Minibestyrelsesmøde 29. juli 2006 Vingsted

 

Dagsorden:

 

1.     Underskrivelse af referat sidste møde

2.     Orientering fra DJU, FJD, DKK

3.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

4.     Økonomi

5.     Klubbens vedtægter

6.     Assens 2006

7.     Eventuelt + næste møde

 

Referat:

1.     Underskrivelse af referat sidste møde

        Referat underskrevet.

 

2.     Orientering fra DJU, FJD, DKK

        Hos DJU er det nu officielt hvem der er nu kommet ind i udvalget, nemlig Erling Clausen og Svend Arent Jørgensen. Der indkaldes forslag til kandidater til nyvalg i DJU’s udvalg.

        Der er meddelt dispensation til fældning af fasan ved Assensprøven. Leif tilskriver Politimesteren som vanlig.

        DKK’s dommerudvalg tilsendes CVR vedr. Torben Hjardemåls uddannelse til eksteriørdommer, når dette modtages fra Torben. Har været sekretær og ”føl”  udstillinger i Vingsted.  Det glæder bestyrelsen utrolig meget at Torben alligevel har sagt ja til at gå i gang med uddannelsen.

        Møde med DKK den 9. august 2006 og det nedsatte udvalg til udarbejdelse af prøveregler omkring Schweissprøver.

 

3.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

        Erik Petermann vil gerne fortsætte som hvalpeanviser.

 

4.     Økonomi

        Ellen har den 3.07. haft afleveringsforretning med Erik og modtaget et helt læs af forskellig materiale. Også ting der egentlig var bestemt til kassation. Er ved at have dannet sig et overblik over tingene.

        Bankbeholdning pr. 30.06.06 på kr. 150.310,22. Endnu er intet bogført for 2006. Der ligger i det program der er indkøbt til at styre medlemskartoteket et udmærket finansprogram. Det vil nu blive taget i brug således at der kan udskrives kvartalsopgørelser og årsregnskab direkte fra programmet. Ellen har haft kontakt med revisor og fået et oplæg til opbygning af regnskab, har herefter udarbejdet kontoplan der nu skal bruges. Ellen tager igen kontakt til revisor og revisor inviteres med til næste bestyrelsesmøde formentlig sidst i september.

        Klubbens indkøbte PC’er til kasserer er nu sat i depot. Programmet er lagt over på Ellens maskine idet der her er adgang til Internet, således der ikke skal bekostes opkobling. Der blev underskrevet papirer til banken angående homebanking, fuldmagt m.m. Afregninger og bilag som Ellen ikke umiddelbart kan godkende vil blive medbragt til bestyrelsesmøder for godkendelse.

        Ellen vil undersøge hvad der står af depositum hos FJD vedr. præmier som tidligere er fremgået af regnskabet som kr. 11.000,-, men ikke har figureret de sidste par år. Disse penge vil blive trukket hjem idet vi nu selv indkøber præmieglas.

        Betaling for annoncer i årbog 2004 og 2005 vil nu bliver opkrævet, idet dette ikke er på plads.

        Indstiks til stambøger hos DKK har været hjemkaldt til påførelse af ny kasserernavn. Det blev i den anledning konstateret at de er trykt i år 2005 med forkert formandsnavn, hvilket er dybt beklageligt.

        Der er kommet 13 nye medlemmer i juni, 10 helt nye og 3 genindmeldt. 2 udmeldt, heraf en pga. dødsfald. I henhold til tidligere bestemmelse vil disse nye navne blive lagt på hjemmesiden.

 

5.     Klubbens vedtægter

        Vi har modtaget klubbens nye vedtægter retur i godkendt stand fra DKK. Der var nogle enkelte små redaktionelle tilpasninger, som ikke kræver nogen særlig vedtagelse.

        DKK skriver: Vedrørende den tilsyneladende manglende godkendelse af klubbens gældende vedtægter, agter lovudvalget ikke i den anledning at foretage sig andet end at konstatere, at formalia ikke er fulgt. Dette henset til, at de nye vedtægter jo træder i kraft inden for en rimelig tid.

        Vedtægter underskrevet, sendes til DKK.

 

6.     Assens 2006

        De netop fremstillede udsætningsvolierer optages som aktiv i klubbens regnskab.

        Der blev talt lidt om nedtagning, opbevaring og transport af burene. Ligeledes blev der talt om fodertønder. Leif kontakter DJU idet vi ikke har fået svar på vores ansøgning om midler herfra. Vi er dog vidende om at interessen for disse midler langt oversteg forventningerne. Et af vore egne medlemmer bliver kontakter angående fremstilling af tønder til brug i Assens. Lidt af en hastesag.

 

7.     Eventuelt + næste møde

        Der blev igen talt jubilæum. Jubilæumsskrift - her har et medlem sagt ja til at medvirke. Der blev også talt om fremstilling af jubilæumsglas. Vedr. jubilæumsfond vil vi undersøge hvad der kræves og hvad man må, inden vi sætte et barometer på hjemmesiden således at medlemmerne, aktivgrupperne og andre interesserede kan skyde penge i fonden og se hvordan udviklingen er.

        Heine har muligvis fået tilsagn om afholdelse af Schweissprøve på Fyn i 2007, hvilket er glædeligt.

        Næste møde vil blive aftalt til sidst i september.

 

Siden opdateret: 06-08-2006 22:20