Dagsorden bestyrelsesmøde den 30. maj 2006 kl. 18.00 i Billund:

 

1.       Underskrivelse af referat sidste møde

2.       Orientering fra DJU, FJD, DKK

3.       Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

4.       Økonomi, herunder Årsregnskab 2005 og budget 2006.

          Forslag til årsmødet: indtægtsførelse af midler fra de 2 opløste aktivgrupper

5.       Årsmøde

6.       Oplæg til avlsmål (tidligere fremsendt)

7.       Oplæg til Klubbens love (tidligere fremsendt)

8.       Evaluering Give 2006.

9.       Hvordan kan medlemsafgang mindskes jf. tidligere udsendte statistik

10.     Principper for honorering af kørselsrefusion til bestyrelsen

11.     Principper for gavegivning og personomtale i Jagthunden/hjemmesiden

12.     Eventuelt + næste møde

 

 

Referat.

1.       Underskrivelse af referat sidste møde

Referat underskrevet.

 

2.       Orientering fra DJU, FJD, DKK

DJU. Orientering om markprøvedommeruddannelse.

Fodertønder. Vi har indsendt ansøgning pr. brev og derefter modtaget officielle ansøgningspapirer som Ellen udfylder og indsender senest 15. juni.

Ansøgning om tilladelse til fældning af fasan samt ansøgning af Cacit til vinderklasser modtaget fra DJU. Ansøgning til Assensprøven 2006 er sendt.

FJD. Kirstein Henriksen søges opstillet til valg i DKK så man får 2 repræsentanter.

Der er 46 korthår tilmeldt Vissenbjerg udstillingen. Pæn fremgang. Der er fundet sponsor til pokaler til bedste åbenklasse tæve og han, navne oplyses i forbindelse med udstilling.

Giveprøven 2007 afholdes 14. – 15. april. Prøvekalenderen er ændret for 2007 pga. hvordan påsken falder. Der vil fremover blive søgt Cacit til vinderklasser på Giveprøven.

Udgifter vedr. Jagthunden fastholdes på nuværende niveau.

DKK. Referat fra 2 møder der er afholdt med Schweissudvalget. 27. juni afholdes nyt møde i DKK vedr. schweiss. Der henvises til DKK’s og Schweissudvalgets hjemmesider for yderligere information.

Der skal uddannes gruppedommere i gruppe 7 udstilling i DKK regi.

Vi har modtaget forslag til dommerbesætning for DKK’s udstillinger 2008 fra Flemming Konnerup. Ellen indsender disse.

 

3.       Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

Der har været 11 forespørgsler på hvalpe hvoraf i hvert fald 2 har resulteret i køb. Formidlet salg af 2 færdigtrænede hunde. Ingen avlsanvisninger. Flere henvendelser fra Norge og Sverige.

 

4.       Økonomi, herunder Årsregnskab 2005 og budget 2006.

          Forslag til årsmødet: indtægtsførelse af midler fra de 2 opløste aktivgrupper.

Vi har modtaget revisorens påtegning til regnskab 2005 med en række henstillinger og bemærkninger. Offentliggøres på hjemmesiden sammen med regnskab og budget. En længere debat fandt herefter sted.

Bestyrelsen traf som konsekvens heraf, bestemmelse om, at regnskabsopbygningen skal omlægges så den viser et mere optimalt billede af aktiviteter og økonomi.

Som konsekvens heraf valgte kasserer Erik Petermann at trække sig.

 

Ovenstående forslag om indtægtsførelse af midler fra 2 opløste aktivgrupper blev ikke vedtaget af bestyrelsen.

 

Medlemsstatus pr. 15.05.06 udmeldt 39 og 52 pga. restance, 40 nye medlemmer. Se offentliggjort statistik på hjemmesiden over udmeldte medlemmer. Enighed i bestyrelsen om, at det er beklageligt med den store medlemsgennemstrømning. For at mindske denne, offentliggøres navne på nye medlemmer således at bl.a. aktivgrupperne kan tage kontakt til disse for at inddrage dem i klubbens arbejde.

 

Kassebeholdning pr. 5. maj 2006 kr. 152.587,70.

 

5.         Årsmøde

Vi har desværre fået sat et punkt på dagsordenen som vedr. valg af revisor og revisorsuppleant. Disse blev i 2005 valgt for en 2 årig periode, derfor en ændring til dagsordenen for årsmødet. Hallen er bestilt, kaffe bestilt, overhead bestilt.

Regnskab, budget, revisorpåtegning, oplæg til vedtægter, oplæg til avlsmål samt indkomne forslag kopieres og fremlægges (Ellen). Stemmesedler medbringes af Leif. Pokalvindere er inviterede.

På valg: Hans Martin og Karl Georg har tidligere meddelt sig villig til genvalg.

Da kasserer Erik Petermann valgte at trække sig skal der også vælges et medlem til bestyrelsen der kan varetage denne post.

 

6.       Oplæg til avlsmål

Oplæg offentliggøres.

 

7.       Oplæg til Klubbens love

Vedtægter gennemgået, enkelte rettelser, offentliggøres.

 

8.       Evaluering Give 2006.

Giveprøven en god prøve trods vejret. Bestyrelsen udpeger ordførende dommere til vinderklasserne.

 

9.       Hvordan kan medlemsafgang mindskes.

Statistik over udmeldte/indmeldte medlemmer 1. kvartal 2006.

30 medlemmer udmeldt via brev, telefon eller mail.

68 medlemmer slettet p.g.a. restance.

4 medlemmer udmeldt p.g.a. manglende adresse.

 

Således i alt udmeldt 102 medlemmer med følgende anciennitets fordeling:

Medlem under 5 år           80 medlemmer                 78%

Medlem   6 – 10 år             7  -                                       7%

Medlem 11 -  15 år             8  -                                       8%

Medlem over 16 år             7  -                                       7%

 

Fordelingen af gruppen ”udmeldte medlemmer under 5 år”:

1 år                                     25 medlemmer                 31%

2 år                                     10   -                                   13%

3 år                                     24   -                                   30%

4 år                                      8   -                                   10%

5 år                                     13   -                                   16%             

 

Det kan desværre konstateres at over halvdelen af periodens udmeldelser kan henføres til medlemmer som har mindre end 3 års anciennitet i klubben.

 

Af de 30 modtagne udmeldelser angives følgende årsager:

13% ingen hunde

7%   Økonomi

80% Ubekendt.

 

For 1. kvartal 2005 blev registreret 25 udmeldinger og 56 slettede medlemmer p.g.a. restance. I alt 81 medlemmer.

 

Tilsvarende er for årets 1. kvartal 2006 registreret 37 nye medlemmer mod 43 samme periode i 2005.

 

Nye medlemmers navne offentliggøres hver måned på hjemmesiden så aktivgrupperne kan tage fat i disse mennesker.

 

10.     Principper for honorering af kørselsrefusion til bestyrelsen

Når bestyrelsen deltager på diverse prøver som hundeførere modtages der ikke kørselsgodtgørelse. Når man deltager som bestyrelsesmedlem ydes kr. 1,50 pr. km + evt. bropenge.

 

11.     Principper for gavegivning og personomtale i Jagthunden/hjemmesiden

Principper for gavegivning findes frem fra arkiverne idet der tidligere er lavet en prioritering.

Principper for personomtale. Aktivgrupperne opfordres til at være opmærksomme på mærkedage i deres medlemskreds således at disse kan omtales. Bestyrelsen kan ikke kende til alle. Derved bliver nogle nævnt og andre ikke, hvilket er beklageligt.

 

12.     Eventuelt + næste møde

Jubilæumsudvalg er inviteret, der er endnu ikke noget svar.

Flemming Konnerup’s nye bog foreligger forhåbentlig til udstillingen i Vissenbjerg. Der skal af bestyrelsen udtages 3 billeder til præmiering.

Nordisk Landskamp i Sverige, oplysninger lægges på hjemmesiden når disse foreligger.

Der skal tjekkes op på forskellige PR materialer til udlevering på diverse stande.

Drejebog for afvikling af Vingstedudstilling udleveret af Hans Martin.

Der blev talt om muligheder for sponsorater til forskellige arrangementer, principbeslutning træffes på et senere bestyrelsesmøde.

 

Næste møde fastlægges efter årsmøde.

 

 

 

 

Siden opdateret: 06-06-2006 22:26