Bestyrelsesmøde den 27. november 2006 i Billund

 

Dagsorden:

 

1.     Økonomi:

        Opstilling af regnskab, Budgettal for 2007, Værdiansættelse af lagerbeholdning, revisionsinstruks.

 

Kort briefing:

2.     Underskrivelse af referat sidste møde

3.     Orientering fra DJU, FJD, DKK

4.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

5.     Dommerbesætning Give, FJD Udst. og Vingsted 2007 tilrettes efter invitation

6.     Assensprøve 2007

7.     Brugsprøve 2008

8.     Halekupering

9.     Årbog 2006

10.   Eventuelt

 

Referat:

 

1.     Økonomi:

        I dette punkt deltog revisor Jørn Abildgaard. Der var inden mødet udsendt forslag til opstilling af regnskab indeholdende de eksakte tal pr. 15.11.06, budgetopfølgning, lagerbeholdningsliste samt oplæg til revisionsinstruks.

        Ellen gennemgik alle konti og forklarede om posteringerne til disse og fremviste relevante bilag. Regnskabsopsætningen blev gennemgået, tilrettet og godkendt.  Under aktiver blev det vedtaget at indsætte lagerbeholdningslisten således at medlemmerne der kan se specifikationen. Beholdningslisten blev gennemgået og værdiansat. Som det sidste i regnskabet vil forskellige udvalgte poster være specificerede sådan at medlemmerne kan se hvordan beløbene fremkommer. Som regnskabet ser ud nu vil der blive et overskud på ca. kr. 75.000.

        Forslag til budget 2007 blev gennemdrøftet, tilrettet og godkendt. Budgettet for 2007 udviser et overskud på ca. kr. 60.000. Dette efter afsætning til forskellige aktiviteter, henlæggelser m.v.

        Bankbeholdningen pr. 5.11.06 udgør kr. 136.954,50. Vi har i oktober og november fået 4 nye medlemmer.

        Vi gennemgik herefter oplægget til revisionsinstruks, godkendte denne og indstiller denne til generalforsamlingens godkendelse i juni 2007.

        Vi fik under dette punkt en rigtig god drøftelse af økonomien og hvordan tingene er skruet sammen. Vi var enige om at vi konstant skal have fokus på budget i forhold til de reelle regnskabstal.

        Tak til Jørn Abildgaard for din medvirken under dette punkt.

 

Kort briefing:

2.     Underskrivelse af referat sidste møde

        Referat underskrevet

 

3.     Orientering fra DJU, FJD, DKK

        DJU – ingen underretning. Mail tilsendes DJU vedr. deltagelse i fælles glasindkøb.

        FJD – På sidste møde blev drøftet ny regel til indførelse i FMR i henhold til FCI vedr. hundens rejsning – afstandskriteriet. Ligeledes drøftelse om fast sliptid, fri-minut m.v.

        Resultatbogen blev drøftet, udgår efter al sandsynlighed i løbet 2007. Angående problematikken med tilmeldinger til vinderklasser (centralisering) er der ingen ændringer på vej pt. Man vil dog forsøge at få afstemt programmerne således at man finder evt. dobbelttilmeldte. Alle vore dommerelever går videre til aspirantuddannelse.

        DKK – Schweissregler udsendt, der er sidste møde den 28.11.06 i ad-hoc udvalget under DKK samt Schweissudvalget. Sammensætning i fremtidig schweissudvalg under DKK, her skal vi forsøge at en repræsentant fra Korthaarklubben får sæde.

 

        Forespørgsel om deltagelse på Roskilde Dyrskue igen i 2007. Sjællandske aktivgrupper spørges. Anders udarbejder forslag til PR-folder der kan bruges til disse formål. Nogle der evt. kan kopieres.

 

        Ellen har modtaget rykker for forskellige regninger både fra 2005 og 2006. Gennemgået og tilbagemelding om at 2 var betalt. Øvrige betales. Opfordring til bestyrelsen om at give kassereren besked når materialer bestilles, så man kan være obs på om regninger kommer rettidig. Ærgerligt f. eks. at få opkrævning på præmielister til Vingsted 2005 i 2006.

 

        Opfordring vedr. nyvalg til DKK’s bestyrelsen ønskes lagt på hjemmesiden. Leif tager kontakt til Birte Web.

 

4.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

        Der har været 3 henvisninger til hvalpe, 4 forespørgsler på tæve hvalpe. Ingen til salg pt.  Forespørgsel på 2 trænede hunde.

 

        Hans Martin er blevet kontaktet af Fuldbrugsprøveudvalget ang. reklame for denne prøve. HMC skriver et stykke til Jagthunden februar 2007

 

5.     Dommerbesætning Give, FJD Udst. og Vingsted 2007 tilrettes efter invitation

        Dommerbesætning til Give 2007 næsten på plads. Der er 8 jubilarer 2007, invitation udsendes i januar 2007.

        Dommerbesætning til udstillinger FJD og Vingsted ligeledes på plads. Sekretær bemanding drøftet – inviteres af HMC.

 

6.     Assensprøve 2007

        Endnu ikke afklaret. HMC afholder møde med Ove og Anker den 28.11.06.

       

7.     Brugsprøve 2008

        Forespurgt på sidste FJD møde – ok herfra. Der skal sendes ansøgning herom til DJU til behandling på deres januar møde. Leif sender ansøgning til DJU.

 

8.     Halekupering

        Leif har forespurgt forskellige medlemmer om hvilke metoder der bruges. Der arbejdes videre med at få nogle retningslinier udfærdiget og lagt på hjemmesiden.

 

9.     Årbog 2006

        Alt materiale til årbogen er nu stort set i hus. Det er sendt løbende til trykkeri, resten sendes indenfor de næste 14 dage. Forskellige medlemmer er bedt om billeder. Pokalmodtagerne afstemmes med Karl Georg. Da der kan være lidt problemer med at modtage PDF filer, og årbogens fil er stor, vil vi spørge om det er muligt at brænde en CD-rom som bestyrelsen kan få til gennemgang i stedet for. 

 

10.   Eventuelt

        KGK kunne oplyse at et medlem har tilbudt en ærespræmie til Jubilæums brugsprøven, samt en Jubilæumspokal 2008, udsættes efter nærmere aftalte kriterier.

        Spørgsmål fra UniQ Hundefoder hvad de skal give for at blive sponsorer på vores prøver. Beløbsstørrelsen blev drøftet. Enighed om at Kromix skulle have eneret på Giveprøven.

       

Vi skal være mere opmærksomme på gældende regler på vores fremtidige udstillinger. Vi kunne have udelukket og frataget en præmie fra en hund i Vingsted i henhold til DKK’s regler.

 

Der vil i nærmeste fremtid ske opdatering af avlsregister for en bestemt hund i henhold til tidligere referat.

 

Schweissprøverne 2007 er næsten på plads. Vi talte om kravet til at vi skal have en såkaldt chip-scanner. Heine bestiller en sådan hos DKK. Heine tager kontakt til et medlem vedr. schweissdommeruddannelse.

 

Ellen har haft en person til at overspille vores gamle videofilm om Korthåret Hønsehund til DVD, idet vi kun har 3 film tilbage. Da videofilm er ved at være en udgået vare, kunne det være aktuel med DVD. Det viste sig at der på masterbåndet til videoen har været en fejl, som ingen betydning har haft på bånd, men DVD er mere følsom og fanger denne fejl. Fejlen betyder at filmen går i stå midtvejs og skal sættes i gang igen. Heine tester DVD’en. Hvis han ikke mener det betyder så meget, vil vi evt. få fremstillet 50 stk. som medlemmerne så kan købe for kr. 50,-. Herom senere.

 

Spørgsmål ved donation til Jubilæumskonto. Det vil være muligt på hjemmesiden at sætte både Kennellogo og Kennellinks på ved donation. Vi besluttede at uanset beløbet størrelse kan man få Kennellogo på hvis man ønsker det, men under henvisning til at det fra 1.01.07 vil koste et gebyr at have Kennellinks på hjemmesiden skal donationen være kr. 200,- for at få Kennellinks på Jubilæumskontoen.

 

Jubilæumsudvalget har møde den 4.12.06 i Billund.

 

Da alle emner var udtømt kom Leif med følgende oplysning:

Da de i familien er i den lykkelige situation at skulle have familieforøgelse til foråret og da der ville ske en del omstruktureringer på hans arbejder, så han sig ikke i stand til at fortsætte som formand. Han stiller derfor ikke op til genvalg på den kommende generalforsamling i juni 2007.

 

 

Mødet sluttede med fælles kaffebord med Jørn Abildgaard og Svend Arent.

 

Siden opdateret: 16-12-2006 08:26