Dagsorden tirsdag den 29. maj 2007 kl. 18.00 i Billund:

 

1.     Underskrivelse af referat sidste møde

2.     Orientering fra DJU, FJD, DKK

3.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

4.     Økonomi 2006 - 2007

5.     Give prøven - evaluering

6.     Udstilling Vissenbjerg

7.     Generalforsamling

8.     Udstilling Vingsted

9.     Assensprøven 2007

10.   Efterårsvinderprøve 2008 – principbeslutning træffes om placering

11.   Jubilæumsbrugsprøve 2008

12.   Eventuelt + næste møde

 

Referat:

 

1.     Underskrivelse af referat sidste møde

        Anders medbragte referat til underskrift.

 

2.     Orientering fra DJU, FJD, DKK

        DJU. 6 dommeraspiranter er godkendt. Liste over DJU udvalg modtaget. Navne på nye medlemmer til valg indsendes til DJU inden 1. oktober 2007. DJU nåle modtaget, uddeles på årsmødet.

        FJD. Hans Martin er valgt som FJD’s repræsentant i Schweissudvalget under DKK.

        Jagthunden udkommer i år i 9 numre, idet oktober nr. alligevel udkommer.

        Udstillingsresultaterne fra FJD’s udstilling skal sendes til FJD’s sekretær.

        Brev til FJD fra FUV (Fuldbrugsprøveudvalget) om tilskud i 2008 idet DJU’s tilskud falder bort. Korthårklubben vil gerne give tilskud pr. deltagende hund, mod at få indsigt i regnskabet der afleveres fra FUV.

        DKK. Flere mener DKK’s repræsentantskabsmøde er tidsmæssigt dårligt placeret.

        Nye FCI udstillingsregler fra  1/1-2008. 1. , 2. og 3. præmiebetegnelsen forsvinder. Excellent, Very Good, Good, hvor ligger de henne i forhold til avlsrestriktioner? Lovet dansk oversættelse i foråret 2007, endnu ikke kommet.

        DKK henvendelse om at Fl. Konnerup ikke kunne dømme i Vissenbjerg fordi han skulle dømme i Herning. Fl. Konnerup har afklaret problemet.

 

3.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

        Der har siden sidst været 17 henvendelser om hvalpe, KGK har aldrig før oplevet så mange. Henvendelse på 4 trænede hunde. Henvendelser fra 4 helt nye der ikke har haft korthår før.

        Avlsanvisninger – ingen officielle.

 

4.     Økonomi 2006 – 2007

        Regnskab og Budget kommer på nettet i denne uge.

        Mange udmeldinger både i 2006 og 2007, men også mange nye indmeldinger.

        Kassebeholdning d.d. kr. 315.590,73. De 250.000 kr. er indsat på en højtforrentet konto.

 

5.     Give prøven – evaluering.

        God positiv stemning blandt hundefolkene. Ikke de bedste forhold rent vejrmæssigt, men en tilfredsstillende præmieringsprocent.

        Ros for de nye præmier til vinderklassen.

 

6.     Udstilling Vissenbjerg

        Aftale på plads med hensyn til telte o.l. med Roger Drue. Mødetid for bestyrelse aftalt. Værelser til dommere ordner HMC. Ellen afløser Allis som sekretær når hun skal i ringen med sin egen hund. BIR – BIM dømmes af Fl. Konnerup.

 

7.     Generalforsamling

        Ingen indkomne forslag. Anders foreslås som ordstyrer hvis ingen andre forslag, ikke optimalt, men nødvendigt.

        Konsekvens ændring af valg hvis HMC vælges til formand.

        Leif inviterer pokalmodtagere, rettelse til Mest vindende på schweiss, nemlig Mejlby Dessie med Henry Jensen, Snedsted.

        Beretning modtages fra Leif senest Grundlovsdag.

        Alt er kopieret, dagsorden, regnskab, revisionsprotokollat. Afstemningssedler er parat.

 

8.     Udstilling Vingsted

        Alt er på plads. Kontakt til Ivar Tang. Sekretærer Ellen, Torben Hjardemål, Anders Wanstrup. Præmielister og kritiksedler haves på lager.

        Evt. ny til at forestå Vingsted udstillingen fremover hvis HMC vælges til formand.

 

9.     Assensprøven 2007

        Krav til terrænledere – Ove & Co. opstilles inden afholdelse af møde. Der udsættes 9-10 ugers fugle. Evt. sponsering fra agerhøne leverandør.

        Evt. sponsering fra Uniq, Profdog m.fl., tilbud sendes til kasserer senest den 20.06.07.

 

10.   Efterårsvinderprøve 2008

        Vi er i bestyrelsen enige om at flytte Efterårsvinderklassen fra Fyn til Sydsjælland fra 2008. Vi har kontakt til en korthårsmand der har sagt ja til at tage prøven fra 2008 og fremover. HMC tager kontakt og beder om en skriftlig accept på afholdelse af vinderprøven for en årrække, således vi ikke risikerer det kun bliver for 1 år.

 

11.   Jubilæumsbrugsprøve 2008

        Brugsprøven havde vi regnet med afholdt på Sydsjælland. Dette er ikke lykkedes, men til gengæld har man i Nordjylland sagt ja til at afholde denne prøve. Stedet bliver Hjallerup og omegn evt. med Poul Bislev som prøveleder. Der vil være plads til 7 hold måske flere hvis det skulle vise sig nødvendig idet prøven skal være åben for alle racer.

 

12.   Schweiss

        På Sydsjælland arbejdes der stadig på om det er muligt at finde en ny prøveleder for Schweissprøven idet Claus Bælum har sagt fra.

        Der arrangeres en schweissprøve i Nordsjælland sammen med Münsterlænderklubben. Der må afholdes alle de prøver man vil. De skal blot meddeles 3 uger før. Schweissnåle bibeholdes.

 

13.   Eventuelt

        Forslag fra Kusk Outdoor på dækkener til hunde. Ideen god men løsningen for dyr.

        Diplomer fornyes. Der laves et generelt diplom som kan bruges til alle prøveformer. Der indhentes tilbud på trykning.

        Henvendelse fra en nordmand om medlemskab, samt ønske om at klubben er behjælpelig med at finde en hund. Der rettes henvendelse til ham om hvalpelisten, men bestyrelsen udtager ikke en hund til ham.

        Jubilæumsbarometeret skal i Jagthunden hver gang under en eller anden form.

        Jagthundens indhold drøftet og en principbeslutning truffet om hvad der skal bringes af resultater m.m.

        Birte Web inviteres på et tidspunkt med til møde om nye tiltag på hjemmesiden.

        PR materiale drøftet igen, her ønsker bestyrelsen sig brændende at nogle blandt medlemmerne henvender sig og tilbyder sin hjælp.

        Forespørgsel fra Leif om køb af sin PC.