Bestyrelsesmøde den 26. juni 2006 i Billund

Dagsorden:

1.     Underskrivelse af sidste referat samt referat fra årsmødet.

2.     Konstituering

3.     Orientering fra DJU, FJD, DKK

4.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

5.     Jubilæum

6.     Vingsted 2006

7.     Assens 2006

8.     Eventuelt + næste møde.

 

Referat:

1.     Underskrivelse af sidste referat samt referat fra årsmødet.

Referater underskrevet. Evaluering af årsmødet, der blev afviklet i en god tone, selvfølgelig fik vi verbale ”tæv”, hvilket vi kunne forvente.

 

2.     Konstituering

Kassererposten overgår efter en del snak til Ellen, som ikke umiddelbart ønskede denne men accepterede. Ellen vil i samarbejde med revisor få regnskabet rettet ind efter de henstillinger bestyrelsen har fået i revisionspåtegningen. Ellen vil også trække på hjælp vedr. medlemsregistreringen.

Ellen bibeholder efter ønske redaktionen af årbogen, samt sekretærfunktionen. Til hjælp med årbogen ønsker vi i bestyrelsen hjælp fra nogle personer der er frisk på at hjælpe med at indskrive kritikker fra markprøver og udstillinger. Så er der nogle der er vakse ved tangenterne og vil bruge nogle timer i løbet af året på at hjælpe klubben, det er rene afskrivningsopgaver, så kontakt Ellen.

 

Karl Georg er fortsat pokalansvarlig men får også til opgave at få gang i sponsering + PR på forskellige områder.

 

Hans Martin fortsætter som koordinator for Assensprøven, FJD og Vingsted udstillingerne.

 

Heine overtager posten som koordinator for alle schweissprøver samt som medhjælper for Hans Martin vedr. Assensprøven. Heine har nogle kontakter i det sydfynske som vi kan drage nytte af, samtidig med at der også er kommet nye udsætningsregler, hvor der skal følges op på udviklingen og erfaringen.

 

Som ny suppleant blev Anders Wanstrup indvalgt. Anders har nogle kvalifikationer som vi gerne vil gøre brug af i bestyrelsesarbejdet, derfor er beslutningen om at suppleanten ikke nødvendigvis skulle deltage i møderne ændret. Også ud fra betragtningen af at Anders og Leif kan køre sammen, så udgiften for at deltage minimeres. Anders har accepteret at overtage posten som klubredaktør fra og med september nummeret af jagthunden. Dog vil han måske være lidt ophængt i efteråret af arbejde, men der vil vi øvrige så prøve at hjælpe med.

 

Avlsanvisere: Bibeholdes

 

Hvalpeanvisere: Bibeholdes

 

3.     Orientering fra DJU, FJD, DKK

DJU – ingenting

FJD – ingenting

DKK – Hundens dag i Tivoli den 3/9-06 med bl.a. Raceparade. En hundemand på Sjælland spørges om han er interesseret i at deltage.

 

4.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

Da det er kort tid siden vi sidst var samlet, har der ikke været den store aktivitet.

 

5.     Jubilæum

Karl Georg fremkom med de tanker han havde gjort sig om hvilke tiltag der skal iværksættes i forbindelse med Jubilæum 2008. Disse tiltag blev drøftet og sammenfattet til følgende:

Bestyrelsen kunne tænke sig at Giveprøven og Assensprøven år 2008 afholdes som jubilæumsprøver. Der skal ansøges om afholdelse af en Brugsprøve, enten på Sydsjælland eller i Nordjylland, mulighederne undersøges.

Aktivgrupperne opfordres til at afholde ræveslæbsprøver og udv. app. prøver, samt at udtage et hold til en afsluttende dyst ved en stor Familiedag, hvor der også skulle være showapportering og andre lignende ting som kunne få den almindelige jæger med korthår til at deltage. Denne dag kunne afsluttes med grillarrangement. Der skal findes sponsorater – hundefoder og tøjfirmaer m.m. , fonde ansøges om tilskud. Nulevende champions inviteres til fremvisning, evt. tyske, norske og svenske champions inviteres. Der skal laves et jubilæumsskrift. Evt. konkurrence mellem aktivgrupperne om at skaffe flest penge. Overskud ved aktiviteter i aktivgrupperne kunne indgå i en jubilæumsfond. Jubilæumsfond oprettes og barometer oprettes på hjemmesiden, så medlemmerne kan følge med i hvor mange penge der er indkommet og fra hvem.

Der skal afholdes en egentlig jubilæumsmiddag, hvor gæster fra samarbejdende organisationer inviteres, og hvor alle medlemmer kan deltage.

Mulighed for fremstilling af jubilæumsplatte undersøges.

Gennem hele år 2008 kunne man lave interviews med kendte korthårsfolk som spots i Jagthunden.

 

6.     Vingsted 2006

Bestyrelsen møder kl. 7.30. Vi må køre ind og læsse af, men derefter skal alle biler køres uden for udstillingsområdet. Vingsted Centret sørger selv for P-vagter. Forplejning er bestilt. Telte undersøges for mangler inden opstilling. Sekretærsituationen afklares af Hans Martin.

 

7.     Assens 2006

Udsætningsvolierer under udarbejdelse. Fugle leveres først i juli. Håber på godt resultat. Hjælp på dagen fra bestyrelsen.

 

8.     Eventuelt + næste møde.

Schweissprøven ved Hagsholm blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Der tages kontakt til prøveleder om afholdelse evt. på et andet tidspunkt. Den skulle nødig aflyses helt.

Flemming Konnerups bog er nu færdig - den sendes til kassereren. Klubben køber 100 stk. som sælges for kr. 200,-. Kommer til salg på Vingstedudstillingen. Flere kan indkøbes. 3 billeder udtages til præmiering på næste bestyrelsesmøde.

Indput fra Søren Andersen om avl m.m. tages op på et senere møde.

Kalendere 2007 og 2008 udleveres sammen med opdaterede dommerlister over Give og Assens prøverne.

Minibestyrelsesmøde afholdes i Vingsted.