Korthaarklubbens Generalforsamling

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 10. juni 2007 kl. 15.00.

 

1.     Velkomst ved formand Leif A. Jensen

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmetællere

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2006

6.     Fremlæggelse af budget for 2007, fastsættelse af kontingent 2008

7.     Valg af formand

                Leif Anker Jensen er på valg og modtager ikke genvalg               

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Ellen Jørgensen – villig til genvalg

                Heine Jørgensen – villig til genvalg

9.     Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er

                Jørn Abildgaard – villig til genvalg

                Uffe Jacobsen – villig til genvalg 

10.   Behandling af indkomne forslag

                Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

11.   Eventuelt

 

Årsmødet startede med at Leif tildelte DJU-nålen til Svend Arent Jørgensen for hans indsats i Markprøveudvalget samt Johan Sørensen for hans dommergerning.

 

Referat:

Punkt 1: Formanden bød velkommen til forsamlingen på ca. 60 medlemmer og startede med at bede forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer der ikke er blandt os mere.

 

Punkt 2: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anders Wanstrup, som blev valgt uden modkandidat. Dirigenten startede med at konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet i henhold til nugældende vedtægter.

 

Punkt 3: Valg af stemmetællere. Valgt blev Sven-Erik Olsen og Frede Lauritsen.

 

Punkt 4: Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.

 

Det er nu tredje gang at jeg står her på talerstolen for at aflægge beretning, og det er for mig den sidste, jeg har valgt ikke at genopstille til valget som formand senere på dette møde. Årsagen er at jeg ikke har den fornødne tid til at udføre dette hverv tilfredsstillende.

Da jeg sidste år stod her på talerstolen for at aflægge beretning, ja, da var det med en meget dårlig økonomi i ryggen. Jeg står her i dag med en meget sund økonomi i ryggen, takket været jer medlemmer som stemte for en kontingent forhøjelse, men også grundet en meget ihærdig kasserer, som sammen med den øvrige bestyrelse har brugt det forgangne år til at kulegrave regnskabet, men mere om dette senere.

 

Jeg vil i beretningen komme ind på emner og områder hvor vi som klub har gjort os gældende med vores hunde.

Klubben er ligesom tidligere år godt repræsenteret i diverse udvalg under DJU, det er vigtigt at vi stadig finder nogle blandt vores medlemmer som har interesse i at deltage i dette arbejde.

I FJD er der et godt samarbejde klubberne imellem, og det er meget vigtigt at dette samarbejde fortsætter fremover. Der har ikke været de store sager i det sidste år, men en sag som alle har været optaget af, var de nyreviderede FMR, som er blevet diskuteret, og der blev fra FJD sendt forslag til  DJU, om at få taget hånd om de meget diskuterede kapitler vedrørende vagtel og urfugl samt kategori inddeling i vinderklasse.

 

Omkring bladet Jagthunden så blev det besluttet af økonomiske årsager at lade maj og oktober numrene udgå. Det blev dog på sidste FJD møde besluttet at oktober nummeret udkommer, da redaktøren havde fundet ud af at porto prisen ellers ville blive meget højere end budgetteret. Bidraget til Jagthunden er 12.- kr. pr. medlem.

 

Ved valget til DKK’s bestyrelse blev Søren Hecht Petersen valgt. Det er godt for de stående jagthunde at der nu er to medlemmer i bestyrelsen igen. På forårets formandsmøde med DKK blev der orienteret om mange forskellige ting, en sag som vil komme til at berøre Korthår er, at der fra 1. januar 2008 indføres nye udstilling regler efter FCI standard. DKK lovede at de i løbet af foråret ville komme en dansk oversættelse, men den er vist blevet meget forsinket. Dette kan blive et problem for nogle specialklubber som har diverse avls restriktioner.

 

Hvis vi ser overordnet på hvordan det ser ud med vores race, ja så ser det godt ud, der er dog på visse punkter noget som vi skal være opmærksomme på nu, og i fremtiden.

Vi går meget tilbage med hvalpe tillæg 286 hvalpe i 2006 mens der i 2003 blev registreret 414, en meget stor tilbagegang som vi skal gøre alt for at få stoppet. Vi har i bestyrelsen diskuteret hvad årsagen er, men er ikke kommet til en endelig løsning. Men er enige om at det er nu der skal sadles om, vi har nok i for mange år fokuseret for meget på markprøve/ vinderklasse, fremtiden må derfor hedde schweiss/ fuldbrugsprøve. Vi skal dog stadig stille vores hunde på markprøve det er jo her vi har mulighed for at udvælge hunde til brug i avlen, jævnfør FMR Kap.1 § 1. Hvor der står: Formålet er at fremme interessen for jagten med den stående hønsehund, at vurdere og fastslå de deltagende hundes jagtlige egenskaber og dressurbarhed til vejledning for avlsarbejdet.

 

Vi har 100 års jubilæum til næste år, der er i den forbindelse nedsat et jubilæumsudvalg som er kommet med mange gode forslag og tiltag til, hvad der skal foregå i årets løb. Jeg vil opfordre alle til at deltage i disse arrangementer, da det også er med til at fremme interessen for den korthårede hønsehund.

 

Når vi så skal gøre status over hvordan vi så klarer os på diverse markprøver, her ser det meget fint ud, der er stor interesse for at stille hund i alle klasser.

Assensprøven 2006 tangerede rekorden med 72 hunde tilmeldt, det var året hvor der ikke måtte sættes fugle ud på dagen via en dispensation. Der var derfor gjort et meget stort arbejde med udsætning efter reglerne, fuglene blev sat ud i volierer og fodret for så senere at lukkes ud i de omliggende marker. Men vi måtte på prøvedagen konstatere at det ikke er bare lige, det med at sætte fugle ud. Der var hold som ikke på dagen havde nogle fugle, hvilket er meget uheldigt. Men tak til alle dem som gjorde hvad de kunne for at det skulle lykkedes.

 

På det afsluttende DM på Sydfyn var der 11 korthår som deltagere, og ved afslutningen kunne vi konstatere at der blev placeret 4 korthår. Staal A-Faust blev 2. vinder, Toes’ Brahms blev 4. vinder, Halsbondens Sasha blev 5. vinder og Nordboen Buster blev 6. vinder. Grundet en dommer fejl er 6. vinderen senere blevet frataget placeringen.

 

Fuldbrugsprøverne har haft deltagelse af 20 korthår, en hund mindre end året før, der blev opnået 5 x 1. pr. , 4 x 2. pr. og 1 x 3. pr. Et resultat som ligner de foregående år, der deltog ingen korthår på FUME.

 

På schweiss er der en interesse som er meget stabil i forhold til andre år, men det kunne være godt hvis der var endnu flere som ville arbejde med denne disciplin. Det er nu DKK der står for schweiss arbejdet i Danmark og alle klubber har mulighed for at lave alle de prøver de vil.

 

På eksteriør siden ser det fint ud, vores hunde holder standarden, vi kunne måske godt ønske os nogle flere championater, men antallet af hunde der kommer på udstilling er fint. På sidste års FJD udstilling deltog 37 hunde en meget stor fremgang i forhold til året før hvor der kun var 14.

Vingsted udstillingen havde 44 tilmeldte hunde et lidt mindre antal end der plejer at være, men kvaliteten var god 80 % opnåede 1. præmie. Der blev også stillet hunde i både opdræts- og avlsklasse.

 

På Give prøven 2007 var jeg på grund af familie forøgelse ikke tilstede. En flot afviklet prøve med deltagelse af 25 unghunde og 62 i åbenklasse, næsten samme antal som året før. I vinderklassen om søndagen deltog 54 hunde. Tak til alle hjælpere og prøveleder.

 

Jeg vil her i beretningen ikke undlade at sige tak til klubbens aktivgrupper som i hele landet gør et meget stort arbejde for vores race, det er en uvurderlig indsats der ydes, ikke mindst med at indsluse nye medlemmer. Sidste år nævnte jeg at nye medlemmer ville blive lagt ud på hjemmesiden, så de enkelte aktivgrupper kunne se om der kom nye i deres område, dette er gjort, så jeg håber at det vil blive brugt.

 

Omkring årbogen vil sige tak til redaktøren for en meget flot bog, en bog som du gør rigtig meget ud af, dette kan ses, jeg tror ikke der er ret mange resultater som ikke er med.

 

Hjemmesiden er som tidligere år et meget stort plus for klubben, jeg vil ligesom de andre år sige Birte tak for den store indsats hun lægger i at få alle resultater med, næsten før de er opnået.

 

Et andet talerør som vi har, er Jagthunden. Som tidligere nævnt så udkommer bladet 8 gange om året, jeg vil opfordre til at sende materiale til redaktøren i god tid, der er deadline hver den 1. Vores nuværende redaktør er Anders og han bringer det som tilsendes inden deadline, dog kun stof som omhandler resultater og andet som er relevant for klubben.

 

Vi må konstatere at antallet af HD fotograferinger falder, der blev kun fotograferet 27 hunde heraf var de 26 HD fri. Jeg vil endnu engang opfordre til at få fotograferet sin hund.

 

Jeg vil i beretningen ikke komme nærmere ind på Klubbens økonomiske situation, da det kommer som et selvstændigt punkt senere på mødet, men konstatere at det ser fint ud.

Medlems tallet pr. 31.12 2006 var 822

 

Jeg vil til sidst udtrykke en stor tak til alle som støtter op om Klubben, og ikke mindst en tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.

 

Kommentarer til beretning:

Ove Madsen ang. DM. For dårligt at der går observatører nede bagved og så ikke påtaler overfor dommeren at der er sket fejl til middag, så kunne tingene måske være løst på det tidspunkt. Leif: Sagen er ført videre fra FJD til DUV, hvad der så sker videre ved vi ikke.

Formandsberetningen godkendt.

 

Punkt 5: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2006

Kassereren fremlagde regnskab, mere specificeret end tidligere, i henhold til bestemmelse på sidste årsmøde. Regnskabstal 2006, Budget 2006 og sammenlignende regnskabstal 2005. Gennemgik alle poster, forklarede om udspecificeringerne og lagerbeholdning. Takkede revisor Jørn Abildgaard for et godt og konstruktivt samarbejde.

Overskuddet udgør kr. 86.958,48. Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2006 kr. 233.855,90

 

Kommentarer: Igen i år var der en del snak om udmelding af medlemmer, idet der i 2006 er udmeldt 97 og indmeldt 60 nye. Jacob Bislev takkede for et fint overskueligt regnskab.

Regnskab godkendt

 

Punkt 6: Fremlæggelse af budget for 2007, fastsættelse af kontingent 2008

Kasserer gennemgik budget 2007 i alle punkter. Budgetteret overskud på kr. 52.350. Bestyrelsen foreslå uændret kontingent for 2008 på kr. 400,-

Fortalte at der på nuværende tidspunkt er udmeldt 90  og indmeldt 35.

 

Igen udspandt der sig en snak om medlemstal. Forslag om at der indføres ”passivt medlemskab”. Bestyrelsen har tidligere drøftet dette, men det er meget svært håndterbart, idet det ikke er muligt at konstatere om de der evt. er passive medlemmer deltager på prøver. Advaret fra andre klubben om at lave et sådant medlemskab.

Budget og kontingentfastsættelse godkendt.

 

Punkt 7: Valg af formand

                Leif Anker Jensen er på valg og modtager ikke genvalg

Leif sagde tak for 3 fantastiske år som formand for klubben, men desværre tillod tiden ham ikke at fortsætte. Fra bestyrelsens side blev foreslået Hans Martin Christensen. Hans Martin fortalte at han havde fået mange opfordringer til at blive formand. Han har opbakning fra hjemmefronten, og da han nu er gået på efterløn var tiden der også til arbejdet.

Hans Martin Christensen valgt uden modkandidat.

 

Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Ellen Jørgensen – villig til genvalg

                Heine Jørgensen – villig til genvalg

Ellen og Heine genvalgt uden modkandidater.

Som en konsekvens af valget til formand, skulle der vælges yderligere et medlem til bestyrelsen for Hans Martins resterende periode, nemlig 1 år. Bestyrelsen foreslog Anders Wanstrup. Anders valgt uden modkandidat.

Som en konsekvens af valget til bestyrelsen, skulle der vælges en suppleant til bestyrelsen for Anders resterende periode, nemlig 1 år. Efter en lille sonderingspause indvilgede Mads Winther Jensen i at opstille. Mads valgt som suppleant for 1 år.

 

Punkt 9: Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er

                Jørn Abildgaard – villig til genvalg

                Uffe Jacobsen – villig til genvalg

Jørn Abildgaard og Uffe Jacobsen genvalgt uden modkandidater.

 

Punkt 10: Behandling af indkomne forslag

                Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Punkt 11: Eventuelt

Hans Martin takkede for valget som formand. Fortalte at Cathrine & Andreas Haugaard netop har fået hvalpe og har doneret en hanhvalp til jubilæumskontoen.

Kim Henriksen takkede Hans Martin for at ville stille op som formand og ser frem til et fremtidig samarbejde – glad for at arbejdet efter skuddet bliver vægtet højt.

Karl Georg Kristensen – opfordring til at pokalmodtagere bliver bedre til at tilbagesende pokaler. Ser gerne flere nye der vil sponsere pokaler. Som PR ansvarlig takkede han  sponsorer 2006 for bidrag. Vil ikke gøre så meget frem til 2008 idet jubilæumsudvalget nu skal ud og søge midler, og mange gange vil det være de samme sponsorer. Vi skal i gang med at lave nyt PR materiale, bl.a. med nye billeder. Opfordring til at de af vore medlemmer der kan noget på det felt melder sig og hjælper bestyrelsen. Kom nu frem af busken. Vi kan ikke det hele selv.

Husk at oplyse om resultater, vent ikke på at andre gør det.

Ove Madsen – Tillykke til Hans Martin, dernæst til Leif – det var ikke for at genere dig at jeg skrev som jeg skrev, men jeg mener ikke klubben kan holde til at skifte formand hvert 3. år. Hvalpetillæggets fald tror jeg skyldes for meget eliteavl. Vi skal også huske at der kan avles på de ”almindelige” gode korthår.

Karl Georg – Vil gerne have de ”almindelige” hunde vist frem for at se racetypiskheden.

 

Martin Lund Ellegaard – Jeg har forsøgt at få et punkt på dagsordenen om Avl – fordi jeg har lavet en indavl. Dette kunne ikke lade sig gøre, men det må ikke tages som et udtryk for at bestyrelsen var modvilligt, men var sikker på at det ville tage nogen tid. Opfordring til at Martin fortæller hvalpekøberne hvad indavl kan indebære. Som tingene er nu har Martin ikke gjort noget forkert og vi kan fint have hvalpene på hjemmesiden. Opfordring til Martin om at lave en skrivelse der kan lægges på hjemmesiden og kan komme i bladet.

Martin – Det har været vigtig for mig nøje at sætte mig ind i hvilke fordele hundene havde og det er vigtig at alt det der er synlig er i orden og at psyken er i top. Man kan ikke få noget dårligt indavlet men man kan opdage nogle fejl som man ikke vidste man havde. Jeg ønsker at alle kommer og taler med mig om det. Jeg tror jeg har gjort det rigtige.

Hans Martin – det er modigt af dig, jeg opfordrer til at punktet tages op næste år så er hvalpene også 1 år.

Svend Arent Jørgensen – Fortalte lidt om jubilæumsfesten på Vissenbjerg Storkro den 14. juni 2008. Opfordring til at bestyrelsen afholder møde med aktivgrupperne og jubilæumsudvalget.

Johan Sørensen – Opfordring til Martin om at punktet følges op næste år, evt. tages med på aktivgruppemødet og derefter publicere resultatet af den diskussion. Opfordring til på udstilling at komme med avls klasser efter hanhunde der bruges i avl. Så kan man se forskellige linier med forskellige tæver, som måske ikke har været vist frem. Evt. placere avls- og opdrætsklasser på et andet tidspunkt, end når de fleste er kørt hjem.

Lene Sørensen – forespørger om aktivgrupperne selv skal fremstille PR materiale.

Karl Georg – Hvis en aktivgruppe får lavet noget materiale som hele klubben kan få gavn af, vil klubben spæde økonomisk til.

Ove Madsen – jeg har kritiseret det Martin har lavet. Vi havde engang en gammel opdrætter der lavede det samme, det blev noget skidt. Kom med hele kuldet og vis os hvad der er blevet ud af det.

Birte Johansen – Opfordring til fortsat at sende resultater ind til hjemmesiden, og tak til de mange der gør det.

Sven-Erik Olsen – Studiekredsen på Sjælland bliver 40 år 2008.

Johan Sørensen – Aktivgrupperne er vort største aktiv. Hvis man går ind på deres sider på hjemmesiden kunne man give dem karakterer fra 1 til 5. Der er nogle der vil falde meget igennem, mens andre er helt i top. Når jeg tilbyder at lave fuldbrugsprøvetræning er der flest ruhår der er interesserede – det skal laves om så det er korthår.

Kim Henriksen – Opfordring til bestyrelsen om at afholde et seminar om avl.

Karl Georg overrakte på vegne af bestyrelsen/klubben Leif en gave som tak for 3 år.

 

Herefter uddelte Leif pokaler:

Mest vindende på udstilling: Græsdalen Gritt – Per Winther Jensen, Tårs

Mest vindende på mark: Toes’ Brahms – Karl Georg Kristensen, Hals

Mest vindende på fuldbrugsprøve: Græsdalen Chicago – Kurt Grün, Tårs

mest vindende på schweiss: Mejlby Dessie – Henry Jensen, Snedsted

 

Dirigenten afsluttede generalforsamling og takkede for god ro og orden.

Leif takkede Anders som dirigent og tak til alle for en god generalforsamling. Overrakte dirigentklokken til Hans Martin.

 

Udbragte 3 hurra for Korthaarklubben.

 

 

      

Siden opdateret: 22-06-2007 18:33