Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2006 kl. 18.00 i Billund

 

Dagsorden:

 

1.     Underskrivelse af referat sidste møde

2.     Orientering fra DJU, FJD, DKK

3.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

4.     Økonomi

5.     Evaluering FJD Udstilling Fyn 2006

6.     Evaluering Vingsted 2006

7.     Evaluering Assens 2006

8.     Brev vedr. avlsregister

9.     3 billeder til præmiering fra Ny bog

10.   Dommerbesætning af Give 2007, FJD 2007, Vingsted 2007 og Assens 2007

11.   Årbog 2006

12.   Nye præmier 2007

13.   Jubilæum 2008

14.   Kalender 2007

15.   Eventuelt + næste møde sidst i november

 

Referat:

Afbud fra Karl Georg pga. sygdom.

 

1.     Underskrivelse af referat sidste møde

        Referat underskrevet

 

2.     Orientering fra DJU, FJD, DKK

        DJU. Klubben har modtaget brev fra DJU angående bevilling af midler til fodertønder. Klubben modtager kr. 4.000 til dette formål. Der skal indsendes regnskabsbilag for afholdte udgifter.

        Indstilling af kandidater til DJU’s udvalg: Benny Buch Christensen, Augustenborg er indstillet til Markprøveudvalget, for evt. at overtage den plads Svend Arent Jørgensen har pt. idet han ikke kan genvælges. Genvalg foreslås til de øvrige udvalg.

        Vi talte om efterårets vinderklasser. Uheldig med den geografiske placering i år. Ingen tjek af organisationerne om der kunne være dobbelttilmeldinger. Holdning til udenlandske hundes deltagelse på danske prøver, når der er overtegnet af danske hunde. Heine udtrykte som prøveleder for en kvalitetsprøve, utilfredshed med reglerne om lodtrækning blandt de tilmeldte hunde ved overtilmelding. Han oplevede at skulle hjemsende tilmeldinger som han havde modtaget 2 mdr. før prøven, men hunde der tilmeldte i sidste sekund kunne komme med. Disse ting bedes Leif bringe op i næste møde i FJD for at høre andre klubbers mening om problemerne, hvorefter det ønskes viderebragt til DJU.

        Når vi modtager CVR fra Torben Hjardemål vedr. eksteriøruddannelsen, ønskes dette rundsendt til bestyrelsen samtidig med at det sendes til DJU.

        FJD. Ingen ting til underretning.

        DKK. Formandsmøde den 13.01.07. Repræsentantskabsmøde den 17.03.07, hvor hver klub har 1 stemme pr. påbegyndt 500 medlemmer.

        Der er indkaldt til det sidste møde den 02.11.06 i det nedsatte udvalg vedr. nye Schweissprøveregler, HMC og LAJ deltager, Heine inviteres også til at deltage som ny schweisskoordinator.

 

3.     Meddelelser, herunder hvalpeformidling/avlsanvisning

        Der har ikke i den forgangne periode være nogle avlsanvisninger. Ingen underretning omkring hvalpeformidling pga. KGK’s fravær.

        Bestyrelsen har valgt at knytte endnu en avlsanviser på for at øge den geografiske spredning. Klubben ønsker 2 avlsanvisere foruden den til enhver tid siddende formand som den 3 person. Niels Korsbæk Nielsen har sagt ja tak til dette job. Hans store viden indenfor korthaar vil vi kunne drage stor nytte af. Bestyrelsen skal præcisere at alle 3 avlsanvisere skal medvirke ved klubbens anvisninger. Bestyrelsen vil efter en 2 årig periode evaluere på dette af have 3 personer som avlsanvisere. Viser det sig at fungere godt vil der være mulighed for fortsættelse, virker det ikke optimalt, vil bestyrelsen til den tid tage stilling til hvad der så skal ske.

        Schweiss. Anders fortalte han havde være stifinder på Eliteschweissprøven. Schweissrapport udleveret til Heine.

        Vi har det forløbne år i lighed med andre hundeklubber under DKK, været med i en fælles annonce i Den Blå Avis. Ved evalueringen af værdien af denne annonce blev man enige om at den ikke skulle fortsætte. Annoncen kostede kr. 1.000,- pr. år, disse penge kan bruges bedre til andre reklameopgaver.

 

4.     Økonomi

        Ellen har afholdt møde med revisor Jørn Abildgaard idet han desværre ikke kunne deltage i mødet. Han deltager i stedet i novembermødet.

        Fra dette møde var der lavet referat som var rundsendt til bestyrelsen, som ligeledes havde modtaget regnskabsoversigt samt budgetrapport pr. 31.08.06 i lighed med revisor. Vi var alle enige om at vi skulle have et konstant focus på resultat i forhold til budget. Bestyrelsen vil efterfølgende modtage månedlige balancer samt budgetrapporter, idet systemet fint kan levere disse. Med rundsending pr. mail er det ikke en stor opgave. Efter en periode kan vi så se om vi vil overgå til kvartalsvise rapporter. Ellen vil til novembermødet lave udkast til budget 2007, som så skal behandles.

        Bankbeholdningen pr. 05.10.06 er på kr. 134.933,10. Et meget forsigtig skøn over resultatet for 2006 ligner et overskud på omkring kr. 50.000,-. Den megen diskussion det sidste år omkring økonomi bærer nu frugt, idet der er konstateret betydelige besparelser på flere områder.

        Ellen har ligeledes lavet et oplæg til revisionsinstruks for folkevalgt revisor i Korthaarklubben, denne skal også behandles på næste møde.

        Der er lavet en beholdningsliste over alle materialer klubben er i besiddelse af, salgsmateriale, telte, pokaler, IT-udstyr m.m. Denne beholdning værdiansættes til brug for årsregnskabet. I den forbindelse skal det undersøges hvorvidt og hvor mange pistoler der stadig findes eller ikke findes i aktivgrupperne, og hvordan disse er registrerede af hensyn til ansvar. Ellen rundsender brev til aktivgrupperne.

 

        Der er i juli, august og september kommet 20 nye medlemmer og 1 udmelding.

       

        Af nye tiltag for 2007 har vi vedtaget følgende: Fra 01.01.07 vil der på hjemmesiden  blive opkrævet gebyr for Kennellinks. Kr. 200,- for link til egen hjemmeside og kr. 100,- for navneoplysning. Dette i lighed med gebyr for salg af hvalpe og med andre  klubber.

        Kontingentet stiger pr. 01.01.2007 til kr. 400,- jf. vedtagelsen på klubbens årsmøde 2006.

 

5.     Evaluering FJD Udstilling Fyn 2006

        Vissenbjerg Hallens område syntes vi var et godt område. Der er selvfølgelig altid for og imod bl.a. med hensyn til parkering tæt på udstillingsområdet. Udstillingen bliver det  samme sted igen i 2007. Der skal være møde igen i udstillings komiteen i januar 2007, hvortil skal bruges navne på dommere og sekretærer. Økonomisk bliver der et pænt overskud pr. hund, herfra går så klubbens udgifter til præmier, kørsel osv. Endnu har vi ikke modtaget afregning.

        Vi vil fra klubben henstille at udstillingsreglerne overholdes, her tænkes specielt på avls- og opdrætsklasse. Disse skal være tilmeldt inden udstillingen og forældredyret for avlsklassen skal være tilmeldt udstillingen evt. udenfor bedømmelse. Vi ved godt at der er uskrevne regler for at disse klasser kan tilmeldes på dagen, men planlægningen er lettere hvis reglerne overholdes.

       

        Der bestilles lokaler i Vissenbjerg Hallen til generalforsamling 2007.

 

6.     Evaluering Vingsted 2006

        Vingsted udstillingen var igen en god prøve. Der var dog ikke så mange tilmeldte hunde som tidligere, men set i lyset af at der igen var pænt besøgt på FJD’s udstilling kunne vi nok ikke forvente andet.

        For begge udstillingers vedkommende oplevede vi et endog meget varmt sommervejr, hvilket ikke lige er det bedste for fremvisning af hunde.

 

7.     Evaluering Assens 2006

        Assensprøven 2006 var med den nye udsætningspolitik et forsøgsår. Det var gennemgående en god prøve, flot tilmeldingsantal, tangering af rekorden, flot arrangement.

        Resultatet af udsætningen var nok ikke lige det vi kunne ønske os, og det er synd for de mennesker der har gjort et stort stykke arbejde med opsætning af volierer, udsætning af fugle og fodring gennem lang tid. Vi talte om forskellige metoder og resultater. Det bliver spændende at høre evalueringen af efterårsprøverne med hensyn til udsætningspolitikken.

        Til næste bestyrelsesmøde vil HMC prøve at få overblik over, om det kan lade sig gøre at arrangere prøve på Fyn til næste år.

 

8.     Brev vedr. avlsregister

        Efter henvendelse pr. brev fra et medlem samt et par telefoniske henvendelser vedr. delvis opdatering af et avlsregister for en hund, har bestyrelsen besluttet, at alle der ønsker opdatering af deres register til webmaster skal indsende kopi af resultatbogen samt et udskrift af opnåede resultater fra DKK. Hvis disse ting ikke leveres, bliver registeret ikke opdateret.

        Øvrige formalia omkring hjemmesiden tages op på et senere tidspunkt sammen med Birte Webmaster.

 

9.     3 billeder til præmiering fra Ny bog

        I forbindelse med opfordring til medlemmerne om levering af billeder til brug for Flemming Konnerups nye bog om Korthår havde bestyrelsen udlovet 3 præmier.                  

        Alle bestyrelsesmedlemmer havde til mødet medbragt deres forslag til udtagning af billeder til præmiering. Efter en del snak, lodtrækning var ikke aktuel, enighed om at det skulle være 3 forskellige kategorier/situationer af billeder, blev følgende billeder udtaget:

        1. præmien til Forsidebilledet

        2. præmien til Billede side 12 (Pigen med 2 hvalpe)

        3. præmien til Billede side 23 (Hund i roer)

 

        Vi vil nu bede Flemming oplyse os om fotografens navn således vi kan tilsende præmien.

 

10.   Dommerbesætning af Give 2007, FJD 2007, Vingsted 2007 og Assens 2007

        Dommerbesætning til Giveprøven 2007 blev bestemt, ligeledes hvem der skulle være ordførende dommere. Leif inviterer inden udgangen af okt./nov. måned.

        Ligeledes blev dommere til Assens 2007 bestemt. HMC inviterer inden udgangen af okt./nov. måned.

        FJD og Vingsted dommere blev ligeledes bestemt. HMC tager kontakt.

 

11.   Årbog 2006

        Stort set alt materiale vedr. forårsprøver og udstillinger til og med Vingsted er sendt til videre behandling hos Werner Sander.

        Der er udsendt regninger på annoncering for 2005 og 2006 Årbøgerne, og beløbene er indbetalt.

        For fremtiden udsender Werner Sander kun regninger til de annoncører der er momsregistrerede og dermed kan trække momsen fra, øvrige udsender vi selv regninger til, det er jo ikke meningen at medlemmer der annoncerer men ikke er momspligtige skal betale en merpris for annoncen.

        Vi vil gerne opfordre til at også Kennel ejere m.m. tegner annoncer i årbogen. Ret henvendelse til vor PR ansvarlige Karl Georg og aftal med ham hvordan materiale m.m. skal være og hvad prisen for annonce er. Vi vil gerne have henvendelserne senest den 15. december af hensyn til opsætning m.m. Vi tager pt. kr. 500,- for en hel sides annonce.

 

12.   Nye præmier 2007

        Punktet udskydes idet det er KGK’s område.

 

13.   Jubilæum 2008

        I forsommeren tilbød Svend Arent at påtage sig opgaven at få samlet et jubilæumsudvalg. Dette er nu lykkedes, og udvalgets sammensætning ser således ud:

        Svend Arent Jørgensen, Billund

        Steen Jensen, Lem

        Gorm Henriksen, Ringkøbing

        Uffe Jacobsen, Ringkøbing

        Tak til jer alle fordi I vil påtage jer opgaven.

        Repræsentanter fra bestyrelsen: Karl Georg og Heine.

 

        Jubilæumsskrifts udformning blev drøftet. Vi valgte en størrelse A5 med et ekstra blad inden i. Dette aftaler Svend Arent videre med Niels Korsbæk som har påtaget sig opgaven at skrive indholdet.

 

        Jørgen Gregersen m.fl. er spurgt om afholdelse af en brugsprøve på Sydsjælland efterår 2008. Leif ansøger FJD på førstkommende møde i november om tilladelse.

 

 14.  Kalender 2007

        Datoer for planlagte prøver/udstillinger m.m. blev korrigeret og offentliggøres.

        Giveprøven 2007 14. + 15. april, FJD Udstilling 10. juni, Generalforsamling 10. juni efter udstilling, Vingsted Udstilling 28. juli, Assensprøve 29. september.

 

15.   Eventuelt + næste møde sidst i november

        Henvendelse fra en dyrlæge vedr. halekupering. Hvor meget skal der klippes af.

        Leif undersøger hos forskellige ”kloge hoveder” i klubben hvilken opskrift der er på det. Denne opskrift lægges på hjemmesiden.

        Skrivelse fra nogle medlemmer angående oplæg til nye prøver blev uddelt af Leif. Behandles senere sammen med avlsoplæg fra et medlem.

 

        Statistikker af forskellige slags har HMC modtaget fra Flemming Konnerup. HMC viderefører statistikkerne, bl.a. med bestyrelsesmedlemmers anciennitet. 

 

        Næste møde den 27. november 2006 kl. 18.00 i Billund.