Til Korthaarklubbens Bestyrelse:

 

Jeg har detaljeret gennemgået og revideret klubbens årsregnskab for året 2005.

Min gennemgang har haft som formål at analysere og vurdere klubbens økonomi,

samt at foretage egentlig revision.

 

Formaliamæssigt indeholder nedenstående revisionspåtegning til regnskabet tillige

med udvidet påtegning indeholdende en række henstillinger og bemærkninger. 

 

 

Revisionspåtegning:

 

I egenskab af folkevalgt revisor har jeg gennemgået og revideret klubbens årsregnskab for 2005 udvisende et særdeles utilfredsstillende driftsresultat, som resulterer i en halvering af foreningens likvide beholdning fra ultimo 2004 til ultimo 2005. Den valgte regnskabsopbygning, som bl.a. ikke indeholder en normal balance og som på mange områder savner relevant opdeling og systematik, giver efter min opfattelse ikke et korrekt billede af foreningens egenkapital eller formue, og bør derfor allerede gældende for året 2006 ændres med henblik på at skabe et optimalt billede af aktiviteter og økonomi. Der er behov for at løfte det formaliamæssige niveau. Udvidet påtegning indeholdende henstillinger og bemærkninger er tilstillet klubbens bestyrelse.

 

Støvring, den 22. maj 2006

 

 

Jørn Abildgaard

Folkevalgt revisor

 

 

Henstillinger og bemærkninger til klubbens bestyrelse:

 

Jeg har, siden jeg blev valgt, foreslået klubbens bestyrelse og kasserer en række ændringer, som efter min opfattelse er nødvendige, for at give klubbens medlemmer et rimeligt kvalificeret billede af økonomi og egenkapital.

 

Jeg har påpeget behovet for en opbygning indeholdende såvel driftsresultat som egenkapital med baggrund i udarbejdet balance.

 

Jeg har vist eksempler på, hvordan andre foreninger griber sagen an.

 

Jeg har foreslået en mere systematisk opbygning med henblik på at skabe et mere overskueligt billede af de økonomiske sammenhænge.

 

Jeg har påpeget behovet for et formaliamæssigt løft. F.eks. påtegning af bilag og nødvendige oplysninger på samme.

 

Jeg har påtalt ønsket om, at det af regnskabet fremgår, hvad man har haft af ”tab”. F.eks. manglende kontingentindbetalinger.

 

Jeg har bemærket ”kørsel” som en post som indtægterne måske ikke kan honorere.

 

Jeg har ønsket en meget præcis oplysning om portoudgifternes omfang og anvendelse.

 

For at kunne ”huske” og ”dokumentere” foranstående har jeg udelukket anvendt skriftlig kommunikation.

 

Jeg har rejst spørgsmålet, om regnskabets aktuelle form skyldes manglende vilje eller evne, og har i den forbindelse nævnt, at ekstern bistand kunne være en mulighed og måske nødvendig løsning.

 

Jeg har erklæret mig ganske uenig i den anvendte regnskabspraksis og begrundelse for at holde fast i den. Jeg forstår ikke den konstante ”stritten imod”.

 

Foreningens regnskab og økonomi er et bestyrelsesansvar og ikke noget som kan ”sendes videre” til den p.t. valgte kasserer.

 

Med disse bemærkninger returneres diverse bilag, hvorefter min opgave i forhold til regnskab for 2005 dermed er afsluttet.

 

 

Støvring, den 22. maj 2006

 

 

Jørn Abildgaard