Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 9. februar 2008 kl. 15.00 på Vissenbjerg Storkro

 

Dagsorden:

1. Velkomst ved formand Hans Martin Christensen

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2007

6. Fremlæggelse af budget for 2008, fastsættelse af kontingent 2008

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Karl Georg Kristensen          - villig til genvalg

                Anders Wanstrup                  - villig til genvalg

8. Valg af suppleant, på valg er

                Mads Winther Jensen          - genopstiller ikke

9. Behandling af indkomne forslag

                Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

10. Oplæg fra bestyrelsen til nye prøver – Derby/Unghundeprøve og Jagtprøve

11. Eventuelt

 

Referat:

1. Velkomst ved formand Hans Martin Christensen

Startede med at byde velkommen til generalforsamling i Korthaarklubbens jubilæumsår 2008. Særlig velkomst til vore æresmedlemmer Ejner Bendtsen og Henning Kromann. Ikke alle vore medlemmer fik lov til at opleve jubilæumsåret og vi vil med 1 minuts stilhed mindes dem med et ”Ære være deres minde”.

 

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Uffe Jacobsen – valgt uden modkandidat.

Startede med at konstatere at generalforsamlingen i henhold til vedtægter var lovlig indvarslet.

 

3. Valg af stemmetællere

Valgt blev Vagn Jensen, Ove Madsen og Birgitte Busk.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

Formandens beretning indsat:

Beretning indsat:

Det er kun ¾ år siden vi sidst afholdt generalforsamling, hvor der efter bestyrelsens mening var alt for få deltagere. Vi besluttede på det efterfølgende bestyrelsesmøde, at flytte klubbens generalforsamling fra juni måned frem til februar, hvor der ikke er så mange aktiviteter også set i lyset af jubilæumsfesten forud for FJD udstillingen. Et tiltag som vi håber at medlemmer kan acceptere.

Medlemmer: Vi har i dag kun 4 nulevende æresmedlemmer tilbage. Men der er i vor medlemsskare 15 medlemmer som har 25 års jubilæum i år, samt en 60 års jubilar. Et jubilæum kræver medlemskab i ubrudt årrække.

Vi har pr. 31.12.2007 ca. 820 medlemmer, og med stadig stigende tendens, er jeg sikker på, at vi har fået skuden vendt, det vil også kunne ses på antallet af registreringer, som jeg vil komme ind på senere.

Klubben har haft den glæde at modtage nogle gamle pokaler fra Karl Lunds enke Anna Lund. En gave som vi er meget taknemlige for, og som vi vil sørge for bliver udsat med de tidligere propositioner.

FJD:

Jeg har indtil nu kun deltaget i 1 bestyrelsesmøde, et møde der ikke styrkede min tro på samarbejde i FJD, et samarbejde som jeg finder, er bydende nødvendigt hvis den stående hund skal overleve. Positivt var det dog, at det nu er de kontinentale racer der har formandsposten, idet Flemming Thune Stephensen fra Ruhaarklubben blev valgt uden modkandidat, men ikke med alle de kontinentale stemmer bag sig, det maner til eftertanke.

Vedr. valg af kandidater til DJU’s udvalg som FJD indstiller, fik vi fra korthaarklubben indstillet Niels Jørgen Christiansen til Fuldbrugsudvalget, Jørgen Gregersen til markprøveudvalget og Niels Korsbæk Nielsen som assistent til dommerudvalget, og med stor sandsynlighed bliver Niels også valgt da der efter forlydende har trukket sig et medlem fra dommerudvalget.

Det er glædeligt at vi kan blive ved at finde gode folk til disse tillidsposter, som er af så stor betydning, og at det bestemt ikke er lige meget hvem der er repræsenteret her.

Med hensyn til Jagthunden, som nu er reduceret til 8 nr. årligt kunne Jørn Christiansen fremlægge et flot regnskab med et godt overskud på bundlinjen, så der var ikke brug for stigning i bladafgiften. Der arbejdes dog stadig på at nedbringe distributionsudgifterne, idet Post Danmark igen kommer med en stigning i portoudgifterne. Vi får dog en stigning på 5 kr. pr. medlem til FJD, på grund af et flertal mente at kasserer og sekretær lønnen skulle hæves.

DJU:

Vi har i Korthaarklubben 3 igangværende markprøvedommeraspiranter, nemlig Kaj Hedegaard - Jens Bak og Kim Henriksen som alle gerne skulle blive færdig her til foråret, der foruden har vi Rene Jørgensen der starter som elev her til forårsmarkprøverne, og jeg vil gerne herfra ønske dem god vind fremover.

DKK:

Der har i det forgangne år mildt sagt været et værre rod inden for DKK, idet der har været en utrolig stor gennemgang af ansatte, og det er selvsagt gået ud over registreringer, og også på IT siden har det haltet meget efter hos DKK. Men vi er blevet lovet, at her i starten af 2008 skulle det komme til at køre planmæssigt, det må vi så håbe kommer til at holde stik. Men ellers har vi haft et godt samarbejde med DKK hvad angår Schweissarbejdet, og som alle ved er Schweissprøverne nu i DKK regi, hvilket har betydet en stor forenkling med hensyn til anmeldelser af prøver, reglerne er stort set det samme som før. Vi er blevet repræsenteret i det nye Schweissudvalg, idet undertegnede er blevet valgt som FJD’s repræsentant. Den 1. januar 2008 træder de nye udstillingsregler i kraft, hvor betegnelsen 1-2-3 præmie bortfalder og erstattes af Excelent - very good - good, også klasseinddeling er der ændret på, så jeg vil opfodre alle såfremt I har mulighed for det, at gå ind på DKK’s hjemmeside www.Dansk–Kennel-Klub.dk, vælg udstilling og herefter udstillingsregler, for derved at blive orienteret om de nye regler. Jeg ved at der på nuværende tidspunkt arbejdes på at lave et dommerseminar med henblik på de nye regler, et tiltag som jeg mener vi fra klubbens side skal støtte.

DMK - Ruhaarklubben og Korthaarklubben har i fællesskab søgt hos DKK om tilføjelser til regler for opnåelse af DKCH om følgende tilføjelse ”eller bestået DJ’s Udvidede apporteringsprøve” indsat efter eksisterende tekst.

Under DKK har vi den glæde endelig at få et medlem i gang med eksteriørdommer uddannelsen, og jeg vil ønske Torben Hjardemål alt mulig held og lykke med uddannelsen.

Også på Schweiss dommeruddannelsen har vi 2 medlemmer som har sagt ja til at bruge tid på at tage denne uddannelse, og jeg vil ligeledes ønske Kim Staal og Karsten Højen held og lykke med jeres uddannelse.

Kunne vi have tilføjet 1 eller 2 mere til eksteriørdommer uddannelsen ville jeg have betegnet medlemmer under uddannelse som særdeles flot, men det er på eksteriørsiden det halter og jeg kan kun nok engang opfodre nogle til at gå i gang med denne uddannelse.

Danmarks Jægerforbund:

Danmarks Jægerforbund står som arrangør af de udvidede apporteringsprøver, en rigtig god prøve for den almindelige jæger, der vil lidt mere med sin hund, og her mener jeg vi fra korthårs side er alt for dårlig repræsenteret, det er netop her på denne prøve vi kan profilere korthåren, og vise at vor race mestrer alle de ting man kan forlange af en god jagthund. Det er virkelig en prøve som der bør trænes til ude i alle aktivgrupper, og det er vel den prøveform der er mest pressedækning på i f.eks. Jæger, så gode resultater her vil give vor race utrolig god reklame.

 

Avlsarbejdet:

Vi har for første gang i 4 år fremgang i antallet af registrerede korthår nemlig 19,6 % i alt 342 registreringer, og dem vi sammenligner os med Ruhaarklubben med et minus på 16,2 % og Münsterlænderklubben med et minus på 26,8 %. Det er bl.a. her min optimisme starter, og min tro på at skuden er ved at vende.

Jeg har i flere indlæg gjort opmærksom på, at med hensyn til størrelsen på vore hunde skal vi passe meget på at vi ikke ender, hvor vi var for nogle år tilbage, med alt for store hunde, for størrelsen tror jeg er afgørende for at vi ikke mere er landets næststørste klub, men er blevet overhalet af Münsterlænderklubben. Vi har da også fra bestyrelsen rettet henvendelse til DKK’s eksteriørdommerudvalg, så de også er bekendt med problemet for store hunde, og kan orientere udenlandske dommere om dette, så vi undgår det vi har set på nogle udstillinger.

Jeg vil gerne opfordre til at man bruger de avlsvejledere som vi har i klubben. Jeg er ikke så naiv at tro at erfarne opdrættere vil gøre det store brug af dem, men der findes helt sikkert medlemmer, som vil trække et enkelt kuld hvalpe på deres tæve, og det er dem jeg især vil rette min opfordring til i sammenarbejde med avlsvejlederne Niels Korsbæk og John Christensen at finde den rigtige hanhund. Det er jeg sikker på, på lang sigt vil gavne klubben.

Med hensyn til HD fotografering er der desværre i 2007 kun foretaget 28, og det er efter min mening for lidt, og jeg kan kun opfodre til at så mange som muligt at gøre brug af dette, og især hvis man vil avle på sin hund, vi skulle gerne blive ved med at være en HD fri race.

PR Herunder hjemmesiden:

Vores hjemmeside på internettet er vel nok det bedste reklamemiddel vi har. En side der bliver utroligt meget besøgt, og da man næsten ingen salgsannoncer ser i bladene mere, tror jeg faktisk at op mod 90 % af hvalpene bliver solgt her.

Også hvad prøveresultater angår, er hjemmesiden uovertruffen, resultaterne er næsten på før prøven er slut, men alt dette kommer jo ikke af sig selv, og uden vores kære Birte, så det jo nok anderledes ud, og jeg vil fra dette sted ikke forsømme at rette en stor tak til dig Birte for det store arbejde du gør med hjemmesiden, en tak ikke kun for arbejdet, men også en tak fordi du har vist at ved sammenarbejde med folk fra andre klubber gavner det alle i sidste ende, også tak til Jacob fordi du trådte til når Birte skal have ferie eller brækker bentøjet.

Vi har netop fået trykt nye velkomsthæfter til nye hvalpe ejere, et tiltrængt nyt tiltag som vi håber, bliver godt modtaget.

I forbindelse med klubbens 100 års jubilæum har Niels Korsbæk Nielsen udarbejdet et jubilæumsskrift som skulle ligge klar til Giveprøven, og jeg vil også gerne herfra rette en tak til Niels for arbejdet med jubilæumsskriftet.

Prøveresultater 2007

Fuldbrugsprøver:

Der har i året deltaget 20 korthår på fuldbrugsprøverne, det er en lille tilbagegang, men til gengæld har de gjort det rigtig godt, med bl.a. 2.førstevindere, som Lars Rasmussen med Dux har taget sig af. En flot præstation, og et stort tillykke herfra. De 20 korthår har opnået et gennemsnitlig pointtal på 221, det må siges at være tilfredsstillende. Der blev i alt opnået 12 præmieringer 4 stk. 1.pr. 5 stk. 2.pr. og 3 stk. 3.pr.

Men 20 hunde på 7 fuldbrugsprøver er for lidt, og vi må i det nye år virkelig opfodre til at man gør en indsats for større deltagelse på denne fornemme prøve.

Schweissprøver:

På schweissprøverne, både klubbens egne og dem som vi har fået resultaterne fra, kan vi se, at der har været ført 59 hunde på prøver, 41 på 400/3 timer og 16 på 400/20 timer og 2 på 1000/20 timer.  Det må siges at være et tilfredsstillende deltagerantal, også præmieringerne er tilfredsstillende, og det viser at man overalt er mødt velforberedt op.

På 400/3timer er der opnået 24 stk. 1.pr., 7 stk. 2.pr. og 3 stk. 3.pr. En præmieringsgrad på 82 %, meget flot.

På 400/20 timer er der opnået 8 stk. 1.pr., 4 stk. 2.pr. og 1 stk. 3.pr. En præmieringsgrad på 81 %, meget, meget flot på 20 timers prøver.

På 1000/20timer blev der desværre ikke opnået nogen præmiering.

Alt i alt må man sige at korthåren har gjort sig godt på schweissprøverne, og det er resultater vi i bestyrelsen er meget tilfredse med.

Vand, Slæb og apporteringsprøverne:

99 korthår har i årets løb været ført på ovennævnte prøver og 49 har bestået VSA prøverne, det er en beståelses % på 49, og det må siges at være katastrofalt lavt. Her tyder det på at man ikke har været ordentlig forberedt, og her er noget vi skal have rettet meget op på i 2008, et mål må være i nærheden af de 60 %.

Den udvidede apporteringsprøve:

Jeg ved ikke om alle prøveresultater er blevet indberettet til Birte, men hvis det er tilfældet, så har der i 2007 været utroligt få korthår på denne gode prøve, idet kun 37 hunde har deltaget, og 27 har bestået. På forbundsmesterskabet har der deltaget 6 korthår og 5 har bestået, også her har vi virkelig noget vi skal have rettet op på i 2008, og her må der virkelig ligge en stor opgave til aktivgrupperne.

Markprøver:

På markprøver i unghunde og åbenklasse, det være sig både forår og efterår har korthåren været ført 398 gange til start og det er blevet til 143 præmieringer, en præmieringsprocent på 36. Det må siges at være flot, at vi opnår præmiering på hver 3 hund.

Hvis vi fremover skal drage sammenligninger, og det skal vi, så vil jeg gerne bede om at når man indberetter til Birte, at man påfører antal unghunde og antal åben klasse, og det samme med præmieringer, det letter arbejdet, og skal sammenligningerne være korrekte skal vi også have dem med der har fået et 0.

Vinderklasser forår:

På forårsvinderklasserne kunne vi ud af 30 placeringer sætte os på 14 af pladserne, deraf med 2 stk. 1. vindere, og på den afsluttende mesterskabsprøve havde vi 13 deltagere, men det rakte desværre kun til 5. og 6. vinderen, det kunne måske også skyldes, at der var nogen der på dagen ikke rigtig stolede på sin hund.

Give prøven:

Den 14. og 15. april i et dejligt vejr og med et prøvelederpar der bare havde styr på det hele, blev Give prøven afholdt. Om lørdagen med 91 tilmeldinger i unghunde og åbenklasse, 10 flere som i 2006, og om søndagen med 57 vinderklassehunde, 4 færre som i 2006. Lørdagen resulterede i 23 præmieringer, en præmieringsprocent på 25, det kan gøres bedre.

Vinderklassen om søndagen viste en god brede, med mange gode fugletagninger, og der var kamp om placeringerne indtil det sidste. Klubmester blev Henriksens Taco med Jeff Jacobsen. Et stort tillykke med alle præmieringer og placeringer, og en tak til Rie og Niels Erik for god afvikling af denne traditionsrige Klubprøve. Der skal herfra også lyde en tak til alle de frivillige hjælpere, der år efter år giver en hånd med her, så vi kan få afprøvet vore hunde.

Efterårsvinderklasser:

Efterårsvinderklasserne bragte ingen 1. vindere til klubben, men vi kan glæde os over 16 placeringer på de 6 afholdte vinderklasser, deraf kvalificerede 10 sig til DM.

Assens prøven:

Med en tilmelding på 60 hunde nåede vi ikke op på samme antal som 2006, men det var også en tangering af rekord tilmeldinger til klub efterårsvinderklasse. Der var igen i år blevet udført et kæmpe arbejde med udsætning og pasning af fugle, så det var med stor spænding om fuglene var mere samarbejdsvillig i år end 2006, hvor der var flere hold som havde meget få fugle. Men det lykkedes, og denne, den sidste prøve på Vestfyn, fik et godt forløb, og tilbagemeldingen fra hundeførerne lød på en god prøve med passende fugle. Vi fik da også i dagens løb set godt hundearbejde, så da dagen var slut havde de 8 dommere ingen problemer med at finde de 12 placerede hunde. Klubmester blev Engdragets Gitte med fører Chr. Hansen.

Da dette var den sidste efterårsvinderklasse på Vestfyn, skal der herfra lyde en stor tak til alle som i de 15 år har været behjælpelige med afholdelse af Korthaarklubbens vinderklasse, uden terrængiverne og jer havde dette ikke kunnet lade sig gøre.

Brugsprøver:

Antallet af brugsprøver blev i 2007 forøget til 10 stk., og man må sige at det bekom korthårs folket godt. Vi har været talrigt repræsenteret på disse, og med hensyn til præmieringen har vi virkelig slået til her, med ikke mindre end 39 præmieringer, deraf alene 25 stk. 1. pr., 8 stk. 2.pr. og 6 stk. 3.pr. Det er et meget flot resultat, som vi skal flere år tilbage for at kunne se noget lignende.

Danmarksmesterskabet:

Til det afsluttende DM. havde 10 korthår kvalificeret sig, og med 6 stk. med over middag var forventningerne store. Men efter første slip tyndede det ud i korthårene, men da de sidste afprøvninger var slut, havde vi endnu engang slået til, og Danmarksmester blev Kamagers Azi med Allan Grundahl, i øvrigt for 2. gang. Men vi nøjedes ikke med det, også 3. og 6. vinderen var korthår, med henholdsvis Bengo med Svend W. Larsen og Halsbondens Sasha med Karl Georg Kristensen. Herfra et stort tillykke til de 3. vindere, som dermed repræsenterede klubben på bedste vis, også tillykke til de resterende 7 der havde kvalificeret sig til DM. Det var en glad og tilfreds formand der kunne tage hjem fra et godt velarrangeret DM.

Championater:

På FJD udstillingen i Vissenbjerg opnåede Jens Bak med Nordboen Buster Brugschampion titlen DKBRCH. På fuldbrugs prøverne opnåede Lars Rasmussen med Dux Jagtchampion titlen DKJCH. På fuldbrugsprøverne opnåede Kaj Hedegaard med Okslunds Hansi Jagtchampion titlen DKJCH. På forårsvinderklasse i Nørager opnåede Kurt Grün med Græsdalens Chicago Jagtchampion titlen DKJCH. På Brugsprøve i Grenå opnåede Hans M. Christensen med Chanell Jagtchampion titlen DKJCH.

På Vingstedudstillingen opnåede Keld Nicolajsen med Halsbondens Tenna titlen Udstillingschampion DKCH.

Udstillinger:

På FJD og Vingsted udstillingerne var vi begge steder klubben med flest udstillede hunde. På FJD udstillingen var der tilmeldt 37 korthår, i Vingsted 57 korthår, derudover har der på forskellige DKK udstillinger været fremstillet 49 hunde. Både FJD og Vingsted havde en god procent andel af 1. pr. med henholdsvis 75 og 80 %. En god brede af godt sammensatte hunde uden de store stjerner. Der blev dog i Vingsted opnået et Udstillingschampionat til Halsbondens Tenna med Keld Nicolajsen.

100 års Jubilæum:

For ca. 1 ½ år siden lykkedes det at få sammensat et jubilæumsudvalg bestående af Svend Arent Jørgensen-Gorm Henriksen-Uffe Jacobsen og Steen Kristiansen samt Karl Georg Kristensen og Heine Jørgensen fra bestyrelsen. Udvalget har ved en meget stor indsats formået at få næsten 70.000 kr. samlet ind. Penge der gør, at vi med sindsro kan se jubilæet i møde, uden at klubben bagefter får store lommesmerter, også at vi kan afholde et jubilæum der er en 100årig værdig, og samtidig kan yde et tilskud til de medlemmer der ønsker at være med til at fejre klubben på denne store dag.

Men det er ikke kun penge udvalget har arbejdet med, der er også brugt megen tid på bl.a. at arrangere den fælles familiedag, som vi fra bestyrelsens side venter os meget af, og som vi håber medlemmer fra hele landet vil slutte op om. Så vi her kan få en hyggelig dag, hvor det ikke kun drejer sig om at konkurrere, men være med til at styrke sammenholdet.

Jeg vil håbe vi må få et jubilæumsår, som vi i mange år fremover kan se tilbage på med stolthed, og som kommende generationer også vil have glæde af at kikke tilbage på.

Målsætning:

Min målsætning for korthaarklubben er, at vi i 2008 må få en medlemsfremgang på 5-10 %.

At vi på fuldbrugsprøver over en 2årig periode kommer op på mindst 30 deltagere, med en lige så god præmierings % som 2007.

At vi fastholder den gode tilslutning og præmierings % på markarbejdet. Schweissarbejdet må bibeholde den fremgang vi har nu.

At vi på udstillingssiden kan bevare den store bredde vi har i øjeblikket, og samtidig være størrelsen på vore hunde bevist.

At vi på den udvidede apporteringsprøve i 2008 virkelig slår til og en fremgang af deltagere på 30-40 % ikke vil være umulig at opnå, skal dette mål opnås, er jeg sikker på at det vil kunne ses på medlemstilgangen.

At vi ude i aktivgrupperne også vil have en målsætning og aktivitetsplan der ved samarbejde ikke mindst med andre klubber, vil være med til at gavne korthaarklubben på lang sigt.

At vi ved positiv indstilling og samarbejde kan blive ved med at trække på frivillige prøveledere og hjælpere over hele landet.

At vi samlet kan glæde os over gode korthår resultater, i stedet for at lade misundelsens orm gnave.

Jeg vil til slut endnu engang rette en tak til alle der på en eller anden måde, ved en frivillig indsats har hjulpet korthaarklubben. Også en stor tak skal der lyde til min medbestyrelse for en god fælles indsats for klubben, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Kommentar:

Otto Brunhøj: Tak for en god og bred beretning. Glæder sig over at der nu tages fat om størrelsen på hunden. FCI standarden tages alvorlig.

Ove Madsen: Schweissprøver fastsat i DKK. Gælder schweissprøver bestået hos retrievere ikke for os? Kommenterede størrelsen.

Svar: Dommerne skal være registrerede hos DKK, hvis de ikke er det, kan det ikke registreres. Der er sendt brev til DKK angående størrelsen.

Johan Sørensen: Deltagelse på fuldbrugsprøve kan være svær at få til at passe. Tæver bliver løbske og skal have hvalpe. Prøverne deles ud på en længere periode. Slet FUME og afhold i stedet en prøve mere.

HMC: Opfordrede til at man går sammen nogle stykker og træne sammen, så vi får flere deltagere.

Birte Johansen: Opfordring til at deltage i spørgeskema ang. FUME – anonym – ca. 100 har svaret.

Flemming Konnerup: Kommentarer til fuldbrugsprøverne ang. Præmiering eller ikke præmiering. Håber FUME kommer igen. Vi skal gøre os interessante overfor almindelige jægere. Alsidighed vigtig.

Beretning godkendt ved håndsoprækning.

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2007

6. Fremlæggelse af budget for 2008, fastsættelse af kontingent 2008

Kassereren gennemgik regnskab og budget. Oplæste revisionsprotokollat. Overskud kr. 134.047,24. Bestyrelsen foreslår samme kontingent.

Otto Brunhøj: Fint og godt fremlagt regnskab. Vi bør overveje at slette registreringsgebyr.

Godkendt ved håndsoprækning og klapsalver.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Karl Georg Kristensen          - villig til genvalg

                Anders Wanstrup                  - villig til genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg. Karl Georg og Anders genvalgt uden modkandidater med klapsalver.

 

8. Valg af suppleant, på valg er

                Mads Winther Jensen          - genopstiller ikke

Bestyrelsen foreslår Allis Kiholm. Allis præsenterede kort sig selv. Valgt uden modkandidat.

 

9. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag fremsendt.

 

10. Oplæg fra bestyrelsen til nye prøver – Derby/Unghundeprøve og Jagtprøve.

HMC fortalte om oplæg til unghundeprøve. Konkluderede fra formiddagens møde, at vi skal prøve det over 2 – 3 år. Opfordring i Jagthunden fra engelske racer om at kontinentale tager dette op. Syd og Sønderjyske aktivgruppe tænker på at starte derbyprøve. Ingeborg Abildgaard: Syntes det er en god ide, har været på prøve i Tyskland. Otto Brunhøj: Godt initiativ, oplæg fra tyske prøver, aldersinddeling forkert, ingen hund må have passeret 1. oktober mere end 1 gang. Stand for alt vildt skal tælle.

Johan Sørensen: Karakteren 4 på spor skal justeres.

Vagn Jensen: Mangler lidt dressurbarhed – kontra retrieverne.

Otto Brunhøj: Ingen jagtsæsonserfaring.

Niels Jørgen Jørgensen. Anlæg / unghundeprøve et spørgsmål om hvad man vil kalde det. Hvis det skal være anlæg må hunden ikke være over 12 måneder.

Martin Ellegård: Nervøs for om det kan bedømmes om det er anlæg eller dressur.

Ved håndsoprækning fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre – 4 stemte imod.

 

11. Eventuelt

HMC reklamerede for jubilæumsfesten – fortalte om overnatning, 15 værelser tilbage.

Ove Madsen: Opfordrede til i anledning af jubilæet at afholde Hubertusprøver, evt. nogle stykker rundt om i landet. Opfordrede til at sende nogle gode billeder til at få lavet nogle fotostater. Opfordring til at bruge avlsvejlederne – men jeg trak mig fra denne post pga. alle disse tyskerparringer. Jeg tror vi har problemer om 3 – 4 år med resultaterne, bl.a. hoveder med masker.

Otto Brunhøj: Al overdreven brug er skadelig. Man skal ikke ukritisk parre med tyske hanhunde.

Johan Sørensen: 4 kuld på vej pt. 2 kuld efter tyske hanhunde. Vi kender ikke hvilke prøver de har bestået. Er det nødvendig? Avlsregisteret indeholder hunde med mange fine resultater. Pt. 30 hanhunde og 20 tævehunde i registeret.

KGK: Har forsøgt med tysk avl – det giver nogle knubs – det må man regne med. Forsøger at lave bedre brugshunde, drager paralleller, bedre gener.

Ove Madsen: Forkert at KGK ikke bruger sin tyske hanhund på danske prøver eller udstilling, eller bare går med den i snor så vi kan se den.

KGK: Har forespurgt DKK om den må stille på prøver, men der er ikke kommet nogen reaktion. Den har været udstationeret i Norge og Sverige. Den har haft 7 parringer i Danmark.

Bjarne Jacobsen: Opfordrede til at fuldbrugsprøverne kunne lægges i august måned, så kan apportering af fugl klares på udkastet fugl.

Ingeborg Abildgaard: Opfordring til at profilere sig i DK4.

Chr. Hansen: Fuldbrugsprøverne er ikke en konkurrence bedømmelse, det er FUME.

Uffe Jacobsen: FUME er et tilbud til de hunde med 1. præmie der vil noget mere.

Jørgen Christensen: Lidt deprimerende for en prøveleder at spørge om deltagelse på FUME. Man laver ikke bare en prøve, det kræver en masse terræn.

Niels Jørgen Jørgensen: Der er ikke lavet om på reglerne i FUV i 20 år. Der bør laves om på reglerne vedr. bringsel rapportering på schweiss. Kommer hunden ikke derud kan man ikke få en 1. præmie.

KGK: Fortalte at han har aflagt Ejvind Hansen et besøg og skulle hilse forsamlingen. Har ved denne lejlighed modtaget en del sølvtøj som skal bruges i jubilæumsåret. Rettede en stor tak til alle vore sponsorer.

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling og takkede for god ro og orden og en sober tone i debatten.

 

HMC: Mange tak til Uffe for din medvirken, og tak for et talrigt fremmøde.

 

 

Siden opdateret: 28-02-2008 15:39