eventuelt+ næste møde.

      KGK har fået en henvendelse fra Ejvind Hansen om pokaler. KGK aflægger Ejvind besøg. Vi har ligeledes fået en henvendelse om gaver i anledning af jubilæumsåret. Dette blev drøftet og vi besluttede at vi gerne ville modtage disse.

      Pokalerne som vi har modtaget fra Anna Lund blev gennemgået og proportionerne fastlagt.

 

Siden opdateret: 25-02-2008 08:24