Korthaarklubbens årsmøde, søndag den 11. juni 2006 kl. 15.00 i Vissenbjerg Hallen

 

Dagsorden for ordinært årsmøde den 11. juni 2006 kl. 15.00.

 

1.     Velkomst ved formand Leif A. Jensen

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmetællere

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Hans Martin Christensen – villig til genvalg

                Karl Georg Kristensen – villig til genvalg

7.     Valg af suppleant

8.     Valg af revisor - Jørn Abildgaard

        og revisorsuppleant – Uffe Jacobsen

9.     Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

10.   Behandling af bestyrelsens oplæg til avlsmål,

11.   Behandling af indkomne forslag

                Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet.

12.   Eventuelt

 

Årsmødet startede med at DJU’s sekretær og tidligere formand Aage Stenhøj Jørgensen tildelte formand Leif Anker Jensen DJU-nålen for hans indsats i SAU udvalget.

- billede Årsmøde 2006 Leif og Aage Stenhøj –

 

Referat:

Punkt 1: Formanden bød velkommen til forsamlingen på 75 – 80 medlemmer og startede med at bede forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer der ikke er blandt os mere.

 

Punkt 2: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anders Wanstrup, som blev valgt uden modkandidat. Dirigenten startede med at konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet i henhold til nugældende love. Gennemgik dagsordenen punkt for punkt, og bestyrelsen havde gjort opmærksom på et punkt, nemlig at punkt 8 ikke skulle have været med, idet revisor og revisorsuppleant blev valgt i år 2005 for 2 år. Forsamlingen accepterede at punktet blev slettet fra dagsordenen.

 

Punkt 3: Valg af stemmetællere. Her blev Uffe Jacobsen, Claus Bælum og Arne Nielsen valgt.

 

Punkt 4: Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.

 

På årsmøde sidste stod jeg her på talestolen og berettede om et turbulent år for vores klub, jeg vil ikke betegne det forgangne år på samme vis, og dog, der har været udskiftning i bestyrelsen og den økonomiske situation har gjort at der er gået meget tid med disse sager.

Jeg vil dog selv i denne svære økonomiske tid sige at vi er en klub der fungerer godt, der er et godt medlems fundament, en meget medlevende medlemsskare, som bakker op om klubben.

 

Klubben er stadig godt repræsenteret i de samarbejdende organer så som FJD, DJU og DKK. I FJD er der en god tone og der bliver arbejdet i et godt fællesskab til gavn for os alle, på tværs af racer, det er i FJD vi som klub har mulighed for at komme med nye tiltag som kan fremme arbejdet med de stående hunde. Der har ikke været de store sager, men kun små tilretninger bl.a. af forretningsordenen så den et tidssvarende. Bidraget til FJD andrager pt. 12.- kr. pr. medlem.

Klubbernes blad Jagthunden fungerer godt i det nye format og det økonomiske grundlag er pt. ok. Her ydes der er beløb på 100.- kr. pr. medlem årligt, dette beløb kan dog ændres hvis det økonomiske grundlag for bladet ændres. Det er jo op til klubberne selv at disponere over spalte plads så det er vigtigt at der indsendes resultater og oversigt over arrangementer til klub redaktørerne i god tid så alt når at komme med.

 

I DJU er der sket en del ændringer i sammensætningen af bestyrelsen. Formanden (Kristian Raunkjær) som selv ønskede at udtræde som følge af situationen i DJ, i stedet er Asger Stein valgt, der har også været udskiftning på andre pladser i bestyrelsen, det var den post som DJ udpeger den besiddes nu af en ’korthaarsmand’, har vi hørt, det er ikke officielt endnu.

Vi er stadigvæk godt repræsenteret i udvalgene i DJU (FUV, SAU, MUV), det godt at der er medlemmer som vil stille op til poster her. Hvis der er en person blandt vores medlemmer som kunne have interesse i DUV (dommerudvalget) så mangler der et føl hos de kontinentale.

 

Også i DKK er der et godt samarbejde, der deltager vi jo aktivt på det årlige formands møde hvor det er den samlede DKK bestyrelse som orienterer. Af ting som kan have vores interesse kan nævnes at DKK nu aktivt uddanner alle dommere i gruppe 7 til allround dommere, der bliver gjort meget på IT området, den nye hunde web side bliver opdateret og der bliver fremover kun være adgang for medlemmer af DKK, der vil også på sigt blive mulighed for at kunne registrerer prøveresultater direkte.

 

Hvis vi ser på vores race overordnet så ser det godt ud, der har været status quo omkring hvalpetillæg, og vi kan nu se at der bliver tillagt hvalpe hele året så der ikke opstår ’huller’. Det er en stor hjælp for kommende hvalpe købere at vores hjemmeside bliver brugt flittigt til at videre bringe, at nu er der sket en parring og derefter at hvalpe er født. Klubbens hvalpeanvisere bliver anvendt i en vis udstrækning og mest af nye hundeejere.

 

Det er dejligt at se at der stadig er stor interesse for at gå på prøve med vores race, der bliver deltaget flittigt på alle typer af prøver, vi ser også at der komme nye hundefører til, det er i høj grad de mange Aktivgrupper rundt i landet, der skal have ros for at vise nye mennesker tilrette i prøvesystemet.

 

Som i tidligere år er der stor interesse for deltagelse på vinderklasser. På vores egen prøve i Assens var der lidt færre tilmeldte end sædvanlig, men prøven blev flot afviklet i tæt konkurrence om pladserne. Da det var sidste år med en dispensation for udsætning af fugle, vil der for året 2006 blive udsat fugle efter gældende regler, ligesom klubben har ansøgt om tilskud til fodertønder, igennem DJU, der er jo i øjeblikket en stor interesse for fodring og udsætning af agerhøns landet over. Så det ville jo være et godt billede ud til omverdenen at der ikke foregår ulovligheder på udsætningsområdet. Da ville kunne have store omkostninger for hundesagen.

Ved det afsluttende DM i Nordjylland deltog der 8 korthaar. Et meget flot afviklet mesterskab hvor der skal lyde en tak til de arrangerende kræfter. Over middag var der 4 korthaar med og ved prøvens afslutning stod alle 4 på skamlen. Danmarksmester blev Kamagers Azi, 2. vinder Nordboen Zuki, 4. vinder Dux og 6. vinder Evita.

Der har også været afholdt VM som DKK stod som arrangører for, et meget flot VM i det jyske med mange danske hunde som deltagere i de forskellige discipliner, det hele kulminerede med en dansk verdensmester, Mads Winther førte sin hund Græsdalens Diana i disciplinen Sct. Hubertus, en disciplin som er meget krævende da der bliver kigget på både hund og fører.

 

På fuldbrugs prøverne deltog der 21 korthaar, en deltagelse som er den samme som året før, der blev uddelt 6 -1. pr en stor fremgang i forhold til året før, 5 -2. pr. ingen 3. pr. Der deltog 3 korthaar på Fuldbrugsprøvemesterskabet, men her blev det ikke til det store resultat.

 

Schweiss disciplinen, her udvises pt. en stabil interesse og der deltager antal hunde på prøver rundt i landet, og de deltagende hunde opnår mange gode resultater.

Der har siden foråret været megen uro omkring schweiss, der kom i foråret fra schweiss-udvalget udkast til nye regler som klubber havde mulighed for at kommenterer, det var bare sådan at de kommentarer den blev indsendt ikke blev efterkommet, på nogle områder, udvalget vedtog derefter på møde i feb. de nye regler, dette har siden af sted kommet megen uro og der er blevet aflyst prøver. DKK har ikke været hørt i sagen og godkendt de nye regler hvilket de skal for at opnåede resultater kan blive godkendt, der var også et problem omkring en dommer som ikke er medlem at DKK og derfor ikke anerkendt. DKK indkaldte derfor alle specialklubber som arbejder med schweiss til møde på Fyn. På dette møde var alle enige om at det var uholdbart at schweiss udvalget kører ’helt’ for sig selv, og der var enighed om at DKK og andre igen skule have en plads i udvalget. På et efterfølgende møde mellem DKK og Schweissudvalget kunne der ikke opnås enighed om dette. DKK har derfor indkaldt til nyt møde i juni, samtidig har DKK meddelt at de anerkender alle resultater opnået i år på schweissprøver med den undtagelse hvis en prøveleder har inviteret en ikke anerkendt dommer. Der er lagt op til at DKK i samarbejde med klubberne afholder prøver i fremtiden.

Jeg vil i den forbindelse opfordre til at følge med på hjemmesiderne.

 

På udstillinger rundt i landet deltager der et passende antal korthaar og der opnås gode resultater, korthåren er ’godt kørende’ på eksteriør siden. Vi fik dog alle en meget kraftig opvågning forud for sidste års udstilling i Årslev, der var kun tilmeldt 14 hunde, et så lavt tal som ingen før havde oplevet, det lave udstillingstal for alle racer på udstillingen fik alle klubber op på mærkerne og i FJD’s bestyrelse var der enighed om at det skulle klubberne gøre noget ved da det er en udstilling som meget gerne skulle bevares. Udstillingen er i år, som lige oplevet, flyttet fra Årslev til Vissenbjerg.                                                                               

Om det er flytningen eller klubberne der har fået udstillingstallet til at stige er svært at spå om, men det er godt at se at der igen er interesse for denne udstilling.

Vingsted udstillingen slog sidste år næsten rekord så det er godt at se denne interesse.

Vi har i Klubben som mange andre svært ved at finde nye kandidater til at påbegynde eksteriørdommer uddannelsen, vi havde et par kandidater som af forskellige årsager er stoppet igen, den ene på grund af manglende indstilling fra klubben, påstås der i DKK, den anden på grund af alder.

 

Foråret 2006 vil blive husket for aflysning af mange prøver grundet fugleinfluenza, jeg vil her gerne rose alle for at overholde de regler der i den forbindelse blev udsendt fra ministeriet. Vi var dog i den heldige situation at det ikke ramte hovedprøven i Give, denne prøve blev afviklet under gode forhold og det var regnens skyld at lørdagens afprøvning ikke gav den store præmiering. Der deltog 32 unghunde og 53 åbenklasse hunde.

Vinderklasserne om søndagen havde stor deltagelse af 59 hunde.

 

Korthaarklubben’s talerør ude i landet er Aktivgrupperne og jeg vil gerne sige alle tak for det store stykke arbejde det bliver gjort for at fremme interessen for vores race. Vi vil fra bestyrelse prøve at lægge de nye medlemmer ind på hjemmesiden så Aktivgrupperne en mulighed for at kunne tage kontakt direkte.

 

Årbogen for året 2005 udkom lidt senere end planlagt grundet tekniske vanskeligheder. Bogens nye redaktør har lagt et stort arbejde i at få alle resultater med men der er svært altid at danne sig et overblik over alle arrangementer og hvem der har deltaget, men med stor detektiv arbejde er det lykkedes at få så godt som alt med. Tak til Ellen for vel udført arbejde.

 

Der blev sidste år HD fotograferet 31 hunde (34 i 2004) og alle er erklæret HD fri, der skal herfra lyde en opfordring til stadig at få hundene fotograferet.

 

Som tidligere nævnt fungere vores blad Jagthunden godt med en tilfredsstillende økonomi, så det ikke pt. er nødvendigt med en forhøjelse fra klubberne, vi har fra Klubben fået ny redaktør. Ellen overtog sidste år hvervet som redaktør, et job som til tider kan være ret krævende da der skal indsamles materiale fra Aktivgrupperne og det også til tider er nødvendigt med en tilretning af stoffet. Husk deadline.

 

Klubbens hjemmeside er, vil jeg påstå den bedste hjemmeside inden for FJD, Birte gør et meget stort arbejde med at få alle resultater på med det samme, det er vigtigt for os alle. Og jeg ved at der er flere klubber der gerne vil have Birte i deres ’stald’.

 

Som det er alle bekendt har klubben 100 års jubilæum 2008. Vi har fra bestyrelsen inviteret personer til at side i et ad hoc udvalg sammen med bestyrelsen, men der er ikke nogen der har udmeldt positivt. Så forslag ønskes.  

 

Jeg indledte med at sige at det har været et år med nogen turbulens, på årsmøde sidste år blev Ellen valgt ind i bestyrelsen. I august måned valgte Flemming af personlige årsager at forlade bestyrelsen, dette gjorde at vi måtte have suppleanten ind i bestyrelsen. Med denne omrokering fik alle nok at lave. Vi havde på et tidligere tidspunkt vedtaget at det var på tide at få omskrevet vore vedtægter, det er et stort arbejde at få indført alle de forskellige punkter rigtigt, det er nu gjort og de er sendt til DKK, de bliver senere fremlagt til godkendelse af forsamlingen, jeg kan i den forbindelse sige at der ikke pt. foreligger DKK godkendte vedtægter for Klubben, der er nogle gamle som man troede var godkendte.

 

Vi har ligeledes arbejdet med at udarbejde avlsmål for vores race, dette er også lykkedes også disse fremlægges senere.

 

Vi var i bestyrelsen godt klar over at den økonomiske side ikke havde det så godt, så efter årsmødet sidste år gik vi i gang med at se på hvor der kunne spares. Vi må konstatere at årsmødet sidste kom til at koste klubben mange penge da der ikke deltog det forventede antal i spisninger efter mødet. Det var ellers et ønske fra mange medlemmer at det var godt som det var ’ i gamle dage’. Det er derfor nu besluttet at i den form som årsmødet afholdes i er den rette indtil videre. Vi må så nu konstatere at vi afslutter året med et underskud hvilket har fået klubbens revisor Jørn Abildgård til at komme med forslag til ændringer i opstilling af regnskabet for et bedre overblik, samt han har tilbudt Klubben sin hjælp, ikke som kasserer men som en uvildig person, for herigennem at komme med input for at få økonomien på rette spor igen.

 

Vi har også indkøbt andre præmieglas, en noget billigere udførelse end den tidligere. Der var nogle prøver og i visse udstillings klasser hvor der manglede pokaler, disse er ved at være på plads og er sponsoreret. Dette vil Karl Georg sige mere om.

Jeg vil dog lige nævne at underskuddet var budgetteret om end steget og nævnt på sidste årsmøde samt offentliggjort i Jagthunden.

Bestyrelsen vedtog på sidste møde den 30. maj 2006, ved en flertals afstemning at ændre visse ting i regnskabsformen for 2006, med en mere overskuelig opstilling, samt udspecificerer visse poster, med aflæggelse rapport ved hvert bestyrelses møde så det herigennem bliver muligt at følge udviklingen. Ud fra denne beslutning bekendtgjorde kasserer Erik Petermann at det ville være for tidskrævende og den tid havde han ikke til rådighed og at konsekvensen deraf var at han trak sig fra bestyrelsen ved årsmødet.

Det er den nu siddende bestyrelses håb, at der fortsat vil være ro, så der kan arbejdes for den race som står os nærmest.

 

Klubbens medlemstal pr. 31.12. 2004 var 801

Og pr. 31.12. 2005 var 797

 

Jeg vil til sidst gerne sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde, samt til alle vore samarbejdspartnere.

 

Kommentarer til formandsberetningen:

Roger Drue: Brev fra aktivgruppen Fyn vedr. PR-materialer til Jagt og Fiskeri Udstillingen i Fyns Forum til bestyrelsen. Leif beklagede at der endnu ikke var svaret på brevet, men at bestyrelsen godt var klar over at vi skulle have tjekket op på PR-materiale til udlevering, hvilket vil blive gjort i løbet af efteråret.

Ove Madsen: Også han talte om det manglende materiale til Fyns Forum. Havde selv skrevet hvalpelister ud fra Internettet m.m. Talte om at portogodtgørelse til aktivgrupper var slettet. Syntes at bestyrelsesmøderne var blevet meget dyre – kørselsgodtgørelsen.

Roger Drue: Hvem udpeger ordførende dommere til Giveprøven? Leif svarer at de udpeges af bestyrelsen.

Uffe Jacobsen: Eksteriørdommere, er der nogle i gang?? Bestyrelsen havde i foråret 2005 indsendt indstilling af en kandidat, men DKK har ved senere forespørgsel meddelt at de ikke havde modtaget noget. Det blev kandidaten så skuffet over at han ikke ville fortsætte, hvilket bestyrelsen beklager dybt. En anden kandidat er her i foråret faldet for aldersgrænsen og kan ikke fortsætte, idet DKK ikke vil give dispensation for alder.

Beretning godkendt.

 

Punkt 5: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab

Kassereren gennemgik på overhead regnskabet og revisionsberetning.

Kommentarer til regnskab:

Flemming Konnerup: Jeg har noteret mig et par ting vedr. bestyrelsesmøder, Weekendmøde kontra 5 bestyrelsesmøder!! Eksteriørdommerudgift – man burde være klar over vedkommendes alder, her en ørefigen på kr. 4.500. Årsmødeudgiften, svær at se årsagen til udgiften, der skulle jo tilmeldes.

Ove Madsen: Tilmelding til årsmøde, derfor galt med udgiften. Udgifter til bestyrelsesmøder helt galt. Igen opfordring til at holde møder i forbindelse med arrangementer.

Erik – svar: Weekendmødet er en helt rigtig udgift - godt for arbejdet i bestyrelsen – ingen weekendmøder i 2006.

Leif – svar: Med hensyn til årsmødet, havde medlemmerne ønsket at komme tilbage til ”gamle dage” men der var alt for få tilmeldinger, vi har ganske rigtig betalt for nogle der ikke var der, et afbestillingsgebyr som vi ikke var opmærksomme på. Det kan man selvfølgelig sige var for dårlig, og det kan jeg kun beklage. Nu kommer jubilarerne igen til Give.

Hans Martin kommentar: Mange gange kører man tidlig hjemmefra og kommer så meget sent hjem igen hvis der skal holdes møder bagefter, det er ikke til at holde til.

John Christensen: Pas på det ikke bliver en spareklub. Ikke rimeligt at bestyrelsen skal bruge et helt døgn på arrangement og møde.

Willy Andersen: Det er svært at gennemskue udgiften til Giveprøven kontra indtægten til Assensprøven. Her kunne det være rart med udspecificering af udgifterne.

Uffe Jacobsen: Som tidligere kasserer beklager jeg de store underskud gennem flere år. Det er for dårligt, det kan I ikke være bekendt. På denne måde har vi ingen klub om 2 år. Det er jo dog kun et husmandsregnskab. Jeg vil gerne spørge Jørn Abildgaard om han er blevet kontaktet af klubben, som jeg ved han har ønsket siden han blev valgt.

Erik – svar: Kontingentforhøjelsen som blev vedtaget sidste år slår jo først igennem i år.

Otto Brunhøj: Det er tydeligt at kontingentstigningen har været en sovepude. Budgettet ser rimeligt ud. Klart at Giveprøven er dyrere end Assensprøven, meget større arrangement med bl.a. overnatninger.

Kurt Nielsen: Vi er selv skyld i dette regnskab for ikke sidste år at hæve kontingentet nok.

Jørn Abildgaard: Min baggrund for at skrive som jeg gør i min revisionspåtegning er at jeg sidder og har siddet i mange bestyrelser, min uddannelsesmæssige baggrund er også i orden. Regnskabet er ikke godt nok, der skal sættes tæring efter næring. Regnskabet skal sættes ordentlig op. På 1-2-3 år burde man kunne få en fornuftig formue på plads. Jeg har tilbudt min hjælp.

Svend Arent Jørgensen: Mig bekendt var der ingen jubilarer i Give 2005. Så disse er ikke skyld i forøgelse af udgiften.

Erik – svar: Det er korrekt – undskyld.

Leif – svar: Vi vil i bestyrelsen gerne gøre en indsats for at det bliver bedre.

Allan Bredsgaard: Jeg vil gerne udtrykke min ros til Jørn Abildgaard. Også godt med en konkret melding om Eriks beslutning og at bestyrelsen retter ind efter revisors opfordring og henstilling.

John Christensen: Ind- og udgifter skal rettes ind. Kontingentstigning virker først fra i år.

Kurt Nielsen: Så tag dog noget mere i kontingent!

Karl Georg – kommentar: Arbejdet i bestyrelsen har ikke været sjov det sidste halve år. Vi syntes selv vi har lavet et stort arbejde bl.a. vedtægter og avlsmål. Revisionspåtegningen kan vi godt forstå, udgifterne er løbet løbsk. Ellen og Erik er ikke enige om økonomien. Vi er et flertal der gerne vil forny regnskabet. Det er helt korrekt at det er et bestyrelsesansvar og vi ønsker en udspecificering af regnskabet. Ellen har meddelt at hvis Erik fortsætter på posten som kasserer så fortsætter hun ikke. Og Erik har meddelt at hvis der skal ske udvidelse m.m. af regnskabet, det er hans tid ikke til, så trækker han sig. Vi er i bestyrelsen villige til at stille vore mandater til rådighed.

Jørn Abildgaard: Jeg har ikke flere kommentarer, men vil gerne sige at hvis Erik fortsætter som kasserer ønsker jeg ikke at være revisor.

Flemming Konnerup: Der er sagt både for og imod. Henstilling om at tænke sig om og fortsætte med nuværende bestyrelse – dog med ændring af regnskab.

Ordstyrer: Konstatering af tingenes stilling. Erik kontra regnskab og Ellen kontra Erik.

Regnskab og budget godkendt.

 

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Nyvalg at kandidat i stedet for Erik Petermann resten af dennes valgperiode – nemlig 1 år.

Forslag: Allan Bredsgaard og Heine Jørgensen.

Allan trækker sig og Heine bliver valgt for 1 år.

 

Ordinært valg til bestyrelsen:

Hans Martin Christensen – villig til genvalg

Karl Georg Kristensen – villig til genvalg

Valgt uden modkandidater for 2 år.

 

Punkt 7. Valg af suppleant. Anders Wanstrup foreslået og valgt.

 

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Punktet udgået idet det er en fejl. Jf. punkt. 2

 

Punkt 9. Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Ellen gennemgik vedtægterne punkt for punkt og der blev tilrettet nogle justeringer. Bl.a. kunne forsamlingen ikke godkende vort oplæg til at kassereren skulle vælges direkte på generalforsamlingen § 8.  I §§ 9, 11 & 14 slettes sætningen ”og/eller på klubbens hjemmeside” under hensyntagen til at det trods alt ikke er alle der endnu har eller ønsker adgang til Internettet. I § 12 udgår punkt 8 ”Valg af kasserer”. I § 13 stk. 3 og § 18 indsættes 2/3 så sætningen lyder ”vedtages ved kvalificeret flertal 2/3 blandt de fremmødte.

 

Man talte ligeledes om hvorvidt man skulle have indføjet en beskrivelse af revisors arbejde, men enedes om at det ikke hørte vedtægterne til, men at vi næste år skal fremlægge en forretningsorden for revisors arbejde.

 

Vedtægterne renskrives med rettelserne og sendes til godkendelse hos DKK.

 

Punkt 10. Behandling af bestyrelsens oplæg til avlsmål.

Niels Erik Kromann spurgte om der igen var krav vedr. HD idet han mente at den diskussion var foregået.

Leif – svar: Præcisering af at der kun står ”ønskes” avlet på. Ikke et krav

Tale om farver bl.a. sort. FCI standard gælder i DK også sorte hunde.

Flemming Konnerup: Syntes bestyrelsens avlsmål er udpenslet for meget, syntes FCI er dækkende. Men at det er OK med krav for at komme i avlsregister.

 

Punkt 11. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra Aktivgruppen København om kontingentforhøjelse.

Claus Bælum talte på vegne af Aktivgruppen og sagde bl.a. at de var blevet bekræftet i at deres forslag var rigtig, syntes at det er pinligt at bestyrelsen står sådan for skud.

Poul Bislev: Støtter forslaget.

Ove Madsen: Tænk på penge til jubilæum, jeg skal nok finde pengene selv om jeg er pensionist.

Forslaget om yderligere stigning af kontingent med kr. 100,- pr. 01.01.2007 vedtaget.

 

Punkt 12. Eventuelt

Opfordring til at nogle melder sig for at deltage i Jubilæumsudvalg.

Opfordring til at nogle melder sig der kan arbejde med PR-materiale.

Opfordring til oprettelse af jubilæumsfond.

Ove Madsen: Vedr. Assensprøven – Fynske sukkerfabrik nedlagt, Ove og medhjælpere kan ikke skaffe terræn mere. Opfordring med hensyn til at skaffe andet terræn, det haster, alle vil jo til Lolland-Falster.

Poul Bislev: Andre afgrøder kan også bruges bl.a. raps. Fortalte om afvikling af DM på raps. Rapsafgrøder skal også nok komme på Fyn.

Ingeborg Abildgaard opfordrede aktivgrupperne om at komme på banen vedr. jubilæum.

Allan Grundahl kom med en generel opfordring til medlemmerne om at komme på banen og hjælpe. Der er mange der kan noget der kan bruges i forskellige sammenhænge. For dårlig ingen tilbyder sig.

Flemming Konnerup: Talte om Fuldbrugsprøvemesterskabet og spurgte om Korthaarklubben havde overvejet at udsætte pokal til bedste korthår i år, idet vi sidste år udsatte en ærespræmie.

Karl Georg – svar: Vi er fra bestyrelsens side klar til at udsætte pokal til FUME, da vi nu har fået melding om en plan for de næste 5 år. Fortalte også at der var stor opbakning til at sponsere pokaler. Som nye tiltag i bestyrelsen til at skaffe penge har vi talt om sponsering. Vi vil ud og finde sponsorer til forskellige ting, det kunne være navn på hjemmeside, sponsorer til Giveprøven, Assensprøven m.m.

Birte Johansen: Fortalte lidt om hjemmesiden bl.a. at der er ca. 1000 besøg om ugen. Dejligt med så mange tilbagemeldinger med resultater.

Willy Andersen: Hvordan går det med Korthaarbogen?

Flemming Konnerup - svar: Den ligger hos trykkeriet, og der er rykket mange gang. Forhåbentlig klar til Vingsted udstillingen.

 

Herefter uddeling af pokaler:

 

Bedste Udstillingsresultat 2005 – Okslunds Hold 21098/2002, E: Skjold Jepsen, Hovborg

Bedste Markresultat 2005 – Kamagers Azi 13778/2002, E: Allan Grundahl, Solrød Strand

Bedste Fuldbrugsprøveresultat – Lea 10204/2000, E: Johnny Rasmussen, Lemvig

Bedste Schweissresultat – Abildgaards Gaia 10832/2004, Jette Haastrup, Tappernøje

 

Mads Winther Jensen fik tildelt ærespræmie for det flotte VM resultat – Sct. Hubertus Verdensmester 2005.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Siden sidst opdateret: 28-06-2006 23:52